Tingsryd

ኣብ ሰሓቢ ዝኾነ ገጠራዊ ግን ከኣ ጥቓ ዓበይቲ ከተማታት ዚርከብ ኮምዩን ክትቅመጥ ትደሊዶ? ከምኡ ካብ ኮነ ቲንግስሪድ ኮምዩን ንዓኻ ይሰማማዕ እዩ። ቲንግስሪድ ብዙሕ ባህላታት ዘለዎ ማሕበረሰብ እዩ፡ ንሕና ከኣ ኣብ መንጎ ሰባት ርክባት ነተባብዕ። ኣብዚ፡ እቲ ውላድካ ብቅሳነት ኪዓቢ ይኽእል፡ ንስኻ ድማ ከም ወላዲ መጠን ኣብ ሃብታም ዝኾነ ማሕበራዊ ህይወትን ንጡፍ ቢዚነሳዊ ሃዋህውን ክትነብር ትኽእል። ብእግሪ ዚኽየዶ ግሩም ኣብያተትምህርትን ማእከላት ጥዕናን ፋርማስን ባንክታትን ግሮሰሪታትን ናይ ሓላል ስጋን ቤትንባብን ቤትጽሕፈት ዕዮን ድኳናትን ኣሎ። ነቶም ናይ ማኪና ምዝዋር ፍቓድ ዘይብሎም፡ እዚ ዓቢ ዕድል እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ Tingsryd.seረአ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ቲንግስሪድ ኮምዩን ኩሉ ሰብ ይፋለጥ እዩ፡ እዚ ድማ ውሕስነት ይፈጥር። ዝካረ መንበሪ ቤት ምስ እትደሊ ናብቲ ናይቲ ኮምዩን ምምሕዳር ከተመልክት ትኽእል፡ ንሳቶም ድማ ኣብ ኩሉቲ ኮምዩን ኣማኢት ገዛውቲ ኣለዎም። ናይ ቤተሰብካ ብዝሒ ብዘየገድስ ሕሱር ገዛውቲ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ቲንግስሪድ ብሕታውያን ወነንቲ ኣባይቲ ክትርኢ እውን ትኽእል ኢኻ።

ገዛ ወይ መሬት ክትዕድግ እንተ ደሊኻ ነቶም ናይ ቲንግስሪድ ኣወዓዓልቲ ወይ ደላሎ ተወከሶም።

Hyreshus i Tingsryd
 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ቲንግስሪድ ብዙሕ ባህላታትን ብሔራትን ዘለዎ ኮምዩን እዩ። ኣብኡ ብዘይካ ሽወደናውያን፡ ሲርያንን ሶማልን ጀርመንን ኣፋኒስታንን ኢራቕያውያንን ሆላንዳውያንን ኢራናውያንን ኣልባናውያንን ሩስያውያንን ሮርቨጃውያንን ደንማካውያንን ሰርብያውያንን ኤሪትራውያንን ታይላንዳውያንን ብሪጣንያውያንን በልጃውያንን ወዘተ. ኣለዉ። እቲ ኮምዩን ካብ ጥንቲ ናይ ጀርመናውያንን ሆላንዳውያንን ደንማርካውያንን ፍቱው ቦታ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ማሕበራት ምስታፍ ማለት ርክባት ምፍጣርን ብጾት ምጥራይን ማለት እዩ። ናብ ስፖርት፡ ምግፋፍ ዓሳ፡ ሙዚቃ ትግደስ እንተ ኾንካ፡ ወይ ካልኦት ሰባት ንምርካብ ድሌት እንተ ኣሎካ፡ ኣብ ማሕበራት ምስታፍ ግሩም እዩ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።
ቤትክርስትያን ምኻድ ትደሊ እንተ ኾንካ፡ ሽወደናዊት ቤትክርስትያንን ሶደርፖርትሺርካን ኣሎካ። ኣብ ቨክሾ መስጊድ ኣሎ፡ ናብኡ ንምኻድ ብኣውቶቡስ ልዕሊ 30 ደቓይቕ ይወስደልካ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ቤትጽሕፈት ዜጋታት

ብዛዕባ ቤትትምህርቲ ወይ ክንክን ጥዕና ሕቶታት ኣሎካዶ፡ ወይ ፎርም ንኽትመልእ ሓገዝ ትደሊዶ? ክንሕግዘካ ኢና! ኣብቲ ኣብ ቲንግስሪድ ኮምዩን ዚርከብ ቤትጽሕፈት ዜጋታት ወይ Medborgarkontoret ነቲ ሕቶታትካ ኪምልሽ ዚኽእል ብቑዕ ሰብ ኣሎ። ኣብኡ ነቲ ካብ ምምዝጋብ ኤስኤፍኢ ጀሚሩ ክሳዕ ምስ ቤትጽሕፈት መድህንን ሚግራሹንቨርከትን ንኽትራኸብ ዚሕግዘካ ናይ መእትዊ ወይ መላላዪ ኣተሓባባሪ ክትረኽቦ ትኽእል።

መራኸቢ ቦታታት

ኣብ ቲንግስሪድ ኮምዩን እተፈላለየ መራኸቢ ቦታታት ኣሎ፤ Torgträffen i Ryd, Träffpunkt Urshult, Träffpunkt Tingsryd ከምኡውንTräffpunkt Konga። ኣብኡ ንህጻናትን ዓበይትን ናይ ቋንቋ ሽወደን ሓገዝ ንገብረሎም። ናብ ኩሉ ጉጅለታትን ዕድመታትን ዝቐንዐ እተፈላለየ ንጥፈታት ኣሎና።

ንግዲ

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ድኳናት፡ መግቢ፡ ክዳውንትን ኣቕሑ ገዛን ክትገዝእ ትኽእል። ኣብ ገሊኡ ድኳናት ከኣ ናይ ሓላል መግቢ ኣሎ። ኣብቲ ከም ናይ ቀዪሕ መስቀል ኩፓን፡ ሶደርፖርትሺርካን ካፈ ሚጎሪ ወይ ላየንስ ሓራጅ ዝመሰለ ድኳናት፡ ሕሱርን ግሩምን ኣቕሑ ገዛን ክዳውንትን ኣቕሑ ክሽነን ክትዕድግ ትኽእል።

ቤትንባብ

ኣብ ቲንግስሪድን ኡሽሁልትን ሪድን ኣልመቡዳን ሊነሪድን ቨከልሶንግን ኮንጋን ቤትንባብ ኣሎ። ኣብቲ ቦታ ኴንካ ወይ ብናጻ ተለቂሕካ መጻሕፍቲ ወይ ጋዜጣታት ከተንብብ ትኽእል። ኣብቲ ቦታ ዘየልቦ መጻሕፍቲ ክትእዝዝ ትኽእል። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ናይቲ ኮምዩን ቤትንባብ ተወሳኺ ኣንብብ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ቲንግስሪድ ኮምዩን መታን ንኣኻን ንደቅኻን ደስ ኪብሎም መደበኛን ናይ ህጻናትን ኣብያትትምህርቲ ኣብ ጥቓኻ ኣሎ። ናይ ቲንግስሪድ ኮምዩን ዕላማ መደበኛን ናይ ህጻናትን ኣብያትትምህርቲ ኣብ ሾውዓተ ክፍልታት ናይቲ ኮምዩን ከም ዚህሉን ኩሉ ደቂ ዘለዎ ወላዲ ድማ ዕጉብን ተሳታፍን ከም ዚኸውን ንምግባር እዩ። መጠየቕታ ምስ ምቕረብካ ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብቲ ቤትትምህርቲ ህጻናትን/ናይ ዕረፍቲ ቤትን ንውላድካ ቦታ ከም ዚርከቦ ውሕስነት ኣሎካ። ትምህርቲ ናጻ እዩ ውላድካ ድማ መግብን መጎዓዓዝን ብናጻ ይረክብ።

Vinkande skolbarn
 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ቲንግስሪድ ኡሽሁልትን ሪድን ረቨሞላን ሊነሪድን ቨከልሶንግን ኮንጋን ቫከልሶንግን ሸውዓተ ኮሙናዊ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ኣብኡ እቲ ውላድካ ሽወደንን ካልእ ዓይነት ትምህርትን ኪወስድ ይኽእል፡ ከምኡውን ናይ ኣደኡ ቋንቋ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ናትና መባእታ ኣብያተትምህርቲ ድለ።

ብዘይካ ሸውዓተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ፡ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ተምሃሮ ዚኸውን ኣህጉራዊ ክላስ ዘለዎ ሓደ ኮሙናዊ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ፡ ዋሳስኩላንን ኣሎ። ናይ ምህሮ ጸገም ዘለዎም ተምሃሮ ዚኸውን ከኣ ፍሉይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ።

ቲንግስሪድ ኮምዩን ሓንቲ ካብተን ዝበለጻን ዝማዕበላን ናይቲ ሃገር ናይ ሙዚቃ ኣብያተትምህርቲ AMB (Academy of Music and Business)​ ኣለዋ። ኣብዚ፡ ነቶም ናይ ሙዚቃ ብርቱዕ ስምዒት ዘለዎም ሰባት ኣብ ምሹእን ሰላማውን ኣከባቢ ኮይኖም ኪምሃሩ ተኽእሎ ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ለርሰንተር

እቶም ሓደስቲ መጻእቲ ኣብቲ ለርሰንተር ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት(sfi​) ኣብ ምሹእ ሃዋህው ኪምሃሩ ይኽእሉ። ኣብ ነፍስወከፍ ክላስ ውሱን ብዝሒ ተመሃሮ ኣሎ፡ በዚ መሰረትዚ ድማ እቲ መምህር ናብ ነፈስወከፍ ተምሃራይ ከድህብ ይኽእል። ኣብቲ ቤትትምህርቲ ኣብ ዓዓመት ኣህጉራዊ መዓልቲ ይብዓል፡ ዕላማኡ ድማ ምስ ባህልታት ንምልላይ እዩ። ኣብ ለርሰንተር እንግሊዝን ማትስን ፊዚክስን ከሚስትሪን ክንክን ጥዕናን ከይተረፈ ክትምሃር ትኽእል።

ዩኒቨርሲቲ

ናብ ኮለጅ ክትቅጽል ምስ እትደሊ ኣብቲ ናይ ቨክሾ/ካልማር ሊነ ዩኒቨርሲቲ ወይ ናይ ብለኪንገ ተክኒካል ኮለጅ ክትምሃር ትኽእል።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ቲንግስሪድ ኮምዩን ክልተ ማእከላት ጥዕና ኣለዋ፡ ሓንቲ ኣብ ቲንግስሪድ ሓንቲ ከኣ ኣብ ሪድ። ኣብ ቲንግስሪድ ሓዳስ ማእከል ጥዕና ኣላ፡ ኣብኡ መደበኛ ሓኪምን ሓኪም ስንን መሕረሲት ወይ ነርስ ክትረክብ ትኽእል። ናብ ናይ ቲንግስሪድ ወይ ናይ ሪድ ማእከል ጥዕና ንምኻድ ኣየናይ ከም ዝሕሸካ ባዕልኻ ክትመርጽ ትኽእል። ብሕማም ምኽንያት ናብቲ ክሊኒክ ክትከይድ ምስ ዘይትኽእል፡ ሓኪም፡ ነርስ ወይ መሕረሲት ኣብ ገዛ ክትመጽእ ትኽእል።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ተርጎምቲ ብዙሕ ኢና እንሰርሕ፡ መብዛሕትኡ እዋን ከኣ ብተለፎን እዩ። ኣብኡ ምስጢርካ ኣይወጽእን እዩ። እቲ እትብሎ ኩሉ ኣብቶም ዚምልከቶም ኣካላት እዩ ዚተርፍ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ Länstrafiken Kronoberg ኩሉ ካብን ናብን ቲንግስሪድ ኮምዩን ዚንቀሳቐስ ጕዕዞታት ትረክብ። ናብ ሮነቢን ካርልስሃምንን ዚኸዳ ኣውቶቡሳትውን ኣለዋ። ናብ ካልማር፡ ማልመ ወይ ስቶክሆልም ብባቡር ንምኻድ ኣብ SJ ተመልከት።

Det finns många jobb inom tillverkningsindustrin i Tingsryd
 

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ቲንግስሪድ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣብ ናይ ምስናዕ ፋብሪካውን ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣሎ፡ ይኹንምበር ኣብ ናይ ክንክንን ጥዕናን ማሕበራዊ ጉዳያትንውን ስራሕ ኣሎ። ኣብዚ፡ ብኣህጉራዊ ደረጃ ዚፍለጣ ዋኒናት ኣለዋ፤ Nelson Garden​, Hammarplast​, Börjes, Ryds Båt ከምኡውንLinders aluminiumbåtar​። ንክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተመልከት።

ናይ ቢዚነስ ሰብ ዲኻ፡ ናይ ውልቅኻ ዋኒን ክትጅምርከ ትደሊዶ? እምበኣር ንሕና ንሕልምኻ ንምግሃድ ክንሕግዘካ ኢና።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Tingsryd

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

12 156 

​ስፍሓት መሬት

1 207 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Växjö 44,6 km

Karlshamn 43 km

Ronneby 43 km​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ