Sjöbo

ሾቡ ኮምዩን ኣብ ማእከላይ ደቡብ ስኮነ ጥቓ ከተማታት መልመን ሉንድን ይርከብ። እቲ ኮምዩን ኣብ ስኮነ እቲ ዝሰፍሐ እዩ፡ ብዘይካ ከተማ ሾቡ ድማ ካልኦት ገጠራት ይጥርንፍ። እተን ገጠራት ንጡፋት ኣብ ልዕሊ ምዃን ብዙሕ ዕዳጋታትን ኣገልግሎትን ኣለወን። ናይ ሾቡ ናይ ሓምለ ዕዳጋ ኣብ ሽወደን ዝተፈልጠን ዝጠንተወን እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Sjöbo kommun

መን በሪ-ገዛ

ኣብ ሾቡ ኣብ ዓዲግካ ይኹን ተኻሪኻ ኣብ ኣፓርትማ፡ ሪጋ ገዛውቲ ወይ ቪላ ክትቅመጥ ይከኣል። ገዛውቲ ዘካርዩ ናይቲ ኮምዩን ብሕታውያንን ኣካረይቲ ኣለዉ። ብዛዕባ ዝርዝር ኣባይቲ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩንመርበብ ሓበሬታ ተመልከት። ብሕታውያን ኣካረይቲ ነኣሽቱገዛውቲ እውን የካርዩ እዮም። ብዛዕባ ገዛውቲ ኣብ ብሎከት (ኣብ ኢንተርነት) ወይ ካልእ ናይ ገዛውቲ መርበባት ረአ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብቲ ቦታ ብዘይካ ሽወደን፡ ዳንማርክ፡ ፖላንድ፡ ጀርመንን ታይላንድ ይዝረብ። እንግሊዝ፡ ሆላንድ፡ ዓረብ፡ ዳሪን ፓሽቶን ዚዛረቡ ተቐማጦውን ኣለዉ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ኮምዩን ብዙሓት ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ። ኣብቲ ናይ ማሕበር ደብተር ኣብቲ መርበብብዛዕባ ፍሉይ ዓይነት ስፖርት ክትደሊ ትኽእል። ኣብቲ ኮምዩን ናይ ሽወደን ቤትክርስትያን እታ ዝዓበየት ማሕበር እያ። ኣብተን ኣብ ጥቓ ሾቡ ዚርከባ ከም ሉንድን ማልመን ዝኣመሰላ ከተማታት እተፈላለያ ናይ ሃይማኖታት ማሕበራት ኣለዋ።

Föreningar_Kulturskolan.jpg

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብቲ ኮምዩን ብዙሓት ዕዳጋታትን ግሮሰሪታትን ከምኡውን ባራትን ቤትንባብን ፋርማሲን ሲነማን መሐምበስን ኣሎ። ኣብቲ ገጠራት ከይተረፈ ድኳናት ኣሎ፡ ኣብ ብለንታርፕን ሎቨስታድን ቮልሾ ድማ ቤትንባብ ከይተረፈ ኣሎ። ሜዳ ኵዕሶ ኣብ ፈቐዳኡ ኣብቲ ኮምዩን ኣሎ። ካብ 13-20 ዓመት ንዝዕድመኦም መንእሰያት ዚኸውን ናቨት እተባህለ ናይ ባሃሊ ኣደራሽ ኣሎ። ኣብ ብለንታርፕን ሎቨስታድን ቮልሾን ን13-20 ዝዕድመኦም መንእሰያት ዚኸውን መዘናግዒ ኣሎ።

ኣብ ሾቡ ናይ ዕዮ ቤትጽሕፈትን ናይ ስደተኛታት መቐበልን ናይቲ ኮምዩንናይ ስድራቤትን ናይ ውልቅን ክንክን ኣሎ። ናይ መድህን ቤትጽሕፈት ኣብ ኢስታድ ኣሎ፡ ብኣውቶቡስውን ይኽየድ እዩ። ኣብ ኢስታድ ናይ ቀረጽ ቤትጽሕፈትውን ኣሎ።

 ኣብቲ ናይሓራሽ ዕዳጋ ሕሱር ኣቕሑ ይርከብ፡ ገሊኡ ናይ ስፖርት ማሕበራት እዩ። ናይ ቶመልያኤሪክስየልፐን ኣቕሑ ገዛይሸይጥ እዩ። ኣብ ሾቡ ኣቕሑ ገዛ ዚሸይጥ ይስክ ዚብሃል ድኳናት ኣሎ። ካብ ማልመ ውጽእ ኢልካ ድማ ኢከያኣሎ። ማኪና ዘይብሉ ሰብ ብባቡር ክሳዕ ማልመ ይኸይድ እሞ፡ ኣብቲ ስቮገርቶርፕ እተባህለ ፈርማታ ባቡር ይወስድ።

Café och bibliotek

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ካብ ሓደ ዓመት ክሳዕ ናብ መደበኛ ቤትትምህርቲ ዚኸዱ፡ እቶም ወለዶም ዚስርሑ ወይ ዚምሃሩ፡ ናብ ቤትትምህርቲ ህጻናት ኪኸዱ ይኽእሉ። ኣብቲ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ እቶም ተመሃሮ ቋንቋ፡ ሒሳብ፡ ናይ ኣካላትን ሓንጎልን ምውህሃድ ይወሃቦም። ጸወታን ሙዚቃን ካልእ ናይ ፈጠራ ስራሕን ነቶም ህጻናት ናይ ምምዕባል መሰረት ይኾኖም።
ነቶም ዘይሰርሑን ዘይመሃሩን ወለዲ ንደቆም ዚኸውን ኣጠቓላሊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣሎ (15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን)። እዚ ከኣ ሰለስተ ዓመት ምስ መልኡ ኣብቲ ቀዳማይ ሰመስተር እዩ ዝጅምር። እዚ ነቶም ህጽናት ነቲ ናይ ምምሃር ክእለቶም ከመሓይሹዎ ይሕግዞም። እዚ ገንዘብ ዘየኽፍል ናጻ እዩ።

ኣብ ሾቡ 13 ናይቲ ኮምዩን 11 ከኣ ብሕታዊ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩንመርበብ ሓበሬታ እዘን ኣብያተትምህርቲኣበይ ከም ዝርከባን ከመይ ከም ዚሰርሓን ተመልከት።

Barnomsorg i Sjöbo

እቲ ኣብ ሾቡዘሎ ክፉት ቤትጽሕፈት ህጻናት ከም መራኸቢቦታ እዩ ዚፍለጥ፡ ንናይቶም ካብ 0-10 ዓመት ዕድመ ዝኾኑ ውላድ ድማ ኣብ ሰሙን ክልተ መዓልታት ክፉት እዩ። ኣብኡ ንነኣሽቱን ንዓበይትን ቆልዑ ናይ ፐዳጎጂ ንጥፈታት ኣሎ። ኣብቲ መራኸቢ ቦታ፡ እቶም ወለዲ ኪራኸቡን ኪመሓዘዉን ተመክሮ ኪለዋወጡን ዕድል ይረኽቡ። 

እቲ ናይ ሾቡ ሽወደናዊ ቤትክርስትያን ከይተረፈ ንቖልዑንወለድን መደባት ኣለዎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ናይ ሾቡ ኮምዩን ሽድሽተ ናይቲ ኮምዩን ሰለስት ብሕታውያን መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዉ። ሰለስተ ካብኦም ኣብ ከተማ ሾቡ ይርከቡ፡ ካልኦት ድማ ኣብ ብለንታርፕ፡ ሎቨስታድን ቮልሾን።

Skola.jpg

ኣብቲ መለስተኛ ቤትትምህርቲ፡ መባእታ ዝወድኡ ናይ ሾቡ መንእሰያት ብዛዕባ ህንጻን ተሽከርከርትን ትራንስፖርት ወይ ሆቴልን ቱሪዝምን ኪመሃሩ ይኽእሉ። ናብ ማልመን ሉንድን ኢስታድን ብምኻድውን ካልእ ናይ ትምህርቲ መደባት ኪውሰዱ ይኽእሉ። ኣብ skanegy.seተወከስ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ሾቡ ናይ ዓበይቲመሰልጠኒ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብኡሽወደን ንስደተኛታት (ኤስኤፍኢ) ንሓደስቲ መጻእቲ ድማ ምስ ማሕበረሰብ ምልላይ ኮርሳት ክትወስድ ትኽእል። ኣብዚ ንኣኻ ዚሕግዙ ንፉዓት መምህራንን ተሓባበርትን ኣለዉ። ናይ ሞያን ትምህርትን ተሓባበርቲ ንኣኻ ዚምሽእ መደባት ንምርካብ ኪተሓባበሩኻ እዮም። ኣብቲ ናትና ኮርሳት ተዓጻጻፊ መደባት እዩ ዘሎና፡ ብዘይ ሪጋ ኮርሳት ኪጅመሩ ይኽእሉ። 

ናይ ሉንድ ዩኒቭርሲቲን ናይ ማልመ ኮለጅን ካብ ሾቡ ቀረባ እዮም። ኣብ ከባቢ ሾቡ ዘለዉ ኮምዩናት ብዙሕ ኮለጃት ኣለዎም።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ሾቡ ክልተ ማእከል ጥዕና ኣለዋ፤ ሾቡ ማእክል ጥዕና ሾቡ ኖቫ ማእክል ጥዕና። ክልቲኣተን ናይ ህጻናትን ናይ ኣደታትን ክሊኒካት ኣለወን። ናይ ስኒ ክሊኒክን ኖቫክሊኒክን ናይ ሕክምና ስኒ ኣገልግሎት ይህቡ፡ ኣብዚ ብሕታውያን ሓከምቲ ስኒውን ኣለዉ። እቲዝቐረበ ሆስፒታል ኣብ ኢስታድ እዩ ዚርከብ። ኣብ ማልመን ሉንድን ሆስፒታላዊ ዩኒቭርሲቲ ኣሎ።  

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ሰበስልጣን ወይ ትካል ጥዕና ክትራኸብ ከሎኻ ናይ ተርጓማይ መሰል ኣሎካ። ምስ ትካላት ቆጸራ ክትገብር ከሎኻ ተርጓማይ ከም እትደሊ ሓብር።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ናይ ሾቡ ኮምዩን ኣብ ውሽጢቲ ኮምዩንን ኣብ መንጎ ኮምዩናት ኣውቶቡስ ክትወስድ ትኽእል። እቲ ነተን ኣውቶቡሳት ዘመሓድር ትካል ስኮነትራፊከን ይብሃል።

ኣብቲ ኮምዩን እተፈላለያ ኣውቶቡሳት ኣለዋ። ንማልመን ሉንድን ዚኸዳ ቅልጡፋት ኣውቶቡሳት ኣለዋ። ካብ ሾቡናይ ኣውቶቡስ መዕረፊ ክሳዕ ኢስታድ ፍርቂ ሰዓት ይወስድ። ክሳዕ ሉንድ 40-55 ደቓይቕ። ክሳዕ ማልመ ዳርጋ ሓደ ሰዓት።

Busstation

ኣብ ስኮነ ፖጋቶገት እተባህለ ንኹሉ ቦታታት ስኮነ ዘተኣሳስር ናይ ባቡር ኣገልግሎት ኣሎ። ንሱ ኣብ ኢስታድን ሉንድንማልመን ደው ይብል። ካብኡ ኣብ ሓሓደ ሰዓት ናብ ደንማርክ ይኸይድ። ብናይ ስኮነትራፊከን ክሳዕ ብለኪንገ ወይ ሃላንን ዮተቦርይ ክትጎዓዝ ትኽእል። ካብ ሉንድን ማልመን ንኦስሎ፡ ኖርወይ ወይውን ንስቶክሆልም ወይ ናብ ካልእ ቦታታት ምኻድ ይከኣል።

ካብ ኢስታድ ብኣሳጋሪት መርከብ ጌርካ ናብ ፖላንድን ደንማርክን (ደሴት ቦርንሆልም) ምኻድ ይከኣል። ካብ ማልመ ውጽእ ኢልካ ኤይርፖርት ኣሎ (ስቱሩፕ)፡ ኣብ ደንማርክ ድማ ዓቢ ኣህጉራዊ ኣርያቦርቶ (ካስትሩፕ) ኣሎ። ካብን ናብን ሾቡን ካስትሩፕን ብባቡር ወይ ብኣውቶቡስ መገዲ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን እዩ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ናይ ሾቡ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ናይቲ ኮምዩን ወሃብ ስራሕ እዩ። 200 ሰራሕተኛታት ኣለዉዎ። ኣብዞም ዚስዕቡ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣለዉ፤ ቤትትምህርቲ ህጻናት፡ ትምህርቲ፡ ናይ ውልቅን ስድራቤትን ክንክን፡ ናይ ኣረጋውያንን ስንኩላንን ክንክን፡ ባህልን መዘናግዕን፡ ኣከባብን ህንጻን፡ መገዲ፡ማይን ረሳሕ ፈሳስን፡ ምምሕዳር፡ ቁጠባ ወዘተ.ኣብቲ ናይ ኮምዩን መርበብ ብዛዕባ ወሃብቲስራሕን ብዛዕባ ክፉት ቦታን ከተንብብ ትኽእል።

ኣብ ሾቡ ኮምዩን ብዙሓት ነኣሽቱ ናይ ብሕቲ ዋኒናት ኣለዉ። ብዛዕባኦም ኣብቲ ናይ ዋንናት ደብተር ኣንብብ።

ሾቡ ንናይ ዋኒናት ዕብየት ይነጥፍ፡ ንነኣሽቱ ዋኒናት ድማ ይከላኸለለን። ናትካ ዋኒን ክትገብር ምስ እትደሊምስ ሾቡ ኮምዩን ምስ NyföretagarCentrumኦረሱንሓቢርካ ስራሕ፡ ንሳቶም ሓበሬታ ኪህቡኻ እዮም። 

ማልመን ሉንድን ምስ ካልኦት ኮምዩናት ናይ ትራንስፖርት ቅርበት ኣለወን። ንኣብነት ነተን MAX IV (2015) ን ESS(2019) ን ኣብ ሉንድ ምትካለን ነቶም ሰብ ሳየንስን ተመራመርትን ጥራይ ዘይኮነስ ነተን ነኣሽቱ ትክላት ነቲ ትካልን ሰራሕተኛታቱን ዘድሊ ኣቕሑን ኣገልግሎትን ከም ዘቕርባ ይገብረን።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 245

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Sjöbo

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

18 400

ስፍሓት መሬት

500 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Ystad 26 km

Lund 37 km

Malmö 51 km

Köpenhamn (Danmark) 87 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ