Gotland

ጎትላንድ እታ ዝዓበየት ናይ ሽወደን ደሴት እያ ልዕሊ 57 000 ተቐማጦ ኸኣ ኣለውዋ። ጎትላንድ ብዙሕ እተወፍዮ ነገራት ኣለዋ፡ ሓደ ካብኡ ምሹው ናይ ትምህርቲ ሃዋህው ንህጻናትን ሓደ ሰፊሕ ናይ ባህልን- ናይ በብዓይነቱ መዘናግዕን። ብዘየገድሽ ኣብ ጎትላንድ ኣበይ ትርከብ ኣብ ጥቓ ከተማን፡ ገጠርን፡ ሃዋህውን ባሕርን ኢኻ ዘለኻ። ካብ'ን ናብ'ን ምሹው መጓዕዚታት ኣሎ። ጎትላንድ ሓንቲ ህብብቲ ናይ መግየሺት ቦታ ስለዝኾነት ዓመታዊ ኣማኢታት ኣሻሓት ኣጋይሽ እያ ትቕበል። መርሓባ ናብ'ዛ ደስያት ንምግዓዝ!

መግለጺ ወይ ገለጻ

 

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ጎትላንድ ዝተፈላለየ ዓይነት መንበሪ ኣሎ፡ ኣብ ገጠርን ኣብ ከተማ ቪስቢን።

ጎትላንድ ሓንቲ ማራኺት ናይ መግየሺት ቦታ ስለ ዝኾነት ብዙሓት ውልቀ ሰባት ኣብ ቀውዒ፡ ሓጋይ ንነዊሕ ግዜ ከካይሩ ከምኡ'ውን ኣብ ግዜ ሓጋይ ብሰሙናዊ ከካርዩ ይመርጹ።

ኣብ ጎትላንድ ብዙሓት ኣዮም ክቕመጡ ዝደልዩ። በዚ ምኽንያት ከኣ ካብ ቪስቢ ወጻኢ ናይ ምሉእ-ዓመት መንበሪ ገዛ ንኽትረክብ ዓብይ ዕድል ኣሎ።

እቶም ናይ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቡ ሰባት ከምኡ'ውን ናብ ጎትላንድ ዝተመደቡ ናይ መንበሪ ሓገዝ ካብ ምምሕዳር ጎትላንድ ይወሃቡ እዮም። Information om boende för nyanlända.

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

እቲ ኮሙናላዊ ናይ መንበሪ ትካል GotlandsHem/ጎትላንድስሀም ዝካረዩ ገዛዉቲ ኣብ ከባቢ ጎትላንድ ኣለዎ። ኣብ'ቲ ናቶም ናይ ገዛውቲ መስርዕ ምምዝጋብ ይከኣል እዩ። Information om GotlandsHems hyresbostäder.

ከምኡ'ውን ዘካርዩ ግላውያን ወነንቲ ገዛውቲ ኣለዉ። ጎትላንድ ሓደ ናይ ግላውያን ናይ ገዛዉቲ ኣካረይቲ ዝርዝር ርኽክባት ሓበሬታ ዘለዎ መግዓዚ ቤት-ጽሕፈት ኣለዋ። Information om Inflyttarbyrån och privata hyresvärdar.

ማሕበራትን ምትእኻባትን

እንድሕሪ ሓደ ገዛ ምግዛእ ተገዳስነት ኣለካ ኾይኑ ምስ ሓደ ደላላይ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ሓበሬታ ብዛዕባ ደለልቲ ኣብ Inflyttarbyråns webbplats ወይ ኣብ  Hemnet. ኣሎ።

 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ'ታ ደሴት ብዙሓት ዝተፈላለያ ናይ ገጅለታት-ቋንቋ እየን ዘለዋ። ካብኣተን ከኣ ዓረብኛ፡ ፋርስኛ፡ ዳሪን ትግርኛን እየን።

ዳርጋ 6 ካብ ሚእቲ ናይ ጎትላንድ ተቐመጥቲ ናይ ወጻእተኛ ድሕረባይታ ኣለዎም። ካብ ናይ ሽወደን ምሉእ ህዝቢ ዳርጋ 17 ካብ ሚእቲ ናይ ወጻእተኛ ድሕረባይታ ኣለዎም።

 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ጎትላንድ ሓደ ካብ'ቶም ናይ ሽወደን ኣዉራጃታት ዝበዝሑ ማሕበራት ዘለውዋ እያ። እብ ምልእቲ እታ ደሴት ዝተዘርገሓ 900 ምዝጉባት ማሕበራት ኣለዋ። ንኣብነት ማሕበራት ናይ ስፖርት፡ ባህሊ፡ ፖለቲክ፡ ሃይማኖት፡ ቆልዑት፡ መንእሰያትን ጥሮታኛታትን ኣለዋ። እተን ማሕበራት ኣብ ናይ ሓባራዊ ተገዳስነትን ናይ ምስትፋት ዕድል ዝፈጥርን ንጥፈታት ኣለወን።

ናይ ስፖርት ማሕበራት ኣበ ዝተቐመጥካ ተቐሚጥካ ናይ ስፖርት ክእለታትካ ዘበርክታልካ ናይ ገዛእ ርእስን መገልገሊታት ዘለወን ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ኣለዋ። እተን ናይ ስፖርት ማሕበራት ንምውህሃድ ከበርክታን ንዝተፈላለየ ዕድመታት ናይ መራኸቢ ቦታ ንምፍጣርን እየን ዝሰርሓ። ጎትላንድ ሓደ ናይ ተፈጥሮ ልምዲ ባህሪ ከምኡ'ውን ኣብ መላእ እታ ደሴት ኣብ'ቲ ተፈጥሮ ጽባቐ ዘለዎ ቦታ ናይ ምንቅስቓስ መስመር ኣለዋ። ጎትላንድ ብምኽንያት ናይ ደሴት-ኩነታት ሓደ ፍሉይ ጥርናፈ ኣለዋ። ኣቲ ንጡፍ ናይ ማሕበራት ሂወት መንነትን ተሳታፍነትን እዩ ዝህብ። På Region Gotlands webbplats finns ett föreningsregister som listar alla föreningar på ön.

ብዛዕባ ናይ ማሕበራትን ውድባትን ሕቶታት ናይ ኣውራጃ ጎትላንድ ናይ ርኽክብ ሰብ ሞና አሪክሶን እያ፡ ኤለትሮኒካዊ ደብዳቤ፡ mona.eriksson@gotland.se ቁ.ስ. 0498-26 96 95።

 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ቪስቢ እቲ ዝዓበየ ናይ ኣገልግሎት ዝርዝር ኣለዋ፡ ድኳናት፡ መዘናግዕን ወዘተን። ኣብ'ታ ደሴት ነኣሽቱ ቁሸታት እውን ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣገልግሎት ኣሎ።

ሓገዝ ንሓደሽቲ መጻእቲ

እቲ ክፍሊ ምውህሃድ ኣብ ምምሕዳር ጎትላንድ ነቶም ናይ መቐመጢ ፍቓድ ዘለዎም ሓደሽቲ መጻእቲ ኣብ'ቲ ናይ ጎትላንድ ሕበረተሰብ እግሪ ንምትካል ናይ ምምላእ ዕማም ኣለዎ። እቲ ናይ ምውህሃድ ክፍሊ ንኣብነት ናይ ሕብረተስብ ሓበሬታ ናይ ምሃብ  ሓላፍነት ኣለዎ። እቲ ናይ ምውህሃድ ክፍሊ ሓደ ደገፍን-ኣገልግሎትን ዕማም ዘለዎ "Medborgarplatsen''/''ናይ ዜጋታት ቦታ'' ዝበሃል ኣለዎ። ናብ'ቲ ''ናይ ዜጋታት ቦታ'' ኩሎም እቶም ሓደሽቲ መጻእትን ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ዘለዎም ግብራዊ ሕቶታት ሒዞም ንኽመጹ ምርሑባት እዮም። "Medborgarplatsen''/''ናይ ዜጋታት ቦታ'' ኣብ ቪስቢ እዩ ዝርከብ። ኣብ ፍሉይ ግዜ እቲ ክፍሊ ምውህሃድ ኣብ ፎሮሱንድን ሀምሰ እውን ይርከብ እዩ። Information om integrationsenheten.

ድኳናት

እቲ ዝዓበየ ዝርዝር ድኳናት ኣብ ቪስቢ እዩ ዝርከብ። ቪስቢ ኩሉ ካብ ናይ ክዳውንቲ ኣትሒዝካ ክሳብ፡ ናይ አለትሮኒክን ናይ ካልኣይ ኢድ ድኳናትን ኣሎ። መብዛሕትኦም ናይ ሃለኽቲ ድኳናት ናይ ካልእ ሸነኻት ዓለም መግቢ ኣለዎም። እቶም ዝዓበዩ ገጠራት ንኣብነት ሀምሰ፡ ሩማን ስሊተን እውን ዝተፈላለየ ዓይነት ድኳናት ኣለዎም፡ ሓደ ካብኡ ናይ ሃለኽቲ ድኳናት። ሓደ ሓደ ገጠራት እውን ናይ ሃለኽቲ ድኳናት ኣለዎም።

ባህሊ፡ መዘናግዕን መራኸቢ ቦታን

ኣብ ጎትላንድ ዝያዳ ክትመሃረሉ እትኽእል ብዙሓት ናይ ትምህርቲ ማሕበራት ኣለዋ። ንናይ ባህሊ ሂወት ዘሀብትም ከም ናይ ጎትላንድ ቤተ-መዘክር፡ ናይ ኣውራጃ ትያትርን ናይ ኣዉራጃ ቤተ-መዘክርን ምስረታ እዉን ኣሎ። ብሓልዮት ኩሎም ናይ ጎትላንድ ነጻ ናይ ባህሊ ኣፍረይትን ናይ ባህሊ ማሕበራትን ንደርፊ፡ ንሳዕስዒት፡ ንሙዚቃን ንትያትርን ብዙሕ ዕድላት ኣሎ።

ኣብ'ቲ ቤት-መጻሕፍቲ፣ መጻሕፍቲ ምልቃሕ፡ ጋዜጣታት ምንባብ፡ ኮምፕዩተር ምልቃሕ፡ ሓበሬታ ምድላይን ሕቶታት ምሕታትን ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ። ኣብ'ዚ ናብ ናይ ቋንቋ ዘማዕብሉ ንጥፈታት ዝከኣለሉ ዕድል ኣሎ፡ ስፕሮክካፈ፡ ንቖልዑት ብዝተፈላለይ ቋንቋታት ናይ ጽውጽዋይ ግዜ፡ መጻሕፍቲ ብቐሊል ሽወደንኛ ዝንበብን ናይ ቋንቋ ኮርሳትን። በቲ ናይ'ቲ ቤት-መጻሕፍቲ ብዙሕ ንጥፈታት ምስ ብዙሓት ካልኦት ተራኺብካ ምዕላል ዝከኣለሉ ዕድል ኣሎ። እብ ዝተፈላልየ ቦታታት ኣብ'ታ ደሴት ቤት-መጻሕፍቲ ኣሎ። Information om bibliotek.

ናይ መንእሰያት ክበባት ኣገደስቲ መራኸቢ ቦታታት እዩ ከምኡ'ውን ኣብ'ዚ ንኣብ መንጎ 13ን 19ን ዝዕድመኦም መንእሰያት ካብ ክፍሊት ነጻ ብዙሓት ንጥፈታት ይውፈይ እዩ። ኣብ ጎትላንድ ናይ መንቀሳቐስን ናይ ምሕምባስ መዐልምን ብዙሓት መሐምበሲታትን እውን ኣሎ። Information om ungdomsgårdar.

ኣብ ብዙሓት ቦታት ወለንተኛ ማሕበራትን መርበባትን ምስሩታት ኣለዋ። ብዙሓት ካብኣተን ዝተፈላለየ ዓይነታት ንጥፈታትን ናይ መራኸቢ ቦታታትን የዳልዋ እየን። ንኣብነት ቀይሕ መስቀል መራኸቢ ቦታ ''ኩፓን'' ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣለዎ።

ኣብ ኣውራጃ ጎትላንድ ብዛዕባ ናይ ባህልን መዘናግዕን ሕቶታት ናይ ርኽክብ ሰብ ሰሲልያ ሀርደንስታም እያ፡ አለትሮኒካዊ ደብዳቤ፡ cecilia.herdenstam@gotland.se፡ ቁ.ስ.  0498-29 90 60.

 

ናይ ቆልዑት ክንክን

ቆልዑት 1 ዓመት ምስ መልኡ ቅድሚ ትምህርት ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ንጥፈት ነቶም ዝሳተፉ ኹሎም ቆልዑት ነቲ ናይ ምሉእ ሂወት ትምህርቲ መሰረት ይሃንጽ፡ ምሽዉን፡ ህዱእን ፍልጠት ኣስናቕን ክኸውን እውን ኣለዎ። ኣብ ጎትላንድ ኣብ ኩሉ ከባቢ እታ ደሴት ቅድሚ ትምህርቲ ኣሎ።

እቲ ቆልዓ ኣብ'ት ቅድሚ ትምህርቲ ናይ ቀዋሚ ቦታ መሰል ንኽህልዎ፣ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክህልዎ ኣለዎ።

ሓተትቲ ዑቕባ ቆልዑ ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ቅድሚ ትምህርቲ 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ካብ ዕለት 1 መስከረም ክሳብ 31 ግንቦትን መሰል ኣለዎም። እቲ መሰል ናይ ሓፈሻዊ ቅድሚ ትምህርቲ ካብ ቀውዒ እቲ ህጻን ሰለስተ ዓመት ዝመልኣሉ ከምኡ'ውን ክሳብ እቲ ህጻን 5 ዓመት ዝኣክል እዩ ብቑዕ።  Information om förskolor.

ክፉት ቅድሚ ትምህርቲ

ክፉት ቅድሚ ትምህርቲ ንኣብ ገዛ ዝውዕሉ ዓበይትን ንኣብ መንጎ 0-6 ዝዕድምኦም ህጻናትን ሓደ ስነ-ትምህርታዊ ንጥፈት እዩ። እቲ ንጥፈት ኣብ ናይ ህጻናትን ዓበይትን ኣድላይነት ተመርኩሱ እዩ ዝህነጽ። እቶም በጻሕቲ ብኸመይን ክንደይ ግዜ ከምዝሳተፉን ባዕሎም እዮም ዝውስኑ። Information om öppen förskola.

 

መባእታውን- ካልኣይ ደረጃን

ጎትላንድ ሓደ ልዑል ዓይነት ዘለዎ ምሹዉ ናይ ትምህርቲ ሃዋህዉ ዘወፍይ ኾይኑ፡ ናይ ምሉእ ሂወት ትምህርቲ ዝህብ እቲ መሰረታዊ መርገጽ ድማ ኹሎም ንኽዕውቱ ዕድል ንኽህልዎም እዩ።

መባእታዊ ቤት ትምህርትታት

ኣብ ሽወደን ኩሎም ቆልዑት መሰል ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ኣለዎም። እቲ ቆልዓ ኣብ'ቲ ንገዝኡ ዝቐረበት እትርከብ ቤት ትምህርቲ እዩ ቦታ ዝወሃብ።

ልዕሊ 35 መባእታዊ ቤት ትምህርቲታት ኣብ ምሉእ ጎትላንድ ፋሕ ዝበላ ኣለዋ። 30 ካብ'ተን ቤት ትምህርታት ብኣውራጃ ጎትላንድ ይመሓደራ 5 ከኣ ናይ ግሊ እየን። ኣብ ገሊአን መባእታዊ ቤት ትምህርትታት ቋንቋ ሽወደን እንዳተመሃርካ ካልእ ኩሉ ናይ ትምህርቲ ዓውዲ እትመሃረሉ ናይ ዓለምለኻዊ ክፍልታት ኣሎ። Information om grundskolor.

 

ናይ ትምህርቲ ዕድላት

ኣብ ጎትላንድ ንኽትመሃር ብዙሕ ዕድላት ኣሎ። ኣብ ሽወደን ክትመሃር ንኽትክእል ናይ መቐምጢ ፍቓድ ክህልወካ ኣለዎ።  

ህዝባዊ ኮለጅን ናይ ዓበይቲ ትምህርትን

ህዝባዊ ኮለጅን እቲ ኮሙናላዊ ናይ ዓበይቲ ትምህርትን ናይ መባእታውን- ናይ ካልኣይ ደረጃን ከምኡ'ውን ናብ ፍሉይ ሞያ ዘተኩር ኮርሳት ይህብ። Information om folkhögskola och vuxenutbildning.

ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ

ኣብ ጎትላንድ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ፡ ኡፕሳላ ዩኒቨርሲቲ ካምፖስ ጎትላንድ (ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ)። እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኮርሳትን ትምህርትን ኣለዎ፡ ሓደ ካብኡ ስነ ህይወት፡ ቁጠባን ናይ ኮምፕዩተር ፕሮግራም ምድላውን እዩ። Information om universitetsutbildning.

ኮርታ ቨገን/ሓጺር መንገዲ

ኮርታ ቨገን/ሓጺር መገዲ ቪስቢ ንኣብ ጎትላንድ ዝቕመጡ ኣከደሚኛታት ናይ ወጻእተኛ ድሕሪባይታ ዘለዎም ዘተኩር ናይ ዕዳጋ ስራሕ ትምህርቲ እዩ። እቲ ትምህርቲ ብናይ ስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ ዝካየድ። Information om Korta vägen.

ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ

ናይ መቐመጢ ፍቓድ ዝተዋህቦም ዓበይቲን ኣብ ጎላንድ ህዝባዊ ምዝጉባት ዝኾኑን ብሓላልዮት ኣውራጃ ጎትላንድ ቋንቋ ሽወደን ነወጻእተኛ (SFI) ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም።

 

ጥዕናን ክንክን ሕማምን

ኣብ ምሉእ ጎትላንድ ናይ ክንክን ማእከላት ኣለው። ብዛዕባ ናይ ጥዕና ምኽሪ ናብ'ቶም ናይ ክንክን ማእከላት ኢኻ ኣቐዲምካ ትውከስ። ኣድላይ ምስዝኸውን እቲ ናይ ጥዕና ማእከል ናብ ቤት ሕክምና ከመሓላልፈካ ይኽእል።

መቐበሊ ናይ ስኒ ክንክንክ ኣብ ጎትላንድ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዩ ዝርከብ።

ኣብ ቪስቢ ናይ መድሃኒት ብቕዓት ዝሓዘ ሓደ ዘመናዊ ቤት ሕክምና ኣሎ።

ኣብ'ዚ ዝስዕብ መርበብ ብዙሃን ብዛዕባ ክንክን ምኽሪ ክትወሃብን እቲ ዝቐረበ ናይ ክንክን ማእከል www.1177.se/gotland  ክትረክብን ትኽእል ወይ ብስልኪ 1177። ኣብ ግዜ ናይ ሂወት ሓደጋ ኩነታት ማህረምቲ ወይ ሕማም ናብ ናይ ህጹጽ ቁጽሪ 112 ደውል።

Information om hälso- och sjukvård på Gotland.

 

ናይ ምትርጓም ሓገዝ

እንድሕር ቋንቋ ሽወደን ዘይትዛረብ ወይ ዘይትርዳእ ኾይንካ ምስ ሰበ ስልጣናት ክታራኸብ እንከለኻ መሰል ናይ ተርጓሚ ክህልወካ ይኽእል እዩ። ናብ'ቲ ክትቆጽሮ ዝደለኻ በዓል ስልጣን ቆጸራ ክትሕዝ እንከለኻ ተርጓሚ ከምዘድልየካ ክትሕብር ትኽእል ኢኻ፡ ንኣብነት ናይ ሕክምና ቆጸራ።

ሓደ ተርጓሚ ኣብ መንጎ ቋንቋታት ዘተርጉመልካ ሰብ እዩ። እቲ ተርጓሚ ብምስጢር ምዕቃብ ቅዩድ እዩ፡ እዚ ኸኣ ንስኻ ከየፍቀድካ ብዛዕባኻ ሓበሬታ ከውጽእ የብሉን ማለት እዩ። ኣብ ምትርጓም ዝተሓጋገዙ ስድራን የዕሩኽትን ተርጎምቲ ኣይኮኑን ስለ'ዚ ብምስጢር ምዕቃብ ቅዩዳት ኣይኮኑን።

Information om tolk.

 

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ካብን ናብን ጎትላንድ ብመርከብን ብነፋሪትን ገይርካ ክትጓዓዝ ይከኣል እዩ። ኣብ መንጎ ቪስቢን ኒነስሃምንን ከምኡ'ውን ኣብ መንጎ ቪስቢን ኦስካርሽሃምን ምሉእ ዓመት ናይ መርከብ ኣገልግሎት ኣሎ። ካብ'ኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ግዜ ሓጋይ ኣብ መንጎ ቪስቢን ቨስተርቪክን ናይ መርከብ መስመር ኣሎ። ብመራክብ ጉዕዞ ናብ ጎትላንድ ዳርጋ ሰለስተ ሰዓታት እዩ ዝወስድ። እዚ ነቶም ተቐማጦ ናብ ዋና የብሲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብጺሖም ከም ዝምለሱ ይገብር።

መዕረፍ ነፈርቲ ካብ ቪስቢ ውጽእ ኢሉ ይርከብን ካብኡ ንስቶክሆልም፡ ንማልመን ዮተቦርይን ምሉእ ዓመት ቀጥታ ነፋሪት ትኸይድን። ናይ ነፋሪት ጉዕዞ ንስቶክሆልም ዳርጋ 40 ደቒቕ ይወስድ።

ኣብ ጎትላንድ ብናይ ሓባራዊ መጓዕዝያ፡ ብማኪና ወይ ታክሲ ክትንቀሳቕስ ትኽእል ኢኻ። ናይ ሓባራዊ መጓዓዝያ ኣብ ዓብይ ክፋል ናይ'ታ ደሴት ይንቀሳቐስ እዩ።     

Information om färjeförbindelser.

Information om flygförbindelser.

Information om kollektivtrafiken.

 

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ጎትላንድ ኣብ ክሊ ዋኒንተኛነት ብቐጻሊ ዝፍጠርን ዝምዕብልን ሓደ ጽኑዕ ናይ ንግዲ ጽንሰ-ሓሳባት ባህሊ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ኢንዱስትሪታት ብዙሕነት። ነኣሽቱ ዋኒንተኘት ኣብ'ታ ደሴት ዓብይ እዩ፡ ዳርጋ ትቸዓተ ካብ ዓሰርተ ናይ ጎትላንድ ትካላት ካብ ሓሙሽተ ዝውሕዱ ሰራሕተኛታት ኣለውወን።

ሕርሻ፡ናይ እምንን ምግብን ኢንዱስትሪ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዙ ኣብ ጎትላንድ ኣገደስቲ ንግድታት እዮም። እቶም ናይ ምግቢ ኣፍረይቲ ደቂ ጎትላንድ ብናይ ውሽጢ ኣውራጃ ጥረ ነገር ስለዝሰርሑ እቲ ናይ መወዳእታ ፍርያት ኣዝዩ ብሉጽ ዓይነት ይኸውን።

ኣብ'ቲ ዝዓብይ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ጽላት እቲ ናይ በጻሕቲ ትካል ሓደ ዓቢ ግደ ኣለዎ። እቲ ዓብይ እጃም ናይ በጻሕቲ ብዙሕ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚ ኣስዒቡ እዩ፡ ናይ ሓጋይ ስራሕ ከምኡ'ውን ኣብ'ዚ ንግዲ እዚ ማዕቢሉ እዩ።

Information om det gotländska näringslivet och företagsservice.

ስራሕ ምድላይ

ዕማም ናይ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ፣ እቲ ዕላዊ ሓላፍነት ናይ ስራሕ ምርካብ እዩ። ከምኡ'ውን ፍሉይ ናይ ሓደሽቲ መጻእቲ ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ናይ መትከል እግሪ ሓደ ኣዋሃህዲ ዝኾነ ሓላፍነት ኣለዎም። እቲ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ኣብ ቪስቢ ሓደ ቤት ጽሕፈት ኣለዎ። Information om Arbetsförmedlingen och att söka arbete.

ኩባንያ ምጅማር

ሓሳባትካ ምምዕባልን ኩባንያ ምጅማርን ትደልይ ዲኻ? Almi Företagspartner ንሓድሽ ዊኒንተኛ ንምሕጋዝ ካብ ኣውራጃ ጎትላንድ ዕማም ዝተዋህበ እዩ። Information om att starta företag.

ኩባንያ ምስራጽ

ኣብ ጎትላንድ ከተሰርጾ እትደልይ ድሮ ሓደ ኩባንያ ኣለካ'ዶ? Gotlands bolag Inspiration Gotland ኣብ ግዜ ኩባንያ ምስራጽ ክሕብረካ ዝኽእል ሓደ ናይ ኩባንያ ሓባሪ ኣለዎም። Information om företagslotsen.

ናይ ኩባንያ መርበብ

ኣብ ጎትላንድ ዝተፈላለያ ናይ ኣውራጃ ናይ ንግዲ ማሕበራትን ናይ ኩባንያ መርበባትን ኣለዋ። ሓደሽቲ ርኽክባት ናይ ምእሳርን ፍልጠት ናይ ምልውዋጥን ዕድላት ይህቡኻ። Information om företagsnätverk.

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Mekaniker / tekniker till Be - Ge Lastbilar i Visby Lastbilsmekaniker
Chef kvalitet och utveckling Kontorschef, offentlig förvaltning
Chef ledningsstöd Kontorschef, offentlig förvaltning
Rehabiliteringsassistent med inriktning mot arbetstereapi Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Projektledare Folkhälsoutvecklare
Kommunikatör Informatör/Kommunikatör
Vaktmästare Kontorsvaktmästare
Arbetande Förman Grönsaksodling, förman
Lagermedarbetare till Mio Visby - Vikariat Lagerarbetare
Studie - och yrkesvägledare till den samlade organisationen Studie- och yrkesvägledare
Lärare textilslöjd Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Vattenhandläggare Hydrogeolog
BARISTA VISBY Barista/Kaffebartender
Kallskänka med erfarenhet till vår fabrik i Slite Kallskänka
Skolsköterska sökes till trevlig skola på Gotland! Skolsköterska
Max söker framtida stjärnor! Restaurangbiträde
Assistent sökes i Hemse Personlig assistent
Sjuksköterska allmän internmedicin Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska natt allmän internmedicin Sjuksköterska, grundutbildad
Kvalitetscontroller Controller

ገጽ 1 ናይ 8

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Gotland

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 58 000

ስፍሓት መሬት

3 140 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Visby C – Stockholm C 189 km

Visby C – Malmö C 395 km

Visby C – Göteborg C 376 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ