Kungsör

ምምሕዳር ከተማ ኩንግስኦር፡ ሓደ ካብቶም ነኣሽቱ ምምሕዳር ከተማታት ሽወደን ኮይኑ፡ ኣስታት 8000 ተቐማጦ ኣለዉዎ። ማእከል ከተማ ኩንግስኦር ኣብ ልዕል ዝበለ መሬት ዝተዶኮነ ኮይኑ፡ ዝተረፈ ካፋል ናይቲ ምምሕዳር ከተማ፡ ናብቲ ለጠቕ ዝበለ ክፍላ መሬት ናብ ባሕሪ መላረይንን ፈለግ ኣርቡጋን ገጹ ይምጠጥ። ኣብ'ዚ ምምሕዳር ከባቢ'ዚ፡ ከም ጸጋ ንኡስ ስፍሓቱ፡ ዝደለኹሞ ነገራት ብቐረባ ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ንኣብነት ትምህርቲ፡ ማእከል ስፖርታዊ-ንጥፈታት፡ ጫካ ወይ ውን በረኻ ኩሉ ብቐረባ ይርከብ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ናብ ምምሕዳር ከተማ ኩንግስኦር ክትግዕዙ ምስ እትሓስቡ፡ ኣቐዲምኩም ከተዘራርብዎም እትኽእሉ ወነንቲ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ይርከቡ። ኣብቲ ከባቢ ዝዓበየት ትካል ክራይ-ኣባይቲ፡ እታ ብምምሕዳር ከተማ እትውነን ከ-ኤፍ ኮይና፡ ብዜካ'ኣ ውን ብርክት ዝበላ ካልኦት ናይ ግሊ ትካላት ውን ኣለዋ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ዝርዝር ኣስማትን ናይተን ኣብዚ ቦታ፡ ዝካረ ኣባይቲ ዝውንና ትካላት፡ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

Gata genom allé med bilar parkerade lägns med den 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብዚ ምምሕዳር ከተማ፡ ብብዝሒ ካብ ዝዝረበሎም ቋንቋታት (ሽወደን ወጊንካ)፡ ዓረበኛን ትግርኛን ይርከብዎም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኩንግሳኦር፡ ቤት-ክርስትያን ሽወደን ካልእ ብርክት ዝበላ ነጻ ዝኾና ኣብያተ-ክርስትያናትን ይርከባ። መስጊድ ብቐረባ ኣብ ከተማ ቬስተሮስ ይርከብ። ኣብ'ዚ ምምሕዳር ከባቢ'ዚ፡ ኣብ መዳያት ስፖርት፡ ትያትር፡ ስነ-ጠበብን ባህልን ዝነጥፋ ብርክት ዝበላ ንጡፋት ማሕበራት ይርከባ። ኣብቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዝርከብ፡ መዝገብ-ማሕበራት ብምእታው፡ ተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ እዘን ማሕበራት ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ቤት-ንባብ ከተማ ኩንግስኦር፡ ኣብ ማእከል ከተማ ትርከብ። ኣብዛ ቤት-ንባብ፡ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተዳለወ መጻሕፍትን መጽሄታትን ኣለኩም። ናብዚ ቤት-ንባብ ኣብ እትዛወሩሉ ኣጋጣሚ፡ ነተን ኣብኡ ዝርከባ ኮምፕዩተራት ውን፡ ክትጥቀሙለን ትኽእሉ ኢኹም። ስፖርታዊ ንጥፈታት ምዝውታር ትፈትዉ እንተኾይንኩም ከኣ፡ ነዓኹም ዝኾና፡ ብርክት ዝበላ ማእከላት ስፖርታዊ ልምምድ፡ ኣለዋ። ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኩንግሳኦር፡ መሐንበሲ-ማእከል፡ ሜዳ-ኩዕሶ፡ ህንጻ ስፖርታዊ ንጥፈታትን ከምኡ ውን ህንጻ ጸወታ-በረድን፡ ይርከብ። ብዜካ'ዚ ብርክት ዝበላ ማእከል ኣካላዊ-ልምምድ፡ ልምምድ ምግላብ ኣፍራስን ከምኡ ውን ልምምድ ኣኽላባት ይርከብ።

Färgglad soffa och bokhyllor inne på biblioteket 

ት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን) ኣብ ከተማ ሾፒን ይርከብ። በዓል-መዚ ቀረጽ (ስካተቨርከት) ከምኡ ውን ማዕከን ማሕበራዊ-ውሕስነት (ፎርሸክሪንካሳን) ውን ኣብ ሾፒንግ ኣብያተ-ጽሕፈታት ኣለዎም። ከተማ ሾፒን፡ ካብ ኩንግስኦር ኣስታት 13 ኪሎ-ሜተር ርሒቓ ትርከብ። ኣብ ሾፒንግ ካብ ኩንግስኦር ዝሓሸ ወይ ዕብይ ዝበለ ዕዳጋ ኣለዋ። ንኣብነት ኣብ ሾፒን፡ ብዙሓት ቡቲካትን ድኳናት መዓልታዊ-ኣስዝቤዛን ይርከባ። ኣብ መንጎ ሾፒንንን ኩንግስኦርን ስሉጥ ኣገልግሎት መጎዓዝያ-ኣውቶቡሳት፡ ኣሎ። ቁጽሪ-ስልኪ ከምኡ ውን ኣድራሻ ናይ ክፍሊ ምውህሃድ ኣብ ሕበረተ-ሰብ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ኣለኩም።

Utsidan av Kungsörs kommunhus 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማ ኩንግስኦር ብርክት ዝበላ መውዓሊ-ህጻናት ኣለዋ። ወልዲ ከኣ፡ ንደቆም ደስ ዝበሎም መውዓሊ-ህጻናት (መንግስታዊ ወይ ውን ግላዊ) ክመርጹሎም፡ መሰል ኣለዎም። ንውላድኩም ናይ መውዓሊ-ህጻናት ቦታ ክወሃቦም ምስ እትደዩ፡ ብኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣቀዲሙክም ከተመልክቱ ኣለኩም። ከተመልክቱ ምስ እትደልዩ፡ ነዚ ተባሂሉ ዝተዳለወ ቅጥዒ መሊእኩም ናብ ክፍሊ ትምህርትን ህጻናትን ክትልእክዎ ኣለኩም። ሓበሬታ ብዛዕባ መውዓሊ-ህጻናት ከምኡ ውን ኣድራሽአን፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ኣለኩም።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ኩንግስኦር፡ ካብ ኣዚለ ክፍሊ ከምኡ ውን 1ይ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ተመሃሮ ዝአንግዳ፡ 3 ናይ መባእታዊ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርታት ይርከባ። ብዜካ'ዚ ሓንቲ፡ ካብ 6ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ተመሃሮ እተአንግድ ቤት-ትምህርቲ ውን ኣላ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኩንግሳኦር ብዜካ እተን ብመንገስቲ ዝወነና ኣብያተ-ትምህርታት ናይ ግሊ የለዋን።

ኣብ ከተማ ኩንግስኦር፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ የላን። ስለዝኾነ ከኣ፡ ምምሕዳር ከተማ ኩንግስኦር፡ ምስተን ኣብ ከተማታት ኣርቦጋ፡ ኤስኪልስቱና ከምኡ ውን ሾፒን ዝርከባ ናይ ካልኣይ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርታት፡ ውዕል ክኸትም ዝተገደደ። ብመሰረት ናይዚ ዝተበጽሐ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዕ፡ ኣብ ከተማ ኩንግስኦር ዝቕመጡ ተምሃሮ፡ ኣብዘን ዝተጠቕሳ ከተማታት ከይዶም ንኽመሃሩ፡ ምስቶም ኣብቲ ቦታ ዝነብሩ ተምሃሮ፡ ማዕረ ዕድላት ምሰላትን ኣለዎም። ንካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ኣለኩም።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ኩንግስኦር፡ መድብ ትምህርቲ-ንዓበይቲ ኣሎ። ኣብ መእከል-ትምህርቲ ኩንስካፕስ-ፖርተን ንኣብነት፡ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ-ኤፍ.ኢ) ክትመሃሩ ትኽእሉ። ንትምህርትን ሞያን ዝምልከት መደባትኩም እንታይ ክትመሃሩ ትሓስቡን ንምቕጻል ትምህርትን ካልእን ዝምልከት ምኽሪ ዝህብኹም ካኢላታት ውን፡ ኣብዚ ትካል'ዚ ኣለዉ።

Kunskapsportens entre 

ዩኒቨርስቲታት ብቐረባ፡ ኣብ ኤስኪልስቱና፡ ቬስተሮስን ኦረብሩን ኣለኩም። ትምህርቲ ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን ብክፍሊ ምውህሃድ ሕብረት-ሰብ ኣብ ከተማ ኩንግሳኦር ይወሃብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ኩንግስኦር ሕክምና፡ ፍሉይ ክፍሊ ህጻናትን ኣዴታትን ይርከብ። ኣብ ተመሳሳሊ ህጽና ውን ህዝባዊ ክሊኒክ-ስኒ (ፎልክ-ታንድቮርደን) ኣሎ። ዓበይቲ ሆፕሲታላት ብቐረባ ኣብ ከተማ ሾፒንግ ኣለኩም። ኣብ ከተማታት ቬስተሮስ፡ ኦረብሩን ኤስኪልስቱና ወን ዓበይቲ ሆፕሲታላት ኣለዋ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ተቐማጦ ኣብ ዝግበር ክርኽባት፡ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ምምሕዳር ከተማ ኩንግስኦር፡ ብትካል ትርጉም ኣውራጃ ቬስትማንላንድ ኣቢሉ፡ ተርጎምቲ ክቆጽር ይኽእል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብታ ኣብ ማእከላይ ክፋል ዞባ ሜላርዳለን እትርከብ ከተማ ኩንጉስኦር፡ ናብ ዝተፈላለያ ዓበይቲ ከተማታት ሽወደን ንምኻድ፡ ስሉጥ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ኣሎ። ንኣገልግሎት መጎዓዝያ ዝምልከት ሓበሬታ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ኣለኩም።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ምምሕዳር ከተማ ኩንግስኦር፡ ንእሽቶይ ከተማ ብምዃኑ መጠን፡ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት የብሉን። እቲ ዝዓበየ-ወሃቢ ስራሕ ኣብዚ ከባቢ'ዚ፡ ምምሕዳር ከተማ ኩንግስኦር ባዕሉ ኮይኑ፡ ካልኦት ነኣሽቱን ዓበይትን ኢንዱስትሪታትን ኣብዚ ከተማ'ዚ ኣለዋ። ከተማ ኩንግስኦር፡ ጥቓ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ስለዝርከብ ግን ናብተን ከተማታት ኬድካ ምስራሕ ይከኣል እዩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Mättekniker - kvalitetskontroll Mättekniker, metallprodukter
IT - strateg med inriktning mot välfärdsteknologi till socialförvaltningen IT-strateg
IKT - pedagog till barn - och utbildningsförvaltningen i Kungsörs kommun IT-strateg
CNC - Maskinoperatör sökes till företag i Kungsör Maskinoperatör, mekanisk verkstad
Kommunala vuxenutbildningen söker en lärare samhällskunskap och SvA (SFI) SFI-lärare
Betongarbetare Betongarbetare, utan yrkesbevis
Lärare i trä - och metallslöjd till Kungsörs nybyggda och moderna skola Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare i Fysik åk 7 - 9 till Kungsörs nybyggda skola Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Kommunekolog till Kungsör Ekolog
Junior KMA - Samordnare till Strängbetong Miljöingenjör
Specialpedagog / speciallärare i grundskolan F - 3 Specialpedagog
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB , Kungsör Tandläkare
Hästens letar efter nästa stjärna - Kanske är det du? Butikssäljare, fackhandel
SvA - lärare till åk F - 3 Hagaskolan i Kungsör Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Lärare åk F - 3 till Kungsörs kommun Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Arbetande kranbilsförare Kranbilsförare
Produktionstekniker till Kungsörs Mekaniska Produktionstekniker, maskin/verkstad
Händig person till takreparationer Träarbetare/Snickare, utan yrkesbevis
SpicyHot Hälla söker personal! Bespisningsbiträde/Skolmåltidsbiträde

ገጽ 1 ናይ 47

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Kungsör

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 8 100

ስፍሓት መሬት

203 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Västerås 50 km

Örebro 70 km

Stockholm 140 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ