Tjörn

ሾርን፡ ኣብ ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ሽወደን ዚርከብ ኮምዩን እዩ፡ ናይ ሽወደን ሳብዓይ ዝዓበየ ደሴት ከኣ እዩ። ኣብኡ ዓቢ ተፈጥሮ፡ ኣደናቂ ባህላውን ማሕበራውን ህይወት፡ እተፈላለየ ናይ ቢዚነስ ሃዋህው ኣሎ። እዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ነቲ ኮምዩን ንምንባር ከም ዚመርጹዎ ገይሩ፡ ሾርን፡ ናይ ዕድላት ደሴት። ኣብኡ ኣገራሚ ናይ ህንጻታት ስራሕ ይካየድ ኣሎ፡ እቲ ግሩም መስመራት ጕዕዞ ድማ ካብን ናብን ዮተቦሪ በጺሕካ ንምምላስ ኣቕሊሉዎ ኣሎ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

 

እቲ ልሙድ መንበሪ ኣባይቲ ነኣሽቱ ውልቃዊ ኣባይቲ እዩ፡ ግን ኣፓርትማን ኮምዶሚዩም እውን ኣሎ።

Tjörns Bostads AB ናይ ሾርን ኮምዩን ዝዓበየ ትካል ክራይ ኣባይትን ወናኒ ኣባይትን እዩ። ንሱ ናይቲ ኮምዩን እዩ። ንሱ ኣብተን መብዛሕትአን ናይቲ ኮምዩን ከተማታት 550 ኣፓርትማንን ኣስታት ሰማንያ ንካልእ ነገራት ዚካረ ኣባይትን ኣለዎ። እቲ ናይ ኣፓርትማ ትካል እተፈላለየ መንበሪ ኣባይቲ፡ ከም ተር ዝበለ ገዛውትን ናይ በይኑ መእተዊ ዘለዎ ኣባይትን የከፋፍል።

ብዙሓት ብሕታውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ። ኣብቲ Tjörns kundcenter ​​​ኣየኖት ምዃኖም ሓበሬታ ኪህልወካ ይኽእል።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ናይ መጀመርያ ቋንቋኦም ኖርዲካዊ ዝኾነ ተቐማጦ ኣለዉ። ካልኦት ኣብኡ ዚዝረባ ቋንቋታት ግን ስፓኛ፡ ዳሪ፡ ሶማሊ፡ ትግርኛ፡ ዓረብ፡ ኣልባንያ እየን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ሾርን ብዙሕ እተፈላለየ ዕላማታት ዘለወን ማሕበራት ዝጠርነፈ ሃብታምን ንጡፍን ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ። ንኣኻ ዚሰማማዕ ማሕበር ንምርካብ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ማሕበራት ደብተር ወብሳይት ረአ።


 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ሾርን ነታ ኩላ ደሴት ህይወታ ንኽትዕቅባ ዕላማ ዘለዋ ኮምዩን እያ። በዚ መሰረትዚ ኩለን እተን ከተማታት ነኣሽቱ እየን። እተን ዓበይቲ፡ ሸርሃምን፡ ሮናንግን ኮለሸርን ሆቪክስኖስን ሚገኖስን እየን።

ኣብታ ናይ ሾርን ዝዓበየት ከተማ ሸርሃምን፡ ናይቲ ኮምዩን ምምሕዳርን ናይ ሾርን ማእከል ዓሚልን ኣሎ። ኣብኡ እተፈላለየ ሓገዛት ይርከብ፡ ብዛዕባ ናይቲ ኮምዩን ንጥፈታት ምፍላጥ ከኣ ይከኣል። ኣብኡ ቀንዲ ቤትንባብን ናይ ቱሪስት ቤትጽሕፈትን ኣሎ። ኣብ ሸርሃምን፡ ቤትትምህርቲ፡ ባንክታት ድኳናት ማእከላት ጥዕና፡ ፋርማሲ፡ ሆቴል፡ ሕክምና ስኒ፡ ኣብያተመግቢ፡ ናብ ህጻናትን መንእሰያትን ዝዓለመ ባህላውን መዘናግዕን ማእከል ናይ ስካንዲናቭያ ስነጥበባዊ ቤተመዝክርን ኣሎ። ኣብ ሮንአንግ፡ ቤትትምህርቲ፡ ግሮሰሪታት፡ ሆቴላት፡ ኣብያተመግብን ናይ በረድ ኣደራሽን ኣሎ። ኣብ ኮለሸር ግሮሰሪታት ድኳናት ማእከላት ጥዕና፡ ፋርማሲ፡ ኣብያተመግብን ማሕበራዊ ቤትጽሕፈትን ኣሎ። ኣብ ምይገኖስ፡ ግሮሰሪታት፡ ድኳናት፡ ኣብያተመግቢ፡ ማእከላት ጥዕናን ፋርማሲን ኣሎ። ኣብ ሆቪክስነስ/ሀግቫል ናይ ባህልን መዘናግዕን ማእከል፡ ቤትንባብን ቤትትምህርትን ኣሎ።

ኣብታ ቀረባ ዝኾነት ስተኑንግሱንድ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮን ቤትጽሕፈት መድሃንን ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ትሕቲ ናይቲ ኮምዩን ምእላይ ህጻናት፡ ቤትትምህርቲ ህጻናት፡ መውዓሊ ስድራቢትን ናይ ቤትትምህርቲ ክንክን ህጻናት (ናይ ዕረፍቲ ቤት) ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ሾርን ግሩም መባእታ ቤትትምህርቲ ኣለዋ። ንሱ ብናይ መምህራን ማሕበር ግምት ኣብቲ ሃገር ሳብዓይ ደረጃት ዝሓዘ እዩ፡ ስለዚ ኣብ ቨስትስቨርየ እቲ ዝበለጸ እዩ። ኣብኡ ሸሞንተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ፡ ክልተ ካብአን ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ እየን።

ዝቐረበ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣብ ስተኑንግሱንድ ይርከብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ስተኑንግሱንድ Sfi-ትምህርቲ ይካየድ፡ ትምህርቲ ንዓበይቲውን ይውሃብ። ብዛዕባቲ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዚቐርብ ምልላይ ምስ ሕበረተሰብ እተባህለ ስልጠና፡ ምስ ካልኦት ኮምዩናት ብምትሕብባር እዩ ዚካየድ፡ ኣብ የተቦሪ ከኣ ይወሃብ።

ኣብ ሾርን ቢልስሮምስካ ህዝባዊ ኮለጅ ኣሎ። ኣብኡ እዘን ዚስዕባ ኮርሳት ኣለዋ፤ ሓፈሻዊ ኮርሳት (ምስ ወይ ብዘይ ናይ ሙዚቃን ስእሊ ወይ ዓለባ ምርጫታት)፡ ሳየንሳዊ መሰረት ዓመት፡ ሙዚቃዊ መደባትን ናይ መንእሰያት መሰልን - ዝጎዪ ኮርስ)

ኣገልጎት ጥዕና

 

እቲ Västra Götalandsregionenእዩ ንሕክምና ዚቆጻጸር።

ኣብ ሾርን፡ ናይ ኮለሸር፡ ሸርሃምንን ሚገነስን ማእከላት ጥዕና ኣለዋ። ኣባታተን ናይ ህጻናት ማእከላት ጥዕናውን ኣለዋ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታል ኩንግኣልቭስ ሆስፒታል እዩ።

ኣብ ሸርሃምን ህዝባዊ ናይ ስኒ ሕክምን ኣሎ፡ ኣብቲ ደሴት ብሕታውያን ሓከምቲ ስኒውን ኣለዉ።

ብመገዲ ናይቲ ኮምዩን ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ምኽርን ደገፍን ክትረክብ ትኽእል። ነቶም Mottagningsgruppenብተለፎን 0304-60 19 99 ወይ ብኤመይል mottagningsgruppen@tjorn.se ርኸቦም።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብቲ ምስቲ ኮምዩን እትገብሮ ርክባት በቲ እትርድኦ ቋንቋ ኣላይነትን ሓገዝን ክትረክብ ንኣና ኣገዳሲ እዩ። ቋንቋ ሽወደን ዘይትዛረብን ዘይትርዳእን ምስ እትኸውን ብመገዲ ተርጓማይ ጌርካ ክትዘራረብ መሰል ኣሎካ። ክትራኸበና ከሎኻ ወይ ቆጸራ ክትሕዝ ከሎኻ ተርጓማይ ምስ ዘድልየካ ነቲ ተሓጋጋዚኻ ወይ ሃንድለጋረ ሓብሮ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

እቲ ናይ ሾርን ሓባራዊ መጎዓዝያ፡ ኣውቶቡሳትን መሳገርቲ መራኽብን ኣለዎ። ናብተን ንእስ ዝበላ ደሴታት ከም ዲሮን፡ ኦስቶልን ሀሮንን፡ ዚመላለሳ መሳገርቲ መራኽብ ኣለዋ። ነቲ ሓባራዊ መጎዓዝያ፡ ቨስትትራፊክ እያ እትቆጻጸሮ።

ናይ ኣውቶቡሳትን መሳገርቲ መራኽብን ሰሌዳ ሰዓታት ኣብቲ Västtrafiks webbplats ይርከብ። ኣየነይቲ ኣውቶቡስ ወይ መሳገሪት መርከብ ክትወስድ ከም ዘሎካ ምስ እትጠራጠር ናብቲ ናይ ቨስትትራፊክ ኣገልግሎት ዓሚል 0771-41 43 00 ደውል።

ኣብ ሾርን፡ ባቡር የላን። እቲ ዝቐረበ መነሃርያ ባቡር ኣብ ስተኑንግስቱንድ እዩ ዚርከብ።

ዝቐረበ መዓርፎ ነፈርቲ፡ ላንድቨተር ወይ ናይ ዮተቦሪ ሲቲ አይርፖርት እዩ። ናይ አይርፖርት ኣውቶቡሳት ካብ ክልቲኣተን መዓርፎ ነፈርቲ ናብ ዮተቦሪ ይኸዳ፡ ካብኡ ከኣ ብኣውቶቡሳት ጌርካ ናብ ሾርን ኪኽየድ ይከኣል።


 

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቲ ናይቲ ሾርን ኮምዩን ኣስታት 1,000 ሰባት ይሰርሑ። እዚ ከኣ ነቲ ኮምዩን ናይቲ ደሴት ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ ይገብሮ።
ኣብ ሾርን እቲ ቢዚነሳዊ ህይወት ብነኣሽቱን ማእከሎትን ዋኒናት ዝቖመ እዩ። ኣብ ሾርን ኣብ ብዙሕ ሰክተር ዘተኮራ 1,900 ዋኒናት ኣለዋ። እተን ዝዓበያ ግን ኣብ ናይ ባሕሪ ንግድን፡ ኮንሳልትሽንን፡ ቱሪዝምን ንግድን ህንጻን ሕርሻን ዱርን ዓሳን ዘተኮራ እየን። ዝበዝሓ ዋኒናት ካብ 10 ዚውሕዱ ሰራሕተኛታት ኣለዉወን። ሓበሬታ ብዛዕባ ዝበዝሓ ዋኒናት ኣብ ናይቲ ኮምዩን ናይ ዋኒናት ደብተር ክትረኽቦ ትኽእል።

ካልኦት ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እዘን ዚስዕባ እየን፤ Wallhamn AB, Tarbit Shipping AB, Per Jacobsson Byggnads AB ከምኡውን Seniorbolaget i Sverige AB.

ናይቲ ኮምዩን ተልእኾ ንኣወንታዊ ምዕባለ ናይቲ ዘሎን ዚመጽእን ቢዚነሳዊ ህይወት ግሩም ሃዋህው ንኺፈጥረሉ እዩ። ብዙሓት ሰብ ዋኒናት ናብ ሾርን ንምምጻእ ግሩም ናይ መንበሪን ናይ ህይወትን ክንክንን ሃዋህው ኪፍጠር የድሊ። ኣብኡ ምዕቡል ኣገልግሎትን ትምህርትን ናይ ህጻናት ንጥፈታትን ማሕበራዊ ክንክንን ኣሎ። ናይ ባህልን መዘናግዕን እተፈላለየ ምርጫታት ነቲ ህይወት የሀብትሞ። ናብ ዮተቦሪን ናብ ተፈጥሮን ቅርበት፡ ንሾን ንኽትቅመጠላ ተፈታዊትን ሰሓቢትን ይገብራ።

ብዛዕባ ስራሕን ዋኒናትን ዝያዳ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ይርከብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Köksbiträden sökes! Restaurangbiträde
Tjörn söker drivna medarbetare! Account manager
Verksamhetskoordinator / samordnare friluftsliv Föreningskonsulent
Fritidspedagog Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Undersköterskor till Valåsens demensboende , timvikariat Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Personlig assistent till familjefar på Tjörn! Personlig assistent
Stödpedagog till Höviksnäs gruppbostad Stödpedagog
Receptionist Receptionist, telefonist
Personlig assistent sökes på ca 60 % till kvinna på Tjörn Personlig assistent
Fysioterapeut / sjukgymnast med enhetsansvar Fysioterapeut/Sjukgymnast
Personliga assistenter till glad 8 - årig tjej i Skärhamn! Personlig assistent
Trafikingenjör Civilingenjör, lantmäteri
Personlig assistent Personlig assistent
Undersköterskor till Valåsens demensboende Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Vill du arbeta som personlig assistent på Tjörn? Personlig assistent
Förskolevikarie sökes för flexibelt extrajobb inför hösten Lärare i förskola/Förskollärare
Bilmekaniker Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Städerska eller hushållsnära tjänster Städare/Lokalvårdare
Arbetsledare ROT - uppdrag (hantverk) eller RUT - uppdrag (trädgård , städ) Arbetsledare, anläggning
Hantverkare , målare och snickare Träarbetare/Snickare

ገጽ 1 ናይ 283

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Tjörn

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

15 050 invånare.

ስፍሓት መሬት

167 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Göteborg 35 minuter

Uddevalla 30 minuter​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ