Ludvika

ከተማ ሉቪካ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣውራጃ ዳላርና ይርከብ። ሉድቪካ ብሃብታም ተፈጥሮ ተኸቢባ እትርከብ ከተማ ብምዃና፡ እዚ ኸኣ፡ ናይ ምዝናይን ምዝንጋዕን መደባት ብርክት ዝበለ ኣብ ምግባር ወሳኒ ተራ ይጻወት። ኣብ ማእከል ከተማ ሉድቪካ፡ ኩሉ ዘድልየኩም ነገር ብቐረባ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ርጉእ ከባቢ፡ ብሉጽ ኣገልግሎት ትምህርቲ፡ ንጡፍ ማሕበራዊ ምንቕስቅስን፡ገለ ካብ ጸጋታት ናይ’ዚ ከተማ’ዚ እዩም። ከተማ ሉድቭካ፡ ብዙሓት ዓበይቲ ፋብሪካታትን ትካላትን ዝርከብዋ ኣብ ምስፍሕፋሕ እትርከብን ናይ ምዕባይ ሕልምን ዘለዋ፡ ከተማ እያ። እቲ ኣብ ማእከል ከተማ ሉድቪካ ዝርከብ መውፈሪ ኣውቶቡሳትን ባቡራትን፡ ማእከል መጎዓዝያ ናብ ከተማታት ስቶክሆልምን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን እዩ። ምምሕዳር ከተማ ሉድቪካ ኣብ ምቕባል ሓደስቲ ስደተኛታትን መስርሕ ምሕጋዝ ሓደስቲ ኣብ ምውህሃድ ምስ ሕብረተ-ሰብ ሽወደንን፡ ኣውንታዊ ተራ ዝተጻወተን ዝጻወት ዘሎን ምምሕዳር እዩ። ነባሮ ከተማ ሉድቪካ ክፉታትን ተቐበልቲ ኣጋይሽን ኮይኖም፡ ንብዙሕነት ከም ሓይሊ ዝርእዩ እዮም።

መግለጺ ወይ ገለጻ

እቲ ኣብ ሉድቪካ ዝርከብ ብፊሬንድስካፕስሁሰት (ብህንጻ-ምሕዝነት) ዝፍለጥ ህንጻ መኣዲ-ርክብ ሽወደናውያንን ሓደስቲ ስደተኛታት እዩ። ድሕረ-ባይታ ብዘየገድስ፡ እዚ ንሌላ፡ ባህላዊ ቋንቋኣውን ማሕበራውን ተምርኵሮታት፡ ምልውዋጥ ዝዓለመ መኣዲ፡ ንኹሉ ክፉት እዩ።

መኣዲ-ርክብ ፊሬንድስካፕስሁሰት ነቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሰባት ክህሉ ርሕቀት ብምውጋድ ወይ ውን ንሰባት ብምቕርራብ፡ ርኽክብ ንምቕላል ዝዓለመ እዩ። ኣብዚ ማእከል’ዚ ብርክት ዝበለ ንጥፈታት ይዳሎ። ንኣብነት፡ ርኽክባት ደቂ-ኣንስትዮ፡ ትምህርቲ፡ ባህላዊ ንጥፈታት፡ ኣገልጎታት ንሓደስቲ ስደተኛታት፡ ሕብረተ-ሰብኣዊ ሓበሬታ፡ ኣገልግሎት ምትርጓም፡ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝተፈለለያ ማሕበራት፡ ይርከብ። ብዛዕባ ፊሬንድስካፕስሁሰት ተወሳኺ ዝርዝር፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ ከተንብቡ ትኽእሉ።

መንበሪ-ገዛ

ክፍሊ ምቕባል ስደተኛታት ከተማ ሉድቪካ፡ ናይ መንበሪ-ኣባይቲ ኣፈላለይ ከይፍጠር ዝከኣሎ ጻዕሪ ይገብር። ኣብ ከተማ ሉድቪካ ዝተፈላለየ ዓይነት መንበሪ-ኣባይቲ ይርከብ። ዝካረ፡ ዝሽየጥ፡ ቪላታትን ፍልይ ዝበለ ነኣሽቱ ኣባይትን ትረኽቡ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ኣድራሻታት ናይተን ኣባይቲ ዘካርያ ትካላት ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብዜካ ቋንቋ ሽወደንን እንግልዝኛን፡ ኣብ ከተማ ሉድቪካ ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ነባሮ ኣለዉ። ገለ ካብዘን ቋንቋታት ንምጥቃስ፡ ዓረበኛ፡ ኢራነኛ፡ ዳሪ፡ ትግርኛ፡ ሶማለኛ፡ ታይላንድ፡ ሆላንደኛ፡ ራሻ፡ ክልእን ይርከቡ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ሉድቪካ፡ ልክዕ ከምቲ ባሕርን ማይን ናይቲ ከባቢ፡ ብርክት ዝበላ ማሕበራት ይርከባ። ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ኣስታት 370 ማሕበራት ይርከባ። ዝርዝር ኣስማተን ኣብ መዝገብ-ማሕበራት ክትረኽብዎ ትኽእሉ። እዘን ማሕበራት እዚኣተን፡ ካብ ነኣሽቱ ናይ ዓዲታት ክሳብ ዓበይቲ ማሕበራት ይርከብአን። ገለ ካብዘን ማሕበራት ክትደልዩ ምስ እትደልዩ ኣብ መዝገብ-ማሕበራት ኣቲኹም፡ ረኣዩ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ትምህርታዊ ንጥፈታት ኣብ ከተማ ሉድቪካ ኣብ ስለስተ ዝተኸፍለ ኮይኑ፡ ኣዚለ ክፍሊመባእታዊ-ደረጃ ትምርህቲ (1ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ) ከምኡ ውን ፍሉይ-ትምህርቲ፡ የጠቓልል። ኣብ ከተማ ሊድቪካ፡ ኣስታት 2600 ካብ ኣዚለ ክሳብ 9 ክፍሊ ዝርከብዎም ተማሃሮ ሒዘን ዝርከባ፡ 18 ናይ መባእታ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ይርከባ። ብዜካ’ዚ፡ ካብ 1ይ ክሳብ 10ይ ክፍሊ ዝርከብዎም ኣስታት 33 ተማሃሮ ዝሓዘ ክልተ ፍልይ ኣብያተ-ትምህርታት ውን ኣለዋ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ሉድቪካ ክልተ ናይ ማእከላይ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ይርከባ። ንሳተን ከኣ፡ እታ ብክልተ ምምሕዳር ከተማታት፡ ማለት ሉድቪካን ስመድየባከንን እትምእከል፡ ናይ መንግሰቲ ዝኾነት፡ ቬስትባሪስሎገን ኡትቢልድኒን ሰንትሩም ከምኡ ውን እታ ናይ ግሊ ዝኾነት፡ ኢንዱስትሪ ጂምናስዩም ኦቢቢ

ኣገልጎት ጥዕና

ኩሉ ነባሪ ከተማ ሉድቪካ፡ ክምእምኦን ጥዕንኡ ዝተሓለወን ክኸውን፡ ድልየት ምምሕዳር ናይቲ ከተማ። ምስ እትሓሙ፡ ወይን ማህሰይቲ ምስ ዘጋጥመኩም፡ ወይ ውን ጥዕናዊ ምኽሪ ምስ እትደልዩ፡ ወትሩ ሓገዝ ኣይክንፈገኩምን እዩ። ምምሕዳር ኣውራጃ፡ ነቲ ነነባሮ ዝወሃብ ኣገልጎት ጥዕና ምቁጽጻር፡ ቀዳማይ ሓላፍነቱ እዩ። ምስ እትሓሙ ምስ ምሕዳር ኣውራጃ ኢኹም፡ ትራኸቡ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምምሕዳር ከተማ ሉድቪካ፡ ነቶም ብሰንኪ ሓጽረት ቋንቋ ሽወደን ነገራቶም ባዕሎም ከሳልጡ ዘይክእሉ፡ ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ዝገብርዎ ርክባት ተርጓሚ ክቆጽረሎም ድሉው እዩ። ነዚ ንምርጋግጽ ከኣ፡ ምምሕዳር ከተማ ኣገልግሎት ትርጉም ዝህብ ትካል ኣለዎ። እዚ ትካል’ዚ፡ ምትርጓም (ብቓል) ምትጓም (ጽሑፍ) ካልእ ናይ መልእኽታት ኣገልግሎታትን ኣብ ምሃብ ከኣ ይነጥፍ። ንትካል ትርጉም ብዝምልከትን ከመይ ጌርሙም ተርጓሚ ትጠልቡን ንዝብል፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ኣቲኹምም፡ ከተንብቡ ትኽእሉ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ከተማ ሉድቪካ ካብ ከተማ ስቶክሆልም ናይ ክልተ ሰዓት ጉዕዞ ርሒቓ ትርከብ። ካብ ከተማ ቬስተሮስ 11 ማይል ካብ ኦረብሩ 12 ማይል ርሒቓ እትርከብ ከተማ ሉድቪካ፡ ክትሰርሓሉን ክትነብረሉን ዘብህገካ ቦታ እዩ። ትወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ’ዚ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታታት ብምእታው ከተንብቡ ትኽእሉ፡-

ኣገልጎት-መጎዓዝያ ዳላርና

ጎቢ መጎዓዝያ ኣውቶቡሳት

ኣውቶቡሳት-ስወቡስ

መግዓዝያ ባቡራት ሽወደን

ቶግ-ኮምፓኒየት

መንገዲታት ብሽክለታ ኣብ ከተማ ሉድቪካ​

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ከተማ ሉድቪካ ዝርከብ ትካል ኦቢቢ፡ ኣብቲ ቦታ እቲ ዝዓበየ ወሃቢ-ስራሕ ኮይኑ ኣስታት 2700 ሰራሕተኛታት ኣለዎ። ቀጺሉ ዝዓበየ-ወሃቢ ስራሕ ከኣ፡ ምምሕዳር ከተማ ሉድቪካ እዩ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታትን ንወሃብቲ-ስራሕ በቲ ምምሕዳር ዝግበር ድጋፋትን፡ ክትርእዩ ትኽእሉ።

 ኣብ ከተማ ሉድቪካ፡ ነቶም ናቶም ትካል ክምስርቱ ዝደልዩ ሰባት ሓገዝ ይግበረሎም እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ነዚ ዘማእክልን ፍቓድ ትካላት ንምውጻእ ዝተሓባበረኩምን፡ ክፍሊ ንግዲ ኣሎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Lärare bygg - och anläggningsprogrammet VBU Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Grundskollärare Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Undersköterska på Skogen Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Kommunikativ och kvalitetsmedveten inköpare till kund i Ludvika Inköpare
Förskollärare förskolan Solsidan Lärare i förskola/Förskollärare
Säljare omgående till vårt team i Ludvika. Fast Lön plus provision Hemförsäljare
[Förskolechef i Ludvika kommun] Förskolechef
Rekryteringskonsult Rekryterare/Rekryteringskonsult
Undersköterska hemtjänst Södra Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Kock kostenheten Lorensbergaskolan Kock, storhushåll
Söker personlig assistent för deltidsvikariat samt timvikarer vid behov Personlig assistent
Grundskollärare i svenska , svenska som andraspråk eller matematik Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Blötbergets skola söker pedagogisk resurslärare Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Personlig assistent Personlig assistent
Lärare i svenska och engelska Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Fredriksbergsskolan söker pedagogisk resurslärare Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Produktambassadör sökes till Ludvika med start omgående! Butiksdemonstratör
Bitr avdelningschef Vårdavdelningen Ludvika Avdelningschef, landsting
R & D Project Manager Manager
Monitoring Engineer Dataingenjör

ገጽ 1 ናይ 8

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

25 800

ስፍሓት መሬት

1658 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Borlänge 35 km (ca 30 min.)

Stockholm 210 km

Örebro 120 km

Västerås 110 km

Oslo 347 km

Göteborg 399 km​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ