Kristinehamn

ምምሕዳር ከተማ ክሪስቲነሃምን ኣስታት 24000 ተቐማጦ ኣለዎ። እዚ ምምሕዳር ከባቢ፡ ጥቓ ናይቲ፡ ኣብ ኣውራጃ ቫርምላንድ ዝርከብ፡ ባሕሪ ቬነርን ተደኲኑ ይርከብ። ዝተፈላለየ መዘናግዒ ንጥፈታትን፡ መሳጢ ባህላዊ ንጥፈታትን ንመንፈስ ዘዕርፍ ጸወታታትን ገለ ኣብዚ ቦታ ብብዝሒ ካብ ዝካየዱ ማሕበራዉ ንጥፈታት እዮም። ልዑል ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ዝነኣድ ኣገልጎት ክንክን ህጻናት፡ ምሩጽ ቤት-ትምርህቲ፡ ሕያል ናይ ቁጠባዊ ዕብየት ዓቕምን፡ ገለ ካብ ጸጋታት ናይዚ ምምሕዳር ከተማ እዮም። ብደሓን ምጹ!

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ክሪስቲነሃምን፡ ብምምሕዳት ናይቲ ከባቢ እትውነንን ክሪስቲናሃምን-ቡስቴደር፡ ከምኡ ውን ናይ ግሊ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ኣለዋ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ ዝርዝር ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ኣብዚ ዞባ’ዚ፡ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ክሪስቲነሃምን፡ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ቋንቋታት ዝዛረቡ ስደተኛታት ወይ ነባሮ ይርከቡ። ገለ ካብተን ኣብዚ ከባቢ ብብዝሒ ዝዝረበለን ቋንቋታት ንምጥቃስ፡ ዓረበኛ፡ ሶማለኛ፡ ኢራነኛን እንግሊዝኛን፡ ይርበአን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ክሪስቲነሃምን፡ ኣብ መዳያት ስፖርትን ባህሊን ካልእን ዝነጥፋ፡ ኣስታት 200 ማሕበራት ይርከባ። እዚ ዝተጠቕሰ ቁጽር፡ ኣብ ሰፊሕ ሜድታት ዝዋስኣ ምትእኽኻባት፡ ኣብየት-ክርስትያናትን፡ ዝሓወሰ እዩ። እዘን ማሕበራት እዚኣተን ንኹሉ ክሊ-ዕድመ ዝሓቁፍ ንጥፈታት ኣለወን። ኣብቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዝርከብ መዝገብ-ማሕበራት ብምእታው፡ ቁጽሪ-ስልኪ ናይተን ማሕበራትን፡ ካልእ ተወሳኺ ዝርዝራትን ትረኽቡ።

Människor promenerar på torg i centrum / Två unga kvinnor sitter på brygga och äter glass 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ክሪስቲነሃምን፡ ቤት-ንባብ፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን)፡በዓል-መዚ ቀረጽ (ስካተቨርከት) ከምኡ ውን ማዕከን ማሕበራዊ-ውሕስነት (ፎርሸክሪንካሳን) ኣገልግሎት ዝህቡሉ ቤት-ጽሕፈታት ኣለዎም። ንግዳዊ ሃዋህው ናይ’ዚ ምምሕዳር ከተማ’ዚ ንብዙሕ ጽላታት ክትንክፍ ኮይኑ፡ ነኣሽቱን ዓበይትን ድኳናት፡ ድኳናት ዘገልገለ-ንብረት ኣብ ኩሉ ከባቢታት ናይቲ ምምሕዳር ከተማ ይርበኦ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

እቶም ስድራኦም ዝመሃሩ፡ ዝሰርሑ ውይ ወን ስራሕ ኣብ ምድላይ ተጸሚዶም ዝርከቡ ሰባት፡ ንደቆም ናይ መውዓሊ ህጻናት ኣገልግሎት ክወሃቦም ይኽእል። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ክሪስቲነሃምን፡ መውዓሊ-ህጻናት፡ ግዝያዊ መጻንሒ ህጻናት፡ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣዚለ ክፍሊ ከምኡ ውን መዘናግዒ ማእከል ህጻናትን፡ ይርከብ። ኣብዚ ምምሕዳር ከተማ’ዚ ውን ክፉት መውዓሊ-ህጻናት ኣሎ። ክፉት መውዓሊ ህጻናት፡ ነቶም ዕረፍቲ ወላዲ ወሲዶም ኣብ ገዛ ምስ ደቆም ዝርከቡ፡ ዝዓለመ እዩ። ወለዲ ምስ ደቆም ከኣ ናብዚ ክፉት መውዓሊ-ህጻናት ክመጽኡ ይኽእሉ። ናብዚ ቦታ’ዚ መጺእኩም ክትበጽሑና ወትሩ ፍሱሃት ኢና።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ክሪስቲነሃምን 11 ናይ መባእታዊ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ይርከባ። እዘን ኣብያተ-ትምህርታት ካብ ኣዚለ ክሳብ 9 ክፍሊ ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ይነጥፋ። ተወሳኺ ዝርዝር ብዝምልከት፡ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ ክተንብቡ ትኽእሉ።

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ክሪስቲነሃምን፡ ክልተ ናይ ካልኣይ-ደረጃ ኣብያተ ትምርህታት ይርከባ። ንሳተን ከኣ፡ ብሩጎርድስ-ጂምናስየትን ፕረስተሩድስ-ጂምናስየትን እየን። ኣብዘን ክልተ ኣብያተ-ትምህርታት፡ 14 ዝተፈላለየ ዓውዲታት-ትምርህቲ ይወሃብ። እታ ንናይ ምምሃር ጸገማት ዘለዎም ተማሃሮ እተአንግድ ፍልይቲ ናይ ካልኣይ-ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ከኣ፡ 5 ዝተፈላለየ ዓውዲ-ትምህርቲ ዘዋደደት እያ። ተወሳኺ ዝርዝር ብዝምልከት፡ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ ክተንብቡ ትኽእሉ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ክሪስቲነሃምን፡ ኣብ መደብ ትምርህቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ-ኤፍ.ኢ) ክትሳተፉ ትኽእሉ። እዚ ትምህርቲ’ዚ፡ ነቶም ብዕድመ ካብ 16 ንላዕሊ ዝኾኑ፡ ኣብ መዝገብ ቆጸራ ህዝቢ ናይዚ ከተማ’ዚ ዝተመዝገቡን ሓደስቲ ስደተኛታት፡ ዝምልከት እዩ። ብዜካ’ዚ ውን እቶም ኣብዚ መደብ ትምህርቲ’ዚ ክሳተፉ ዝደልዩ ኣሰር መሰረታት ቋንቋ ሽወደን ዝይብሎም ውን ክኾኑ ኣለዎም። ትወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ’ዚ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ኣለኩም።

ኣብዚ ምምሕዳር ከተማ’ዚ፡ መእከል ትምህርቲ-ንዓባይቲ ውን ይርከብ። እዚ ማእከል’ዚ፡ ክልስ-ሓሳባውን ሞያን ኮርሳት ኣብ ምሃብ ይነጥፍ። ተወሳኺ ዝርዝር፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ኣለኩም። ካብዚ ከባቢ’ዚ፡ ብቐረባ እትርከብ ዩኒቨርስቲ፡ እታ ኣብ ከተማ ካርልስታድ እትክረብ እያ። ናብዛ ከተማ እንዳተመላለስካ ኣብታ ዩኒቨርስቲ ንምምሃር ዝሕግዝ ውን፡ ስሉጥ መዓልታዊ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ክሪስቲነሃምን፡ ብርክት ዝበላ መእከላት-ጥዕናን ክሊኒካት ስኒን ኣለዋ። ኣብዚ ከተማ’ዚ ዝርከብ፡ ማእከል-ስድራቤታት፡ መኣዲ-ርክብ ናይቶም ወለዲ ክኾኑ ዝቐራረቡ ዘለዉ ሰባትን ነኣሽቱ ህጻናትን እዩ። ኣብ’ዚ ምምሕዳር ከተማ’ዚ፡ ጥዕናዊ-ማእከል ህጻናትን፡ ኣዴታት፡ መንእሰያትን፡ ማእከል ጥዕናዊ ምኽርን፡ ክፉት መውዓል-ህጻናትን ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ዝግበር ርኽክባት፡ ምምሕዳር ከተማ ክሪስቲነሃምን ተርጓሚ ክቍጸረልኩም ይኽእል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናብተን ኣብ ኣውርጃ ቫርምላንድ ዝርከባ ከተማታትን ነኣሽቱ ዓዲታትን ክትንቀሳቐሱ ምስ እትደልዩ፡ ኣውቶቡሳትን ባቡራት ኣለዋኹም። እዘን ኣውቶቡሳትን ባቡራትን፡ ብትካል መጎዓዝያ ቫርምላንድ ይመሓደራ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይዚ ትካል (ቫርምላንድስ-ትራፊክ) ብማእታው፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ፡ ትኽእሉ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ውን ዝርዝር ሰዓታት-ንቕሎ ናይተናብዚ ከባቢ ዝንቀሳቐሳ ኣውቶቡሳትን ባቡራትን፡ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ምምሕዳር ከተማ፡ ንትካላት ምቹእ ዝኾነ፡ ዕዳጋዊ ሃዋህው ኣለዎ። ኣብዚ ቦታ’ዚ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ዝነጥፋ፡ ብርክት ዝበላ ነኣሽቱን ዓበይትን ትካላት፡ ይርከባ። ጠቕላላ ኣስታ 1500 ትካላት ይርከባ። ከተማ ክሪስቲነሃምን ማእከላይ ጀኦግራፊካዊ ኣቐማምጣ ስለዘለዋ፡ ዳርጋ ንብዙሓት ዓበይቲ ከተማታት፡ ተጎዝጒዛ ትርከብ። ናትኩም ናይ ባዕልኹም ትካል ክትምስትሩ መደን ምስ ዝህልወኩም፡ ምስ ክፍሊ ትካላዊ ንጥፈታት ምምሕዳር ከተማ፡ ክትዘራረቡ ትኽእሉ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 25

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Kristinehamn

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 24 000

ስፍሓት መሬት

1 392 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Karlstad 44 km

Örebro 71 km

Göteborg 249 km

Oslo 260 km

Stockholm 269 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ