Tierp

ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝምርኮሳ ዓዲታት፡ ጀራዲን፡ ግምብታት፡ ሃብታም ተፈጥሮኣዊ ከባብን ገለ ካብ መለየቲታት ምምሕዳር ከተማ ቴርፕ እዩ። ቅርበት ካብ ባሕርን ገማግም ባሕርን፡ ቅርበት ናብ ከተማታት ያቭለ፡ ኡፕሳላ፡ መዕረፊ-ነፈርቲ ስቶክሆልምን ከተማ ስቶክሆለምን ውን ገለ ካብ ጀኦግራፊካዊ ኣቀማማጣኣዊ ጸጋ ከተማ ቴርፕ እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ቴርፕ ከምኡ ውን ኣብ ዓዲታት ኦርቢሁስን፡ ሶደርፎሽ፡ ኻርፕሊንገን ኣብ ምሕዱግ ከባቢታት ኣስታት 20000 ሰባት ይቕመጡ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Tierp kommun
መንበሪ-ገዛ

ከተማ ቴርፕ፡ ንክራይ-ኣባይቲ ዘመሓድር ትካል የብሉን። ናብዚ ከተማ’ዚ ምግዓዝ ዝሓሰበ ሰባ ከኣ፡ ባዕሉ ገዛ ናይ ምርካብ ሓለፍነት ይህልዎ። ገዛ ናይ ምክራይን ወይ ውን ናይ ምግዛእን ዕድላት ግን የለን ንምባል ኣይኮነን። ብምምሕዳር ከተማ ቴርፕ እትወነን ሓንቲ ቴርፕስቢገን እትበሃል ትካል ክራይ-ኣባይቲ ኣላ።

ዝርዝር ናይተን ኣብ ከተማ ቴርፕ ዝርከባ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ቴርፕ ኣቲኹም ክትርእዩ ትኽእሉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ቴርፕ ብብዝሒ ካብ ዝዝረበሎም ቋንቋታት (ቋንቋ ሽወደን ወጊንካ)፡ ሶማለኛን፡ ትግርኛ፡ ዓረበኛን ቋንቋ ኢራንን ይርከቦም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ቴርፕ ምስ ካልኦት ሰባት ንምርኻብ ዝሕግዝ ዝተፈላለየ ምኣዲ ርክባት ኣሎ። ኣብዚ ከተማ’ዚ ብርክት ዝበላ ማሕበራት ይርከባ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዝርዝር ናይተን ኣብቲ ከተማ ንጡፋት ዝኾና ማሕበራት ክትረኽቡ ትኽእሉ።

Tierps badhusMarknad och bibliotek i Tierp

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብተን ኣካል ምምሕዳር ከተማ ቴርፕ ዝኾና ነኣሽቱ ዓዲታት፡ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ይርከበን እዩ። ኣብ ከተማ ቴርፕ ንኣብነት፡ ብርክት ዝበላ ድኳናት፡ ፋርማሲ፡ ሕክምና፡ ኣብያተ-መግብን ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳራዊ ኣገግሎታትን ይርከብ። ዝደለኹሞ ነገር ኣብዚ ከተማ ምስ ዘይትረኽቡ፡ ናብተን ዝኾነ ነገር ክትረኽቡለን እትኽእሉ ከተማታት፡ ኡፕሳላ ወይ ያቭለ ክትከዱ ትኽእሉ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

መውዓሊ-ህጻናት፡ ነቶም ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዝምልከት እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ቴርፕ 17 ማእከላት መውዓሊ-ህጻናት ኣለዋ። እዘን መውዓሊ-ህጻናት፡ ኣብ ቴርፕ፡ ሺርክቢን፡ መሀደቢ፡ ሞንካርቡ፡ ሶደርፎሽ፡ ቶቦ፡ ቨንደል፡ ኦርቢሁስ፡ ኤድቫላ (ሆልኔስ)፡ ካርሆልምን ዃርፕሊንገን ይርከባ።

ትምህርቲ ዘይኮነ ግዝያዊ መውዓሊ ህጻናት ውን ኣብ ዃርፕሊንገ፡ ካርልሆልም፡ ሺርክቢን፡ መሀደቢ፡ ቴርፕ፡ ቨንደልን ኦርቢሁስን ይርከብ።

እታ ብብዮርክጎርደንስ ፎሽኩላ እትፍለጥ ክፍቲ መውዓሊ-ህጻናት፡ ንወልደን ክሳብ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዝተሓዝአት እያ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ብመሰረት ሕጊ ሽወደን፡ ኩሎም ካብ 7 ክሳብ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት፡ ኣብ ትምህርቲ ክሳተፉ ኣለዎም። ስለዚ ኸኣ፡ ኣብ መባእታዊ ደረጃ ትምህርቲ ከም ዝሳተፉ ይግበር። እዚ ናይ መባእታ ደረጃ-ትምርህቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ዘሎ ደርጃ ትምህርቲ የጠቓልል። መብዛሕትኦም ቆልዑ ኣብ መባእታዊ ደረጃ ትምህርቲ 7 ዓመት ምስ መልኡ ይጅምሩ። 6 ዓመት እንከለዉ ውን ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም፡ እታ ሓንቲ ዓመት ግን ኣብ ኣዚለ ክፍሊ ከም ዝመሃሩ ይግበር።

ኣብ ከተማ ቴርፕ 11 ናይ መባእታ ደርጃ ኣብያተ-ትምህርታት ኣለዋ። እዘን ኣብያተ-ትምህርታት ኣብ 10 ዓዲታት ናይቲ ዞባ፡ ፋሕ ኢለን ይርከባ።

ኣብ ከተማ ቴርፕ፡ ሆግባሪስስኩላን ተባሂላ እትፍለጥ፡ ኣብ ቴርፕስ-ሾፒን እትርከብ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ኣላ።

ዕድላት ትምህርቲ

መደብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ፡ ነቶም ሓደስቲ ስደተኛታት መሰረታት ቋንቋ ሽወደን ንምምሃሮም ዝዓለም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ እዩ።

ኣብ ከተማ ቴርፕ፡ ንዓበይቲ ዝቀንዐ ዝተፈላለየ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣሎ። 40 ደቓይቕ ካብ ከተማ ቴርፕ ውን ኡፕሳላ ዩኒቨርስቲ ይርከብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ቴርፕ፡ ማእከል-ጥዕና ኣሎ። እዚ ማእከል-ጥዕና’ዚ፡ ክፍሊ ህጻናት፡ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት፡ ሓካይም ስነ-ኣእምሮን፡ ዓበይቲ ሓካይም ዶክቶራትን ኣለዉዎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ዝግበር ርኽክባት፡ ቋንቋ ሽውድን ዝሓጽረኩም ወይ ውን ዘይትኽእሉ ምስ እትኾኑ፡ ተርጓሚ ክቁጸረልኩም መሰል ኣለኩም።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ’ዚ፡ ምስ ቤት-ጽሕፈት ኣገግሎት ነባሮ (ሜድቦርያር-ሰርቪስ) ክትራኸቡ ትኽእሉ።


ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ከተማ ቴርፕ፡ ጥቓ ከተማታት ስቶክሆልም፡ ያቭለን ኡፕሳላን ከማኡ ውን ጥቓ መዕርፎ-ነፈርቲ ስቶክሆልም፡ ይርከብ። ኣብ ኣውራጃ ኡፕሳላ ኣብ መጎዓዝያ ዝነጥፋ ኣውቶቡሳት ብትካል መጎዓዝያ ኡፕላድስትራፊክ ዝተማእከላ እየን።

መውፈሪ-ባቡራት፡ ኣብ ማእከል ከተማ ቴርፕ-ሾፒን ይርከብ። እተን ብሰሜን ካብ ከተማ ያቭለ ብደቡብ ከኣ ካብ ኡፕሳላ፡ መዕርፎ-ነፈርቲ ስቶክሆልምን ከተማ ስቶሆልምን ዝመጽኣ ባቡራት ከኣ ብሕንብርቲ ከተማ ቴርፕ ይሓልፋ።

በተን ብኡፕቶገት ዝፍለጣ፡ ኣብቲ ቦታ ብብዝሒ ዝንቀሳቐሳ ባቡራት እምበኣር፡ ንደቡብ ናብ ኡፕሳላን ንሰሜን ከኣ፡ ንከተማ ያቭለ ክትከዱ ትኽእሉ። እዛ ብኡፕቶገት ዝፍለጣ ባቡራት ክሳብ መዕርፎ-ነፈርቲ ስቶክሆልም ይበጽሓ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ከተማ ቴርፕ፡ ብርክት ዝበላ ነኣሽቱን ዓበይትን ትካላት ይርከባ። ኣብነታት ናይተን ዕብይ ዝበላ ትካላት፡ ኣትላስ-ካፕኮ፡ ሙንተሽን ኢራስቲልን ይርከባ። ናብቲ ከባቢታት ዝርከባ ከተማታት ኬድካ ንምስራሕ ዘኽእል ስሉጥ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ብምህላዉ ኸኣ፡ ስራሕ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኣይገብሮን እዩ።

 ኣብ ከተማ ቴርፕ፡ እቶም ናይ ባዕሎም ትካል ንምጅማር ዝሓስቡ ሰባት ጽቡቕ ድጋፍ ክረኽቡ ይኽእሉ። ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎታት ነባሮ ከተማ ቴርፕ፡ ነዚ ብዝምልከት ጠቓሚ ሓበሬታ ክልግሰልኩም ይኽእል እዩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
HR Professional HR-specialist/HR-adviser
Aktivera Tierp söker instruktörer Idrottsinstruktör/Idrottstränare
Tierps Korttidsboende söker Fysioterapeut Fysioterapeut/Sjukgymnast
Maskinoperatör till spännande företag i Söderfors Maskinoperatör, mekanisk verkstad
Sjuksköterska - Kväll - natt och eventuellt dag Sjuksköterska, grundutbildad
Lärare i grundskolans senare år - Sv / En , Rektorsområde 2 Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Sjuksköterska till vård - och omsorgsboende (äldreboende) , Tierps kommun Sjuksköterska, grundutbildad
Lärare i Sv / En / SvA åk 4 - 6. Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Lärare i grundskolans tidigare år , Ro 2 , Vendels skola Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Platschef till drift Tierp Drift- och underhållsingenjör, anläggning
Sjuksköterska , jourmottagningen Tierp Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska Hemsjukvården Sjuksköterska, grundutbildad
Extra Brevbärare , Tierp Brevbärare
CNC - operatörer sökes för kunds räkning CNC-operatör/FMS-operatör
Lärare för fritidshem / fritidspedagog till Bruksskolan , RO1 - Tierp Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Lärare för fritidshem / fritidspedagog Aspenskolan Tierp RO1 Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Montör sökes för kunds räkning Montör, metallprodukter
Montörer sökes till attraktiv kund i Tierp Montör, metallprodukter
Servitris / servitör Servitör/Servitris
Fysioterapeut med erfarenhet av äldrevård! Fysioterapeut/Sjukgymnast

ገጽ 1 ናይ 855

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Tierp

​ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

20 144

ስፍሓት መሬት

1 550 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Gävle 47 km 
Uppsala 61 km 
Stockholm 127 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ