Uddevalla

ከተማ ኡደቫላ፡ ሃብታም ተፈጥሮኣዊ ከባቢ፡ ባህላዊ ንጥፈታትን ውዕዉዕ ንግዳዊ ምንቕስቓስን ዝርከቦ ከተማ እዩ። ቅርበት ናብ ባሕሪ፡ ጫካን ጎቦታትን፡ ገለ ካብ መለዪታት ናይ’ዚ ከተማ እዩ። እዚ ኣብ ሕምብርቲ ኣውራጃ ቡሁስ ዝርከብ፡ ኣብ መዳይ ከባብያውን ክሊማውን ምዕባሌታት ዓቢ ሱግሚ ንቕድሚት ዝገበረ ከተማ’ዚ፡ መሳጢ ከባቢታትን ጦብላሕታ ዘትርፉ ትረኽቦታትን ገለ ካብ ጸጋታቱ እዮም። እቲ መካይን ዘይንቀሳቀስኦ፡ ኣስታት 9 ኪሎ-ሜትር ዝንውሓቱ ኣብ ገምገም-ባሕሪ ዝርከብ መዛወሪ ሜዳ ገለ ካብቲ ክትርእዮ እትብህጎ ኣካል ናይ’ዛ ከተማ እዩ። እዚ መዛወሪ ሜዳ’ዚ፡ ካብ ምብራቓዊ ሸነኽ ከተማ ኡደቫላ፡ ብማእከል ናይታ ከተማ ሰንጢቁ፡ ናብቲ ብሊንደስኔስ ዝፍለጥ ባሕሪ ይበጽሕ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ኡደቫላ፡ እታ ዝዓበየት ትካል ክራይ-ኣባይቲ፡ እታ ብምምሕዳር ናይቲ ከተማ እትውነንL ኡደቫላ-ሄም ተባሂላ እትፈለጥ ትካል እያ። ብዜካ'ዚ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ዝርዝር ናይ ካልኦት ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ውን ትረኽቡ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ኡደቫላ ካብ ዝዝረቡ ቋንቋታት፡ ቦስንያ፡ ሰርብያ፡ ክሮኦሽያ፡ ፊንላንድ፡ ኖርወይ፡ ዓረበኛ፡ ሶማለኛ፡ ጀርመን፡ ፖላንድ፡ ስጳኛ፡ ኢራነኛ፡ ታይ፡ ዴንማርክ፡ ቱርኪን ካልእን፡ ይርከብዎም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ኡደቫላ፡ ብርክት ዝበላ ማሕበራት ኣለዋ። ኣብ መዝገብ-ማሕበራት ብምእታው፡ ምስ ዘገድሳኹም ማሕበራት ኣብቲ ቦታ ኣለዋ ወይ የልዋን ክትርእዩ ትኽእሉ።

   
 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኡደቫላ፡ ቤት-ጽሕፈት ዜጋታት ወይ ነባሮ ትክረብ። ናብዚ ቤት-ጽሕፈት’ዚ ብምኻድ፡ ክህልወኩም ንዝኽእል ሓፈሻዊ ሕቶታት መልሲ ክትረኽቡሉ ትኽእሉ። ንኣብነት፡ ምስ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላት ንምርኻብ። ብዜካ’ዚ፡ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት ከተማ፡ ቤት-ንባብ፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን፡ ቤት-ጽሕፈት ማዕከን ማሕበራዊ-ውሕስነት (ፎርሸክሪን-ካሳ)፡ በዓል-መዚ ቀረጽ (ስካተ-ቨርከት) ውን ኣብ ማእከል ናይታ ከተማ ይርከቡ። ፋርማሲ፡ ባንክታት፡ ድኳናት፡ ኣብያተ-መግቢታት፡ እንዳ-ፒሳ ከማኡ ውን እንዳ-ሻሂታትን ውን ኣብ ማእከል ናይታ ከተማ ይርከብ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከተማ ኡደቫላ፡ ሓደ ካብቶም ኣብ ሽወደን ዝዓበዩ ማእከላት ዕድጊ ይርከቡ። ኣብዚ ቦታ’ዚ፡ እቲ ብኢከያ ዝፍለጥ ድኳን ኣቍሑ ይርከብ። ኣብ ከተማ ኡደቫላ፡ ክልተ ዘገልገለ-ንብረት ዝሽየጠለን ድኳናት ይርከባ። እታ ሓንቲ ብምምሕዳር ከተማ እትውነን ኮይና፡ ሕሱር ዘገልገለ ክዳውንትን ኣቍሑ ገዛን ይርከብ።

  

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማ ኡደቫላ፡ ዝነኣድ ኣገልግሎት መውዓሊ-ህጻናት ይርከብ። ኣብዚ ከተማ’ዚ መንግስታውን ናይ ግልን መውዓሊ-ህጻናት፡ ትምህርታዊ ማእከላት ንህጻናት ከምኡ ውን ክፉት መውዓሊ-ህጻናት፡ ይርከባ።

   
 

ትምህርታዊ ክንክን፡ ክበሃል እንከሎ፡ ብኣልየቲ ህጻናት ዝምእከል፡ ትምህርታዊ ንጥፈት እዩ። ብምምሕዳር ከተማ፡ ንህጻናት ዝወሃብ ንጥፈታት ክንክን፡ መውዓሊ-ህጻናት፡ መዘናግዒ ወይ ግዝያዊ መጽንሒ ህጻናትን ትምህርታዊ ምሕብሓብን፡ ክለባት ህጻናትን፡ የጠቓልል። ክለባት-ህጻናት፡ ነቶም 10 ክሳብ 12 ዝዕድሚኦም ህጻናት ዝምልከት ኮይኑ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታ ድሕሪ-ቀትሪ ከም ዝሳተፉ ይግበር።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ኡደቫላ፡ ብርክት ዝበላ፡ መንግስታውን ከምኡ ውን ናይ ግሊ ናይ መባእታዊ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርታት ይርከባ። እዘን ኣብያተ-ትምህርታት፡ ን7ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ዝሓቁፍ፡ ዝተፈላለየ ትምህርታዊ መደባት የአንግዳ። ደቕኹም ቅድሚ ኣብ ዚለ ክፍሊ ከምኡ ውን ቅድሚ 7ይ ክፍሊ ምጅማሮም፡ ንትምህርቲ ዝምልከት ምርጫኹም ወይ ድልየታትኩም ክትሕብሩ፡ ትኽእሉ። እታ ናይ ማእከላይ ደርጃ ቤት-ትምህርቲ ኡደቫላ፡ ኩሉ ሃገራዊ መደብ-ትምህርቲ ከምኡ ውን ሞያውን ግብራውን መደብ ትምህርታት ተአንግድ። እቶም ካብ 16 ክሳብ 19 ዝዕድሚኦም ሓደስቲ ስደተኛታት ቋንቋ ሽወደን፡ ቋንቋ እንግሊዝ፡ ቁጽሪ፡ ካልእ ዓይነት-ትምህርቲ፡ ከምኡ ውን መድብ-መእተዊ ትምህርቲ ንሓደስቲ ክመሃሩ ይኽእሉ።

ትምህርቲ ቋንቋ-ኣደ

ኣብ ከተማ ኡደቫላ ዝርከባ መንግስታዊ ኣብያተ-ትምህርታት፡ ሓንቲ ግዜ ኣብ ሰሙን፡ ድሕሪ ስሩዕ ሰዓታት ትምርህቲ ብነጻ ዝወሃብ ናይ ቋንቋ-ኣደ መደብ ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ይነጥፋ። ነዚ ዕድል ብምጥቃም ከኣ፡ ተመሃሮ ንቋንቋ ኣዲኦም ንኽመልኩ ዕድል ይወሃቦም። ኣብ እዋን ስሩዕ ሰዓታት ትምህርቲ፡ ምኽርን ሓገዝን ውን ንተማህሮ ክወሃቦም ይኽእል። ተመሃሮ፡ ነቲ ኣብ ትምህርቲ ዝመሃርዎ መጻሕፍቲ፡ ንምንባብን ምርዳእን ድጋፍ ይግበረሎም። ብኸምዚ ከኣ፡ ተማሃሮ ነቲ ዝነበሮም ናይ ዓዶም ትምህርቲ ምስ'ዚ ናይዚ ዓዲ ከወሃህድዎ ዕድል ይረኽቡ።

ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምስንትሪ ትምርህርቲ ሽውደን ብምእታው፡ ትምህርቲ ቋንቋ-ኣደ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ከተንብቡ ትኽእሉ።

ኣብ ከተማ ኡደቫላ ነቶም ኣብ 3ይ፡ 6ይ ከምኡ ውን 7 ክሳብ 9ይ ክፍሊ ንዝጅምሩ ሓደስቲ ተመሃሮ ዝምልከት ፍሉይ ክፍሊታት ኣሎ። ኣብዚ ክፍልታት'ዚ፡ ተማህሮ፡ ኣብ ጽዑቕ ናይ ቋንቋን፡ ቀጺሎም ዝመሃርዎ ካልእ ዓይነታት-ትምህርትን፡ ልምምድ ከም ዝጽመዱ ይግበር። ብዜካ'ዚ፡ ብቋንቋ ናይቶም ተማሃሮ ዝዛረቡ መምህራን፡ ትምህርታዊ ድጋፋት ከም ዝወሃቡ ይግበር።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ማእከል-ትምህርቲ ከተማ ኡደቫላ፡ እቶም ናይ መባእታ ወይን ካልኣይ-ደረጃ ትምህርቲ ዘይወዳእኩም፡ ትምህርትኹም ከተጠናቕቑ ዕድል ኣለኩም። ትምህርትኹም ንምዝዛም ዘድልየኩም ግዳፍ ውን ክግበረልኩም ይኽእል'ዩ። እቶም ተዛረብትሪ ካልኦት ቋንቋታት ዝኾንኩም ውን፡ ኣብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ ከም ትሳተፉ ይግበር።

ብዜካ'ዚ፡ ሓፈሻዊ ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ትምህርቲ፡ ካልእ ፍሉይ መደብ ትምህርቲ ውን ይርከብ። እዚ ትምህርታት'ዚ፡ ሞያዊ ኣንፈት ዘለዎ ኮይኑ፡ ንኣብነት ንክንክን ወይ ምሕብሓብ ዝምልከት፡ ናይ ባትላሜራ ከምኡ ውን ዓበይቲ-መካይን ናይ ኣውትስታ ትምህርቲ የጠቓልል። ብዜካ'ዚ፡ ኣብዛ ከተማ፡ ኣብ ሞያዊ ትምህርቲ ዘትኮረት ናይ ላዕለዋይ-ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ውን ትርከብ። ኣብታ ኣብ ሕምብርቲ ናይታ ከተማ ዝርከብ፡ ማእከል ሞያውን ትምህርታውን ምኽሪታት፡ ብርክት ዝበሉ ኣማኸርቲ ሞያን ትምህርትን ይርከቡ። ነዞም ኣማኸርቲ መጺእኩም ወይ ቆጸራ ሒዝኩም ከተዘራርብዎም ትኽእሉ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ኡደቫላ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይታ ከተማ ዝርከባ፡ 5 ጥዕናዊ-ማእከላት ይርከባ። ምስ እትሓሙ ወይ ውን ጥዕናዊ ምኽርን ሓብሬታን ምስ ዘድልየኩም፡ ናብዘን ጥዕናዊ-ማእከላት ክትከዱ ትኽእሉ። ኣብዚ ከተማ'ዚ፡ ማእከል-ጥዕና ኣዴታትን ህጻናት፡ ማእከል ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤትን ክሊኒክ-ስኒን ይርከብ። ሆስፒታላት ኣብ ኡደቫላን ትሩልሃታንን ይርከባ።

   

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ እትገብርዎ ርኽክባት፡ ካብ ትካል ቶልክፎርመድሊን ቬስት ተርጓሚ ከም ዝቍጸረልኩም ይግበር።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣገልግሎት ዘጎዓዝያ ኣብ ምሉእ ኣውራጃ ቬስትራ-ጎታልንድስ፡ ብትካል መጎዓዝያ ቬስት-ትራፊክ፡ ይመሓደር።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ምምሕዳር ከተማ ኡደቫላ ካብቶም ኣብቲ ቦታ ዝዓበዩ ወሃብቲ-ስራሕ፡ ሓደ እዩ። ኣብዚ መርበብ-ሓበሬታ'ዚ፡ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ፡ ዝካረዩ ነጻ ንትካላት ወይ ድኳናት ዝኸውን ኣባይቲትን፡ ንምምስራት ትካላትን ዝምልከት ሓበሬታ ትረኽቡ። ኣብ መዝገብ-ትካላት ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ውን፡ ኣብዚ ቦታ ዝርከባ ትካላት፡ ክትደልዩ ትኽእሉ።

ንግዳዊ ንጥፈታት ኣብ ከተማ ኡደቫላ፡ ብሸቐጥ፡ ክንክንን ምህብሓብን ከምኡ ውን ምምሕዳራዊ ስራሓትን ዝተዓብለ እዩ። ካልእ ልሙድ ናይ ስራሕ ዕድላት ዝርከቦም ሞያታት፡ ህንጻን ትካላዊ ስራሓውትን ይርከቦም። ካብ ኡደቫላ ንከተማ ዮተቦሪ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ይወስድ። ኣብ ዮተብሪ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት፡ ብርክት ዝበለ ናይ ስራሕ ዕድላት ይርከብ።

   
 

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Medicinsk sekreterare till Achima Care Uddevalla vårdcentral Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
NetOnNet i Uddevalla söker butiksmedarbetare Butikssäljare, fackhandel
Franchisetagare sökes till Utvägen AB Norra Bohuslän Affärsområdeschef
Vaktmästare till Uddevalla Gymnasieskola , Agneberg Skolvaktmästare
Drifttekniker VVS Fastighetstekniker/Drifttekniker, fastighet
Brandt Fordon söker Servicerådgivare / Frontpersonal till Uddevalla Kundmottagare/Verkmästare, bilverkstad
Trafiklärare till Uddevalla Trafiklärare
Betongbilsförare Bygg- och anläggningsförare
Speciallärare / Resurspedagog för elev i behov av hemundervisning Specialpedagog
Behandlingsassistent som vill göra livsviktig skillnad Behandlingsassistent/Socialpedagog
Behandlingsassistent som vill göra livsviktig skillnad Behandlingsassistent/Socialpedagog
Truckförare sökes till godsmottagning Truckförare
Sjuksköterska / Distriktssköterska Sjuksköterska, grundutbildad
Personlig assistent Uddevalla Personlig assistent
Arbertskontorist / Vågpersonal Kontorist
Lärare , Källan åk 4 - 6 , Särskild undervisningsgrupp Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Specialpedagog till Östrabo Yrkes Specialpedagog
Kapell / tältreparatör Skräddare
Förskollärare Dalabergs förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Förskollärare Myntets förskola Lärare i förskola/Förskollärare

ገጽ 1 ናይ 34

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Uddevalla

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

52 530

ስፍሓት መሬት

637,69 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Trollhättan 30 km

Göteborg 83 km

Oslo 220 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ