Lindesberg

ሓደ ካብቲ ናይ ሊንደስበርይ ንምንባሩ ዚስሕበካ ጸጋታት እቲ ኮምዩን ብመልክዕ መዘናግዕን ባህላዊ ንጥፈታትን ተፈጥሮን ደጋዊ ዓለም ዚህቦ ተኽእሎታት እዩ። እቲ ኮምዩን በዘን ዚስዕባ ከተማታት ዝቖመ እዩ፤ ፍረቪ፡ ፈሊንግስብሩ። ቨደቮግ፡ ስቱሮን ጉልድስመትሂታን። ቀንዲ ከተማ ሊንደስበርይ እዩ። ኣብኡ ግሩም ናይ ኣውቶቡስን ባቡርን መስመራት ኣሎ፡ ከምኡውን ግሩም ናይ መኻይን ጽርግያታት። ኣብቲ ኮምዩንን ኣብቲ ከባቢን ኣብ ኢንዱትሪ ዘተኮራ ብዙሓት ዋኒናት ኣለዋ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Lindesberg624px.jpg

መንበሪ-ገዛ

1-3 ክፍልታትን ክሽነን ኣብ 2-3 መንበሪ ቤት ልሙድ እዩ፡ ግን ከኣ ኣብ ሰርቪስን ቪላታትንውን ኣሎ። እተን ዝዓበያ ናይ ኪራይ ኣባይቲ ትካላት እዘን ዚስዕባ እየን፤ Lindesbergsbostäder, Egeryds, Samuel Karlsson fastigheter, Byggnadsfirman Lund ከምኡውን ካልኦት ነኣሽቱ ትካላት።

ኣብቲ ናይ ሊንደስበርይ ወብሳይት ኣብ ትሕቲ ለቫ ወይ ቡ ሓበሬታ ኣሎ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ዓረብ፡ ኩርድ፡ ሶማሊ፡ ዳሪ፡ ቦስንያ፡ ትግርኛ፡ ኪሩንዲ፡ ካረንን ካልኦትን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ናይ ሊንደስበርይ ኮምዩን ብዙሕ ስፖርታዊ ማሕበራት ኣለዎ። እቲ ዝዓበየ ናብ ኵዕሶ እግርን ኢድን፡ ቮሊቦልን ጁዱን ዘተኮረ እዩ። እቲ ናይ ሊንደስበርይ ኣረና፡ ብዙሓት ስፖርተኛታት እዮም ዚዕለሙሉ፡ ኩሉግዜ ድማ በቶም ኣብ ስፖርት ዝግደሱ መንእሰያትን ዓበይትን ምስ መልአ እዩ።

ናይ ሶማል ማሕበርን ናይ ኣፍሪቃ ባህላዊ ማሕበርን ኣሎ። ሊንደስበርይ ጥቓቲ ብዙሕ ሃይማኖታውን ባህላውን ማሕበራት ዘለዎ ከተማ ኦረብሩ እዩ።

ሽወደናዊት ቤትክርስትያንን ክሪስቲን ቤትክርስትያንን ከምኡውን ናይ ፐንተኮስት ቤትክርስትያን ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ኣኼባ ይገብራሎም። ቀዪሕ መስቀል ድማ ናይ ትምህርትን ቋንቋ ሽወደንን ንደቀንስትዮ ድማ ኢደጥበብን ተቕርብ።

ኣብቲ ብዙሓት ሓደስቲ መጻእቲ ዝነብሩሉ ቦታ ናይ ቛንቋ ሽወደን ስልጠና ዚህብ መራኸቢ ቦታ ኣሎ። ነቶም ካብ ወለዶም ትምህርታዊ ደገፍ ኪረኽቡ ዘይክእሉ ህጻንት ሓገዝ ኣሎ። እተፈላለያ መጽናዕቲ ጉጅለታት ንከም ኣብነት ንደሞክራስን ናይ ምዝዋር ማኪና ተዮሪን ዚምልከት ኣኼባ የዳሉዋ። ገለ ጸገማት ንኸይህሉ ወይ ምይይጥ ዘድልዮ ጉዳይ ንኸይህሉ ድማ ንተኻረይትን ኣካረይትን ናይ ኣኼባ ቦታ ኣሎ። ናይ ጸሎት ቦታውን ኣሎ።

Lindesberg Arena

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሊንደስበርይ ቤትጽሕፈት ዕዮ ኣሎ፡ ከምኡውን ናይ ቀረጽ በዓል ስልጣን፡ ናይ ጥሮታ በዓል ስልጣንን ናይ መድህን ቤትጽሕፈትን ኣገልጎት ቤትጽሕፈት ኣሎ። እቲ ኣብ ሊንደስበርይ ዘሎ ቤትንባብ ኣብ ስቱሮ፡ ፍረቪን ፈሊንግስብሩን ቅርንጫፍ ኣለዎ። ናይቲ ኮምዩን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ሊንደስበርይ ይርከብ።

ኣብኡ ብዙሕ ግሮሰሪታት ንኣብነት ሊድል፡ ኢካ፡ ሀምሾፕን ዊሊስን ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩንን ኣብ ኦረብሩን ፍሉይ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ግሮሰሪታትን ሰከንድሃንድ ቡቲካትን ይርከብ።

ኢከያ ካብ ሊንደስበርይ 50 ኪሎመተር ርሒቑ ይርከብ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ኩሉ ዓበይቲ ከተማታት ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ኣብ ሊንደስበርይ ናይ ስድራቤት ማእከል፡ ንሱ ከኣ ናይቶም ወለዲ ኪኾኑ ዝዳለዉ ዘለዉን ናይቶም ካብ 0-6 ዝዕድመኦም ህጻናትን መራኸቢ እዩ። ኣብኡ ምስ ሰባት ክትላለን፡ ቡን ክትሰትን፡ ብዛዕባ ንወላዲ ዘጋጥሞ ብድሆታት ደገፍን ሓገዝን ክትረክብ ትኽእል።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ሊንደስበርይ ኮሙናዊ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ - ሊንደስስኩላን። እቲ ቤትትምህርቲ ንተመሃሮ ናይ ኮለጅ ምድላውን ናይ ሞያ ምድላውን መደባት የቕርብ። ኣብቲ ቤትትምህርቲ ብድምር 14 ሃገራዊ መደባት ኣሎ። እንታይ ዓይነት ፕሮግራም መሪጽካ ብዘየገድስ ንትምህርትን ስፖርት መደባትን ክትሕውሶ ትኽእል ኢኻ። ነቶም ብዘይካ ሽወደን ካልእ ናይ ኣደ ቋንቋ ዘለዎምን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሃገራዊ ፕሮግራም ንኺሳተፉ ዝደልዩን፡ ናይ ቋንቋ መእተዊ ትምህርቲ (SI) ኣለዎም። እዚ ነቶም ኣብ ኮለጅ ኪቕጽሉ ዚደልዩ ወይ ሞያዊ ስልጠና ኪህሉዎም ዚደልዩ ጠቓሚ እዩ።

ኣብ ሊንደስበርይ፡ ስቱሮን ፍረቪን መባእታ ቤትትምህርቲ (ላዕለዋይ ደረጃ) ኣሎ። ታሕተዋይን መለስተኛን ደረጃ ኣብ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

Masugnen624px.jpg

ናይ ስራሕ ዕዳጋ ምምሕዳር፡ ማሱግነን፡ ናይ ሊንደስበርይ ኮምዩን ለርሰንትሩም እዩ። ከም መራኸቢ ቦታ፡ ደላላን ሞቶርን የገልግል - ንስራሕን ትምህርትን።
ማሱግነን ናይዚ ዚስዕብ ሓላፍነት ይወስድ፤

  • ትምህርቲ ንዓበይቲ ብመባእታውን ካልኣይ ደረጃን ጽፍሒ
  • ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት
  • ምቕባል ስደተኛታት
  • ፍሉይ ትምህርቲ ንዓበይቲ
  • ሞያዊ ስልጠና፡ ዪርከስቩክስ
  • ሞያዊ ስልጠና ኮለጅ
  • ምትሕብባር ትምህርቲ ኮለጅ
  • ናይ ኮሚሽን ስልጠና
  • ናይ ስራሕ ዕዳጋ ስልጠና

ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣሃዱ ኣብ ማሱግነን ዚርከብ ነብሱ ዝኸኣለ ኣሃዱ እዩ። ኣብኡ ምስቶም ንሓዋሩ ኣብ ጥቓ ስራሕን ትምህርትን ኪኾኑ ዚደልዩ ስራሕን ደገፍን ዚደልዩ  ሰባት ኮንካ እዩ ዚስራሕ።

Fellingsbro folkhögskola​ ናይ ፈሊንግስብሩ ህዝባዊ ኮለጅ ነቶም ኣብ ማሱግነን ዘለዉ ወጻእተኛኣታት ሓፈሻዊ ኮርሳት ኣለዎ።

እቲ ኮምዩን ምስ እተፈላለያ ናይ ኦረብሩ ወረዳ ኮምዩናት ብምትሕብባር ብቛንቋ ኣደ ዚወሃብ ናብ ሕብረተሰ ምልላይ ዝዓለመ ስልጠና ይህብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሊንደስበርይን ስቱሮን ፈርቪን ፈሊንግስብሩን፡ ማእከል ጥዕናን ናይ ስኒ ሕክምናን ኣሎ። ኣብ ሊንደስበርይ፡ ሆስፒታል ምስ መቐበሊ ህጹጽ ረድኤትን ክኢላታትን ኣሎ። ከምኡውን ናይ ኣደታትን ህጻናትን ክሊኒክ ኣሎ። ኣብ ኦረብሩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናይ ቋንቋ ተርጓማይ ካብቲ ናይዚ ወረዳ ዝኾነ ኦረብሩ ኢና እነምጽእ። ብኣካልን ብተለፎንን ተርጓማይ ኪምደብ ይኽእል። ንብዙሕ ቋንቋታት ዚትርጉሙ ብዙሓት ተርጎምቲ ኣለዉ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናይ በርይስላገን ባቡር ኣብ ሊንደስበርይ፡ ስቶሮን ፍረቪን ደው ይብልን ነቲ ኮምዩን ድማ የገልግልን። ኣብ መንጎ ኦረብሩን ካልኦት ክፋላት ናይቲ ኮምዩንን ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ኣሎ። ግሩም መራኸቢታት ብምህላዉ ናብ ሓደ ቦታ በጺሕካ ምምላስ ቀሊል እዩ።

Kommunikationer

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ካብቶም ብሕታውያን ሰክተራት እተን ዝዓበያ ወሃብቲ ስራሕ፤ Meritor, BillerudKorsnäs Frövi, Korsnäs Rockhammar AB, Nammo LIAB AB, PorPac AB, Linde Maskiner AB. እየን። ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ሰክተር፡ ሊንደስበርይ ኮምዩንን ሊንደስበርይ ሆስፒታልን ኣገደስቲ ናይ ስራሕ ቦታታትን ብዙሕ ሰራሕተኛታት ዘለወንን እየን።

እቲ ኮምዩን ናይ ውልቅን ባዕላውን ኮንሳልተሽን ንምጅማር ናይ ጉጅለ ሓበሬታ የቕርብ።

Meritor624px.jpg

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 49

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Lindesberg

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

23 176

ስፍሓት መሬት

1 378 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Örebro 39 km

Västerås 100 km

Stockholm 230 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ