Ödeshög

ከተማ ኦደስሆግ፡ ብሰጣሕ ጎልጎል፡ ጎቦታትን ብባሕሪን ዝተኸበትን ዝማዕረገትን ከተማ እያ። እቲ ከተማ ንእሽቶይ ኮይኑ ቁጽሪ ነባሮ ንምዕባይ ዝሓልም ከተማ’ዩ። ብዜካ’ዚ ከተማ’ዚ ምስኡ ዝጽንበራ ንኣሽቱ ዓዲታት ከም ትረሆርና ሄስትሆልመንን ውን ኣለዋ። ከተማ ኦደስሆግ ኣብ ከባቢቲ ብ ኢፊራ ዝፍለጥ ዓቢ ጽርግያ ምህላዉ ኣብ ሰዓት ኣብ ዘይከውን ግዜ ናብ ዓበይቲ ከተማታት ሊንሾፒንን ዮንሾፒንን ንምጕዓዝ ቀሊል ይገብሮ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​​መንበሪ-ገዛ

መብዛሕትኦም ተቐማጦ ከተማ ኦደስሆግ፡ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም መምበሪ-ኣባይቲ ይቕመጡ። እታ ብኹሉ እትውነን ትካል ክራይ ኣባይቲ ኦደስሆግ ኣስታት 279 ኣባይቲ-ክራይ ትውንን። መብዛሕትኡ እቲ ገዛውቲ ኣብ ኦደስሆግ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ሄስትሆልመን ውን ገለ ገዛውቲ ኣለዋ። ብዜካ’ዚ ብርክት ዝበላ ናይ ግሊ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ውን ኣለዋ።

Rengnbåge.jpg
 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ኦደስሆግ ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ሰደተኛታት ተቐማቶ ኣለዉ። መብዛሕትኦም ተዛረብቲ ቋንቋታት ዓረበኛ፡ ሶማል፡ ትግርኛ፡ ዳሪ፡ ታይላንድ፡ ፍሊፒንስ፡ ፖላንድ፡ ሌትስ፡ ሊትወንያ፡ ራሻን ሩማንያን እዮም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ መዝገብ-ማሕበራት ከተማ ኦደስሆግ ብምእታው፡ ዝርዝር ናይተን ኣብቶ ቦታ ዝርከባ ማሕበራት ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ከተማ ኦደስሆግ ኩሉ ዘድልየኩም ነገራት ዳርጋ ብቐረባ ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ንኣብነት ኣብ ማእከል ናይታ ከተማ፡ ድኳን ማዓልታዊ ሃለኽቲ ማለት ኢካ ኣሎ። ኢካ ከም ወኪል ናይ ኣገልግሎት ፖስታ ውን ኮይኑ የገልግል። ኣብ ሕምብርቲ ናይታ ከተማ ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ ወይ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያትን ከምኡ ውን ቤት-ንባብን ይርከብ። ቤት-ጽሕፈት ዕዮ ውን እንተኾነ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ኣብ ማእከል ከተማ ክፍት ናይ ስራሕ መዓልቲ ኣለዎ። ኣብ ማእከል ከተማ ካብ ዝርከቡ ቦትካት ንኣብነት ማእከል መሽጢ መጻወቲ ነገራት፡ ክዳውንቲ ቆልዑ ሳእንን ወዘተ ይርከቦም።

Omberg
 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማ ኦደስሆግ፡ መንግስታውን መውዓሊ-ህጻናትን ግላዊ ክሪስትያናዊ ድሕረ-ባይታ ዘለዎ መውዓሊ-ህጻናትን ይርከብ። ካብ ኣዚለ ክሳብ ሓሙሻይ ክፍሊ ዘለዉ ህጻናት ቅድምን ድሕርን ትምርህቲ ኣብ ነጻ መውዓሊ-ህጻናት ክጸንሑ ይኽእሉ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

እታ ብምምሕዳር ከተማ እትውነንን እትመሓደርን ቤት-ትምርህቲ ኦደስሆግ፡ ሓደ ዓይነት ስርዓትን ክብርታትን ዘለዋ ቤት-ትምርህቲ እያ። እቲ ዝዓበየ ትምህርታዊ ክፍሊ፡ እቲ ካብ ኣዚለ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ትምርህቲ ዝወሃበሉ ቤት-ትምርህቲ ፍሪድጁቭ በርስኩላን እዩ። ቤት-ትምርህቲ ሊሲንግ ካብ 6ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ደረጃ ትምርህቲ ይወሃብ። ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ብዝምልከት ኣብ ከተማ ኦደስሆግ፡ እቲ ሓፈሻዊ መስመር ትምርህቲ ጥርያ እዩ ዝወሃብ። ካልእ ዓይነት መስመራት ትምርህቲ ካልኣይ ደረጃ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብ ካልኦት ከተማታት እዩ ዝወሃብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ኦደስሆግስ ኣማኻሪ ትምርህትን ሞያን ኣሎ። እዚ ኣማኽሪ'ዚ፡ ንቀጻሊ ትምርህትን ሞያዊ ምርጫታትን ከዛራርበኩምን ክመያየጠኩምን ድሉው እዩ። ነቲ ኣብቲ ከተማ ዝወሃብ ትምህርታት ከትምዝምዝዎ ዕድላት ክፉት እዩ። ብቐረባ እትርከብ ዩኒቨርስቲ ኣብ ከተማ ሊንሾፒንን ኮይና፡ ኣብ ዮንሾፒንን ውን ትካል ላዕለዋይ ደረጃ ትምርህቲ ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ኦደስሆግ ናይ ዞባ ሕክምና ኣላ። እዛ ሕክምና እዚኣ ፍሉይ ናይ ቆልዑ ክፍሊ ውን ኣለዋ። ኣብ ተመሳሳሊ ህንጻ ፋርማሲ ከምኡ ውን ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ኣላ። ህጹጽ ጥዕናዊ ጸገም ወይ ውን መጕዳእቲ ምስ ዘጋጥም ግን ብቕጽበት ናብ ህጹጽ ሕክምና ከተማ ሞታላ ክትከዱ ኣለኩም።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ እትገብርዎ ርክባት ተርጓሚ ክቁጸረልኩም ይኽእል እዩ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

መኪና ምስ ዘይህልወኩም፡ ብኣውቶቡስ ካብን ናብን  ክትጎዓዙ ትኽእሉ። ዝቐረበ መውፈሪ-ባቡራት ኣብ ከተማ ምዮልቢ ይርከብ። ኣውቶቡስ ምስ ናይ ኣውራጃ ምብራቕ ዮታ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ክትጎዓዙ ትኽእሉ። ባቡር ከኣ ምስ ሃገራዊ መስመር ባቡራት ሽወደን ማለት ኤስጀይ ክትጎዓዙ ትኽእሉ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ዝበዝሐ ዕድላት ስራሕ ኣብ ክተማ ኦደስሆግ ኣብ ሕርሻን ኣግራብን፡ ፋብሪካታት፡ ምጕሓፍን ከምኡ ውን ኣብ ምእላይ ዓበይትን ሕሙማትን እዩ። እቲ ዝዓበየ ወሃቢ-ስራሕ ከኣ ምምሕዳር ናይቲ ከተማ እዩ። ዓበይቲ ትካላት ኣብ ከተማታት ምዮልቢ (ንኣብነት ከም ፋብሪካ ቶዮታ ኣውሮጳ) ከምኡ ውን ኣብ ከተማ ቨደሽታድ (ፋብሪካ ቨደሽታድ) ይርከባ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Ingen tidigare erfarenhet krävs / Säljare sökes till Ödeshög Utesäljare
Farmaceutisk rådgivare till Apoteket Kronan i Ödeshög Farmaceut/Receptarie
Rektorsassistent Administrativ assistent
Ekonom Förvaltningsekonom
Säljare / ordermottagare Butikssäljare, fackhandel
Medarbetare inom socialpsykiatrin Behandlingsassistent/Socialpedagog
Medarbetare till Långbrottsgården Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Personlig assistent heltid samt timvikarier Personlig assistent
Kvalitetsingenjör Kvalitetsingenjör/-tekniker, maskin
Internet of Things , utvecklare Civilingenjör, systemutveckling
Frontendutvecklare Frontend-utvecklare
Mekanikingenjör Civilingenjör, farkostteknik
El / Automationsingenjör Konstruktör, tillverkningsindustri
Systemutvecklare Systemutvecklare/Programmerare
Design Engineer Civilingenjör, konstruktion, maskin

ገጽ 1 ናይ 72

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Ödeshög

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

5 214

ስፍሓት መሬት

430 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Linköping 70 km

Jönköping 70 km

Motala 57,7 km

Mjölby 34,2 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ