Överkalix

ከተማ ኦቭረካሊክስ ኣብ ጥቓ ወሕዚ ካሊክስ ትርከብ። ንሳ ብረና እውን ትብሃል እያ። ጽቡቕ ጎደናታን ድኳናትን ከኣ ኣለዋ። ኩሉ ኣብያተትምህርቲ፡ ድኳናት፡ ምምሕዳር ኮምዩን፡ ሕክምና ስኒን ማእከል ጥዕናን ቀረባ እዩ። ናብቲ ናይ ገማግም ባሕሪ ከተማ ካሊክስ ይኹን ወይ ናብ ሉለዮ ከምኡውን ናብቲ ሰሜናዊ ቦታታት ዕደና ከም ኪሩና፡ የሊቫረን ፓያላን ዘሎ መራኸቢታት ግሩም እዩ። ዱራትን ኣኽራናትን ወሓይዛትን ቀላያትን ንደጋዊ ህይወት ጽቡቕ እዩ። ምግፋፍ ዓሳን ምእራይ ዓጋምን ዝውቱር እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​​​​

መንበሪ-ገዛ

ናይ ኦቭረካሊክስቡስተደመሪሕነትካብ 1-4 ክፍልታትን ክሽነን ዘለዎ ገዛ ይቕርብ። መብዛሕትኦም ገዛውቲ ክልተ ክፍሊ ዘለዎም ኮይኖም ኤለቨይተር የብሎምን፡ ኣብ ውሽጢ ኦቭረካሊክስ ከኣ ይርከቡ። ብሕታውያን ትካል ኪራይ ኣባይቲውን ኣለዉ። ነቶምኣብቲ ናይ ምቕማጥ ቅርጺ ዝኣተዉ ሓደስቲ መጻእቲ ግን እቲ ናይቲ ኮምዩን ኣተሓባባሪ ባዕሉ ገዛ ይደልየሎም እዩ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብዘይካ ሽወደንን ፊንላንድን፡ መብዛሕትኡ ተቐማጣይ ኦቭረካሊክስ ስፓኛ፡ ዓረብ፡ ዳሪ፡ ሶማሊን ታይላንድ እዩ ዚዛረብ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ናይ ኦቭረካሊክስ ስፖርት ማሕበር ወይ ÖIF ዝዓበየ ማሕበር እዩ። ካልእ ድማ ናይ ኣይስሆኪ ክላብ፡ ናይ ኵዕሶ እግሪ ክላብን ባስከትቦል ክላብ ንኹሉ ዕድመ ዝኾነ ኣሎ። ÖIF ናይቲ ናይ ግዜ ሓጋይ ዕዳጋ ኣዳላዊ እዩ።ኣብኡ ኩሉ ዓይነት ኣቕሑ ብዓቢ ድምጽን ብናይ ረክላም መገድን ይሽየጥ።ኣብቲ ናይ ኦቭርካሊክስ መርበብ ብዛዕባ ዝርዝር ማሕበራት ተመልከት።

ሽወደናዊ ቤትክርስትያን ናይ ክርስትያንህጻናትን መንእሰያትን ንጥፈታ ተካዪድ። ናይ ፐንተኮስት ማሕበር እውን ኣሎ። ABF፡ ናይ ትምህርቲ ኣደንፋዕን ናይ ትምህርቲማሕበር ቩክሰን ስኩላን ኣብ እተፈላለየ ሳብጀክት ዘተኮረ ናይ ትምህርቲ ዘተ የካይዱ።

ዳርጋ ኩለን ኣብቲ ኮምዩን ዚርከባ ቁሸታት ናታተን ማሕበራትን ነኣሽቱ ገዛውትን ኣለወን፡ ኣብኡ ድማ ናይ ምስክንካት፡ ፒሳ ምስራሕ፡ ሃድን ካልእ ባህላዊ ጸወታታን ንጥፈታትን የካይዳ። ማሕበራት ቁሽት እተፈላለየ ባህላዊ ውድድርእውን የካይዳ እየን። ብግዜ ክረምቲ ናይ በረድ ስኩተር ጸወታ ኣዝዩ ዝውቱር እዩ። ነዚ ጸወታዚ ኢሎም ብዙሓት ሰብ ስኩተር ኣብ ሺፓስየርቭ ይእከቡ። 

ንገዛ ዕዮን ጥበብን ህንጻ ገዛን ተያትርን ዚምልከታ ማሕብራትውን ኣለዋ። እቲ ሃገራዊ ናይ ትያትር ጉጅለውን ንኦቨርካሊክስ ይበጽሓ እዩ።
ናይ ተያትር ማሕበር ናቱ ጸሓፍትን ኣዳለውትን ኣለዉዎ። ናይ ኣፍራስን ኣኽላባትን ውድድር እውን ይካየድ እዩ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብቲ ከተማ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ ከምኡውን ናይ ሕብረተሰብ ቤትጽሕፈት ምስ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ኣሎ። ኣብኡግሮሰሪታት፡ ናይ ክዳውንቲ ድኳናት፡ ፋርማሲ፡ ናይ ራድዮን ቲቪን ድኳናት፡ ናይ ሓጸውን ድኳናት፡ ኣብያተመግቢ፡ ካፈ፡ ናይ ቀዪሕ መስቀል ሰከንድሃንድ ድኳን ምስ ኣቕሑ ገዛን ክዳውንትን፡ ምስ ኩሉ ዘገልገለ ኣቕሑቱን ኣሎ።

ፎልከትስ ሁስ ዚብሃል ፊልምየርኢ። ካብ ጥቅምቲ 2013 ጀሚሩ ድማ ቀጥታ ዚመሓላለፍ ኮንሰርትን ኵዕሶ እግርን ናይ ሆኪ ግጥምን ኣሎ።

መሐምበስን ኣደራሽ ስፖርትን፡ ናይ በረድገዛን መጻወቲ ኵዕሶን። ካብቲ ከተማ 4 ኪሎመተር ርሒቑ ዚርከብ ናይ መንሸራተቲ ቦታ ኣሎ። ኣብ ግዜ ሓጋይ ናይ መሐምበሲ ፑል ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኦቭርካሊክስ ክልተ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ፤ አልቨንንአንገንስን። ብየርነን ዚብሃል ናይ ህጻናት ቤትትምህርትን፡ ኤኮረን ዚብሃል ናይ ህጻናት መዘናግዒ ቦታን ኣሎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኦቨርካሊክ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ኣብያተትምህርቲ ኣለዎ። ኦከርስኩላ ን1-3 ዝዕድመኦም፡ ስትራንድስኩላ ን4-9 ዝዕድመኦም። ብሕታውያን ናይ ህጻናት ኣብያተትምህርቲውን ኣለዉ። ናይ ኦቨርካሊክስ ናጻ ቤትትምህርቲ ነቶም ካብ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክሳዕ 9 ዓመት ዝዕድመኦም እዩ። ናይ ባህልን ኣከባብን ትምህርቲ ይህብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብዚ፡ ኮሙናዊ ናይዓበይቲ ትምህርቲ ኣሎ። ካልኣይደረጃዊ ናይ ዓበይቲ ቤትትምህርቲውን ኣሎ።

ሓደ ግዜ ኣብ ሰሙን ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ብዛዕባ ሕብረተስብ ብቪደዮ እተሰነየ ኣስተምህሮ ይወሃቦም። ንሱ 60 ሰዓታት ይወስድ፡ ኣብቲ ቤትትምህርቲ ከኣዩ ዚካየድ።

ኣገልጎት ጥዕና

ናይ ኖርቦተን ወረዳ ቤትምኽሪ ነቲ ማእከል ጥዕና የካይዶ። ንሱBVC, MVC ዘለዎናይ ሓኪም መቐበሊን ዞባዊ ክሊኒክን ኣምቡላንስን ሓሙሽተ ዎርድ ዘለዎ ክፍሊ ምርምርን ኣለዎ። ናይ ሕሙማን ምውስዋስን ናይ ስራሕ ተራፒ፡ ናይ እግሪ ክንክን፡ ናይ ጨረር ሕክምና ከምእውን ላቦራቶርን ኤክስረይን እውን ኣለዎ።

ናይ ስኒ ሕክምና ምስቲ ማእከልጥዕና እተኣሳሰረ እዩ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ሰበስልጣን ብምስምማዕ ተርጓማይ ክትገብር ተኽእሎ ኣሎ። ትርጉም ዝበዝሕ ግዜ ብተለፎን እዩ ዚካየድ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናብ ሉለዮ፡ የሊቫረ፡ ኪሩና፡ ካሊክስን ሃፓራንዳን ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ኣሎ። ነዚ ዘካይድ እቲ ለንስትራፊከን ኢኖርቦተን ዚብሃል እዩ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ናይ ኦቨርካሊክስ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ሓይሊ ሰብ ዚደልዩ ብዙሓት ነኣሽቱ ዋኒናት ኣለዉ። ብዙሓት ንስራሕ ናብ ካሊክስ በጺሖም ይምለሱ፡ ካልኦት ድማ ናብ ሉለዮ፡ የሊቫረ፡ ኪሩናን ፓያላን ናይ ሰሙን በጺሕካ ምምላስ ይገብሩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Restaurangbiträde / Pizzabagare Grillbiträde/Gatuköksbiträde
Enhetschef hemtjänsten Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst
Lärare Ma / No Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare i trä - och metallslöjd Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Områdeschef till Överkalix Organisationschef

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Överkalix

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

3 497

ስፍሓት መሬት

2 792 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Kalix 80 km

Luleå 109 km

Haparanda 130 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ