Tanum

ከተማ ታኑም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኣውራጃ ቡሁስሌን ይርከብ። እቲ ከተማ ብብዙሕነት ዝልለ ከባብያዊ ጸጋ ዝለለ ኮይኑ መሬቱ ብገማግም-ባሕሪ፡ ደሴታት፡ ጫካ ኣግራብን፡ ባሕሪን ብሕርሻዊ ሰጣሕ መሬትን ዝማዕረገ እዩ። እቲ ኣብ ከተማ ታኑም ዝርከብ ኣብ ኣኽእውሕ ተወቒሩ ዝርከብ ጥንታዊ ስእልታትን ጽሑፋትን ኣብ 1994 ኣብ መዝገብ ታሪኻዊ-ውርሻ ዩነስኮ ዝኣተወ ጥንታዊ ውርሻ ሓደ ካብ መለዪታት ናይታ ከተማ እዩ። እቲ ኣብ ማእከል ባሕሪ-ዝርከብ ኣብ 2009 ዝተመስረተ ብኮስተርሆቨውት ዝፍለጥ ሃገራዊ መናፈሲ ማእከል፡ ኣብዛ ከተማ ይርከብ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ታኑም ዝተፈላለየ ዓይነት መንበሪ-ኣባይቲ ይርከብ። እቲ ብምምሕዳር ናይታ ከተማ ወይ ውን ብግላውያን ትካላት ዝውነን መንበሪ-ኣባይቲ፡ ዝካረ፡ ዝሽየጥ፡ ጭቕጭቅ ዝበለ መንበሪ ከምኡ ውን ፋሕ ዝበለ ይርከቦ። እቲ ዝዓበየ ትካል ክራይ-ኣባይቲ እቲ ብታኑም ቦስተደር ዝፍለጥ ብምምሕዳር ናይታ ከተማ ዝውነን እዩ። እዚ ትካል እዚ ኣስታት 600 ኣባይቲ-ክራይ ይውንንን የመሓድርን። ብመንገዲ ናይ’ዚ ትካል’ዚ ገዛ ክትወስዱ ምስ እትደልዩ ብኸመይ ሪጋ ትስርዑን፡ ኣብዚ እዋን ዝካረ ኣብይቲ ኣለዎምን የለዎምን ንምፍላጥ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይቲ ትካል ኣቲኹም ክትድህስሱ ትኽእሉ።

ኣብ ከተማ ታኑም ዝተወሰና ናይ ግሊ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ኣለዋ። ገለ ካብኣቶም ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕድራ ከተማ ታኑም ክትረኽብዎም ትኽእሉ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ንሓላፊ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ክትውከሱ ትኽእሉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ታኑም ዝተፈላለየ ቋንቋ ዝዛረቡ ስደተኛታት ኣለዉ። ንኣብነት፡ ዓረበኛ፡ ትግርኛ፡ ሶማለኛ፡ ታይላንድን ዳሪን ይርከብዎም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ታኑም ኣስታት 130 ንጡፋት ማሕበራት ይርከባ። እዘን ማህበራት ኣብ ዝተፈላለያ መዳያት ሕብረተ-ሰብ ዝነጥፋ ኮይነን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታ ናይቲ ወረዳ ይርከባ። ኣብ መዝገብ-ማሕበራት ናይቲ ወረዳ ዝርዝር ኣስማት ማሕበራትን ዝነጥፋሉ ጽላትን ክትረኽቡ ትኽእሉ። ኣብ ከተማ ታኑም ሽወደናዊ ቤት-ክርስትያንን ካልኦት ነጻ ኣብያተ-ክርስትያንን ይርከባ። መስጊድ ብቐረባ ኣብ ከተማ ኡደቫላ ይርከብ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ታኑምስንሀደ ኣብያተ-ጽሕፈታት ማሕበራዊ ጉዳያት ይርከብ። ንኣብነት፡ መቐበሊ ሓደስቲ ስደተኛታት፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ፡ ፋርማሲ፡ ኣገልግሎት ፖስታን ባንክታትን ይርከብ። ኣብ ስትሮምስታድ ከኣ፡ ኣብያተ-ጽሕፈታት ማዕከን ማሕበራዊ-ውሕስነት፡ ቤት-ጽሕፈት ቀረጽን ቆጸራ-ህዝብን ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ንጥሮተኛታትንይርከብ።

ኣብያተ-ንባብ ኣብ ኣርባዕተ ከተማት ወይ ዓዲታት ይርከብ። እታ ኣብ ታኑምስሀደ እትርከብ ግን እታ ዝዓበየት ቤት-ንባብ እያ። ብዜካ’ዚ ኣብቲ ወረዳ ሓራጅ ወይ ዘገልገለ ንብረት ዝሽየጠሉ ድኳናት ውን ኣሎ።

ኣብ ወረዳ ታኑም ብርክት ዝበላ መዓልታዊ ሃለኽቲ ኣቍሑ ዝሸጣ ድኳናት ኣለዋ። ንኣብነት ከም ኩፕ ኮንሱም፡ ኢካ ወዘተ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይቶ ወረዳ ይርከቡ። ኣብ ሕዳር 2014 65 ድኳናት ዝአንግድ ናይ ዕድጊ-ማእከል ኣብ ታኑምስሀደ ክኽፈት መደብ ኣሎ። ዓቢ ድኳን ኣቍሑ ዝኾነ ኢክያ ኣብ ከተማ ኡደቫላ ይርከብ።

ንከተማ ወይ ወረዳ ታንዩም ዝድህስስ ፊልም ክትርእዩ ምስ እትደልዩ ኣብዚ ጠውቑ

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣገልግሎት ክንክን ቆልዑ ኣብ ከተማ ታኑም መለሊይኡ ብዙሕነት’ዩ። እቲ ብንፉዓትን ክኢላታትን ሰራሕተኛታት ምካየድ መውዓሊ-ህጻናትን መጸናግዒ ማእከል ህጻናትን፡ መሳጥን ውሑስን ሃዋህውን ዝዓሰሎ እዩ። ንውላድኩም ናይ መውዓሊ-ህጻናት ክወሃቦ ኣስታት 3 ወርሒ ግዜ ይወስድ። ኣብቲ ብኤከን ዝፍለጥ ማእከል ስድራ-ቤታት ክፉት መውዓሊ-ህጻናት ይርከብ። ብዜካ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሰ ብምትሕብባር ወለዲ ዝተመስረታ ኣብያተ-ትምርህቲ ማእከል መውዓሊ-ህጻናትን ውን ኣለዋ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ወረዳ ታኑም 9 መባእታዊ ቤት-ትምህርታት ኣለዋ። እታ ኣብ ታኑምስሀደ እትርከብ ማእከላይ ደራጃ ትምርህቲ ታኑም ንእሽቶይ ቤት-ትምርህቲ ኮይና ንኽትመሃረላ ኣዝያ ምችእቲ እያ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ መባእታዊ ደረጃ ትምርህቲ 
ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ካልኣይ ደረጃ ትምርህቲ

ዕድላት ትምህርቲ

እቲ ብምምሕዳር ከተማ ዝእለ ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ ብፉቱራ ዝበሃል ትካል ዝምእከል ኮይኑ ኣብ ታኑምስሀደ ይርከብ። እቲ ትካል ዝተፈላለየ ትምህርታት ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት የስተኣናግድ። ንኣብነት ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት ውን ክትመሃሩ ትኽእሉ። ኣብ ግረበስስታድ ህዝባዊ ላዕለዋይ ትካል ትምርህቲ ይርከብ። ብቐረባ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ እቲ ኣብ ከተማ ትሩልሃታን ዝርከብ ዩኒቨርስቲ እዩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ታኑም ክልተ ማእከላት-ጥዕና ኣለዋ። እታ ሓንቲ ኣብ ታኑምሸደ እታ ካልኣይቲ ከኣ ኣብ ፍያልባካ ይርከባ። ሕክምና ስኒ ከኣ፡ ኣብ ታኑምሸደን ሃምቡርግሱንድን ኣለዋ። እቲ ብኤከን ዝፍለጥ ኣብ ታኑምሸደ ዝርከብ ማእከል ስድራ-ቤታት እገግሎት ሕክምናዊ ክንክን ኣዴታትን መንእሰያትን ዘዋደደ እዩ። ዓበይቲ ሆስፒታላት ኣብ ስትሮምስታድ፡ ኡደቫላን ትሩልሀታንን ይርከብ።

ንደቕኹም ዝምለክት ሻቕሎት፡ ስድራቤታዊ ወይ ቤተ-ሰባዊ ሽግር፡ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ወይን ካልእ ስክፍታታት ምስ ዝህልወኩም ናብ ሞተስሁሰት ብምምጻእ ምኽርን ድጋፍን ክትረኽቡ ትኽእሉ። ሞተስሁሰት ኣብ ታኑምሸደ ትርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ምምሕዳር ከተማ ንምዝርራብ ቆጸራ ምስ ዝህልወኩም እሞ ኸኣ ናይ ቋንቋ ጸገም ምስ ዝህልወኩም፡ ምምሕዳር ተርጓሚ ክቆጽረልኩም ይኽእል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

እቲ ብ ኢ-6 ዝፍለጥ ናብ ኦስሎ ነርወይን ዮተቦርግን ዝወስድ ዋና ጽርግያ ብከተማ ታኑስ ሰንጢቑ’ዩ ዝሓልፍ። ብወገን ምብራቕ ምስ ዞባታት ዳልስላንድ፡ ቫርምላንድን ዞባ ቨነርን ዘራኽብ ጽግርያ ውን ኣለና። መዋፈሪ ባቡራት ታኑስ ካብ ታኑንስሀደ ውጽእ ኢልካ ኡርከብ። ካብቲ መዕረፊ-ባቡራት ብመንገዲ ቦሁስ ኣቢልኩም ንሰሜን ክሳብ ስትሮምስታድ ንደቡብ ውን ክሳብ ኡደቫላን ዮተቦርን ክትጎዓዙ ትኽእሉ። ንሰዓታት ባቡርን ኣውቶቢሳትን ብዝምልከት ኣብዚ መርበብ-ሓበሬታ መጎዓዝያ ምዕራብ ሽወደን ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ካብ ከተማ ታኑም ኣብ ዝቐረብ ርሕቀት ዝርከብ መዕርፎ-ነፈርቲ እቲ ኣብ ከተማ ትሩልሃታን ዝርከብ እዩ። ብመኪና ካብ ታኑምስሀደ ናይ ሰዓት ርሒቑ ይርከብ። ካብ ሽወደብ ወጻኢ ክትገሹ ምስ እትደልዩ፡ ኣብ ከተማ ዮተቦሪ ክልተ ማዕርፎ-ነፈርቲ ይርከብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ከተማ ታኑም ብትካላትን ፋብሪካታትን ዘዕለቕለቐት ከተማ እያ። ኣብዚ ከተማ ኣስታት 2200 ትካላት ይርከባ። እተብ ዝበዝሓ ትካላት ነኣሽቱን ማእከሎትን እየን። እቶም ዝዓበዩ ወሃብቲ-ስራሕ ኣብቲ ወረዳ፡ ምምሕዳር ከተማ፡ ትካል ኖርዳን፡ ስፖርት ሾፐን፡ ተትራ ፓክ ኢንቨንቲንን ታኑም-ስትራንድን እዮም። ኩሎም እዘን ትካላት ኣብ ካብ 3 ማይል ዘይርሕቕ ቦታ ካብ ታኑምስሀደ ውጽእ ኢልካ ይርከባ።

ወረዳ ታኑም ምስ ኣርባዕተ ከተማታት ይዳወብ። ንሳተን ከኣ፡ ስትሮምስታድ፡ ዳልስኤድ፡ ሶተናስን ሙንከዳልን እየን። ማእከል ናይዘን ዝተጠቕሳ ተዳወብቲ ከተማታት፡ ካብ ታኑምስሀደ ናይ ኣብ 5 ማይል ርሕቀት ይርከባ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Produktambassadör / Eventpersonal i Tanumshede Butiksdemonstratör
Allmänspecialist till vårdcentral i Tanum Specialistläkare
ST - läkare till Tanum ST-läkare
Tandsköterska Tandsköterska
Familjerättssekreterare Familjerättssekreterare
Träarbetare Träarbetare/Snickare, utan yrkesbevis
Butikschef Butikschef
Elevassistent / resurspedagog till Lur skolan Stödpedagog
Administratör Löneadministratör
Maskinoperatör / Träbearbetning Maskinsnickare/Operatör, trävaruindustri
Restaurang - och cafépersonal till Sportshopen i Grebbestad Köksbiträde
Tandhygienist , Folktandvården Hamburgsund / Tanumshede Tandhygienist
Farmaceut till apoteksgruppen Tanumshede Farmaceut/Apotekare
Socialsekreterare inriktning ensamkommande Socionom
Lantbrukare , blandad drift Lantbrukare, blandad drift
Produktambassadör / Eventpersonal i Tanumshede Butiksdemonstratör
Helg - och kvällstjänst till Hedegårdens korttidsverksamhet Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Skolbussförare till Nettbuss i Bullarn Bussförare/Busschaufför
Lärare i svenska som andraspråk till åk 1 - 6 , Hedeskolan Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Förskollärare till Hogane förskola Lärare i förskola/Förskollärare

ገጽ 1 ናይ 6

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Tanum

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

12 300

ስፍሓት መሬት

945 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Strömstad 32 km

Uddevalla 61 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ