Sundbyberg

ምምሕዳር ከተማ፡ ሱንድበሪ፡ ብስፍሓቱ ሓደ ካብቶም ነኣሽቱ ከተማታት ሽወደን ኮይኑ ኣብ ሜዳ ዕብየት ኣብ ምግላብ ዝርከብ ከተማ እዩ። ንኡስ ስፍሓትን ብዝሒ ነባርን ስለዘለዎ ከኣ፡ እቲ ከተማ ኣዝዩ ጽዑቕ ዝርግሐ ህዝቢ ዘለዎ ከተማ እዩ። ቅርበት ናብ ከተማ ስቶክሆልምን መዕርፎ ነፈቲ ስቶክሆልምን፡ ስሉጥ ማሕበራዉ ኣገልግሎትን፡ ገለ ካብቲ ከተማ ሱንድበሪ ንነበርቱ ከአንግዶም ዝኽእል ጸጋታት እዩ። ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ድኳናት፡ ኣብያተ-መግቢ፡ ባንኪ ኣዝዩ ምዕቡል ኣገልግሎት መጎዓዝያን ይርከብ። ማሕበራውን ባህላውን ንጥፈታት ናይ’ዚ ከተማ ኸኣ ዝና ዘትረፈ እዩ። ብዜካ’ዚ፡ መሳቲ ተፈጥሮን ብርክት ዝበለ መዘናግዒ ስፓርታዊ ማእከላትን ውን ካልእ ነቲ ቦታ ሰሓቢ ካብ ዝገብሮ ጸጋ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

sundbyberg_Ingressbild.jpg  

​​​​​​​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ሱንድበሪ፡ ዝካረን ዝሽየጥን መበሪ-ኣባይትን ቪላታትን ኣሎ። ሓደ ካብቶም ኣብ ሽወደን ዝዓበየ ናይ መንበሪ-ኣባይቲ ፕሮጀክቲታት ማለት ፕሮጀክቲ-ኡሽቪክ ኣብዚ ከተማ’ዚ ይርከብ። እዚ ኸኣ፡ ንቁጽሪ ነባሮ ከተማ ሱንድበሪ ኣብ ምውሳኽ፡ ኣውንታዊ ተራ ኣብ ምጽዋት ይርከብ።

 እቲ ብምምሕዳር ከተማ ዝውነን ትካል ክራይ-ኣባይቲ ሱንድበሪ፡ ፋስቲግሄት ፎርቫልታረን ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ትካል’ዚ ብርክት ዝበላዝካረ ኣባይቲ ይውንንን የመሓድርን። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ’ዚ ትካል ብምእታው፡ ናይ ገዛ ሪጋ ወይ መስርዕ ንምሓዝ ክትምዝገቡ ትኽእሉ። ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ውሕስነት ንመንእሰያት ዝብል ንገዛ ዝምልከት ሕጊ ኣሎ። እዚ ማለት ከኣ፡ እቶብ ኣብዚ ከተማ ዝቕመጡ ኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 16 ክሳብ 25 ዝርከቡ መንእሰያት ገዛ ናይ ምርካብ ውሕስነት ኣለዎም።

Boende i Sundbyberg

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ሱንድበሪ ብዙሕ ካብ ዝዝረቡ ቋንቋታት፡ ትግርኛ፡ ኣምሓሪኛ፡ ዓረበኛን ቋንቋ ኢራንን እዮም።

Schackspelande

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ሱንድበሪ ብርክት ዝበላ ማሕበራት ኣለዋ። እዘን ማሕበራት እዚኣተን ኣብ መዳያት፡ ስፖርት፡ ባህልን ሙዚቃን ይነጥፋ። ጡረተኛታት ከምኡ ውን ስደተኛታትን (ንኣብነት ማሕበራት ኤረትራውያን) ዝሓቍፋ ማሕበራት ውን ኣለዋ። ኣብቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ሱንድበሪ ዝርከብ መዝገብ-ማሕበራት ብምእታው ዝርዝር ናይተን ማሕበራት ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ከተማ ሱንድበሪ፡ ሓደ ካብቶም ጽዑቕ ወይ ብዙሓት ቤት-መግቢ ዝርከብዎ ከተማታት ሽወድን ምዃኑ፡ ይዝረበሉ። ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ድኳናት መዓልታዊ-ሃለኽቲ (ኣስቤዛ)፡ ድኳናት ክዳውንቲ ከምኡ ውን ድኳናት ዘገልገለ-ንብረት ብብዝሒ ይርከባ። ብዜካ’ዚ ኣብዚ ከተማ፡ ባንኪ፡ ክልተ ኣብያተ-ንባብ፡ ሓድሽ ዝተሃንጸ መሐንበሲ-ማእከል፡ ህንጻ ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ህንጻ ጸወታታት ብረድ፡ መጻወቲ ማእከላት፡ ቀጠልያ ልሙዕ ከባቢታትን ናይ መዛወሪ ወይ መናፈሲ ከቢታትን ውን ይረክብ። ቅርሳዊ-ህንጻ ማራቡፓርኪ፡ ባህላዊ-ማእከል ቤት-መዘክርን ውን ገለ ካብቶም ኣብዚ ከተማ ዝርከቡ ባህላዊ ማእከላት እዩም። ማሕበር ስታድስሻና ሱንድበሪ ሓደ ካብቶም ንግዳዊ ንጥፈታት ናይቲ ከባቢ ንምሕያል ዝጽዕር ማሕበር እዩ።

ማእከል ምምሕዳር-ከተማ፡ ኣብ ጎደና ኦስትራ ማደንቬገን ቁጽሪ 4 ኣብ ሃሎንበርየን ይርከብ። ኣብዚ ህንጻ’ዚ ንኣብነት፡ ማሕበራዊ ቤት-ጽሕፈት ናይቲ ከተማን ኣብ መዳይ ስደተኛታት ዝሰርሑ ሰባትን ኣለዉ። ኣብ ሃሎንበርየን ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ.ኤፍ.ኢ) ክትመሃሩ ትኽእሉ።

ኣብ ከተማ ሱንድበሪ፡ ኣብያተ ጽሕፈታት በዓል-መዚ ኢሚግረሽን፡ በዓል-መጺ ቀረጽን ይርከቡ። ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣር በትስፎርመድሊንገ) ኣብ ሶልናን ስቶክሆለምን ይርከቡ።

ንከተማ ሱንድበሪ ዝምልከት ጽማቝ ሓበሪታ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ክትረኽቡ ትኽእሉ።

Bild från bibliotek i Sundbyberg Pappa leker med sitt barn

​ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማ ሱንድበሪ ኣስታት 40 ዝኾና ናይ መንግስትን ናይ ግልን መውዓሊ-ህጻናት ኣለዋ። ሓንቲ ካብኣተን፡ እቶም ስድርኦም ናይ ምሸት ወይ ውን ለይቲ ዝሰርሑ ቆልዑ ዝግልገሉላ፡ ምሉእ መዓልቲ ክፍቲ ዝኾነት ማእከል እያ።

ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ኣስታት 10 ቆልዑ ኣብ ነኣሽቱ ጉጅሌታት ተመቃቒሎም ዝጸንሑለን ማእከላት ውን ኣለዋ። ብዜካ’ዚ ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ 3 ክፉት መውዓሊ-ህጻናት ውን ኣለዋ። እቶም ኣብ ገዛ ዘለዉ ወለዲ ምስ ደቆም ኣብዚ ቦታ’ዚ ብምምጻእ ካልኦት ወለድን ቆልዑን ክረኽቡን፡ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ክሳተፉን ይኽእሉ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ሱንድበሪ፡ 12 መንግስታውን ናይ ግልን ናይ መባኣታዊ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርታት ኣለዋ። ሓንቲ ካብዘን ኣብያተ-ትምህርታት፡ ነቶም ናይ ምምሃር ጸገማት ዘለዎም ተመሃሮ ተአንግድ።

እቶም ካብ ኣዚለ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ዝመሃሩ ህጻናት፡ ድሕሪ ትምህርትን፡ ትምህርቲ ኣብ ዝዕጸወሉን እዋንናት ዝኸድዎ ናይ መዘናግዒ ማእከል ኣለዎም። እቶም ካብ ራብዓይ ክሳብ 6 ክፍሊ ዝመሃሩ ህጻናት፡ ናይ መዘናግዒ ክለባት ኣለዎም። መባእታዊ ኣብያተ-ትምህርቲ ከተማ ሱንድበሪ፡-

ኣብ ከተማ ሱንድበሪ፡ 4 መንግስታውን ናይ ግልን ናይ ካልኣይ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርታት ኣለዋ። ሓንቲ ካብዘን ኣብያተ-ትምህርታት፡ ቤት-ትምርህቲ ሰይንቲ ማርቲን፡ ናይ ኢደ-ጥበብ ቅርጻ-ቅርጺን ሞዳን ሞያዊ ትምህርታት ኣለዋ። ቤት-ትምህርቲ ሎፍስትሮም፡ ነቶም ኣብ ሃገራዊ መደብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንኽመሃሩ እኹል ነጥቢ ዘይብሎም ተመሃሮ፡ እተኣንድግ ቤት-ትምርህቲ እያ። እዛ ቤት-ትምርህቲ እዚኣ፡ ነቶም ተመሃሮ ንኻልእ ዝለዓለ ትምርህቲ ወይ ውን ንስራሕ ከምዝዳለዉ ትገብሮም።

Vuxenutbildning

ዕድላት ትምህርቲ

መደብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ.ኤፍ.ኢ)፡ ነቶም ልዕሊ 16 ዝዕድሚኦም ዝምልከት እዩ።

ኣብ ማእከል-ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ መባእታውን ናይ ካልኣይ ደርጃ ትምርህታት ወይ ውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንኽትመሃሩ ዘድልየኩም ነጥቢ ንምውህላል ክትመሃሩ ትኽእሉ። ኣብዚ ማእከል’ዚ፡ ብርክት ዝበላ ሞያዊ ትምህርታት ውን ክትመሃሩ ትኽእሉ።

እቲ ብሳርቩክስ ዝፍለጥ ቤት-ትምርህቲ ኸኣ፡ ነቶም ፍሉይ ድሕረ-ባይታን ድልየታት ዘለዎም፡ ማለት ፊዴል-ዘይቆጸሩ ወይ ውን ትምርህቶም ከመሓይሹ ዝደልዩ ኣባጽሕ ዝምልከት ቤት-ትምርህቲ እዩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ኩሉ ከባቢታት ከተማ ሱንድበሪ፡ ብርክት ዝበላ ማእከላት-ጥዕና ኣለዋ። ናብኣተን ብምኻድ ቆጸራ ሒዝኩም ሓኪም ክትረኽቡ ወይ ውን ህጹጽ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ኣብዚ ከተማ፡ ፍሉይ ሕክምና ኣዴታትን ህጻናትን ውን ኣሎ። ብዜካ’ዚ፡ ብርክት ዝበሉ ሓካይም -ስኒ ውን ኣለዉ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምምሕዳር ከተማ ሱንድበሪ፡ ምስ ናይ ትርጉም ትካል ዝኸተሞ ውዕል ኣሎ። በዚ መጠን ኣብ ዝግበር ርኽክባት ናይ ተርጓሚ ድሌት ምስ ዝህሉ፡ ከም ዝቍጸር ይግበር።

Bild på tågstationen i Sundbyberg

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣገልግሎት መጎዓዝያ ካብን ናብን ከተማ ሱንድበሪ፡ ኣዝዩ ስሉጥ እዩ። መስመር መጎዓዝያ ናተን ብትሕቲ ምድሪን ብላዕሊ ካብ ከተማ ወጻኢ ዝኸዳን ባቡራት፡ ኣውቶቡሳት፡ ከማኡ ውን ካልኦት ባቡራትን ኣሎ። ናብ ማእከል ከተማ ስቶክሆልም ንምኻድ ኣስታት 10 ደቓይቕ ይወስድ። ናብ ካልእ ክፋል ከተማ ወይ ውን ካብ ከተማ ወጻኢ ንምኻድ ውን ስሉጥ ናይ መጎዓዝያ ኣማራጺታት ኣሎ።

ክልተ መርዕረፊ-ነፈርቲ (ማለት ናይ ስቶክሆልምን ብሮማን)፡ ብቐረባ ይርከቡ። ናብዚ መዕርፎ-ነፈርታት ብመኪና ወይ ውን ብህዝባዊ መጎዓዝያ ክትከዱ ትኽእሉ። ንመጎዓዝያ ኣብ ከተማ ሱንድበሪ ብዝምልከት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ከተንብቡ ትኽእሉ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ከተማ ሱንድበሪ ብዙሕ ናይ ስራሕ ሜዳታትን ኣገልግሎታትን ኣሎ። ኣብቲ ከተማ፡ ኣስታት 4000 ነኣሽቱን ዓበይትን ትካላት ኣለዋ። ትካል ክትምስርቱ እትሓስቡ ሰባት፡ ሓሳባውን ፊናንሳውን ድጋፍን ምኽርን ንምርካብ ምስ ትካል ኒፎረታግስ-ሰንትሩም ክትራኸቡ ትኽእሉ።

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሱንድበሪ ኣስታት 1800 ተቆጺሮም ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ። ንድልየታት ናይቶም ብብዝሒ ናብዚ ከተማ’ዚ ዝውሕዙ ዘለዉ ሰባት ንምርዋይ፡ ምምሕዳር ከተማ ሱንድበሪ፡ ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ናይ ምቍጻር ውጥናት ኣለዎ። ኣብ መዳያት መውዓሊ ወይ ክንክን ህጻናትን ክንክን ኣረጋውያንን ጽቡቕ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣሎ። ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ንምርኣይ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ክትርእዩ ትኽእሉ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
STL söker flera medarbetare i Sundbyberg Account manager
Vill du bli bäst? Omge dig med de bästa! Ansök idag! Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Junior UX - designer till Swedbank! Systemutvecklare/Programmerare
Vikarierande marknadschef till Audika Marknadschef
Barnvakt / Nanny Extrajobb Stockholm Sundbyberg 1 eftermiddag / vecka Barnflicka/Barnvakt
Vi söker medarbetare till vår kund St1s kundtjänst Kundtjänstmedarbetare
Nätverkstekniker med fokus på IT - säkerhet till Svenska kraftnät Nätverkstekniker
Nyhetsredaktör till kommunikationsenheten med placering i Stockholm Redaktör
Svenska kraftnät söker en Finansdirektör Ekonomidirektör/Finanschef
BRINNER DU FÖR KVINNOR OCH FLICKORS RÄTTIGHETER? Jobba med oss och gör skil Medlemsvärvare, intresseorg./Telefonkommunikatör
IT - ARKITEKT , INFRASTRUKTUR OCH IT - SÄKERHET TILL SVENSKA KRAFTNÄT Infrastrukturarkitekt
Exjobb , Metodutveckling för stokastisk obalansdata Civilingenjör, elkraft
Exjobb , Teknisk / ekonomisk utvärdering av systemtjänstleverantörer i Norden Elektrotekniker
Kundvärd för kvälls - och helgjobb Medborgarskolan Sundbyberg Konferensvärd/Konferensvärdinna
Ansvarig Diagnosstöd Informatör/Kommunikatör
Barnvakt / extrajobb , Sundbyberg Barnflicka/Barnvakt
Distriktssköterska / sjuksköterska Sjuksköterska, grundutbildad
Älvkvarnsskolan söker en lärare Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Miljöhandläggare med inriktn. hälsoskydd ev. att vara samordnare Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Software Engineer - Senior Frontend Developer Frontend-utvecklare

ገጽ 1 ናይ 787

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Sundbyberg

​ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

43 000

ስፍሓት መሬት

9 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm 8,6 km

Solna 2,8 km

Uppsala 68 km

Norrtälje 69 km

Södertälje 39 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ