Kristianstad

ተቐማጦ ክሪስትያንስታድ ብኸተማኦም ኵሩዓት እዮም። ኣብዚ፡ ካብ ኩሉ ዓለም ዝመጸ ነገራት ይራኸብ። ኣብዚ፡ ቅሳነት ዝመልኦ ተፈጥሮታት፡ ዘደንቕን ፍሉይ ዝኾነ ተመክሮን ማሕበራዊ ሕውነትን ኣሎ። ክሪስትያንስታድ ኣብ ሰሜናዊ-ምብራቕ ስኮነ ትርከብ፡ ኣብ ስኮነ ጽቡቕ ናይ መጎዓዝያ መራኸቢታት ኣለዋ፡ ምስ ብለኪንገ ኸኣ ትራኸብ እያ። ካብ ከተማታት ኦረሱንድን መዓርፎ ነፈርቲ ኮፐንሃገንን ንክሪስትያንስታድ ብባቡር ኣስታት ሓደ ሰዓት ይወስድ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

እቲ ኮሙን ብሕሱር ዋጋ ዝሸይጥ ዘቤታዊ ዕዳጋ ኣለዎ፡ እቲ ክራይ ገዛውቲ ድማ ኣብታ ሃገር እቲ ዝሓሰረ እዩ። ብዙሕ ዓይነት መንበሪ ኣባይትን ቪላታትን ባይታዊ ኣፓርትመንት ወይ እኩብ መንበሪ ኣባይትን መንበሪ ገዛውትን ዝካረን ኮንዶሚንዩምን ኣሎ።

ኣብ ክሪስትያንስታድ ፍሉይ ቤትጽሕፈት ኣባይቲ የልቦን። ንብዝሒ ዓይነታት፡ ዘይተኻረየ ገዛውትን ናይ ምክራይ ተኽእሎን ዚምልከት ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ ዝዓበየ ምምሕዳር ኣባይቲ ርኸቦ። ዝበዝሑ ናይ መስርዕ ሒዝካ ምጽናሕ ኣገባብ እዮም ዚኽተሉ።

ናይ ውልቅኻ ገዛ ክትሰርሕ ትደሊ እንተ ዄንካ ወይ ንቪላ ዘስርሕ ቦታ እንተ ደሊኻ እቲ ናይቲ ኮሙን ቤትጽሕፈት ዜግነት ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ቋንቋታት ዓረብ፡ ኣልባንያ፡ ቦስንያ፡ ፊንላንድስቨንስካ፡ ቻይና፡ ክሮዋት፡ ፖላንድ፡ ሰርቦክሮዋት፡ ሶማሊን ሶራኒን

 

ማሕበራትን ምትእኻባትን

እታ 500 መኽሰብ ዘይብለን ማሕበራት ዘለዋ ክሪስትያንስታድ ኮሙን ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣለዋ። እቲ ምርጫ ኩሉ ዝጠርነፈን እተፈላለየን እዩ። ኣብኡ፡ ናብ ምኩራትን መንእሰያትን ንምቅስቓስን ዝጠመተ ባህላዊ ማሕበራት፡ ስካውት፡ ብረጋቢት ዚግበር ስፖርት፡ ማሕበራት ጃርዲንን፡ ማሕበራት ስፖርትን ኣሎ።

ኣብቲ ናይ ማሕበራት ደብተርና፡ እተን እተፈላለያ ማሕበራት ዘቕርባኦ ናይ ንጥፈታት ኣማራጺታት ክትረክብ ትኽእል።

ኣብ ክሪስትያንስታድ ከመይ ጌርካ ማሕበር ከም ዚጅመር ንምፍላጥ ሓበሬታ ምስ እትደሊ ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ሓበሬታ ኣሎ።

ማሕበር እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ብተወሳኺ ኣንብብ። እቲ ሓበሬታ ብሓያሎ ቋንቋታት ኣሎ

Vad finns i närområdet

ናይቲ ኮሙን ዜግነት ማእከል ምስቲ ኮሙን ኣብ እትገብሮ ርክብ ከመይ ክትግብር ከም ዘሎካ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ማእከል ዘለዉ ሰራሕተኛታት ብዙሕ ቋንቋታት እዮም ዚዛረቡ፡ ስለዚ ሓገዝ ተርጓማይ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብያተ ሸቐጥ

ክሪስትያንስታድ ናይ ንግዲ ከተማ ንምዃን ነዊሕ ያታዊ ተመክሮ ኣለዋ፡ ናይ ከተማ ማእከል ብምዃን እውን ተሸሊማ እያ። ኣብኣ፡ እተፈላለዩ ድኳናትን ናይ መግቢ ሸቐጥን ካፈታትን ኣብያተመግብን ኣለዉ። ኣብቲ ሰንትሩም ድማ ኣደራሽ ዕዳጋን (ጋለርያ) ኣሎ፡ ኣብቲ ከባቢ ከተማ ድማ ናይ ንግዲ ማእከል ኪስራሕ ትልሚ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብቲ ኮሙን ብዙሕ ናይ ሕርሻ ፍርያት ድኳናት ኣሎ።

 

እቲ ኣብ ክሪስትያንስታድ ዚርከብ ቤትንባብ

ኣብ ክሪስቲያንስታድ ሓደ ማእከላይ ቤትንባብን 11 ጨንፈር ቤትንባብን፡ ክልተ መለቅሒ ነቝጣን ሓደ ኣውቶቡስ ቤትንባብን ኣሎ። እቲ ማእከላይ ቤትንባብ ናይ ጋዜጣታት መንበቢ ክፍሊ ኣለዎ፡ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ድማ ናይቲ ዕለት’ቲ ጋዜጣ ተንብብ፡ መጽሔታት ትገናጽል ወይ ናይ ወጻኢ ጋዜጣታት ተንብብ፡ ኣብ ወረቐት ወይ ድማ ኣብ ኢንተርነት።

 

ስራሕን ሰናይ መነባብሮ (ሶሲያለን)

ደገፍ፡ ሓገዝን ምኽርን ምስ እትደሊ እቲ ኮሙን ብብዙሕ መገዲ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ውሕስነት ካሳን ቤትጽሕፈ ቀረጽን ኣብ ክሪስትያንስታድ ቤትጽሕፈት ኣለዎም። ኣብቲ ናይ ክሪስትያንስታድ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ድማ ብዛዕባ ስራሕን ትምህርትን ብዙሕ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። (እቲ ሓበሬታ ብብዙሕ ቋንቋታት እዩ)።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

እቶም ናብ ክሪስትያንስታድ ዝመጹ ሓደስቲ ስድራቤት ብመገዲ ናይቲ ስሉሰን Slussen ዚብሃል ናይቲ ኮሙን ዕማም ምስ ቅድመ-ትምህርትን መባእታዊ ትምህርትን ርክብ ኪገብሩ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ክሪስቲያንስታድ ንደቂ 1-5 ዝኸውን ቅድመ-ቤትትምህርትን ከምኡውን ጽድያዊ ሰመስተር ክሳዕ 13 ዓመት ዝመልኡ ንቐዳማይ ክፍሊ ህጻናት ዝኸውን ማእከል ትርፊ ግዜ ኣሎ። ማእከል ትርፊ ግዜ ቅድሚ ወይ ድሕሪ ትምህርትን ኣብ ግዜ ዕረፍትን ክፉት እዩ። ከምኡውን ከም ኣማራጺ ቅድመ-ቤትትምህርቲ ወይ ማእከል ትርፊ ግዜ ዝኾነ ትምህርታዊ ክንክን ኣሎ፡ ናብቶም ዕድመኦም ተጠቒሱ ዘሎ ህጻናት ዝቐንዐ ድማ እዩ። ኣብ ክሪስቲያንስታድ ናብ ደጋዊ ትምህርቲ ዝቐንዑ ቅድመ ኣብያተትምህርቲ ኣለዉ፡ ከምኡውን ናብቶም ወለዶም ለይቲ ወይ ምሸት ዝሰርሑ ህጻናት ዝቐንዐ ለይቲ ዝኽፈት ቅድመ-ኣብያተትምህርቲ ኣለዉ።

እቶም ኣብ ክርስትያንስታድ ሓደስቲ ዝኾኑ ምስ ክንክን ህጻናት ርክብ ንምግባር ብመገዲ ስሉሰን Slussen ሓገዝ ኪረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ክሪስትያንስታድ ኮሙን ነቶም 6 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት ቅድመትምህርቲ ኣሎ። ገለ ናይቲ ኮሙን ኣብያተትምህርቲ ኣብ ፍሉይ ሸነኻት ከትኵራ መሪጸን ኣለዋ፡ ከም ኣብ ስፖርት፡ ባህሊ፡ ስእሊ፡ ውሑስ ምዕባለ፡ ተክኒክ፡ ኢምብረዛን ሞንተሶሪን።

ኣብ ክርስቲያንስታድ 12 ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዉ፡ ካብዚኣቶም ከኣ 5 ናይ ኮሙን 7 ድማ ናይ ብሕቲ እዮም። እቶም 5 ኮሙናዊ ኣብያተትምህርቲ 17 ካብቶም 18 ሃገራዊ መደባት የቕርቡ። ብተወሳኺ ብሃገር እተፈልጠ ናብ ኵዕሶ እግርን ኵዕሶ ኢድን ዝቐንዐ ናይ ስፖርት ስልጠና ኣሎ። ከምኡውን ናብቶም ኣካላዊ ስንክልና ዘለዎም መንእሰያት ዝዓለመ ሃገራዊ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ።

እቲ ብቛንቋ ኣደ ዚካየድ ትምህርቲ፣ ቋንቋ ኣደ ኣብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ይኹን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ናቱ ካሪክሉም ዘለዎ ናይ ውልቂ ዓይነትትምህርቲ እዩ።

ኣብ ክርስትያንስታድ ናብ ልምምድን ናብ ኣእምሮኣውን እተፈላለየን ስንክልናን ዝጠመተ ፍሉይ መባእታዊ ቤትትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርትን ኣሎ

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ክሪስትያንስታድ ኮሙን ነቶም ምሉእ ዕድመኦም ኪምሃሩ ዚደልዩ ሰባት እተፈላለየ ምርጫታት ኣሎ። እቲ ኮሙን ነቲ ኣብ ኣባጽሕ ዘሎ ፍልጠት ንምድንፋዕን ነቲ ኢንዱስትርያዊ ህይወት ንኺበቕዑን ብንጡፍ ይሰርሕ፡

እቶም ዕድመኦም 18-64 ዝኾነ፡ ሓደስቲ ኣብ ሽወደን ዝኾኑ፡ ናይ መትከል እግሪ መደብ ዘለዎም፡ ወይ ስደተኛ ዘመድ ዘለዎምን ኣብቲ ኮሙን ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ግንቦት 1-2013 እተመዝገቡ፡ ናይ ማሕበረሰብ ልልይ መደባት ይውሃቦም። ልልይ ምስ ማሕበረሰብ ብናይ ኣደ ቋንቋ እዩ ዚውሃብ፡ እዚ ድማ ንኣኻ፡ ሓድሽ መጻእተኛ፡ ኣብቲ ናይ ሽወደን ናይ ስራሕን ማሕበራዊ ህይወትን ንምጽምባር የቃልለልካ። ብዛዕባ ኣብ ናይ ስራሕ ህይወትን ትምህርትን ጥዕናን ዘሎካ መሰላትን ግዴታን ፍልጠት ይህበካ።

እቲ ኮሙን፡ ቋንቋ ሽወደን ንስድተኛታት ዚብል ኮርስ ይህብ። ከመይ ጌርካ ከም እትምዝገብ ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ረአ

ቤትጽሕፈት ኣማኸርትን ማእከል ትምህርትን ብመገዲ ትምህርታውን ሞያውን ምኽሪ ሓገዙ የቕርብ። ኣብኡ ብዛዕባ ግምገማ ትምህርቲ እውን ክትሓትት ትኽእል።

ትምህርቲ ኣባጽሕ ነቶም ኣባጽሕ ዝኾኑ ብዙሕ እተፈላልየ ኮርሳት የዳሉ።

ህዝባዊ ዩኒቨርሲቲ ናይ ትምህርቲ ኮርሳትን ናይ ምድላው ኮርሳትን የቕርብ። እቲ ሓጺር መገዲ ዚብሃል ኣገባብ ነቶም ካብ ሽወደን ወጻኢ ዝኾነ ኣካደምያዊ ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት ይምልከት።

እቲ ንስራሕ ዚምልከት ስልጠና ነቶም ንነዊሕ ግዜ ስራሕ ዘይብሎምን ኣብ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ዘለዉን ወይ ድማ ስራሕ ዘይብሎም ኮይኖም ኣብቲ ናይ መንእሰያት ውሕስነት ስራሕ ዘለዉን ይምልከት

ናይ ሞያ ኮለጅ ትምህርቲ ድሕሪ ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ ዚውሃብ ስልጠና እዩ። ንሱ ንተምሃራይ ንኺጥዕም ብፍሉይ መገዲ ዚውሃብ ምስ ናይ ስራሕ ህይወት እተተሓሓዘ ስልጠና እዩ። ክልሰሓሳብ ምስ ተግባር ይሕወስ። ኣብቲ መብዛሕትኡ ስልጠናታት ናይ ስራሕ ተመክሮ ትረክብ። ናይ ሞያ ኮለጅ ስልጠናታት ብናጻ እዩ፡ ካብ CSN ድማ ትምህርታዊ ልቓሕ ክትረክብ ትኽእል።

Lärlingsakademin Skåne Nordost ንኣባጽሕ ናይ ልምምድ ስልጠና ይህብ

ኣብ ክሪስትያንስታድ ኮለጅ ኣሎ። ክሪስትያንስታድ ኮለጅ በቲ ናይ ቁጠባ፡ ስነኣእምሮን ስነመግብን ከምኡውን በቲ ናይ ስኒ ጥዕና መደባት ስልጠናታቱ ይፍለጥ። ካልእ ናይ ስልጠና መደባትን ኮርሳትን እውን የቕርብ እዩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ስኮነ እቲ ረዩን ስኮነ እዩ ናይ ክንክን ሓላፍነት ዘለዎ። ኣብቲ ናታቶም መርበብ ኢንተርነት ነቲ ኣብ ኩሉ ስኮነ ዚውሃብ ክንክን ክትረኽቦን ከተነጻጽሮን ትኽእል። ብዛዕባ ብሕታውን ህዝባውን ማእከላት ጥዕና፡ ክሊኒካት ኣደታት፡ ናይ ህጻናት ክሊኒካት፡ ናይ ህጹጽ ረድኤት ክሊኒካትን ናይ ስኒ ክንክንን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ትካላት መንግስቲ ኣብ እትራኸበሉ ግዜ ናይ ተርጓማይ ሕገዝ ኣሎ

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ባቡር ጌርካ ካብ ደንማርክ ወይ ካብ ብለኪንገ ናብ ክሪስትያንስታድ ብቕልጡፍ ክትበጽሕ ትኽእል። ኣብ ማእከል ከተማ ክሪስትያንስታድ ማእከል መንሃርያ ባቡራት ኣሎ፡ ኣብ ኦነስታድን ፍየልኪንገ ድማ ናይ ተመላለስቲ ባቡራት መነሃርያ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ክሪስትያንስታድ ምስቲ መነሃርያ ባቡር ዘራኽብ ናይ ኣውቶቡሳት መስመራት ኣሎ፡ ከምኡውን ኣብ መንጎ ናይተን ከተማታት ኮሙንን ወጻኢ ካብ ኮሙንን።

ኣብ ክሪስትያንስታድ ዚርከብ Skånetrafiken ንባቡርን ኣውቶቡሳትን ዚምልከት የመሕድር። ኣብቲ መርበብ ኢንተርነቶም ናይ ሰዓታት ሰሌዳ ኣሎ

 

Arbete och företagande

እቲ ኣስታት 6000 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ኮሙን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ትረክብ። ኣብቲ መርበብ ኢንተርነት፡ ብዛዕባ እቲ ኮሙን ንኢንዱስትራይዊ ህይወት ናይቲ ኮሙን ዚህቦ ኣገልግሎት ትረክብ፡ ከምኡውን ናይ ውልቅኻ ኩባንያ ክትጅምርን ከተካይድን ምስ እትደሊ ነቲ ናይ ክሪስትያንስታድ ኮሙን ክትውከሶ ትኽእል ኢኻ።

 

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 32

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Kristianstad

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

81 000

ስፍሓት መሬት

1 346 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Hässleholm 31,8 km

Landskrona 99,7 km

Malmö 96,1 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ