Munkedal

ሙንከዳል - ካብ ህይወት ይበልጽ! ናይ ሙንከዳል ኮሙን እተፈላለየ ተፈጥሮ ኣለዎ። ካብቲ ካብ ለሰ ተወጥዊጡ ዝወጽእ ናይ ቦሁ ወረዳ ሕላገት ዝኾነ ኣኽራን ክሳዕቲ ጎቦታትን ልሙዕ ጎላጉልን። ኣብ ሙንከዳል ኮሙን ኩሉ ቀረባ እዩ። ክሳብ ዮተቦሪ ብማኪና ሓደ ሰዓት ይወስድ። ንኦስሎ ክልተ ሰዓት፡ ንኮፐንሃገን ድማ 4 ሰዓትን ፈረቓን። ናብቲ ገምገም ባሕሪ ድሕሪ 30 ደቓይቕ ትበጽሕ። ናብቲ ግሩም ዝኾነ ዱር ንምኻድ ዝበዝሕ ግዜ ማዕጾኻ ከፊትካ ምውጻእ ኣኻሊ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ሙንከዳል ኮሙን ገጠራዊ ኮሙን ኮይኑ ብዙሕ ቪላን ናይ ሕርሻ መሬትን ኣለዎ፡ ከምኡውን ኣብቲ ወረዳታትና ቪላን ኣፓርትማን ኣሎ

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ሽወደንን እንግሊዝን። ናይ ሓደስቲ መጻእቲ ቋንቋታት፣ ዓረብ፡ ፋርስ፡ ትግርኛ፡ ዳሪ፡ ፓንጃብ፡ ሶማሊ፡ ሮማኒ፡ ሉጋንዳ

Föreningar och organisationer

ኣብ ሙንክዳል ኮሙን ብዙሕ ናይ ትርፊ ግዜ መዘናግዒ ኣማራጺታት ኣሎና። ኣብዚ፡ እቶም ኣዚዮም ኣብ ስፖርት ልሙዳት ዝኾኑ ከም ጎልፍ፡ ምግላብ፡ ናይ ህጻናት ጂምናስቲክ፡ ናይ ምንቅስቓስ ጂምናስቲክ፡ ናይ ገዛ ኵዕሶን ሆኪን ወዘተ. ይርከቡ። ከምኡውን ብዙሕ ናይ መጽናዕቲ ፈደርሽን፡ ባህላውያን ማሕበራት፡ ናይ ሓገዝ ውድባትን ሃይማኖታውያን ማሕበራትን። ነዚኣቶም ንምርካብ እቲ ዝቐለለ መገዲ፡ ምድዋል እዩ። ናታቶም ቍጽሪ ተለፎን ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ትረኽቦ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብቲ ማሕበረሰብና እዚ ዚስዕብ ኣገልግሎት ኣሎ

ዲንግለ
ኮሙናዊ ኣገልግሎት፣ ቅድመትምህርቲ፡ ካብ 0-6 ክፍሊ፡ ትርፊ ግዜ፡ ቤትንባብ፡ መንበሪ ኣረጋውያን፡ ኣገልግሎት ገዛ፡ ኣገልግሎት ዘማልአ ኣፓርትማ፡ ቤታዊ ክንክን፡ ማእከል መዓልቲ፡ ቤትንባብ።
ንግዳዊ ኣገልግሎት፣ ኢካ፡ (ሎተሪ ቲከት መሸጢ፡ መውጽኢት ገንዘብ)፡ እንዳ በንዚና፡ እንዳ ፒሳታት፡ እንዳ ቀምቃማይ
ክንክን ጥዕና፣ ኣውራጃዊ ናይ ነርስ ክሊኒክ፡ ሓኪም ስኒ፡ ሓኪም እንስሳ
ትርፊ ግዜ፣ ናይ ጉያ መገዲ፡ ናይ ስፖርት ኣደራሽ፡ ናይ ስፖርት ቦታ፡ ናይ ጂምናስቲክ ቦታ፡ ማእከል ኮምዩኒቲ፡ መጻወቲ ቦታ
መራኸቢታት፣ መገዲ E6፡ ኣውቶቡስ፡ ባቡር፡ ተመላላሲ ትራፊክ (ጕዕዞ)

ሀደካስ፣
ኮሙናዊ ኣገልግሎት፣ ቅድመትምህርቲ፡ ካብ 0-6 ክፍሊ፡ ትርፊ ግዜ፡ መንበሪ ኣረጋውያን፡ ናይ ኣገልግሎት ክፍሊ፡ ኣገልግሎት ገዛ፡ ቤታዊ ክንክን፡ ማእከል መዓልቲ፡ ቤትንባብ።
ንግዳዊ ኣገልግሎት፣ ናይ መግቢ ቡቲክ (ምብጽጻሕ ባኮ/ኮሊ፡ ወኪል መስተ)፡ ናይ ምቾት ቡቲክ (ወኪል ፋርማሲ፡ እንዳ ፒሳ)፡ እንዳ በንዚና
ክንክን ጥዕና፣ ዞባዊ ነርስ
ትርፊ ግዜ፣ መብራህቲ ዘለዎ መጕየዪ፡ መጻወቲ ኵዕሶ፡ ህዝባዊ መሕጸብ ኣካላት፡ ማእከል ማሕበረሰብ፡ መጻወቲ ቦታ።
መራኸቢታት፣ ኣውቶቡስ፡ ተመላላሲ ትራፊክ (ጕዕዞ)

ሃለቫድስሆልም
ኮሙናዊ ኣገልግሎት፣ ቅድመትምህርቲ፡ ካብ 0-6 ክፍሊ፡ ትርፊ ግዜ፡ መንበሪ ኣረጋውያን፡ ኣገልግሎት ገዛ፡ ቤታዊ ክንክን፡ ማእከል መዓልቲ፡ ቤትንባብ።
ንግዳዊ ኣገልግሎት፣ ኢካ (ፖስታ፡ ደረቕ ሕጽቦ፡ መውጽኢት ገንዘብ፡ ቲከት ኣውቶቡስ)፡ እንዳ በንዚና (ምብጽጻሕ ፖስታ፡ ካሳዪሮ፡ ወኪል ሎተሪ) ናይ ዙረት ኣጕዶ፡ መዐሸጊ ማኪና ገዛ
ክንክን ጥዕና፣ ሕክምና ስኒ
ትርፊ ግዜ፣ መድረኽ ትልሂት፡ መብራህቲ ዘለዎ መጕየዪ፡ መሐምበሲ፡ ናይ ስፖርት ቦታ፡ (ሰብሰርሖ ሳዕርን ጀያን)፡ ቦቺያ።
መራኸቢታት፣ መገዲ E6፡ ኣውቶቡስ፡ ባቡር፡ ተመላላሲ ትራፊክ (ጕዕዞ)

ሙንከዳል
ኮሙናዊ ኣገልግሎት፣ ቅድመትምህርቲ፡ ካብ 0-9 ክፍሊ፡ ትርፊ ግዜ፡ ኮሙናዊ ገዛ፡ ናይ ውህደት ኣካያዲን ናይ ውህደት ሓጋዝን፡ ኡንግቡ (ናይቶም ንውልቆም ዚመጽኡ ሓተትቲ ዕቝባ ህጻናትን መንእሰያትን)፡ መንበሪ ኣረጋውያን፡ ቤታዊ ኣገልግሎት፡ ቤታዊ ክንክን፡ ማእከል መዓልቲ፡ ናይ ኣዝማድ ካፈ፡ (ዳግረሃብ) ማእከል ህዳሴ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ቤትንባብ
ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ፣ መደብ ተክኒካዊ ፕሮሰስ፡ ናይ ሆቢ ናይ ተለማመድቲ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ
መንግስታዊ ኣገልግሎት፣ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ
ንግዳዊ ኣገልግሎት፣ ኢካ (ፖስታ፡(ምብጽጻሕ ፖስታ፡ መውጽኢት ገንዘብ)፡ ኩፕ፡ (መውጽኢት ገንዘብ) ሀምሾፕ። ናይ ምቾት ቡቲክ፡ እንዳ ፒሳ፡ ባንክ፡ እንዳ ነዳዲ፡ ኪዮስክን መጻወት ሎቶርያን (ካሳ ዪሮ)፡ ወኪል መስተ፡ መጸገን መኻይን፡ ሕጽቦ ማኪና፡ እንዳ ክዳውንቲ፡ እንዳባኒ፡ እንዳ መነጽር፡ ቀምቃማይ፡ እንዳ ዕምባባ፡ ኣቕሑ ህንጻ፡ ራድዮን ቲቪን ቡቲክ፡ ናይ ገዛ ናውቲ፡ ሰከንድሃንድ፡ ሓራጅ ወዘተ.
ክንክን ጥዕና፡ ማእከል ጥዕና፡ ክሊኒክ ኣዴታት(MVC)፡ ክሊኒክ ህጻናት(BVC)፡ ፋርማሲ፡ ሓኪም ስኒ፡
ትርፊ ግዜ፣ ትምህርቲ ምግላብ፡ ጂምናስቲክ፡ መብራህቲ ዘለዎ መገዲ፡ ኣደራሽ ስፖርት፡ ኣደራሽ በረድ፡ ናይ ስፖርት ቦታ፡ ምግፋፍ ዓሳ
መራኸቢታት፣ መገዲ E6፡ ኣውቶቡስ፡ ባቡር፡ ተመላላሲ ትራፊክ (ጕዕዞ)

ኣብ ቀረባ፣ 24 ሰዓታት ዚኽፈት ራስታ ሆቢ ቡቲክ፡ ሞተልን እንዳ ነዳድን (ጋዝን ኤለትሪክን ከይተረፈ) (ኣብ መንጎ ዲንግለን ሙንከዳልን ይርከብ)፡ ኢከያን ቶርፕ ሾፕሰንትሩምን (ኡደቫላ ኮሙን)፡ ታኑም ማእከል ዕዳጋ፡ (ናይ ታኑም ኮሙን)

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ሙንከዳል ኮሙን ኣብ ብዙሕ ቦታታት፡ ኣጸደ ህጻናትን ኣጸደህጻናት ስድራቤትን/ትምህርታዊ ክንክንን ኣሎ። ኣብ ከተማታት ሙንከዳል ክፉት ኣጸደ ህጻናትውን ኣሎ

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ሙንከዳል ኮሙን፡ ትምህርቲ እቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ንጥፈት እዩ። እቲ ኮሙን ንኣዝዩ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ይጥምት። ቅድመ-ቤትትምህርትን መባእታዊ ቤትትምህርትን 6ይ ክፍልን ኣብ ዲንግለ ሃለቫድስሆልምን ኣብ ሙንከዳል ድማ ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት ይርከብ። እቲ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ኩንግስማርክስኩላን 7ይ-9ይ ክፍሊ ይጥርንፍ። ኣብ ሰርብይግደን ቅድመ-ትምህርቲ ክላስ ኣሎ፡ ኣብ ሀደካስ ድማ ክሳዕ 6ይ ክፍሊ ዚኸይድ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ኣሎ። እቲ ናይ ኡደቫላ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ከም ናይ መንእስያት ቤትትምህርቲ መጠን ሰፊሕ ናይ መደባት ኣማራጺታት ኣለዎ። ይኹንምበር ምስ ፍርያት ወረቐት ኣርክቲት ፐይፐር ኦ.ቤ፡ ከምኡውን ምስ ተክኒካዊ መስርሕ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ እተኣሳሰረ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ንሱ ድማ ኣብ ናይ ተክኒካዊ መስርሕ ኢንዱስትሪ ናይ ሞያ ስልጠና ይህብ። እቲ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምርህቲ ምስ ናይ ኩንስካፕስ ሁስ ኮምቩክስ እተኣሳሰረ ውልቃዊ መደባት ኣለዎ። ኣብ ሙንከዳል ፍሉይ ቤትትምህርትን ፍሉይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርትን ይርከብ።

ዕድላት ትምህርቲ

እቲ ኣብ ናይ ሙንከዳል ኩንስካፐንስ ሁስ ዘሎ ኮሙናዊ ትምህርቲ ኣባጽሕ፡ ኮምቩክስ፡ ብኹሉ ደረጃታት ካብ መባእታዊ ትምህርቲ ንኣባጽሕ ክሳብ ኮለጃዊን ዩኒቨርሲታውን ትምህርቲ፡ ከምኡውን ኤስኤፍኢ ማለት ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት የዳሉ።

ኣገልጎት ጥዕና

ናይ ጥዕናን ክንክንን ክሊኒክ ኣብ ሙንከዳል ኮሙን፣

ዲንግለ፣ ዞባዊ ነርስ ክሊኒክ፡ ሕኪም ስኒ፡ ቨተሪናሪ (ሓኪም እንስሳ)
ሀደካስ፣ ዞባዊ ነርስ ክሊኒክ
ሃለቫድስሆልም፣ ሓኪም ስኒ
ሙንከዳል፡ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ኣደታት ማእከል ጥዕና (MVC) ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕና (BVC)፡ ፋርማሲ፡ ሓኪም ስኒ።

ኣብቲ ከባቢ
ህጹጽ ረድኤት፣ ነል፡ ትሮልሃተን
ህጹጽ ረድኤት (ዓጽምን ዓይንን)፣ ኡደቫላ ሆስፒታል
ህጹጽ ረድኤት ማእከል፣ ሊሰኪል ረፈራል

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ነቲ ናይ ሓደስቲ መጻእቲ ሓበሬታ ርኸቦ፣
informationnyanlanda@munkedal.se
ከምኡውን 072-214 12 25 (ሰኑይ – ሓሙስ 8.30–11:00)

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

መገዲ E6 ብምብራቕ ክፍሊ ሙንከዳል ኮሙን ይሓልፍ ነቲ ብመኻይን ዚግበር ምንቅስቓስ ትራፊክ ድማ ግሩም እዩ። ናይ ሓባር መጎዓዝያ ብቨስትራፊክ ዚካየድ ኮይኑ ባቡርን ኣውቶቡስን ዞባዊ መጎዓዝያን ይጥርንፍ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እቲ ናይ ሙንከዳል ኢንዱስትርያዊ ህይወ በቲ Arctic Paper AB እተባህለ ፋብሪካ መፍረ ወረቐት እተዓብለለ እዩ። እቲ ኩባንያ ድማ ብዙሕ ሰራሕተኛታት ዘለዎ ኣብቲ ኮሙን እቲ ዝዓበየ እዩ። ነኣሽቱ ኩባንያታትውን ብብዝሒ ኣለዋ። ኣብዚ፡ ብዙሓት ናብ ንግድን ኣገልግሎትን ሰክቶር ኣገልግሎትን ይርከባ። ሙንከዳል ኮሙን ኣብ ግሩም ዝኾነ ምስ ቡሁስለን፡ ፊርስታድ ከባቢን ምስ ዮተቦሪን ዘራኽብ ናይ ባቡር መገዲ እያ እትርከብ።

ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ኣብቲ ውድብ፡ ናይ ሙንከዳል ኮሙን

ኩባንያ ኣብ ሙንከዳል ኮሙን

ናይ ውልቂ ኩባንያ ምጅማር

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Bilmekaniker / däckmontör till Dinglerakans däck o bilmek Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Sjuksköterska Sjuksköterska, grundutbildad
Lärare till Hedekas Skola Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Verksamhetsutvecklare mot förskola och IT - samordnare Verksamhetskonsult
Ledsagare Ledsagare
Vi söker nya medarbetare i Gunnarby Account manager
Software Developer till Visma TransPA! Systemutvecklare/Programmerare
Distriktsansvarig Säljare & HLR - instruktör - Munkedal / V:a Götaland Utesäljare
VVS - montör till Jonas Rör i Sotenäs VVS-montör
Nämndsekreterare Nämndsekreterare
Socialpedagog Behandlingsassistent/Socialpedagog
Elevassistent Elevassistent
Grundskollärare till Centrumskolan i Dingle Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Sommarvik. Brevbärare , Munkedal Brevbärare
C - chaufförer till Suez Distributionsförare
Stödpedagog inom LSS boende Stödpedagog
Förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare
Lastbilsmekaniker Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Montörer till tillverkningsindustrin sökes! Montör, metallprodukter
Överläkare till vuxenpsykiatrisk mottagning i Munkedal Specialistläkare

ገጽ 1 ናይ 32

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Munkedal

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

10 220

ስፍሓት መሬት

635 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Göteborg 99 km

Oslo 199 km

Köpenhamn 412 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ