Rättvik

ምምሕዳር ከተማ ሬትቪክ፡ ኣስታት 11000 ተቐማጦ ይርከብዎ። መብዛሕትኦም ኣብ ማእከል ከተማ ሬትቪክ ዝቕመጡ ክኾኑ እንከልዉ፡ እቶም ዝትረፈ ኣብ ንኡሳን ዓዲታት ክሳብ ሰሜን ኣብ ዝርከባ ኦረን ፍሩዳልን ፋሕ ኢሎም ይርከቡ። እተን ዝዓበየ ምምሕዳር ከባቢታት ወይ ዓዲታት ሬትቪክ፡ ቪካርቢን፡ ቡዳሲርክቢን ፍሩዳልን እየን። ዝነኣድን ንናብራ ምቹእን ዝኾነ ከባብያዊ ጸጋ ኣለና በሃልቲ ኢና። ንዝመጸና ካብዚ ጸጋ’ዚ ከነካፍል ውን ድሉዋት ኢና።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

መብዛሕትኦም ነባሮ ምምሕዳር ከባቢ ሬትቪክ፡ ኣብ ናይ ገዛእ-ርእሶም ቪላታት ይቕመጡ። ኣብ ከተማታት ሬትቪክ ከማኡ ውን ዓዲታት ቪካርቢንን ፍሩዳልን ግን፡ በታ ብምምሕዳር ከተማ ናይቲ ከባቢ እትውነን ትካል ክራይ-ኣባይቲ ሬትቪክስ-ቡስተደር ዝመሓደ ዝካረ ኣባይቲ ኣሎ። ዝርዝር ናይ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ ምምሕዳር ከተማ ብምእታዊ ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

Boende i Rättvik
 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብዚ ምምሕዳር ከባቢ’ዚ ብብዝሒ ካብ ዝዝረቡ ቋንቋታት ሽወደንን ኢንግሊዘኛን እዮም። ብዜካ’ዚ ካልእ ቋንቋታት ከም፡ ሆላንደኛ፡ ስፓኛ፡ ኖርወየኛ፡ ትግርኛ፡ ሶማለኛ፡ ዳሪ፡ ዓረበኛ፡ ፖላንድ፡ ጋየለኛ፡ ጀርመን፡ ራሻ፡ ስሎቨንያ፡ ሰርብያ፡ ጥልያን፡ ታይ (ዝተፈላለዩ ላህጃታት) ከምኡ ውን ኣልባነኛ ይርከቡ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሬትቪክ፡ ብርክት ዝበላ ማሕበራት ይርከባ። ኣብ መዝገብ-ማሕበራት ብምእታው ዝርዝር ናይዘን ማሕበራት ክትረኽቡ ትኽእሉ። መብዛሕትአን ማሕበራት ኣዝየን ንጡፋት እየን።

Föreningsliv i Rättvik
 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ማእከል ናይቲ ምምሕዳር ዝኾነ፡ ከተማ ሬትቪክ፡ ቤት-ንባን፡ ባህላዊ-ማእከል፡ መሐንበሲ ገምገም-ባሕሪ፡ ዓቐበት ጸወታ ምንሽርታት በረድ (ስላሎም)፡ ሜዳ ጸወታ ጎልፍ፡ ሜዳ ጸወታ ባንዲ፡ ሜዳ ስፖርት፡ ኣብያተ-መግቢ፡ ኣንዳ-ሻሂታት፡ ሆቴል፡ መናፈሲ ሜዳ (ካምፒን) ናይ ካሮሳ ሜዳ ካልእን ይርከብ። ኣብ ወርሓት የካቲት-ግንቦት ከማኡ ውን ጥቕምቲ-ሕዳር፡ ዕሙር ዝኾነ ዕዳጋታ ኣለና። ኣብዚ እዋናት’ዚ ዝኸፍት፡ ኣስታት 1000 ግዝያዊ ድኳናትን ኣስታት 100000 በጻሕትን ይርከቡ። ኣብ እዋን ክረምቲ (ሳመር) ኣብዚ ዕዳጋታት’ዚ ቅርስታትን ዘገልገሉ ንብረትን ዝሸጣ ድኳናት ይዕብልልኦ።

3 ዓበይቲ ድኳናት መዓልታዊ-ሃለኽቲ (ኣስቤዛ)፡ ባንኪ፡ ናይ ክዳውንቲ፡ ሳእኒ፡ ስፖርታዊ ነገራት ዝሽየጠለን ድኳናት ወይ ቡቲካት፡ ፋብሪካ ጫማ፡ ድኳናት መጻወቲ ቆልዑ፡ ድኳናን ኣበባ፡ ድኳናት ጥዕናዊ መግቢ፡ ድኳናይ ኣቍሑ-ገዛ፡ ድኳናት ቅርስታት፡ ድኳናይ ዘገልገለ-ንብረት፡ ድኳናት ማሺናት ገዛ፡ ድኳናት መሸጢ ቀለምን ሕብርን፡ ድኳናት መነጽር-ዓይኒ፡ ድኳናት ፍርያት ኢደ-ጥበብ፡ ኑቍጣ በንዚና፡ ነኣሽቱ ናይ ጎደና ረስቱራንትታት ካልእ ውን ኣብዚ ከተማ ይርከብ። ብጠቕላላ ኣብ ማእከል ከተማ ሬትቪክ ኣስታት 50 ዝተፈላለያ ድኳናት ኣለዋ። ኣብ ካልእ ዓዲታት ናይቲ ምምሕዳር ከኣ፡ ብርክት ዝበላ ተመሳሰልቲ ድኳናት ኣለዋ። ኣብ ቪካርቢን፡ ቦዳ ሺርኪቢ፡ ቢንግሾን ፍሩዳልን ውን እንተኾነ ውን ብርክት ዝበላ ድኳናት መዓልታዊ-ሃለኽቲ ውን ኣለዋ።

ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን) ኣብ ሬትቪክ ናቱ ቤት-ጽሕፈት ኣለዎ። ቤት-ጽሕፈት ማዕከን ማሕበራዊ-ውሕስነት (ፎርሸክሪንግስካሳን) ውን ኣብ ሞራ ናቱ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኣለዎ። ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያትን ቤት-ጽሕፈት ፖሊስ ከምኡ ውን ቤት-ጽሕፈት ቀረጽ (ስካተቨርከት) ከኣ፡ ኣብ ፋሉን ይርከብ። ኣብ መዝገብ ብጽሖታት ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ዝርዝር ሓበሬታ ናይዞም ዝተጠቕሱ ኣብያተ-ጽሕፈታት መንግስቲ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

Stadsliv i Rättvik
 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማታት ሬትቪክ፡ ቪካርቢን፡ ኢንገልስ፡ ቡዳ ሺርክቢን ፍሩዳልን፡ ኣዝዩ ዝነኣድ ኣገልግሎታት ክንክንን ትምህርትን ህጻናት ኣለና። ብዜካዚ’ዚ መውዓሊ ወይ ውን ግዝያዊ መጽንሒ ህጻናት ውን ኣለና።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማታት ሬትቪክ፡ ቪካርቢን፡ ሴትራ፡ ሶደርኦስ፡ ኢንገልስ፡ ቦዳ ሺርካቢን ፍሩዳልን ካብ 1-5ይ ክፍሊ ተመሃሮ ዝቕበላ ናይ መባእታ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣለዋ። ካብ 6ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ዘአንግዳ ኣብያተ-ትምህርቲ ከኣ፡ ኣብ ሬትቪክስ ፍሩዳልን። ፍሉይ ቤት-ትምህርቲ ከምኡ ውን ፍሉይ ዝኾነ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ ከተማ ሬትቪክጥራይ ኣለዋ። ብዜካ’ዚ ኣብ ሬትቪክ ናይ ሙዚቃ ቤት-ትምህርቲ ውን ኣላ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብቲ ብከተማታት ሌክሳንድን ሬትቪክን ዝመሓደር ማእከል ትምርህቲ ንዓበይቲ፡ ትምርህቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ኣብዚ ማእከል፡ ትምርህቲ ክንክን ምሕብሓብን፡ ግብራዊ ሞያዊ ትምህርታት፡ ከምኡ ውን ናይ ካልኣይ ደረጃ ኮርሳት ብርሕቀት፡ መባእታዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኮርሳት ከምኡ ውን ፍሉይ ትምህርቲ ንዓበይቲ ክትመሃር ትኽእል። ንትምህርቲ ወይ ውን ሞያዊ ምርጫ ክትገብሩ ምስ ትደልዩ ከምኡ ውን ናይ ትምህርቲ ውጥን ክትገብሩ ምስ እትደልዩ ምስ ናይ ሞያን ትምህርትን ኣማኻሪ፡ ክትዘራረቡ ትኽእሉ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ማእከል ከተማ ሬትቪክ፡ ፋርማሲ፡ ጥዕናዊ-ማእከል፡ ክፍሊ-ጥዕና ኣዴታት፡ ነፍሰ-ጾራት፡ ክፍሊ ቆልዑ፡ ክፍሊ ክንክን ስኒ፡ ከምኡ ውን ክፍሊ ተሃድሶን፡ ጥዕናዊ ክፍሊ መንእሰያት፡ ክፍሊ ስፖርታዊ ንጥፈታት ካልእን ይርከብ። ብዜካ’ዚ ናይ ግሊ ማእከላት ጥዕና ውን ኣብቲ ከተማ ይርከብ። ኣብዚ ግላዊ ማእከል ጥዕናታት’ዚ፡ ጥዕናዊ ቁጽጽር ክትገርቡ፡ ምስ ሓኪም ክትራኸቡን ከምኡ ውን ክታበት ይወሃብ። ኩሎም ሓተቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ዕድል ጥዕናዊ ዝርርብ ምስ ሓኪም ይወሃቦም። እዚ ብነጻ ዝኾነ ጥዕናዊ ዝርርብ’ዚ፡ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ ሽወደን ከመይ ከም ዝኾነ ሓፈሻዊ ስእሊ ንምሃብ ውን ዝዓለመ እዩ። ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክን ዝህባ ሆስፒታላት ኣብ ከተማታት ሙራን ፋሉንን ይርከባ። ናዘን ጥዕናዊ ማእከላት ኣድራሻ፡ ቁጽሪ ስልኪ ወዘተ ኣብ መዝገብ-ብጽሖት ናይ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ሕክምና ወይ ምምሕዳር ከተማ ቆጸራ ምስ እትሕዙ፡ ተርጓማይ ክግበረልኩም መሰል ኣለኩም። ቆጸራ ክትሕዙ እንከለኹም ተርጓሚ ክግበረልኩም ሓብሩ። ትሕቲ-ዕድመ ዝኾኑ ስደተኛታት፡ ከም ወላዲ ኮይኑ ዝኣልዮም ሰብ ስለዝግበረሎም፡ ኣብ ዝግበር ርኽክባት፡ ባዕሉ ተርጓሚ ከም ዝሕዘሎም ይገብር።

Bild över sjö och stad på kvällen
 

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ማእከል ከተማ ሬትቪክ፡ ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ዘነቕላሉን ዝመጽኣሉን ማእከል-መጎዓዝያ ኣሎ። ናብ ፋሉን፡ ቡርለንገ፡ ሌክሳንድ ሙራን እንዳተመላለስኩም ክትሰርሑ ምስ እትደልዩ ስሉጥ ናይ መጎዓዝያ ዕድላት ኣሎ። ብባቡር ክትገሹ ንእትደልዩ ንሰዓታት ንቕሎ ባቡር ብዝምልከት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ኤስ-ጀይ ከምኡ ውን ቶግካምፓኒየት ብምእታው ክትርእዩ ትኽእሉ። ኣብ ውሽጢ ከተማን ኣብቲ ዞባን ዝንቀስቅቐሳ ኣውቶቡሳት ውን ኣለዋ።

ብመኪና ክትጎዓዙ ምስ እትደልዩ፡ ናብ ሌክሳንድ 19 ደቃይቕ፡ ናብ ቡርሌንገ 53 ደቃይቕ፡ ናብ ፋሉን 42 ከምኡ ውን ናብ ሙራ 30 ደቓይቕ ይወስድ። ብመኪና ወይ ብባቡር ናብ ስቶክሆልም ኣስታት 3 ሰዓታት ይወስድ። ብኣቅቶቡስ ከኣ፡ ኣስታት 3 ሰዓትን ፈረቓን ይወስድ። ማስኤክስፕረሰን ዝተባህለ ትካል ኣውቶቡሳት ኣብ መንጎ ሙራን ስቶክሆልምን መስመራት ኣለዎ። ትካል መጎዓዝያ ኣውቶቡሳት ስዌቡስ ብወገኑ ኣብ መንጎ ስቶክሆልምን ዮተቦርን ይመላለስ።

እቲ ካብ ስቶክሆልም ናብ ማሬሃምን ዘሎ መስመር መጎዓዝያ ብመርከብ ዝውንን ትካል ቢርካ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ካብዚ ቦታ ዝነቕላ ኣውቶቡሳት ኣለዉኦ። ብተመሳሳሊ ትካል ቫይኪንግላይን፡ ናብታ ኣብ ስቶክሆልም እትረከብ መርከቦም ዘተኣሳስራ ኣውቶቡሳት ኣለዎ። ትካል ቫይኪንግላይን፡ ብመራኽብ ካብ ስቶክሆልም ናብ ኦላንድ፡ ኦቦን ሄልስንኪን ዝኸዳ መስመር መጎዓዝያ መራኽብ ኣለዎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ንግዳዊ ጽላት ምምሕዳር ከተማ ሬትቪክ፡ ብነኣሽቱ ትካላትን እብ ምዕባይ ዝርከቡ ነጋዶን ዝተዓብለለ እዩ። ብዙሓት ሰባት ናይ ግሊ ትካል ብምጅማር፡ ደሓን ዝኾነ ውጽኢታት ኣብ ምግባር ይርከቡ። ተበላሓትነትን ኣፍራይነትን እምበኣር ሕመረት ንግዳዊ ጽላት ናይ’ዚ ከባቢ እዩ።

ዝዓበየ ምንቕስቃስ ዝረኣየሎም ንግዳዊ ጽላታት ናይዚ ከባቢ’ዚ፡ ቱሪስም፡ ሸቐጥ፡ ስርሓት-ዕንጨት፡ መሬትን ኣግራብን የጠቓልል። ብዜካ’ዚ፡ ኣብቲ ቦታ፡ ብርክት ዝበላ ኣብ መዳይ ቴክኒክ፡ ህንጻ፡ ስእላዊ-ቅርጻ ዝነጥፋ ፋብሪካታት ውን ኣለዋ።

ንግዳዊ ምንቅስቓስ ናይ’ዚ ዞባ’ዚ፡ ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ኮይኑ፡ ቤት-ጽሕፈት ንግዲ ናይቲ ከተማ ኸኣ ንኹሎም ንግዳዊ ተዋሳእቲ ናይቲ ቦታ ዘድሊ ኣሳልጦታትን ምትሕብባርን ኣብ ምግባር ኣውንታዊ ተራ ይጻወት።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Hantverksbyn söker restaurangbiträde Restaurangbiträde
Serviceassistent Städare/Lokalvårdare
Bemannia söker socionomkonsult Socionom
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Produktion Glasslipare
Kvalitetskontroll Kontrolltekniker, textil, trä, glas, förpackn.
Rättviks kommun söker samordnare för tidiga insatser barn och unga Socionom
Personalstrateg HR-konsult/PA-konsult
Sjuksköterska sökes till Blekinge Sjuksköterska, grundutbildad
Servicesnickare sökes till Rättvik Träarbetare/Snickare
Skolledare sökes! Rektor
Beredare inom Elkraft sökes till KEWAB Projekteringsingenjör, elkraft
KEWAB söker Elkraftmontör Elkrafttekniker
Grundskollärare Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Rektor Rektor
Säljare med 26550: - i lön Hemförsäljare
Fritidspedagog Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Grundskollärare Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
FC CASINO SÖKER CROUPIER! Bingofunktionär/Bingovärd/Bingovärdinna
Yrkeslärare till barn - och fritidsprogrammet Lärare i gymnasiet - yrkesämnen

ገጽ 1 ናይ 32

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Rättvik

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

10 766

ስፍሓት መሬት

2 181  km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Falun 50 km 
Borlänge 64 km 
Stockholm 270 km 
Göteborg 477 km 
Malmö 725 km​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ