Södermanlands län

ሶደርማንላንድ ናይ ሽወደን መበል 21 ወረዳ እያ። ንሳ ካብ ስቶክሆልም ንደቡብ፡ ካብ ኦስተርዮትላን ንሰሜን ትርከብ። ብምብራቕ ድማ ምስ ኦሰተርሾን ትዳወብ። ኣብኣ 280,000 ሰባት ይነብሩ፡ እታ ዝዓበየት ከተማ ከኣ ኤስኪልስቱና እያ። ንሳ ልዕሊ 100,000 ተቐማጦ ኣሎዋ። ኣብ ሶደርማንላንድ ግሩም ናይ ሓባራዊ ጕዕዞ ምምልላስ ኣሎ፡ ኣብኡ ከኣ ካብ ኒሾፒንግ ወጻኢ፡ ስካቭስታ እተባህለ መዓርፎ ነፈርቲ ኣሎ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

መንበሪ ኣባይቲ ክትካረን ክትዕድግን ትኽእል። ገዛ ምስ እትካረ ነቲ ኣካራዪ ወይ ወናኒ ኢኻ እትኸፍሎ። ገዛ ክትካረ ምስ እትደሊ ብቕልጡፍ ተራ ሓዝ። ኣብኡ ብዙሓት ገዛ ኪካረዩ ዚደልዩ ሰባት ስለ ዘለዉ፡ ጥርሑ ቤት ንምርካብ ኣሸጋሪ እዩ።

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ናይቶም ኣብቲ ኮምዩን ዚርከቡ ኣካረይቲ ሓበሬታ ኣሎ። ገዛ ክትካረ ወይ ክትዕድግ ምስ እትደሊ ብመገዲ ረክላም ንኣብነት ኣብ ኢንተርነት ብምርኣይ ክትረክብ ትኽእል። ገዛ ክትካረ ምስ እትደሊ ኣብቲ Hyresgästföreningen ሓበሬታን ሓገዝን ክትረክብ ትኽእል።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

ኣብቲ ወረዳ እተን ዝዓበያ ወሃብቲ ስራሕ ኣብቲ ህዝባዊ ሰክተር እየን ዘለዋ። ንሳተን ከኣ ኮምዩናት፡ ኣብያተምኽሪ ወረዳን እተፈላለያ መንግስታውያን ትካላት እየን። እተን ከም ኤስኪልስቱና፡ ኒሾፒንን ካትሪንሆልም ዝመሰላ ዓበይቲ ኮምዩናት ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣለወን። እቲ ንክንክን ጥዕና ዘመሓድር ምምሕዳር ወረዳ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘስርሕ።

እተን ዝዓበያ ብሕታውያን ወሃብቲ ስራሕ ናይ ፋብሪካ ዋኒናት እየን። ኣብ መግብን ዓለባን ንግድን ዝነጥፋ ዓበይቲ ዋኒናትውን ኣለዋ። ኣብ Samhall Aktiebolag እተፈላለየ ዓይነት ስራሕን ስልጠናን ኣሎ። ኣብ regionfakta ዝርዝር ናይተን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ ክትረክብ ትኽእል።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

ክሳዕ 16 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት ናብቲ መባእታ ቤትትምህርቲ ይኸዱ፡ ካብኡ ድማ ናብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ይሓልፉ፡ ኣብኡ ድማ እትደልዮ ትምህርቲ ክትመርጽ ይከኣል። ኣብቲ ኮምዩን ብዛዕባ ኣብያተትምህርቲ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ኣብ ሽወደን መባእታን ካልኣይ ደረጃን ትምህርቲ ናጻ እዩ።

ሓደ ሰብ በጽሒ ኮይኑ ኪመሃር ምስ ዚደሊ ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ። እቲ ኮምዩን ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ኣለዎ፡ ከምኡውን ህዝባዊ ኮለጃትን ሞያዊ ኮለጃትን ኣለዋ። ኣብ ሶደርማንላንድ፡ ኮለጅ ኣሎ፡ ናይ ኤስኪልስቱና መላርዳለን ኮለጅ፣ ግን ናብ ዩኒቨርሲቲታት ንኣብነት ሊንሾፒንግ-ኖርሾፒንግ ወይ ስቶክሆልም እውን እናተመላለስካ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። 

ኣገልግሎት ጥዕና

ኣብ ሶደርማንላንድ ኩሉ ሰብ ናይ ሕክምና መሰል ኣለዎ። ወላ ሓተትቲ ዑቕባ። ህጹጽ ሕክምና ምስ እትደሊ ናብ SOS Alarm 112 ደውል።

ህጹጽ ምስ ዘይከውን ግን ናብ ማእከል ጥዕና ጥራይ ኪድ። ኣብኡ ሓኪምን ነርስን ኣለዉ። ፍሉይ/ስፐሻሊስት ሕክምና ምስ እትደሊ እቲ ማእከል ጥዕና ናበይ ከም እትኸይድ ኪሕብረካ ይኽእል እዩ። እቲ ዝቐረበ ናይ ቦታኻ ማእከል ጥዕና ኣብ landstingets hemsida ክትረኽቦ ትኽእል።

ኣብ ሶደርማንላንድ ሰለስተ ሆስፒታላት ኣለዋ። ንሳተን ኣብ ኤስኪልስቱና፡ ኒሾፒንግን ካትሪንሆልምን ይርከባ። ኣብኡ ፍሉይ መቐበልን ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበልን ኣሎ። ንመምርሒ ሕክምና ብመገዲ ተለፎን 1177 ወይ vårdguidens hemsida.ክትውከስ ትኽእል። ኣብቲ መምርሒ ሕክምና ወይ ቮርድጊደን ንሕቶታትካ መልሲ ከምኡውን ብዛዕባ ሕማምን ክንክንን፡ ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል። 

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

ሽወደን ሓያል ማሕበራዊ ህይወት ኣሎዋ። ማሕበራት ብኣባላተን ዚምርሓ ውድባት እየን። ኣባታተን፡ ናይ ስፖርትን ባህልን ዕዮን ማሕበራት ይርከብ። ምስ ካብ ብዙሕ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ ሰባት እትራኸበለን ማሕበራትውን ኣለዋ። ገለ ማሕበራት ብመገዲ Immigrantinstitutet .ክትረኽበን ትኽእል።

ኩለን ኮምዩናት ናጻ ኣብያተንባብ ኣለወን። ንሳተን ከም መራኸቢ ቦታ ከባብያዊ ባህሊ ኮይነን ይሰርሓ። ኣብኡ መጽሓፍን ሲዲን ፊልምን ክትልቃሕ ትኽእል፡ ብእተፈላለየ ቋንቋ ጋዜጣን መጽሔትን ከተንብብ፡ ኢንተርነት ዘለዎ ኮምፕዩተር ክትጥቀም ድማ ትኽእል። እቲ ቤትንባብ ብዛዕቲ ኮምዩን ሓበሬታ ኣለዎ። ገለ ካብተን ኣብያተንባብ እተፈላለየ ንጥፈታት የዳሉዋ፡ ከም ንኣብነት ሰብ ዝራኸበሉን ቋንቋ ሽወደን ዝላመድሉን ናይ ቋንቋ ካፈ። ከምኡውን ኣብ ኤስኪልስቱና፡ ኒሾፒንግ፡ ስትረንግነስን ካትሪንሆልምን ናይ ስደተኛታት መምርሕን ናይ ቋንቋ ብጾትን ንጥፈታት ኣሎ። 

ኣብ ሶደርማንላንድ ወይ ኣብ ገለ ኮምዩናት እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ክትፈልጥ ምስ እትደሊ ኣብቲ ናይቲ ቦታ ግዜጣታት ምንባብ ጠቓሚ እዩ። ንሳተን ከኣ፣Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter, Katrineholmskuriren, Folket ከምኡውን Tidningen Sörmlandsbygden እየን። ከምኡውን ብመገዲ ናይቲ ከባቢ መደበር ራድዮ P4 Södermanland፡ ናይቲ ከባቢ ዜና ተለቪዥን ኣብ SVT ከምኡውን ኣብ TV4

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Sommarjobb hos OKQ8 Katrineholm Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
Sommarjobb hos OKQ8 Flen Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
Produktionschef , Modellteknik AB Produktionschef, tillverkning
Sommarjobb hos OKQ8 Eskilstuna Frösunda Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
CNC - operatörer sökes till fordonsindustrin CNC-operatör/FMS-operatör
Lagermedarbetare Mio Nyköping. Lagerarbetare
Projektör till projektenheten Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Personlig assistent till kvinna i Gnesta dagtid Personlig assistent
Vi söker butikspersonal Butikssäljare, fackhandel
Restaurangbiträde Restaurangbiträde
Köksbiträde Köksbiträde
KOCK i Eskilstuna Kock, à la carte
PIZZABAGARE i Eskilstuna Pizzabagare
Personlig assistent sökes till tjej i Nyköping Personlig assistent
Sommarjobba hos oss på Kommunfastighet! Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare
Administratör på deltid Administrativ assistent
Kvalificerad redovisningsekonom Redovisningsekonom
Lärare till LBS Lärare i gymnasiet
Registrator till ekonomienheten Registrator
Sommarjobb hos OKQ8 Västergatan Eskilstuna Bensinstationsbiträde/Servicebiträde

ገጽ 1 ናይ 67

ውድባት

ናይዚ ወረዳ ናይ ማሕበራት ሓበሬታ ገና ኣይተረኽበን

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ