Nässjö

እንቋዕ ናብቲ ኣብ ስሞላንዳዊ ደጋ ዘሎ ነሾ ኮምዩን ብደሓን መጻእኩ። ከተማ ነሾ 17000 ተቐማጦ ኣለዋ። ኣነበርይ፡ ቡዳፎሽ፡ ማልምበክን ፉርሸሩም ዓበይቲ ናይ ከባቢ ከተማታት እየን። ኣብዚ፡ ከተማን ገጠርን ይርከብ። ኣብዚ ንኹሉ ዘድሊ ነገራት ይርከብ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​መንበሪ-ገዛ

እቲ ዝዓበየ ናይቲ ኮምዩን ገዛውቲ ኣመሓዳሪ እቲ ኮሙናዊትካል ኪራይ ኣባይቲሊንደን እዩ። ሊንደን ኣብ ዙርያ ነሾ ኮምዩን 1750 ኣባይቲ ይወንን።ካብ ሊንደን ገዛ ክትካረ እንተ ደሊኻ ኣብቲ ፍሉይ ናይ ኪራይ ኣባይቲ መስርዕ ክትምዝገብ ይግባእ።

ኣብኡ ዳርጋ ሰላሳዝኾኑ ኣብ ውሽጢናይ ነሾ ኮምዩንገዛ ዘካርዩ ናይብሕቲ ወነንቲ ገዛውቲ ኣለዉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ንብዙሕ ዓመታት ሓደስቲ መጻእቲ፡ ናብ ነሾ ኮምዩን ኪግዕዙ መሪጾም እዮም። ስለዚ ኣብቲ ኮምዩንና ብዙሓት እተፈላለዩ ዜጋታትን ቋንቋታትን ኣለዉ። ኣብዚ እዋንዚ እቲ ኣብ ኮምዩንና ብዝለዓለ መገዲ ዚዝረብ ቋንቋ፡ ሽወደን፡ እንግሊዝ፡ ዓረብ፡ ሶማሊን፡ ከምኡውን ኣብ ዩጎዝላቭያ ዚዝረቡ ቋንቋታት ከም ቦስንያን ሰርብያን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ነሾ ኮምዩን 300 ንጡፋት ማሕበራት ዘለዎ ብኣኡድማ ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ዘለዎ ኮምዩን እዩ። ኣብዚ ኩሉ ካብ ስፖርት ጀሚርካ ክሳዕ ናይ እምነትን ባህልን ማሕበራት ኣሎ። ብዙሓት ማሕበራት መኣከቢ ቦታታት ኣለወን፡ ኣብኡ ድማ ናይ ቋንቋ ካፈ፡ ናይ መጽናዕቲ ሓገዝን ናይ ሕብረተሰብ ሓበሬታን ኣሎ።

ኣብ ናይ ማሕበራት ህይወት ምስታፍ ማለት ብዛዕባ ሽወደን ምፍላጥን ሓደስቲ ብጾት ምኽዕባትን ማለት እዩ። ብዛዕባ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ኣብቲ ናይቲኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ውሽጢ ከተማ ነሾ፡ ኣብቲ ሮድሁስጋታን 20፡ ምምሕዳር ከተማ ምስ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ቤትጽሕፈት መድህን፡ ቤትጽሕፈት ቀረጽን ናይቲ ኮምዩን ምምሕዳር ቤትጽሕፈትን፡ ቤትጽሕፈት ቱሪስን ናይ ምውህሃድ መምርሒ ኣሃዱን ይርከብ። ኩሉ ኣብ ሓደ ህንጻ። 

ኣብ ነሾ ኮምዩን ብዙሕ ኣብያተንባብ ኣሎ። ናይ ነሾ ናይ ከተማቤትንባብ ኣብ ማእከል ነሾ ይርከብ።

ኣብ ነሾብዙሕ ናይ ሰከንድሃንድ ድኳናት ኣሎ። ኣብኡ ሕሱር ኣቕሑ ገዛን ክሽነን ይርከብ። ኣብ ነሾ ናይ ኣቕሑ ገዛ ድኳን Jysk och MIO ዝበሃል ኣሎ። ኣብ ነሾ ውሽጢ ከተማ፡ ብዙሕ ድኳናትን ኣብያተመግብን ኣሎ።ከምኡውን ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ንግዲ ቦታ ዝነበረ ቦታ ከም RUSTA ከምኡውን ÖoB ናይ ህንጻ መሳርሒታት ኣሎ። ካብ ኢከያ IKEA ምግዛእ ምስ ዘድሊ፡ ኣብቲ ናይ ወረዳ ቀንዲ ከተማ፡ማለት ናብ ዮንሾፒን ምኻድ የድሊ።

Nyanlända och träcentrum  

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ነሾ ንደቂ 1-5 ዝኸውን ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ብዛዕባ ንቦታ ዚምልከት ሓበሬታን ማመልከቻን ነቲ ናይ ኮምዩን ወብሳይት ተወከስ ወይ ናብቲ ክፍሊ ምምሕዳር ክተማ ኪድ።

ብዛዕባ ቤትትምህርቲ ህጻናት ሓፈሻዊ ሓበሬታ

ንውላድካ ቦታ ንምሓዝ ብቐጥታ መጠየቕታ ኣቕርብ

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ነሾ ኮምዩን ካብ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ጀሚሩ ክሳዕ ታሽዓይ ክፍሊ ብዙሕ መባእታኣብያተትምህርቲ ኣሎ፡ ከምኡውን ፍሉይ መባእታ ቤትትምህርቲ ኣሎ። 

ናይ ነሾ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ተዮሪያውን ሞያውን ከምኡውን ብፍላይ እተቐየሰ መደባት ኣለዎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ናብቲ ናይ ካልኣይደረጃ ቤትትምህርቲ መርበብ ኪድ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ነሾንኽትመሃር ብዙሕ ዕድላት ኣሎ። ኣብኡ ኤስኤፍኢ፡ ምልላይ ምስ ሕብረተሰብ ንሓደስቲ መጻእቲ፡ እተፈላለየ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ኮምቩክስን ናይ ሞያ ቤትትምህርትን። ንትምህርቲ ዚምልከት መምርሕን ደገፍን ንምርካብ ነቲ ናይቲ ኮምዩንናይ ምውህሃድ መምርሒኣሃዱ ተወከስ።

Undervisning på komvux 

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ነሾ ኮምዩን ብዙሕ ማእከል ጥዕና ኣሎ። 

እቲ ዝቐረበ ሆስፒታልና እቲ ኣብ ኤክሾ ዚርከብ ሆግላንድ ሆስፒታል እዩ።

ኣብ ነሾ ንህጻናትን ስድራቤትን ዘገልግል ፋሚልየሰንትራል ኣሎ። ንሱንናይ ኣደታትን ህጻናትን ጥዕና፡ ንናይ መንእሰያት ክሊኒክን ንክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናትን የመሓድር። ኣብዚ ኩሉ ህጻንን ወላድን ኪመጽእ ዕዱም እዩ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ሰበስልጣንን ትካላትን ኣብ ዚግበር ርክብ ተርጓማይ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ነሾ ናይ መገዲ ባቡር መተኣሳሰሪት እያ፡ ብዙሓት ባቡራት ድማ ብኸተማና ይሓልፋ። እታ ቅልጥፍቲ ባቡር፡ ናብ ስቶክሆልምን ኮፐንሃገንን ኣስታት 2-3 ሰዓት እዩ ዚወስደላ። ናብ ዮንሾፒን እትኸይድ ባቡር ኣብ ፈፍርቂ ሰዓት እያ እትኸይድ፡ 30 ደቓይቕ ድማ ይወስደላ።

ኣብ ውሽጢ ናይ ነሾ ኮምዩን ናይቲ ዓዲ ኣውቶቡሳት ኣለዋ። ንኹሉ ሓበሬታ ኣብ ለንስትራፊከንረአ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እቲ ናይቲ ኮምዩን እተፈላለየ ምምሕዳር እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ብዘይካኡ ኣብ ውሽጢ እቲ ኮምዩንን ኣብ በጺሕካ እትምለሶ ርሕቀት ዘለዎ ከተማታትን ነኣሽቱን ዓበይትን ዋኒናት ኣለዋ። 

ብዛዕባ ናይ ግልኻ ዋኒን ንምጅማር ይኹን ናይ ዋኒናት መግለጺታትን ብዛዕባ ቁጠባዊ ህይወት ኣብ ነሾ፡ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይዋኒን ገጻት ኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
JOBBCHANSEN 22 OKTOBER Lagerarbetare
Psykolog / PTP - psykolog Psykolog
Bank - och försäkringsrådgivare , Nässjö Kundtjänstmedarbetare
Montörer Montör, träprodukter
Kantpressare Kantpressare
Säljare - bageri / konditori Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Säljare - Delikatessen - Demo Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Säljare - Frukt & grönt Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Förskollärare till Stensjöns förskola. Lärare i förskola/Förskollärare
Förskollärare till Handskeryds Södra förskola , Nässjö Lärare i förskola/Förskollärare
Förskollärare till Handskeryds Östra förskola , Nässjö Lärare i förskola/Förskollärare
Målare till Nässjö Målare
Sjuksköterska Sjuksköterska, psykiatrisk vård
Vi söker fler säljare i Nässjö Utesäljare
AddUs Care söker erfarna socionomkonsulter Socionom
Nässjö söker drivna medarbetare! Account manager
Distriktschef Öst / Nejmobbning Eventsäljare/Eventförsäljare
Ambulanssjukvårdare semestervikariat Ambulanssjukvårdare
Ambulanssjukvårdare Ambulanssjukvårdare
Vik. Brevbärare , Nässjö Brevbärare

ገጽ 1 ናይ 56

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Nässjö

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

29 609

ስፍሓት መሬት

933 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Jönköping 40 km

Göteborg 186 km

Växjö 112 km

Stockholm 320 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ