Umeå

ኣብቲ ወሓዚ ኣብ ወሽመጥ ቦተን ዚከዓወሉ ደልታ፡ ካብ ኡመኤልቨን ንሰሜን ምዕራብ፡ ኡመዮ ትርከብ። እዛ ከተማ እዚኣ ናይ ወረዳ ቨስተርቦትንን መቐመጢት ከተማ ኮይና ናይ ኖርላንድ ዓባይ ከተማ እያ። እቲ ኮምዩን 120,000 ተቐማጦ ኣለዉዎ። እቲ ቍጽሪ ህዝቢ ብምኽንያት ግሩም ትምህርትን ነዊሕ ዝገበረ ቀጻሊ ምዕባለን እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ኣብታ ከተማ ብዙሓት ተመሃሮ ብምህላዎም ንኡመዮ ናይ ሽወደን ’ዝጎበዘት’ ከተማ ይገብራ። ናይቲ ህዝቢ ማእከላይ ዕድመ 38 እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ


መንበሪ-ገዛ

ኣብ ኡመዮ ገዛ ምርካብ ቀሊል ኣይኮነን፡ ከመይሲ ካብቲ ኣቕርቦት ገዛ፡ እቲ ጠለብ ይበዝሕ። ይኹንምበር እታ ከተማ ንቝጽሪ ተቐማጦ ኪውስኽ ዕላማ ኣለዋ፡ ስለዚ ብዙሕ ገዛውቲ እዩ ዚሰራሕ ዘሎ።

 

እቲ ኮሙናዊ ትካል ክራይ ኣባይቲ AB Bostaden ብዙሕ ዝካረ መንበሪ ኣባይቲ ኣለዎ። ኣብ ካልእ ቦታ ናይቲ ኮምዩንውን ኣለዎ፡ ከም ኣብ ሆልምሱንድን ኦቦላን ኤሽማርክን ሰቨርን። ኣብዘን እተጠቕሳ ከተማታት ናይ ምጽባይ ግዜ ሓጺር ስለ ዝኾነ፡ ገዛ ምርካብ ዝቐለለ እዩ። ብዛዕባ ሓበሬታ ኣካረይትን ኣወዓዓልትን ኣብቲ ዚስዕብ ዝርዝር ናይ ብሕታውያን ወነንቲ ኣባይቲ ይርከብ። ገዛ ምድላይን ካብተን ናይቲ ከባቢ ኮምዩናት ምምልላስውን ካልእ ምርጫ እዩ።  

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብዘይካ ኖርዲካዊ ወይ እንግሊዛዊ ቋንቋ እቲ ብብዝሒ ዚዝረብ ቋንቋ፡ ዓረብ፡ ሶማሊ፡ ትግርኛ፡ ዳሪ ወዘተ እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብኡ ብዙሓት ናይ ብሄርን ናይ ሃይማኖትን ማሕበራት ኣለዋ፡ ከምኡውን ኣብ ካልእ ንጥፈታት ዘተኮራን ናይ መጽናዕትን ማሕበራት ኣለዋ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ተመልከት። 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

መብዛሕትኦም መንግስታውያን ትካላትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ከም ቤትጽፈት ዕዮ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ቤትጽሕፈት መድህን፡ ቤትጽሕፈት ቀረጽን ናይ ኡመዮ ናይ ከተማ ቤትንባብን ኣብ ሰንትሩም እዮም ተኣኪቦም ዘለዉ። ንበይኑ ኣብቲ ናይቲ ከተማ ናይ ኤሽቡዳ ዞና ዘሎ ናይ ሚግራሹንቨርከት ቦታ እዩ።

 

ንንግድን ካልእን ብዚምልከት ኣብ ሰንትሩም ኣስታት 200 ቡቲክ፡ ብዙሓት ናይ ዕዳጋ ኣደራሻት፡ ኣብያተንባብ፡ ካፈታትን ባራትን ኣለዋ። ኣብቲ ውሽጢ ከተማ ናይ መዘናግዕን ባህልን ንጥፈታት ኣሎ፡ ከም ኖርላንድ ኦፐራ፡ ትያትራት፡ ሲነማታትን ኣብያተመዘክርን። ኣብ እተወሰነን ቀጻልን እዋናት ከኣ ኣብቲ ከተማ ፈስቲቫላትን ካልእ ንባህልን መዘናግዕን ዚምልከት ፍጻመታት ይካየድ።

ኣብቲ ከባቢ ከተማ ሓያሎ ዕዳጋታትን ሱፐርማርከትን ፍሉይ ቡቲካትን ኣሎ። በቲ ኮምዩን ዚመሓደር ረቱርቡቲክ ኣብ ዞና ዪሞናስ ይርከብ። ኣብኡ ዘገልገለ ኣቕሑ፡ ብሽግለታን ካልእን ይሽየጥ። ገለ ካብተን ናይ ሰከንድሃንድ ቡቲካት ንምጥቃስ፣ ሚሩርና፡ ቀዪሕ መስቀል፡ ናይ PMU/Pingstkyrkans ሰከንድሃንድ ድኳን።

 

ኣብ ኡመዮ ሰፊሕ ዓይነት ናይ ስፖርት መሳለጥያታት ኣሎ። ኣብዚ፡ ካብ ዓቢ ናይ ስፖርት ሰንተር ክሳዕ ነኣሽቱ ናይ ምንቅስቓስ መገድታት ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣብ ትሕቲ idrott, motion och friluftsliv ብዛዕባ መሳለጥያታትን ቦታታትን ሓበሬታ ኣሎ። ኣብኡ ብዛዕባ ናይቲ ኮምዩን እተፈላለየ ዓይነታት ደጋዊ ምዝንጋዕን ዕረፍትን ብዝያዳ ክትፈልጥ ትኽእል። 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ንክንክን ህጻናት ብዚምልከት እተፈላለያ ምርጫታት ኣሎ፡ ቅርጽታትን መፍትሔታትን። እዚ ኩሉ ኣብቲ ቤትትምህርቲ ህጻናትን ክንክን ቆልዑን ዚብል ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣሎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ኡመዮ ኮምዩን 49 ኣብ ጀዮግራፍያዊ ከባቢታት እተኸፋፈላ ኮሙናውያን መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ፡ ከምኡውን እተፈላለየ ኣካይዳ ዘለወን ብሕታውያን ኣብያተትምህርቲ። ንዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ grundskolor መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ድለ።

እታ ከተማ ኣርባዕተ ኮሙናውያንን ብዙሓት ብሕታውያንን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣሎዋ። ገለ ፍሉይ ዕላማታት ዘለወን ኣብያተትምህርቲውን ኣለዋ። እቲ ኮምዩን ምስቲ ኣብ ቨነስ ዘሎ ሊልያስስኩላን እውን ይተሓባበር እዩ። እዚ ኹሉ ነቲ ተምሃራይ ነቲ ዚደልዮ ዓይነት ትምህርቲ ኪመርጾ ብዙሕ ዕድላት ይህቦ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣብ ትሕቲ gymnasieskola ድለ።

ዕድላት ትምህርቲ

 

ኣብ ኡመዮ ክልተ ዩኒቨርሲቲ ኣለዋ። ሓንቲ እታ ሸሞነት ኮለጃት ዝሓዘት ኡመዮ ዩኒቨርሲቲ እያ። ንወጻእተኛታ ምሁራን እትኸውን Korta vägen እተባህለት መፈጸሚት ትምህርቲውን ኣላ። ኡመዮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፖሊስ ስልጠናውን ኣለዎ። እታ ካልእ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሽወደን ዩኒቨርሲቲ ሕርሻ እያ። ናይ ዱር ሓለውቲ ኣብኡ ይስልጥኑ።

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብዛዕባ ኮምቩክስን ናይ ርሑቕ ትምህርትን YH-ስልጠናን ከምኡውን ናይ ተልመዴን ስልጠናን ወዘተን ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ Viva Komvux hemsida ከኣ ብዛዕባ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት፡ ኤስኤፍኢ፡ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ብዙሓት ዘይኮና ህዝባዊ ኮለጃት ኣለዋ። 

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ኡመዮ ኮምዩን ናይ ኖርላንድ ዩኒቨርሲታዊ ሆስፒታል ኣሎ፡ ከምኡውን ሓያሎ ማእከላት ጥዕናን ህዝባዊ ሕክምና ስንን። እቲ ናይ ቨስተርቦተን ወረዳ ቤትምኽሪ ወብሳይት ናብቲ ቅኑዕ ኪመርሓካ እዩ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ሰበስልጣን ኣብ እትራኸበሉ ግዜ ተርጓማይ ኪህልወካ ተኽእሎ ኣሎ። ብዙሓት መንግስታዊ ትካላት ብእተፈላለየ ቋንቋ ዚገልጽ ሓበሬታ ኣለወን።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

 

ኣብ ወጻእን ኣብቲ ዞባን ባዕሉ ኣብቲ ከተማን ግሩም ዝኾነ መራኸቢታት ኣሎ። ናይ ኡመዮ መዓርፎ ነፈርቲ ካብ ማእከል ኡመዮ ኣርባዕተ ኪሎመተር እዩ። ዝበዝሐ ናይ ተሽከርከርቲ ምንቅስቓስ ኣብ መንጎ ኡመዮን ስቶክሆልምን እዩ ዘሎ። ንሱ ከኣ መዓልታዊ እዩ። ግን ከኣ ናብ ካልእ ቦታታውን ምንቅስቓስ ኣሎ - ኣብ ውሽጥን ናብ ወጻኢ ሃገርን።

ንባቡር ብዚምልከት ንሰሜንን ንውሽጢ ሃገርን ዘንቀሳቕስ እቲ Norrtåg እተባህለ እዩ። ብፍላይ ግን ንደቡብ ብገማግም ባሕሪ ኖርላንድ እዩ ዚኸይድ። ናብ ኦርንሾልድስቪክን ሱንድስቫልን ዚኸይድ ካብኡውን ንስቶክሆልም ኪቕጽል ተኽእሎ ዘለዎ ቅልጡፍ ባቡር ኣሎ።  

ኣብቲ ናይ ወረዳ ትራፊክ ንሓባራዊ ጕዕዞ tabussen.nu ኩሉ ንከባቢ ትራፊክን ዞባዊ ኣውቶቡሳንት ዚምልከት ሰሌዳ ሰዓታት ኣሎ። እቲ ናይ ኤውሮጳ E4 ከምኡውን E12 ብኡመዮ ይሓልፍ ካብኡ ድማ ምስቲ ናይ ፊንላንድ ቫሳ ብመሳጋሪ መርከብ ይራኸብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቲ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ህዝባዊ ወሃብ ስራሕ ባዕሉ እቲ ናይ ኡመዮ ኮምዩንን ቨስተርቦተን ወረዳ ቤትምኽርን ኡመዮ ዩኒቨርሲትን እዩ። ብዛዕባ ቢዚነሳዊ ህይወት ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ዝርዝር ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ ተመልከት። ይኹምንበር ብምኽንያት ናይቲ ግሩም መራኸቢታት፡ ኣብተን ናይ ከባቢ ኮምዩናት፡ ከም ኦርንሾልድስቪክ፡ ቨነስን ቪንደልን፡ ስሪሕካ ክትምለስ ይከኣል።

ኣብ ኡመዮ ብዙሓት ነበርትን ሓደስትን ዋኒናት ኣለዋ። ዝዓቢ ዘሎ ሰክተራት ከም IT  ተለኮሙኒከሽን፡ ትምህርቲ፡ ምርምርን ብሕታዊ ኣገልግሎትን እዩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Köksbiträde Köksbiträde
Lokalvårdare till skola Städare/Lokalvårdare
Taxi Kurir , taxichaufför 18 18 18 Taxiförare/Taxichaufför
Butikssäljare Umeå Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk kundtjänst i Umeå Kundtjänstmedarbetare
Butikchefstrainee Tillsvidare 100% , Umeå Butikschef
Lediga jobb på Telenors tekniska kundservice i Umeå! Kundtjänstmedarbetare
Distriktssköterska , Holmsund / Obbola Hälsocentral , Umeå Distriktssköterska
Förskollärare till Hedlunda Förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Avdelningschef till ThoraxIVA , Hjärtcentrum Umeå Enhetschef, hälso- och sjukvård
HR - konsult inom Arbetsrätt , VLL , Umeå HR-konsult/PA-konsult
Vill du ha flexibla arbetstider då har vi säljjobbet för dig i Umeå. Hemförsäljare
Biträdande restaurangchef Hovmästare
Städare / Lokalvårdare sökes omgående - Cleaning staff to Älvis Städ AB Städare/Lokalvårdare
Medicinsk sekreterare till Hälsocentralen Husum - Trehörningsjö Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Controller , Ekonomistaben Controller
Idrottsledare i Sweden Sport Academy för Idrottsskolan Knatteskutt Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare
Hovmästare till Artonnittiosju Hovmästare
Tekniska Projektledare Civilingenjör, konstruktion, maskin
Senior Mekare till Umeå Civilingenjör, konstruktion, maskin

ገጽ 1 ናይ 31

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Umeå

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

118 349

ስፍሓት መሬት

2 317 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Örnsköldsvik 110 km

Skellefteå 136 km

Sundsvall 263 km

Stockholm 639 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ