Östhammar

ኦስትሃማር ብዴሰታት ዝቆመ ኣብ ኣውራጃ ኡፕሳላ ዝርከብ ምምሕዳር ዞባ እዩ። መሳጢ ተፈጥሮ፡ ብሉጽ መነብሪ ኣባይቲ ጽቡቕ ናይ ምምዕባል ዕድላትን ገለ ካብ ጸጋታት ናይቲ ዞባ እዩ። ምምሕዳር ዞባ ኣስትሃማር ካብ ሓሙሽተ ንኡሳን-ዞባታት ወይ ዓዲታት ዝቆመ ኮይኑ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ደሴታት ናይቲ ዞባ ዝርከብ መሬት ውን የጠቓልል። ስሉጥ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ምህላዉ ከኣ፡ ነባሮ ናይቲ ከተማ ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ናብ ዞባ ሜላርዳለን፡ ኡፕሳላ፡ መዕርፎ-ነፈርቲ ስቶክሆልም ክጎዓዙ ኣይእግሞምን እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​​​መንበሪ-ገዛ

ምምሕዳር ዞባ ኦስትሃማር፡ ንንኡሳን ዞባታት ኦስትሃማር፡ ኦረግሩንድ፡ ጊሞ፡ ኦስተርቢብሩክን ኣሉንዳን ዝሓቆፈ እዩ። ማእከል ምምሕዳር ናይቲ ዞባ፡ ከተማ ኦስትሃማር እዩ። ምምሕዳር ከተማ ኦስትሃማር ኣስታት 22000 ተቐማጦ ኣለዎ። እብቲ ዞባ ዝዓበየት ትካል ክራይ ኣባይቲ ኣታ ብምምሕዳር ከተማ እትውነን ትካል ኦስትሃማር-ሄም እያ። እዛ ትካል እዚኣ ኣብ ኦስትሃማር፡ ጊሞ፡ ኦረግሩንድ፡ ኣሩንዳ፡ ኦስተርቢብሩክን ሃርግሃምንን ዝርከብ ኣስታት 1900 ዝካረ ኣባይቲ ኣለዋ።

 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ምምሕዳር ዞባ ኦስትሃማር፡ ትምርህቲ ቋንቋ ኣደ በዘን ዝስዕባ ቋንቋታት ይወሃብ፡- ታይላንድ፡ ዓረበኛ፡ ትግርኛን ሶማለኛን። ትምርህቲ ቋንቃ ኣደ ብኻልእ ቋንቋታት ንኽወሃብ ምእንቲ፡ ብውሕዱ ሓሙሽተ ዝቍጽሮም ተመሃሮ ክርከቡ ኣለዎም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኦስትሃማር፡ 49 ኣብ መዳይ ስፖርት ከምኡ ውን ካልኦት ኣብ ካልእ ሕብረተ-ሰብኣዊ መዳያት ዝነጥፋ ማሕበራት ይርከባ። እዚ ኸኣ፡ እዘን ማሕበራት እዚኣተን ንነበርቲ ከተማ ዝተፈላለየ መሳጢ ናይ ዕረፍቲ ንጥፈታት ኣብ ምእንጋድ ዓቢ ተራ ይጻወታ። ስፖርት ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ፡ ኩዕሶ እግሪ ኣገዳሲ መለለዪ ናይቲ  ከባቢ እዩ። ብዜካ'ዚ፡ ንማሕበራዊ ህወት ምምሕዳር ከባቢ ኦስትሃማር ኣብ ምምዕራግ ዝዋስኣ ብርክት ዝበላ ሃይማኖታዊ፡ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዝምባሌታት ዘለወን ማሕበራት ውን ይርከባ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

እቲ ብኢካ ዝፍለጥ፡ ድኳን መዓልታዊ-ሃለኽቲ ወይ ኣስቤዛ፡ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዓዲታት ናይቲ ዞባ ይርከብ። ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመልዲንገን) ኣብ ጊሞን ኦስትሃማርን ይርከብ። ኣብ ኦስትሃማር፡ ጊሞ፡ ኦስተርብይብሩክ፡ ኣሉንዳን እረግሩንድስን፡ ቤት-ንባብ ኣሎ። ምምሕዳር ዞባ ኦስትሃማር፡ ዜጋታት ነቲ ዞባ ዝምልከት ርእይቶታት ይኹን ሓሳባት ከቕርብሉ ዝኽእሉ መኣዲ-ርእይቶታት ኣለዎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኦስትሃማር፡ 12 ቤት-ትምርህቲ ወይ መውዓሊ-ህጻናትን 10 ግዝያዊ መጽንሒ-ህጻናትን ይርከባ። ብዜካ'ዚ፡ ብምምሕዳር ናይቲ ዞባ ዝእለያ 14 መባእታዊ ኣብያተ-ትምርህርታትን፡ ፍሉይ ድልየታት ንዘለዎም ተመሃሮ ዘአንግዳ ፍሉያት-ኣብያተ ትምህርታትን ኣለዋ። እዘን መባእታውን ፍሉያት ኣብያተ-ትምህርታትን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ናይቲ ዞባ ይርከባ።

ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኦስትሃማር፡ 4 ናይ ማእከላይ-ደረጃ ኣብያተ ትምህርታት ኣለዋ። እተን 3 ብምምሕዳር ዞባ ዝእላያ መግስታውያን ክኾና እንከለዋ እታ ሓንቲ ከኣ፡ ነጻ ወይ ብግሊ እትመሓደር ቤት-ትምርህቲ እያ። ብዜካ'ዚ ምስ ምምሕዳር ከተማታት ኡፕሳላን ቴርፕን ዝተበጽሐ ንትምርህቲ ዝምልከት ስምምዓት ውን ኣሎ። በዚ መሰረት ኣብ ዞባ ኦስትሃማር ዝቕመጡ ተማሃሮ ኣብ ክሊ እዚ ዝስስምዕ ኣብዘን ዝተጠቕሳ ከተማታት ኣብ ዝወሃብ ሃገራዊ መደብ ትምርህቲ ክሳተፉ ይኽእሉ። ኣብ ምምሕዳር ኦስትሃማር ውን እንተኾነ፡ ብርክት ዝበለ ናይ ትምርህቲ ዕድላት ኣሎ። ምስ ካልኦት ከተማታት ዝትበጽሐ ስምምዓት ምህላዉ፡ ተመሃሮ ናብ ካልእ ከተማታት ብምኻድ ወይ ውን ብርሕቀት ትምርቶም ዝከታተልሉ ዕድላት ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብ ኦረግሩንድ፡ ብኦስትሃማርን ጊሞን ኣቢላ ናብ ኡፕሳላ፡ ኣብ ሰዓት ክልተ ግዜ እትኸይድ ኣውትቡስ ኣላ። ካብ ኦስተርቢብሩክ ድሒራ ምስ ባቡር ኡፕቶገት ዝተኣሳሰረት ኣብ ሰዓት ክልተ ግዜ እትኸይድ ኣውቶቡስ ኣላ። እቲ ጉዕዞ ካብ ኦስትሃማር ናይ ሰዓት ኣቢሉ ይኸውን።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እቲ ኣስታት 1500፡ ኣብ ዝተፈላላያ ጽላታት ዝነጥፋ ትካላት ዝርከብኦ ምምሕዳር ዞባ ኦስትሃማር፡ ኣካል ናይቲ ብሉጽ ናይ ስራሕ-ዕድላት ዘለዎ ኣውራጃ ኡፕሳላ ብምዃኑ፡ ስራሕ ናይ ምርካብን ነብስኻ ንምኽኣልን ዘሎ ተኽእሎታት ኣዝዩ ትስፉው እዩ። ዕዳጋ ስራሕን ንግዳዊ ንጥፈታትን ምምሕዳር ከተማ ኦስትሃማር፡ በተን ኣብ ምፍራይ ዝተፈላላየ ነገራት ዝነጥፋ ፋብሪካታት ዝተዓብለለ እዩ። ንምጥቃስ ዝኣክል ገለ ካብዘን ትካላት፡ ፎሽማርክስ ሻርንክራፍት-ቬርክ፡ ሳንድቪክ ኮሩማንትን ይርከብአን። ብዜካ'ዚ፡ ካልእ ዝተፈላለያ ኣብ መዳይ ኣገልግሎታት ዝዓያን ኣብ ምስፋሕ ዕድላት ዕዳጋ-ስራሕ ኣውንታዊ ተራ ዝጻወታ ትካላት ውን ኣለዋ።

እቶም 5 ዝዓበዩ ወሃብቲ-ስራሕ ኣብቲ ዞባ፡ ምምሕዳር ከተማ ዞባ፡ ሳንድቪክ ኮሩማንት፡ ፎሽማርክ ክራፍትግሩፕ፡ ምምሕዳር ኣውራጃ ኡፕሳላ፡ ኢ.ኤስ.ኤስ ፋሲሊቲ ሰርቪስን ይርከብዎም። እቲ ኣብ ምስፍሕፋሕ ዝርከብ፡ ምእከል መኸዘኒ ሓተላ-ነዳዲን ማእከል ዕደና ዳነሙራ ውን ኣብ ምዕባይ ዕድላት ስራሕ ናይቶ ዞባ ኣውንታዊ ተራ ክጻወት ተስፋ ይግበረሉ።

ካልኦት ከተማታት ናይቲ ኣውራጃ ከምኡ ውን ከተማታት ኡፕሳላን ስቶክሆልምን፡ ኣብ ናይ ቐረባ ርሕቅት ዝርከባ ብምዃነን፡ ነባሪ ናይቲ ዞባ ስራሕ ንምርካብ ጽቡቕ ዕድላት ኣለዎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Sjuksköterska , Gimo Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
BUTIKSMEDARBETARE KOLONIAL Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Lärare i SVA , Gimo SFI-lärare
Städare Kontorsstädare
Avfallshandläggare Kommunhandläggare
Informatör till Forsmarks Kraftgrupp Informatör/Kommunikatör
Har du ett hästintersse och erfarenhet av vård? Se hit! Personlig assistent
Fastighetsskötare Fastighetsförvaltare
Lärare åk 4 - 6 , Österbybruk Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Lågstadielärare , Östhammar Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Ingenjör inom Strålskydd till Forsmarks Kraftgrupp Skyddsingenjör
Tjäna mellan 30 - 100 000kr i mån , Telia Field Sales Hemförsäljare
Ekonomiansvarig Redovisningsekonom
Sjuksköterska Sjuksköterska, grundutbildad
Vi söker en VA - ingenjör VVS-ingenjör
Tjäna 25 - 60 000kr+ / mån Tradecom AB Eventsäljare/Eventförsäljare
Systemtekniker IT - infrastruktur till Svensk Kärnbränslehantering AB IT-tekniker/Datatekniker
Lärare i svenska / matematik / NO år 5 , Gimo Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Boendeassistent , Bojen Stödassistent
Förskollärare , Gimo Lärare i förskola/Förskollärare

ገጽ 1 ናይ 788

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ