Kronobergs län

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

ኣውራጃ ክሮነበሪ፡ ብባሕሪ፡ ጫካታት ኣግራብን ሃብታም ዝኾነት፡ ምስ ከባቢ ጽቡቕ ናይ መጎዓዝያ ርኽኽብ ዘለወን ከተማታት ዝርከብዋ ኣውራጃ እያ። ኣብ ገለ ከተማታት ናይዚ ኣውራጃ፡ ሕጽረት መንበሪ-ኣባይቲ ይርከብ። ኣገልግሎት መጎዓዝያ (ብባቡር ይኹን ኣውቶቡሳት) ኣብዚ ኣውራጃ ስሉጥ እዩ ክበሃል ይከኣል። እዚ ኸኣ፡ ነቶም ኣብ ነኣሽቱ ከተማታት ክንብሩ ዝደልዩ ሓጋዚ እዩ። ኣብ ገለ ክፋላት ናይዞ ዞባ ጽቡቕ ዕድላት ስራሕን መንበሪ-ኣባይትን ይርከብ።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

ኣብዚ ዞባ’ዚ እቲ ዝዓበየ ወሃቢ-ስራሕ ምምሕዳር ከተማ ቬክሾ ኮይኑ፡ 7575 ሰራሕተኛታት ይርከቦ። ኣብ ብሕታዊ-ጽላት ከኣ፡ እቲ ዝዓበየ ወሃቢ-ስራሕ፡ እቲ ብኢክያ ዝፍለጥ ህቡብ ድኳን ኣቕሑን ንብረት ገዛን ኮይኑ፡ ኣስታት 1075 ሰራሕተኛታት ቆጺሩ ይርከብ። መብዛሕትኦም ኣብዚ ዞባ ዝሰርሑ ዜጋታት፡ ኣብ መዳይ ሕክምናን ክንክን ወይ ምእላይን ይሰርሑ። ብርክት ዝበሉ ውን ኣብ መዳይ መሸጣ፡ ሆቴል፡ ቤት-መግቢ፡ ከምኡ ውን ኣብ ጽላታት ህዝባዊ ኣገልጎታት ይሰርሑ። እዚ ኣውራጃ’ዚ፡ ብብዝሒ ህላዌ ነኣሽቱ ትካላት፡ ኣብ ቅድሚት ዝርከብ ኣውራጃ እዩ።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

እታ ኣብ 2010፡ ንዩኒቨርሲታት ቬክሾን ካልማርን ናብ ሓደ ብምጽንባር ዝተፈጥረት ሊነየ ዩኒቨርስቲ፡ ኣብዚ ዞባ ትርከብ። እዛ ዩኒቨርስቲ እምበኣር ኣብ ክልቲእን ከተማታት መምሃሪ ቦታታትን ምምሕዳራዊ ማእከልን ኣለዋ። ኣብዛ ዩኒቨርስቲ እዚኣ ኣስታት 4000 ተማሃሮ ትምርህቶም ኣም ምክትታል ይርከቡ። ኣብዚ ዩንቨርስቲ’ዚ ኣስታት 150 ዓውደ-ትምህርታትን 2000 ዝተፈላለየ ኮርሳትን ይወሃብ። ቁጽሪ ናይቶም ኣብዚ ዩኒቨርስቲ ክመሃሩ ዝመርጹ ተማህሮ ኣብ 2010 ዓ.መ ብ 32% ወሲኹ።

ኣገልግሎት ጥዕና

ኣብ ኣውራጃ ክሮኖበሪ ክልተ ዓበይቲ ሆስፒታላት ኣለዋ። ንሳተን ከኣ፡ ኣብ ከተማታት ቬክሾን ዩንግቢን ይርከባ። ኣብዚ ዞባ ውን ክልተ ህጹጽ ህክምናዊ ረድኤት ዝህባ፡ ማእከላት-ጥዕና ውን ኣለዋ። ኣብ ምሉእ እቲ ዞባ፡ ኣስታት 32 ነኣሽቱ ሕክምናታት ሃልየን እተን 11 ካብኣተን ብሕታውያን እየን። ኣብ ከተማ ቬክሾ፡ ዞባዊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ከምኡ ውን ንዓበይትን፡ ህጻናትን መንእሰያት ዘአንግድ ማእከል ሰነ-ኣእምሮኣዊ ፍወሳ ውን ኣሎ።

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

ኣውራጃ ክሮነበሪ፡ ማለት ማእከላይ ክፋል ስሞላንድ፡ ከም ጎብለል ኣብ መዳይ ኢንዱስትሪ ወይ ምስናዕ ጥርሙዝ ይፍለጥ። ብዜካ’ዚ፡ እቲ ዞባ ውን ሃብታም ባህላዊ ውርሻን ሃብታም ተፈጥሮኣዊ ከባብን ውን ኣለዎ። ኣብ ከተማ ቬክሾ ንኣብነት፡ ቤት-መዘክር ጥርሙዝ፡ ውዕዉዕ ባህላዊ ንጥፈታትን፡ ዘመናዊ ቤት-ንባብን ይርከብ።
ኣብ ዓመተ 2013 ከተማ ቬክሾ፡ ስፖርታዊት ከተማ ተባሂላ ተሸሊማ እያ። እቲ ብኣስሬና ስታድ ዝፍለጥ ስፖርታዊ ህንጻ ቬክሾ፡ ማእከል ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ትምህርቲ፡ መርሕነትን ዕቱብ ተዋስኦ ኣብ ሕብረተ-ሰብኣዊ መዳያትን እዩ።

ኣውራጃ ክሮነበሪ እምበኣር፡ በቲ ኣብ ሕቝፎኡ ዝርከብ ቤት-መዘክራት ስሞላንድ ከምኡ ውን በቲ ባኡትንቫንድራንናስ ሁስ ዝፍለጥ ታሪኻዊ ቦታታትን፡ ንነባሮ ብርክት ዝበለ ባህላዊ ንጥፈታት ዝአንግድ ዞባ እዩ። ኣብዚ ዞባ’ዚ፡ መሳጢ ተፈጥሮኣዊ ከባቢ፡ ንኣብነት ዝተሓዝአ ተፈጥሮኣዊ ቦታታት፡ መናፈሻታት፡ ከምኡ ውን ሃል ዝበለ ጎላጉልን፡ ይርከቦ። እቲ ኣብዚ ዞባ ዝርከብ ዝተሓዝአ ታሪኻዊ ቦታታት፡ ንኣብነት፡ ሊነያስ ሮስሁልት (ሽወደናዊ ተመራማሪ) ውን ኣብቲ ዞባ ይርከብ። ኣብ ከተማ ዩንግቢ ውን ብተመሳሳሊ ቤት-መዘክር ዩንግበሪ ከምኡ ውን ቤት-መዘክር ሳጉን ይርከባ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 47

ውድባት

ኣብዚ ምስ ገለ ካብተን ኣብቲ ወረዳ ዚርከባ ማሕበራትን ውድባትን ዘራኽብ መላግቦ ወይ ሊንክ ክትረክብ ትኽእል

ማሕበር ፖ ኢንጎንግ

Förening På ingång ማሕበር ፖ ኢንጎንግ ናይ መንእሰያት ማሕበር ኮይኑ ነቶም ርክብን መርበብ ኢንተርነትን ዕርክነትን ዚደልዩ ሓደስቲ መጻእቲ መንእሰያትን ብዚምልከት ኣብ ድሕሪ ቤትትምህርቲ ዚጓነፍ ነገራት ኣብ ትርጉም ዘለዎ ናይ ትርፊ ግዜ ንጥፈታትን የተኩር። ፖ ኢጎንግ ንሓደስቲ ነገራት ንምፍታን ሰፊሕ ተኽእሎ ይህብ፡ ከምኡውን ኣብ ምዝራብ ሽወደን፡ ምፍላጥ ሕብረተሰብን እተፈላለየ ድሕረባይታ ዘለዎም ሓደስቲ ብጾት ንምርካብን ይነጥፍ።

ፕሮጀክት መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር

እቲ ማሕበር ናብ መንእሰያት ዝቐንዐ ፕሮጀክት ማሕበራዊ ወፍርን የካይድ። ሓደ ፍሉይ ጨንፈር ማሕበር ድማ ንኣህጉራዊ ጉዳያት ዚምልከት ይነጥፍ። እዚ ንጥፈትዚ ድም ግሎባላ ክሩኖበርይ ይብሃል። እቲ ፕሮጀክት ካልእ ገዲፍካ ናብቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዝቐንዐ ናይ ልምምድ ቦታን ስራሕን ከምኡውን ንውልቃዊ ሓሳባትን ተበግሶን ዘማዕብል መድረኽ የቕርብ።

ናይ ቨክሾ ቀዪሕ መስቀል

ናይ ቨክሾ ቀዪሕ መስቀል ኣብ ቨክሾ ኮሙን ንሓደስቲ መጻእቲ ዚምልከት ብዙሕ ንውህደት ዘደንፍዕ ንጥፈታት የካዪድ። ብሓገዝ ናይቶ 200 ዝኾኑ ወለንተኛታት መዓልታዊ ንብዙሓት ጉጅለታት ንሕግዝ።

  • ሰኑይን ረቡዕን ነቶም ናይ ቋንቋን ትምህርትን ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት፡ ናይ መጽናዕቲ ሓገዝን ልምምድ ቋንቋን ይዳሎ።
  • ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናብተን ናይ ወጻእተኛ ድሕረባይታ ዘለወን ደቀንስትዮ ዝቐንዐ ናይ ምሕምባስ ኮርስ ይውሃብ
  • Mentor till Mentor መንቶር ቲል መንቶር ብቛንቋን ባህልን ማሕበረሰብን ገይሩ ውህደት ንምድንፋዕ ንሓደስቲ መጻእቲ ውልቀሰባን ስድራቤትን ሽወደን ዚዛረብ ኣቦ/ኣቦ ስድራቤት ዘቕርብ ናይ ኣቦነት ንጥፈት እዩ።
  • Kompis till kompis ዓርኪ ንዓርኪ፡ ነቶም ንውልቆም ዚመጹ መንእሰያት ኣብ ማሕበረሰብ ንምእታው ምእንቲ ኪቐሎም ቋንቋ ሽወደን ዚዛረብ ብጻይ የቕርበሎም።
  • ንሕና ነቶም ኣብ ናይ ስደተኛታት መንበሪ ኣባይቲ ዘለዉ ሓተትቲ ዕቝባ፡ ንጥፈታትን ልምምድ ቋንቋን ንቕርብ
ስሞላንድስኢድሮተን

Smålandsidrotten ስሞላንድስኢድሮተን ናይቲ ናይ ስሞላንድ ማሕበር ስፖርትን ናይ SISU ትምህርቲ ስፖርት እኩብ ስም እዩ። ናይቲ ማሕበር ዕማም ነተን ኣብ ስሞላንድ ዘለዋ ፈደረሽንን ማሕበራትን ንምድጋፍ እዩ። ንሕና ንምዕባለ ነተባብዕ ከምኡውን ንናይ ህጻናትን መንእሰያትን ስፖርት፡ ሓፋሽ ስፖርትን ጥዕናን መሪሕነትን ውድብን ናይ ምግምጋም ጉዳያትን ወዘተ. ዚምልከቱ ሕቶታት ደገፍን ኣገልግሎትን ንህብ።

ስፖርት ኣብቲ ናይ ምውህሃድ ሕቶ፡ ማለት ኣብቲ ናይቶም ሓደስቲ ሽወደናውያን ምትካል እግሪ ደረጃ ከምኡውን ኣብ ናይ ንስደተኛታት ወለዶታት ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ። ኣብዚ እዋንዚ ናይ ስፖርት ምንቅስቓስ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ናይ ስፖርት ምንቅስቓስ ማሕበራዊ ንጥፈታት ብምእታውን ጥፈታቱ የበርትዕ ኣሎ። ኣውራጃዊ ፈደረሽን ንስፖርታውያን ማሕበራት ኣብ ዚገብሮ ደገፍ ፍሉይ ዕማምን ማዕከናትን ረኺቡ እዩ።

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ናይ ወረዳ ኮምዩናት

Kronobergs

​ህዝቢ-ተቐማጦ

ኣውራጃ ክሮነበሪ 8 ምምሕዳር-ከባቢታት ወይ ከተማታት ዝሓቁፍ ኮይኑ፡ ንሳተን ከኣ፡ ኣልቨስታ፡ ለሴቦ፡ ዩንግቢ፡ ማርካሪድ፡ ቲንግስሪድ፡ ኡፕቪዲንገ፡ ቬክሾን ኣልምሁልትን እየን። ኣብዞ ዞባ እታ ዝዓበየትን፡ ዝበዝሐ ነባሪ እቲ ዞባን ዝቕመጠላ ከተመ ቬክሾ ኮይና፡ 85000 ተቐማጦ ኣለዉዋ። እታ ዝወሓደ ህዝቢ ዘለዋ ከኣ ብኣንጻሩ ከተማ ለሴቦ ኮይና 8000 ተቐማጦ ኣለዉዋ። ዕብየት ተቐማጦ ናይዚ ኣውራጃ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ብማታዊት ክርአ እንከሎ ከባቢ 1.7% ኣቢሉ ይኸውን።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ