Örnsköldsvik

ኦርንሾልድስቪክ ኣብቲ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ ትርከብ፡ ዳርጋ ኣብ ማእከል እተን ዓበይቲ ከተማታት ሱንድስቫልን ኡመዮን እያ። ኣብ መንጎቶም 55,000 ኣብ ኦርንሾልድስቪክ ኮምዩን ዚነብሩ ሰባት እተፈላለዩ ብሔራት ኣለዉ። ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ተቐማጦ ኦርንሾልድስቪክ ኣብ ከተማታትን ወይ ጥቓ ዓበይቲ ከተማታት ይነብሩ። እተን ዝዓበያ ከተማታት፤ ብያስታ፡ ሁሱም፡ ብረድቢን እየን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Folk tittar på saker i marknadsstånd på torg

ኣብዚ ናብ ኦርንሾልድስቪክ ንምግዓዝ 10 ምኽንያታትብሮሹራትን ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኦርንሾልድስቪክ ትረክብ።

ናይ ኦርንሾልድስቪክ ሓጺር መግለጺ ረአ ወይ ከኣ ኣብ ልዕሊ ኦርንሾልድስቪክ ናይ ኣየር ጕዕዞ ውሰድ፡ እታ ከተማ ከመይ ከም እትመስል ከኣ ረአ።

ካብ ኦርንሾልድስቪክ ኮምዩን ብዙሕ ፊልምታት ኣብዚ ትረክብ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ናይ ውልቅኻ ቪላ ምንባር ንቡር እዩ። እቲ መንበሪ ኣፓርትማ፡ እትውንኖ ኮንዶሚንዩም ወይ ዚካረ ኣፓርትማ ኪኸውን ይኽእል። እቲ Övikshem ዚብሃል ትካል ክራይ ኣባይቲ ኣብ ማእከል ኦርንሾልድስቪክ ዚካረ ኣፓርትማ ኣለዎ፡ ከምኡውን ኣብ ሾፕማንሆልመንን ብያስታን ብረድቢን ሁሱምን። ብዙሓት ብሕታውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ናይቶም ናይ ኦርንሾልድስቪክ ኣካረይትን ኣወዓዓልትን ሓበሬታ ኣሎ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኦርንሾልድስቪክ ኮምዩን ብዙሕ ቋንቋታት ይዝረብ። ካብቶም ብብዝሒ ዚዝረቡ፤ ታይላንድ፡ ዓረብ፡ ትግርኛ፡ ሶማሊ፡ ዳሪ/ፋርሲ፡ ሩስያ፡ ፈረንሳ፡ ስዋሂሊን እንግሊዝዝ እዮም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ናይ ኦርንሾልድስቪክ ሕብረ-ባህሊ መራኸቢ ማእከል ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ሰባት ትረክብ። ኩሉ፡ ናይ ብሔር ድሕረባይታ ወይ ባህሊ ወይ ሃይማኖታዊ ዝንባለ ብዘየገድስ ዕዱም እዩ። ኣብ ብዙሕ ዓበይቲ ከተማታት ናይ ሕብረ-ባህሊ መራኸቢ ቦታታት ኣሎ፡ ከምኡውን ኣብ መንጎ ተቐማጦን ሓደስቲ መጻእትን ርክብ ዚፈጥር እተፈላለየ መርበባት ኣሎ።

Ett pojklag i rödsvarta fotbollströjor på en fotbollsplan 

ናይ በጻሕቲ ሃገር ዝውቱርን ቦታ እቲ ኣብ ኦርንሾልድስቪክ ሰንትሩም ዚርከብ det stora äventyrsbadet Paradiset እዩ። ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ኮምዩን ብዙሕ መሓምበሲታት፡ ጂምን ናይ ስፖርት መሳለጥያታትን ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን፡ ኵዕሶ እግርን ኣይስሆኪን ምንሽርታትን ዓቢ ስፖርት እዩ።

ኣብኡ ብዙሕ ናይ ዝንባለን ባህልን ብሔርን ሃይማኖትን ማሕበራት ኣሎ። ኣብቲ ናይቲት ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ነተን ኣብ ኦርንሾልድስቪክ ዚርከባ እተፈላለያ ማሕበራት ክትደልየን ትኽእል።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ከተማ ኦርንሾልድስቪክ ኩሉ ዓይነት ኣቕሑ ዘለዎ ድኳናትን ሰከንድሃንድ ቡቲካትን ናይ ወጻኢ መግቢ ዘለዎ ቡቲክን ይርከብ። ኣብኡ ቤትንባብን ዘድልየካ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣሎ። ኣብቲ ሰንትሩም ከም ቤትጽሕፈት ቀረጽን ቤትጽሕፈት ዕዮን ቤትጽሕፈት መድህንን ዝኣመሰለ ትካላት ኣሎ።

ናይቲ ኮምዩን ምውህሃድ ኣሃዱ ኣብ ሰንትሩም ይርከብ። ኣብኡ ኬድካ ነቲ ምኽርን ሓገዝን ዚህብ ተሓጋጋዚ ክትረኽቦ ትኽእል።

ኣብተን ሰለስተ ዓበይቲ ከተማታት ብየርና፡ ብረድቢን፡ ሁሱምን ብያስታንን እተፈላለየ ዓይነትት ድኳናትን ኣገልግሎትን ትረክብ። ኣብተን ነኣሽቱ ከተማታት ግን እቲ ምርጫታት ይፈላለ። መብዛሕትኡ ግዜ ፖስታ እትልእከሉን መድሃኒት እትዕድገሉን ኢንተርነት እትጥቀመሉን ሱፐርማርከታትውን ኣሎ።ካብቲ ከተማ ውጽእ ኢልካ ኣብ ንኣብነት ሎንግቪክስሙንን ጎትነን ዓበይቲ ሰከንድሃንድ ቡቲካት ኣለዉ። ኣብ ብዮርና፡ ብያስታ፡ብረድቢን፡ ሁሱም፡ ስኮርፐድን ትረሆሪንግሾ ቤትንባብ ኣሎ።

Ett gäng barn står med uppsträckta armar fram för tegelbyggnad i snö 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማታትን ናይቲ ከባቢ ዓድታትን ነቶም ዕድመኦም ካብ 1-5 ዝኾኑ ህጻናት ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ሓንቲ ካብኣተን ንደቂ እቶም ምሸት፡ ለይቲን ቀዳመሰንበትን ዚሰርሑ ትቕበል።

ደቂ 1-5 ዝኾኑ ህጻናት ወለዶም ይሰርሑ ወይ ዚመሃሩ እንተ ኾይኖም ኣብቲ ቤትትምህርቲ ቦታ ኪርኽቡ መሰል ኣለዎም። እቶም ወለዲ ስራሕ ዘይብሎም ወይ ምስቲ ሓድሽ እተወልደ ህጻን ገዛ ዚውዕሉ እንተ ኾይኖም፡ እቲ ዝዓበየ ህጻን ናብቲ ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት ኪመላለስ መሰል ኣለዎ። ካብ 3 ክሳዕ 5 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት ወለዶም ይስርሑ ኣይስርሑ፡ ናብቲ ሓፈሻዊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ኪኸዱ መሰል ኣለዎም። ሓፈሻዊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ማለት 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ትምህርታዊ ንጥፈታት ምህላው ማለት እዩ።

ዝበዝሓ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት በቲ ኮምዩን እየን ዝመሓደራ፡ ገሊአን ግን ብሕታውያን እየን። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ናይ ኦርንሾልድስቪክ ኮምዩን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ዝያዳ ሓበሬታ ትረክብ።

ኣብ ኦርንሾልድስቪክ ወለዲ ምስ ደቆም ብዘይ ቆጸራ ዚኸዱለን ክፉታት ኣብያተትምህርቲ ዚብሃላ የለዋን። ይኹንምበር ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ናብ ህጻናትን ወለዶምን ዝዓለመ ክፉት ንጥፈታት ተዳሉ እያ። ከም መዝሙርን ጸወታን ግድላትን። ኣብዚ፡ ሃይማኖት ብዘየገድስ ኩሉ ዕዱም እዩ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ሽድሽተ ዓመት መብዛሕትኦም ህጻናት ኣብቲ ናይ ምድላው ክላስ ቤትትምህርቲ ህጻናት ይጅምሩ፡ ኣብ ሸውዓተ ዓመቶም ድማ ኩሉ ህጻን ንኪመሃር ግዱድ እዩ። መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣብቲ ኮምዩን ፋሕ ኢሉ ኣሎ። ህጻናት ኣብቲ ንገዝኦም ቀረባ ዝኾነ ቤትትምህርቲ እዮም ዚምሃሩ። ህጻናት ካብቲ ቤትትምህርቲ ኣዚዮም ርሒቖም ዚቕመጡ እንተ ኾይኖም፡ ናይ ቤትትምርህቲ ኣውቶቡስ እያ እትወስዶም።

Elever framför tegelbyggnad med skylt Nolaskolan på 

ኖላስኩላንን ፓርክስኩላንን በቲ ኮምዩን ዝመሓደራ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ እየን። ክልቲኣተን ኣብ ከተማ ኦርንሾልድስቪክ እየን ዚርከባ። ሚካኤል ኤልያስን ናይ ኦርንሾልድስቪክ ተግባራዊ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርትን ብሕታውያን እየን። ኣብቲ ናይ ከተማ ሰንትሩም እየን ዚርከባ። ብዛዕባ ናይ ኦርንሾልድስቪክ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተወሳኺ ኣንብብ።

ምስቲ መደባዊ ትምህርቲ፡ እቲ ህጻን ኣብቲ ኮሙናዊ ቤትትምህርቲ ባህልን ቤትትምህርቲ ተክኒክን ዚካየድ ናይ ወለንታዊ ንጥፈታት ኪካፈል እውን ይኽእል እዩ። ኣብኡ እቲ ህጻን ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜኡ ኣብ ስነጥበባውን ፈጠራውን ንጥፈታት ይካፈል።

ኣብ ኦርንሾልድስቪክ ኮምዩን ንህጻናትን ዓበይትን ዝዓለመ ሰርስኩሉር ወይ ፍሉይ ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። እዚ ነቶም ብናይ ምዕባለ ስክንክልና ወይ ናይ ሓንጎል ማህሰይቲ ኣብቲ መደበኛ ቤትትምህርቲ ኪካፈሉ ዚጽገሙ ህጽናት እዩ ዘገልግል።

ዕድላት ትምህርቲ

ክትመሃር ወይ ሞያ ክትልውጥ ምስ እትደሊ ነቲ ናይ ኦርንሾልድስቪክ ትምህርቲ ንዓበይቲ ተወከስ። ኣብ ኦርንሾልድስቪክ ብመባእታውን ካልኣይ ደረጃውን ጽፍሒ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ኣሎ፡ ከምኡውን ናብ ስንኩላን ዘተኮረ ፍሉይ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ሽወደን ንወጻእተኛታት ዚብል ትምህርቲ፡ ብመዓልቲ ወይ ምሸት ወይ ብርሑቕ ኣገባብ ክትምሃር ትኽእል።

ናይ ኦርንሾልድስቪክ ኮምዩን ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት ናይ ማሕበረሰብ ምልላይ ኮርስ የዳሉ። እቲ ኮምዩን ንቕልጡፍ ምምዳብ ሰብ፡ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምልላይ ፕሮግራም የዳሉ። ነዚ ድማ ብብዙሕ ቋንቋታት የካይዶ። ንዝያዳ ሓበሬታ ነቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ምውህሃድ ኣሃዱ ተወከሶ።

ኣብ መላንሰልን ኦርንሾልድስቪክን ህዝባውያን ኮለጃት ኣለዉ። እተፈላለየ ናይ ሞያ ኮለጅ ትምህርቲ ክትደሊ ትኽእል ወይ ከኣ ነቲ ኡመዮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኦርንሾልድስቪክ ዘዳልዎ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት ወይ ኮርሳት። ቀጻሊ ምርጫታት ብመገዲ Campus Örnsköldsvik ትረኽቦ።

ብዛዕባ ትምህርታዊ ውጥናትካ ምኽሪ ወይ ደገድ ምስ እትደሊ፡ ኣብ እተፈላለየ ቦታታት ኦርንሾልድስቪክ ናጻ ትምህርትን ናይ ሞያ መምርሕን ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ኦርንሾልድስቪክ ናይ ህጹጽ ረድኤትን ምዕቡል ሕክምናን ሆስፒታል ኣሎ። ኣብ ሰንትሩም፡ ዶምሾ፡ ኸለቫድ፡ ብያስታ፡ ብረድቢን፡ ሁሱም-ትረሆርኒንግሾ ማእከላት ጥዕና ኣለዋ። ገለ ካብኣታተን በቲ ወረዳ እየን ዚመሓደራ፡ እተን ካልኦት ድማ ብሕታውያን እየን። ንስኻ ባዕልኻ ኣየናይ ከም እትደሊ ክትመርጽ ትኽእል። ሓበሬታን ርክብን ኣብ ​Landstinget Västernorrland.ትረክብ።

እቲ ወረዳ ኣብ ዶምሾ፡ ብረድቢን፡ ሁሱምን ኦርንሾልድስቪክን ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ኣለዎ። ይኹንምበር ብዙሓት ናይ ስኒ ሕክምና ክሊኒካት ኣለዋ።

ኣብቲ ናይ ወረዳ ወብሳይት ቮርድጊደን ኣብ ቀረባኻ ዘሎ ክሊኒክ ንኽትረክብ ሓገዝ ትረክብ። ሓበሬታ ብብዙሕ ቋንቋታት ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኦርንሾልድስቪክ ኮምዩን ናቱ ኣገልግሎት ትርጉም የብሉን። ኣብቲ ምስ ኮምዩን፡ ክንክን ጥዕናን ካልእ ትካላትን እትገብሮ ርክብ፡ ተርጓማይ ምስ እትደሊ፡ እቲ ትካል እዩ ዚደልየልካ። ግን ባዕልኻ፡ ተርጓማይ ከም ዘድልየካ ክትዛረብ ግቡእካ እዩ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናይ ኦርንሾልድስቪክ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብቲ ካብ ከተማ 25 ኪ/መ ርሒቑ ዚርከብ ጊደዮ ይርከብ። ካብኡ ናብ ስቶክሆልም ኣርላንዳ ዚግበር ውሽጣዊ በረራ ኣሎ፡ ስሕት ኢሉ ድማ ቻርተር በረራ ኣሎ።

ብቦትንያባናን ባቡር ንሰሜን ብኡመዮ ጌርካ ናብ ሉለዮ፡ ንደቡብ ድማ ብክራምፉሽ፡ ሃርኖሳንድ፡ ሱንድስቫል ብድሕሪኡ ናብ ስቶክሆልም ክትከየድ ትኽእል። መነሃርያ ባቡር ኣብ ኦርንሾልድስቪክን ሁሱምን ኣሎ። ብመገዲ SJ:s webbplats ቦታ ሓዝ።

ካብ ኦርንሾልድስቪክ ኣውቶቡስ ወሲድካ ናብ ናይቲ ወረዳን ኮምዩንን ዓበይቲ ከተማታት ክትገይሽ ትኽእል። መብዛሕትኡ መስመራት ካብ ናይ ኦርንሾልድስቪክን ረሰሰንትሩም እዩ ዚብገስ። እተን ናይቲ ከተማ ኣውቶቡሳት ካብቲ ኣደባባይ ናይ ኦርንሾልድስቪክን ትሕት ኢልካ ኣብ ኦርንፓርከን እየን ደው ዚብላ። እቲ ናይ መስመራት ዝርዝር ኣብቲ ናይቲ ወረዳ ትራፊክ ወብሳይት ይርከብ።

ነተን እኩባት ደሴታት ክትበጽሐን እንተ ደሊኻ ካብ ሾፕማንስሆልመን ናብተን ናይ ኡሉቮንን ትሪሱንዳን ደሴታት ዓመት ምሉእ ዚኸዳ መሳገርቲ መራኽብ ኣለዋ።

Blått tåg med gul rand märkt Norrtåg står inne vid perrrong

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቲ ኮምዩን ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ ኦርንሾልድስቪክ ኮምዩንን እቲ ወረዳን እዩ። ኣብቲ ኮምዩን እቲ ናይ ምስናዕ ፋብሪካ ንብዙሓት ስራሕ የትሕዞም። BAE Systems Hägglunds, Metsä Board, Bosch Rexroth, AdityaBirla/Domsjö fabriker ክምኡውን Sanmina SCI ኩለን ልዕሊ 300 ሰራሕተኛታት ዝሓዛ ተክኒካዊ መሰረት ዘለወን ዋኒናት እየን።

ናብ ንኣብነት ኡመዮ፡ ኖርድማሊንግን ሃርኖሳንድን ቅርበት ነቶም ኣብ ኦርንሾልድስቪክ ዚቕመጡ ካብ ናይ ባዕሎም ኮምዩን ዝዓበየ ናይ ስራሕ ዕድል ይህቦም። ክሳዕ ኡመዮ ወይ ኖርድማሊንግ ብባቡር ምግያሽ ካብ ሰዓት ዚውሕድ ይወስድ። ከምኡውን ክሳብ ሃርኖሳንድ ነዊሕ ኣይወስድን፡ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ኦርንሾልድስቪክ እናተቐመጠ ኣብ ካልእ ጎረቤት ኮምዩናት እናተመላለሰ ኪስርሕ ይኽእል ማለት እዩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Elektronikmontör på heltid sökes till kund i Örnsköldsvik Elektronikmontör
Grundskollärare till Sundskolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Elevassistent till Sundskolan Elevassistent
Systemingenjör , Nätverkstekniker Nätverkstekniker
Personlig assistent i Örnsköldsvik Personlig assistent
Pedagogiskt ansvarig till Yrkessvenska - placering i antingen Örnsköldsvik , Utbildningsledare
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Merchandiser till kosmetikauppdrag i Örnsköldsvik v. 34 - 38 Butikssäljare, fackhandel
Personlig assistent till 20 - årig kille Personlig assistent
Sjuksyrra AB söker sjuksköterska till kardiologiavdelning i sommar! Sjuksköterska, grundutbildad
Fenix Outdoor söker löneadministratör 50% Löneadministratör
Smittspårare till Ungdomsmottagningen i Örnskölsvik Barnmorska, ungdomsmottagning
Vi söker dig sjuksköterska till vackra Örnsköldsvik! Sjuksköterska, grundutbildad
Dansledare för Knatteskutt Dans hos Sweden Sport Academy Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare
Fotbollsledare för Fotbollskul hos Sweden Sport Academy Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare
Driftsäkerhetsingenjör till Örnsköldsvik Civilingenjör, maskin
Mättekniker Örnsköldsvik Serviceelektriker, installation
Lärare i matematik och NO till Höglandskolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Medtränare för barndans Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare
Medtränare till fotbollskolan Fotbollskul Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare

ገጽ 1 ናይ 8

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Örnsköldsvik

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

55 244 

ስፍሓት መሬት

9 738 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Umeå 110km, 

Sundsvall 160km 

Stockholm 530km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ