Leksand

ለክሳንድ ውርይቲ ናይ በጻሕቲ ቦታ እያ፡ ምስ ስፖርትን ባህልን ዘሕብን ባህልን እተኣሳሰረት ከኣ እያ። ለክሳንድ ብዙሓትን ብርቱዓትን ዋኒናትን ንጡፋት ማሕበራትን ናይ ዕቤት ራእይ ዘለዋን እትሰፍሕ ዘላን ኮምዩን እያ። ብመሰረት ናይቲ ኮምዩን ራእይ፡ እቲ ሕጂ ዘሎ 15,300 ብዝሒ ተቐማጣይ ኣብ 2025 ናብ 18,000 ኪሰጋገር እዩ። ተቐማጦ ለክሳንድ ክፉታትን ምቕሉላትን ንብዝሒ ባህልታት ድማ ከም ሃብቲ ዝርእዩዎ እዮም። እታ ኮምዩን ናይ ብዙሕ ዓመታት ናይ ስደተኛታት ምቕባልን ምውህሃድን ተመክሮ ዘለዋ እያ። ኣብታ ኮምዩን፡ ብዘይካ ከተማ ለክሳንድ፡ ካልኦት ኢንሾን፡ ሲልያንስነስን ተልበርይን እተባህላ ከተማታት፡ ከምኡውን ኣስታት 90 ነኣሽቱ ቁሸታት ኣለዋ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Gustav wasa båt och Norsgatan​​

መንበሪ-ገዛ

እቲ ኣብ ለክሳንድ ኮምዩን ዘሎ መቐበሊ ስደተኛታት ኣብ መንጎ ተቐማጦ ምፍልላይ ከይህሉ ይጽዕር። ምስቲ ኮሙናዊ ትካል ክራይ ኣባይቲ ለክሳንድ Leksandsbostäder AB ኴንና ነቶም ስደተኛታት ኣብ ከተማ ለክሳንድ መንበሪ ኣባይቲ ንቕርበሎም። ኣብኡ መንበሪ ኣባይቲ ዘካርያ ብዙሓት ብሕታውያን ትካላት ክራይ ኣባይቲውን ኣለዋ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

​ብዘይካቲ መብዛሕትኦም ደቂ ለክሳንድ ዚዛረቡዎ ሽወደንን እንግሊዝን፡ መብዛሕትኡ ተቐማጣይ፡ ዓረብ እዩ ዚዛረብ። ካልእ ልሙድ ቋንቋ ድማ ፋርስ፡ ዳሪን ትግርኛን እዩ። ብምኽንያት ኣብ መንጎ ለክሳንድን እታ ኣብ ጃፓን እትርከብ ከተማ ቶበትሱን ዘሎ ዝምድና፡ ብዙሓት ተቐማጦ ለክሳንድ፡ ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ከይተረፉ፡ ኣብ ቋንቋ ጃፓን ተገዳስነት ኣለዎም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ለክሳንድ ከም ናይ ሽወደን ዝበለጸት ናይ ስፖርት ከተማ እያ፡ ኣብኣ ድማ ብዙሓት ዕዉታት ማሕበራት ስፖርት ኣለዋ። ኣብቲ ኮምዩን 200 እተፈላለያ ማሕበራት ኣለዋ። ካብኣተን ቅሩብ ንምጥቃስ፤ ሕብረባህላዊ ማሕበርን ናይ ሳዳካ ባህላዊ ማሕበርን። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ማሕበራት ደብተር፡ እንታይ ማሕበራት ከም ዘለዋ ከተንብብ ትኽእል።

Granberget och barn som spelar fiol      

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ለክሳንድ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ኣድላዪ ኣገልግሎት ትህብ። ኣብታ ከተማ፡ ንኣብነት፡ ናይ ኤስኤፍኢ ስልጠና፡ ማሕበራዊ ቤትጽፈት፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ቤትንባብን ናይ መድህን ቤትጽሕፈትን ኣሎ። ኣብኡ ብዙሕ ናይ ሰከንድሃንድ ድኳናት ኣለዋ፡ ግሩም ማእከል ከተማ፡ ነኣሽቱ ድኳናት ጥቓ ናይ ኢንሾን ዩልቶርየት (ክፋል ናይ ለክሳንድ ኮምዩን እዩ)፡ ከምኡውን ዓበይቲ ድኳናት ከም ናይ ቡርለንገ ኢከያ። ንሱ ካብ ለክሳንድ 45 ደቓይቕ ይወስድ።

ንስኻ ከም ሓድሽ መጻኢ ኣብቲ ሕብረተሰብ ንኽትሕወስ ሽወደናዊ ኣቦ ኪህልወካ ይኽእል። እዚ ተኽእሎዚ ፍሊክቲንጋይድ ዳላርና Flyktingguide Dalarna ይብሃል፡ ብምትሕብባር ለክሳንድ ኮምዩንን ሽወደናዊት ቤትክርስትያንን ድማ እዩ ዚሰርሕ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ለክሳንድ ኮምዩን እተፈለላየ ዝዓይነቱ ኮሙናውን ብሕታውን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። እቶም ክኢላታት ሰራሕተኛታት ንናይ ነፍስወከፍ ህጻን ድሌት የትኩሩሉ፡ ንኹሉ ህጻን፡ ውሕስነትን ፍልጠትን ንመጻኢ ድማ ድልዱል ባይታ ከቕርቡሉ ይሰርሑ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻና ኣብቲ ናትና መባእታ ኣብያተትምህርቲ ቦታ ይውሃቦም። ኣብ መንጎ 16ን 19ን ዓመት ዘለዉ ኸኣ ናብ ካልኣይ ደረጃ ኪኸዱ ዕድል ኣለዎም። እተን ኣብያተትምህርቲ ብቕዓት ዘለዎ ትምህርቲ እየን ዚህባ። ሽወደን ዘይክእሉ ተመሃሮ ብቛንቋ ኣዲኦም ብሓያሎ ዓይነት ትምህርቲ ሓገዝ ይረኽቡ። እቶም ኣብ ገዝኦም ብዘይካ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ዚዛረቡ፡ ብናይ ኣደኦም ቋንቋ ትምህርቲ ይውሃቦም። ብዛዕባ ኣብያተትምህርቲ ዝያዳ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ከተንብብ ትኽእል።

ዕድላት ትምህርቲ

ከም በጽሒ፡ ኣብቲ ናይ ኤስኤፍኢ ስልጠና (ሽወደን ንወጻእተኛታት) ክትምሃር ትዕደም። ዕላማኡ መታን ቋንቋ ሽወደን ኣብ መዓልታዊ ናብራን ኣብ ስራሕን ቤትትምህርትን ንክትርዳእን ክትዛረብን እዩ። እቲ ትምህርቲ ምስቲ ዝሓለፈ ተመክሮኻ ዚሰማማዕ ኮይኑ እዩ ዚቐርብ። ካብ ዓዲ ናይ ቀለም ወይ ሞያ ትምህርቲ እንተ ነይሩካ እቲ ብቕዓትካ ኪምዘን እዩ። ቋንቋ ሽወደን ብኹሉ ሸነኹ ምስ እትፈልጦ፡ ከም ካልኦት ትምህርትኻ ክትቅጽል ትኽእል። ሓድሽ መጻኢ ብምዃንካ ብዛዕባ ሽወደናዊ ማሕበረሰብ ንኽትመሃርውን ተኽእሎ ኣሎ።

Komvux-leksand.jpg     

ኣገልጎት ጥዕና

ናይ ለክሳንድ ማእከል ጥዕና ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ብዛዕባ ጥዕናኦም ኪመያየጡ ኪምርመሩን እንተ ኣድልዩ ድማ ምስ ክኢላታት ሓከምቲ ኪራኸቡ ይዕድም። ኣብቲ ማእከል ጥዕና ናይ ኣደታትን ህጻናትን ክሊኒክ ኣሎ። ኣብቲ ውሽጢ ህንጻ ሓኪም ስኒውን ኣሎ። ናይ ህጹጽ ሕክምና ኣብ ሞራን ፋሉንን ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣድላዪ ኮይኑ ምስ ዚርከብ እቲ ናይቲ ኮምዩን ኣተሓባባሪ ስደተኛታት፡ ምስ ትካላት ኣብ እትራኸበሉ ግዜ ተርጓማይ ኪቋጸረልካ ይኽእል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ለክሳንድ ኮምዩን ሰለስተ ባቡር ጣብያታት ኣሎ፡ ከምኡውን ናብ ቀረባ ከተማታት ከም ተልበርይን ረትቪክን ክትከይድ ምስ እትደሊ፡ ናይ ኣውቶቡስን ባቡርን ኣገልግሎት ኣሎ። ብዙሓት ተቐማጦ ለክሳንድ ናብተን ከም ቡላንገ፡ ሙራ ወይ ፋሉን እተባህላ ዓበይቲ ከተማታት መዓልታዊ በጺሖም ይምለሱ። እቲ መስመራት ብ SJ, Tåg i Bergslagen ከምኡውን Dalatrafik.​ እዩ ዚመሓደር።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ለክሳንድ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ፡ ኣብ እተፈላለየ ሞያታት እተዋፈሩ ኣስታት 1500 ሰራሕተኛታት ከኣ ኣለዉዎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ክፉት ቦታታትን ብዛዕባቲ ኮምዩን ከም ወሃብ ስራሕን ከተንብብ ትኽእል።

ብተወሳኺ፡ ኣብ እተፈላለየ ንጥፈታት እተዋፈራ ኣስታት 1000 ዓበይትን ነኣሽቱን ዋኒናት ኣለዋ፡ እዚ ከኣ ብመጠን ናይቲ ኮምዩን ስፍሓት ኣዚዩ ብዙሕ እዩ። ዝዓበያን ፍሉጣትን ዋኒናት እዘን ዝስዕባ እየን፤ ክላስ ኦልሶን፡ በርግክቪስት፡ ኢንሾን፡ ቶሞኩሁስ፡ ለክሳንድስብረድን አየንዳልስን። ኣብ ተልበርይ ብዙሓት ሆተላት ኣለዋ፡ ኣብ ለክሳንድ ድማ ናይ ሽወደን ቀዳመይቲ ናይ ካምፒን ቦታ፡ ለክሳንድ ሶማርላንድ elithockeylaget Leksands IF. ይርከብ።

Hockey i Leksand på Tegera arena     

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Barnmorska vikariat 80 % familjecentral Leksand Barnmorska
Jobba som kundreskontraansvarig hos Ejendals Produktionsekonom
Barnvakt / Nanny extrajobb Leksand 2ggr / månad Barnflicka/Barnvakt
Barnvakt / extrajobb , Leksand Barnflicka/Barnvakt
Säljchef till OKQ8 Leksand 2018 - 11 - 07 Butikschef
Skilled and service minded IT - TECHNICIAN IT-tekniker/Datatekniker
Job opening as Business controller at Ejendals office in Leksand! Marknadsundersökare
Serveringsmedarbetare Servitör/Servitris
Hotellstädare Hotellstädare
Kock , à la carte Kock, à la carte
Souschef Souschef
CNC - operatör CNC-operatör/FMS-operatör
Platschef till Actic Leksand Sportchef
Fordonsvårdare Bilvårdare/Garagearbetare
Grundskollärare åk 1 - 6 inriktning idrott Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Tandhygienist Tandhygienist
Personlig assistent Leksand 50% Personlig assistent
Undersköterska till hemtjänst Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Lärare i spanska Sammilsdalskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare i spanska Sammilsdalskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

ገጽ 1 ናይ 30

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Leksand

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

15 326

ስፍሓት መሬት

1 412 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Borlänge 45 km

Falun 49 km

Mora 58 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ