Mölndal

ሞልንዳልብተፈጥሮንብባህልንሃብታምእያ። ግሩምሰርቪስንመራኸቢታትንኣለዋ፡ ከምኡውንእተፈላለየመዘናግዕንንግድን። ኣብኡንኹሉጽፍሒዕድመዝኸውንነገራትኣሎ። ናብዮተቦሪቅርበትምህላዋነቲዓበይቲከተማታትዝገብርኦንጥፈታትትገብሮእያ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

መብዛሕትኦምህዝቢሞልንዳልኣብከተማሞልንዳል፡ ኮላረድንሊንዱመንንእዮምዚቕመጡ። ዳርጋክልተሲሶናይቲመንበሪኣባይቲ፡ ነኣሽቱገዛውትንኮንዶሚንዩምንእዩ። ሓደሲሶጥራይእዩዚካረኣፓርትማ። ውሑድሓድሽኣፓርትመንትንምስቲጽባቐናይቲኮምዩንተሓዊሱጥርሑመንበሪኣባይቲምርካብኣሸጋሪእዩ። መብዛሕትኦምኣብሞልንዳልዚሰርሑሰባት፡ ኣብካልእቦታእዮምዚቕመጡ።

ናይሞልንዳልዝዓበየትካልክራይኣባይቲMölndalsbostäderFörboንእዩ። ሞልንዳልስቡስታደርምስቡፕላትስዮተቦሪBoplats Göteborgኮይኑኣብብዙሓትኮምዩናትከባቢዮተቦሪ፡ መንበሪኣባይቲየከፋፍል። ሞልንዳልግንናይበይናናይመንበሪኣባይቲኣከፋፋሊየብላን። ሪጋንምሓዝነቶምዘካርዩባዕልኻክትውከሶምይግባእ። ነቲኣድራሻብመገዲኤኒሮEniro.ክትረኽቦትኽእል። 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብዘይካስካንዲነቭያንንካልኦትዓበይቲኤውሮጳዊቋንቋታትንእቶምብብዝሒዚዝረቡቋንቋታትሶራኒ፡ ዓረብ፡ ዳሪ፡ ፋርስንሶማሊንእዮም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብሞልንዳልኣስታት 300 ማሕበራትኣለዋ። ብዛዕባአንኣብቲናይሞልንዳልከተማደብተርማሕበራትሓበሬታክትረክብትኽእል። ቍጽሪናይወጻእተኛታትማሕበርውሑድእዩ፡ ግንመብዛሕትኦምወጻእተኛታትኣብዮተቦሪማሕበራትኣለዎም። ኣብዮተቦሪምስእምነትእተተሓሓዛማሕበራትውንኣለዋ።

 

 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ጥቓ ሞልንዳል ሰንትሩም ቤትጽሕፈት ማሕበረሰብቤትጽሕፈት ዕዮን ይርከብ። ምስ ትካል መድህንን ቤትጽሕፈት ቀረጽን ብኣካል ክትረኸብ ምስ እትደሊ ናብ ዮተቦሪ ኪድ። ኣብኡFlyktingguide Göteborg ኣሎ። ንሱ ሽወደናውያንን ሓደስቲ መጻእትን ስደተኛታትን ንምርኻብ ይሕግዝ።

ነቶም ናብ ባህሊ ዚግደሱ ሓያሎ ኣብያተንባብ፡ ኩልቱር ሁሰት ሞላን ምስ ሲነማን ሞልንዳል ቤተመዝክርን ከምኡውን ብግዜ ሓጋይ ትያትር ዚስርሓሉ ጉነቡ ግንቢ ኣሎ። ስፖርት ክትርኢ ወይ ክትሳተፍ ምስ እትደሊ ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ ናይ ስፖርት መሳለጥያታት ኣሎ። መብዛሕትኡ ኣብቲ ናይ ኦቢ ከተማ ዞና ይርከብ። ኣብኡ ናይ ምውስዋስን መሐበስን ቦታታት ኣሎ። ኣብ ሞልንዳል ነቶም ደጋዊ ዙረት ዚፈትዉ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ።

ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ግሮሰሪታት ኣሎ። ይኹንምበር እቲ ዕዳጋ ኣብ ናይ ኮላረድ ናይ ከተማ ዕዳጋ እዩ ተጠርኒፉ ዘሎ፡ ከም ንኣብነት ኢከያ፡ ወይ ከኣ ኣብ ናይ ሞልንዳል ሰንትሩም። ኣብቲ ጥቓ ሰንትሩም ናይ ሞልንዳል ሰከንድሃንድ ድኳን ኣሎ። ብዙሓት ዓበይቲ ባንክታት ኣብ ሞልንዳል ኣብያተጽሕፈት ኣለወን።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኩሉ ብዛዕባ ኮሙናውን ብሕታውን ክንክን ጥዕና ክትፈልጦ እትደሊ ኣብቲ ናይ ከተማ ሞልንዳል ወብሳይት Förskola och barnomsorgወይ Familjedaghem, dagbarnvårdare. ክትረኽቦ ትኽእል።

 

 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ብዛዕባ ኮሙናውያን ኣብያተትምህርቲ ኣብቲ ናይ ከተማ ሞልንዳል ወብሳይት መባእታ ኣብያተትምህርቲ ከምኡውን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ክትረኽቦ ትኽእል። ኣብ ማእከል ሞልንዳል፡ ሞንተሶሪስኩላን ክቫርዩለት ብሕታዊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ንትምህርታዊ ዓመት F-9 ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኮሙናዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብእተፈላለየ መልክዕ ይወሃብ፡ ንኣብነት ሽወደን ንወጻእተኛታት። ዝለዓለ ትምህርቲ ምስ እትደሊ ናብ ዮተቦሪ ወይ ቡሮስ ኪድ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሞልንዳል ናይ ሞንዳል ሆስፒታል ኣሎ። ንሱ ክፋል ናይቲ ሳህልግረንስካ ዩኒቭርሲታዊ ሆስፒታል (SU)እዩ። SU ነቶም ተቐማጦ ከባቢ ዮተቦርይ ዘገልግል ናይ ወረዳ ሆስፒታል እዩ። ንሱ ኣብ መዲሲንን ስነ-ኣእምሮን እዩ ዚነጥፍ። SU ንንግስቲ ሲልቭያ ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ሆስፒታል ይጥርንፍ። ንህጹጽ ሕክምና ናብቲ ክፋል SU ዝኾነ ነቲ ሕማምካ ዚፍውስ ተወከስ። ኣብዚ ኩሉ ዓይነት ህጹጽ ረድኤት ትረክብ

ሞልንዳል ኣብ Västra Götalandsregionens offentliga primärvård, närhälsanዘሎ እተፈለየ ሕክምናታት ኣለዋ። ኣብቲ ናታ ወብሳይት ኣቲኻ ነቲ ዘድልየካ ክፍሊ-ክንክን ድለዮ። ውሑዳት ብሕታውያን ክሊኒካትውን ኣለዋ። ክንክን ስኒ ብህዝባዊ ናይ ስኒ ክሊኒክ መልክዕን ብብሕታዊ መልክዕን ኣሎ። ነዚ ከኣ ኣብ eniro.se ትረኽቦ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ገለ ምስ ሞልንዳል ከተማ ዚሰርሑ ትካላት ምስ እትራኸብ እንታይ ይብሃልን ይጸሓፍን ከም ዘሎ ንኽትፈልጥ መሰል ኣሎካ። ነዚ ድማ ተርጓማይ የድሊ። ናይ ምስማዕን ምዝራብን ስንክልና ምስ ዚህልወካውን ከይተረፈ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

 

ቨስትራፊክ ነቲ ናይ መላእ ዮታላንድ ሓባራዊ ጕዕዞ የካይዶ። ሞልንዳል ኣብ ውሽጢ ከተማን ኣብተን ናይ ከባቢ ኮምዩናትን ኣብ ኩላ ሃገርን ዘገልግል ግሩም ናይ ጕዕዞ መስመራት ኣለዋ። ናይ ሞልንዳል መነሃርያ ንኣውቶቡሳትን ንናይ ከተማ ባቡራትን ፐንደልቶግን ማእከላይ ነቝጣ እዩ። እቲ ንደቡብ ናብ ኮፐንሃገን ዚኸይድ ባቡር ኣብኡ ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ደው ይብል።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቲ ናይ ከተማ ሞልንዳል ወብሳይት፡ ኣብ ትሕቲ ሰብ ዋኒን ዚብል ኣርእስቲ፡ ኣብ ሞልንዳል ዋኒን ንምጅማር እንታይ ከም ዘድየካ ሓበሬታ ኣሎ። ከተማ ሞልንዳልዓባይ ወሃቢት ስራሕ እያ። 5000 ሰራሕተኛታት ኣለዉዋ። ብመገዲ Volontär i Mölndalጌርካ ምስቶም ሰብዋኒን ብወለንታኻ ክትራኸብ ትኽእል።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 282

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Mölndal

​​ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

61 978

ስፍሓት መሬት

14​​​5,84 km²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Göteborg 10 minuter (från centrum till centrum)​​

Borås 45 minuter (från centrum till centrum)

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ