Nordmaling

ኖርድማሊንግ ኮምዩን ኣብ መንጎ ከተማታት ኡመዮን ኦርንድሾልድስቪክ ትርከብ፡ ከም ማእከላዊት ናይተን ከተማታት ድማ ትፍለጥ። ኖርድማሊንግ ውሕሰነትን ንጡፍ ማሕበራዊ ህይወት ዘለዋን ኮምዩን እያ። ኣብኡ ናይ ስፖርትን ባህልን ማሕበራትን ከምኡውን ሰበኻን ይርከባ። ኣብቲ ኮምዩን ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ኣሎ፡ ከም ትምህርቲ፡ ክንክን ህጻናት፡ ማእከል ጥዕና፡ግሮሰሪታት፡ እንዳ ክዳውንትን ቤትንባብን። ሳላ ቦትኒያባናን ኣብቲ ኮምዩን ብኣውቶቡስን ብባቡርን ምግያሽ ይከኣል። ሓደ ካልእ ንኖርድማሊንግ ክትመርጽ ዘገድደካ ጸጋ፡ ጥቓቲ ግሩም ተፈጥሮን ባሕርን ክልተ ወሓይዝን ዱርን ብምዃና እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ኖርድማሊንግ ኮምዩን ኣባይቲ ዚህባ ብዙሓት ዋኒናት ኣለዋ። እቲ ዝዓበየ ትካል ክራይ ኣባይቲ እቲ ናይቲ ኮምዩን ዝኾነ ትካል ኣባይቲ Nordmalingshus እዩ። ንሱ ኣብ መብዛሕትኡ ናይቲ ኮምዩን ከተማታት፡ ኣባይቲ ኣለዎ። ሓያሎ ገዛ ዝሸጡ ብሕታውያን ኣካረይትን ደላሎንውን ኣለዉ። ክትረኽቦም ምስ እትደሊ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን boendesida.ተመልከት።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኖርድማሊንግ ኮምዩን እተፈላለዩ ብሔራት ኣለዉ። ብዘይካ ሽወደንን እግሊዝን እቲ ብብዝሒ ዚዝረብ ቋንቋ፡ ትግርኛን ዳሪን ዓረብን እዩ።

Bilder från café och bibliotek i Nordmaling

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ኖርድማሊንግ ኮምዩን ኣስታት 80 ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ። ከም ናይ ስፖርት፤ ኵዕሶ እግሪ፡ ሆኪ፡ ሃንድቦል፡ ምግላብ ፈረስ፡ ዙረትን ኣብ ዱር ምንሽራታትን። ኣብኡ ብሙዚቃን ተያትርን ዝነጥፋ ባህላውያን ማሕበራትውን ኣለዋ። እተፈላለያ ሰበኻታትውን ኣለዋ፡ ከም ናይ ፐንተኮስት፡ ባፕቲስት፡ ሽወደናዊት፡ ሚስዮንን EFS ን ኣብያተክርስትያን። ንኣታተን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ክትረኽበን ትኽእል።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ኖርድማሊግ ኮምዩን ኩሉ ኣድላዪ ዝኾነ ኣገልግሎት ኣሎ። ኣብኡ ብዙሕ ግሮሰሪታትን እንዳ ክዳውንትን ዓለባን ሳእንን ኣሎ። ሕሱር ኣቕሑ ገዛ ምስ እትደሊ ኣርባዕተ እንዳ ሓራጅ ኣለዋ፡ ንኣብነት ረፓሁስትስ ሎፒስ። ጥቓቲ ቤትትምህርትን መሐምበስን ከኣ ቤትንባብ ኣሎ። ኣብ ማእከል ከተማ ኖርድማሊንግ ቤትጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ቤትጽሕፈትን ኣሎ።

Marknadsdag i Nordmaling 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ኖርድማሊንግ ኮምዩን 10 ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ማለት ኣብ ክተማታት ኖርድማሊንግ፡ ሩንድቪክ፡ ሎግደዮ፡ ሆክነስ፡ ኒኦከርን ግረስሚርን ንደቂ 1-5 ዝዕድመኦም ዝኾነ ኣለዋ። ኣብ ኖርድማሊንግ ክፉት ቤትትምህርቲውን ኣሎ። ኣብኡ ክትካፈል ናጻ እዩ። ሓያሎ ናይ ስድራቤት መውዓሊውን ኣሎ። ኣብኡ እቶም ህጻናት በብንእሽቶ ጉጅለታት ኮይኖም ኣብ ገዝኦም ከም ዘለዉ ኮይኖም ይእለዩ።

Elever i skolan
 

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ኖርድማሊንግ ኮምዩን እዚ ዚስዕብ ክትመህር ትኽእል፤ sfi (ሽወደን ንወጻእተኛታት), ሞያዊ ትምህርቲ ብካልኣይ ደረጃ ጽፍሒ፡ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብመባእታ ደረጃ ከምኡውን ብካልኣይ ደረጃ ጽፍሒ vuxenutbildning på grundskolenivå samt gymnasienivå. ዩኒቨርሲቲ፡ ኮለጅ፡ህዝባዊ ኮለጅ፡ ከምኡውን እተፈላለየ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ንኣብነት ኣብ ኡመዮን ኦርንስኾልድስቪክን ይርከብ። እቲ ንሓደስቲ መጻእቲ ዚወሃብ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምልላይ ትምህርቲ ብናይ ርሑቕ ትምህርቲ እዩ ዚወሃብ፡ እቲ ትምህርቲ ድማ ኣብቲ ናይ sfi ቦታ እዩ ዚካየድ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ኖርድማሊንግ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ንሱ ነቶም ኣብቲ ኮምዩን ዚነብሩ ክንክን ይህቦም። ኣብዚ፡ ሓከምትን፡ ነርስታትን፡ ናይ ምውስዋስን ናይ ዕዮን ሓከምቲ ኣለዉ። ኣብ ማእከል ኖርድማሊንግ ናይ ስኒ ሕክምና ኣሎ። ኣብቲ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት ዚርከቦ ቦታ፡ ናይ ህጻናትን መወልዳንን ክሊኒክ ኣሎ። ዝቐረበን ናይ ህጹጽ ረድኤት ዘለዎን ሆስፒታል ኣብ ኡመዮ ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ሰበስልጣን ንኣብነት ምስ ናይ ኖርድማሊንግ ኮምዩን ምስ እትራኸብ ተርጓማይ ክትጠልብ መሰል ኣሎካ። እቲ ናይ ምትርጓም መስርሕ ብተለፎን እዩ ዚካየድ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኖርድማሊንግ ኮምዩን ኣብ መንጎ ከተማታት ኡመዮን ኦርንድሾልድስቪክን ትርከብ። ኣብኡ ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ንደቡብን ንሰሜንን ገጸን ዝጎዓዛ ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ደው ዚብላሉ መነሃርያ ኣሎ። ናብ ነኣሽቱ ቁሸታት ናይቲ ኮምዩን ዝኸዳ ኣውቶቡሳትውን ኣለዋ። ካብ ኖርድማሊን ናብ ከተማታት ኡመዮን ኦርንድሾልድስቪክ ብባቡርን ብኣውቶቡስን በጺሕካ ምምላስ ይከኣል። ኣውቶቡሳትን ባቡራትን መኣስ ከም ዝመጻን ከም ዝኸዳን ሓበሬታ ንምርካብ ኣብቲ Tabussen.nu ተመልከት።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ኖርድማሊንግ ኮምዩን እቲ ቁጠባዊ ህይወት ብብዙሓት ነኣሽቱን ገለ ድማ ዓበይትን ዋኒናት ዝቖመ እዩ። እቲ ናይቲ ኮምዩን ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ ባዕሉ እቲ 800 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ኖርድማሊንግ ኮምዩን እዩ። ናይቲ ኮምዩን ዓበይቲ ዋኒናት ኣብ ኢንዱስትሪ ዘተኮሩ እዮም፡ ከም ንኣብነት፡ ኦሎፍስፉሽ ኤ.ቢ፡ ማሶናይት ቢምስ ከምኡውን ናይ ጽዕነት ትራንስፖርት። ኖርድማሊንግ ማእከላዊ ኣቀማምጣ ስለ ዘለዋ ብባቡርን ኣውቶቡስን ወይውን ማኪና ናብ ኡመዮን ኦርንድሾልድስቪክን በጺሕካ ምምላስ ይከኣል።

ኣብ ኖርድማሊንግ ዋኒን ክትጅምር እንተ ደሊኻ ምስቲ ናይቲ ኮምዩን ቁጠባዊ ኣደንፋዒ kommunens näringslivsutvecklareክትራኸብ ትኽእል። ንሱ ንጀመርትን ንዘለዋን ዋኒናት ደገፍ ይህብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Undersköterska , Ankaret Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Köksbiträde , vik Köksbiträde
Taxichaufför Nordmaling Taxiförare/Taxichaufför
Installatör / Servicetekniker till Nordmaling Servicetekniker, elektronik
Sjuksköterskor Sjuksköterska, grundutbildad
Distrikts - / sjuksköterska Distriktssköterska
Undersköterska , Tallbacken natt Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Deltidsbrandman Brandman
Kock med känsla för kurdisk mat sökes Grillkock, snabbmat
Undersköterskor , hemtjänst Rundvik Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Extrapersonal , inom förskola , skola och fritidshem Barnskötare
Fältsäljare Sökes! 🌟 Utesäljare
Ledigt jobb som CNC - operatör hos Olofsfors AB CNC-operatör/FMS-operatör
Extrapersonal , vård - och omsorg samt kök Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Lagermedarbetare Lagerarbetare
Kundservicemedarbetare till Telenor sökes! Kundtjänstmedarbetare
PERSONLIGA ASSISTENTER TILL EN ROLIG OCH VARIERAD ARBETSPLATS Personlig assistent
Filialchef med marknadsfokus Affärsområdeschef
Förste forskningsingenjör i matematisk statistik Matematisk statistiker
Förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare

ገጽ 1 ናይ 29

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Nordmaling

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

7 059

ስፍሓት መሬት

1 269 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Umeå 53 km 

Örnsköldsvik 60 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ