Vadstena

ኣብዚ ኣብ ሕምብርቲ ሽወደን ዝርከብ ከተማ ቫድስቴና ኣስታት 7300 ነበርቲ ይርከቦ። ነባሮ ከተማ ኣብ ግምቢታትን፡ ገዳማት፡ ባሕሪ ቬተርን ይሰርሑ። ኣብ ማእከላይ ዘመን ዝተሰርሑ ጸበብቲ ታሪኻዊ መንገዲታት ገለ ነቲ ከተማ ተጸጊዖም ዝርከቡ ታሪኻዊ ቦታታት እዮም። ኣብዚ መሳጢ ዝኾነ ከባቢ’ዚ፡ ባህልን ንግዳዊ ንጥፈታትን ምስ ምቕልቓል ሓደስቲ ነኣሽቱ ትካላት ጎድኒ ጎድኒ ኣብ ምምዕባል ይርከብ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ህዝቢ ምምሕዳር ከተማ ቫድስቴና ዋላ’ኳ ንድሕሪት ተመሊሱ ብታሪኽን ባህልን ዝሕበን እንተኾነ፡ ንመጻኢ ዝምልከት ግን ሓንቲ ጠመተን ራእን የብሉን ግን ኣይኮነን። ኣብ ገማግም-ባሕሪ ቬተርን ማለት ካብ ቢርጊታኦሮደ ውርድ ኢልካ ነቲ ብምምሕዳር ከተማ ዝወነን መናፈሲ ማእከላት ይርከብ።

Vadstena vid vattnet Vadstena stadsmiljö 

መንበሪ-ገዛ

እታ ብቫድስቴና ፋስቲግሄት እትፍለጥ ትካል ክራይ-ኣባይቲ ብምምሕዳር ከተማ እትውነን ኣስታት 729 ክራይ-ኣባይቲ እትውንን ትካል እያ። ኣብ ቫድስቴና ብግሊ ዝወነና ብርክት ዝበላ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ውን ኣለዋ። ዝርዝር ናይዘን ትካላት ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ክትረኽብወን ትኽእሉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ቫድስቴና ብብዝሒ ካብ ዝዝረቡ ቋንቋታት ዓረበኛ፡ ሶማለኛ፡ ዳሪ፡ ራሻ፡ ፋርሲ (ኢራነኛ) ፖላንድን ቋንቋ ታይላንድን እዮም። ኣብ መውዓሊ-ህጻናት ይኹን ቤት-ትምርህቲ ህጻናት ኣስታት 25 ቋንቋታት ተወኪለን ይርከባ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ባህላዊ ጽላት ከተማ ቫድስቴና ኣብ ምዕንባብ ይርከብ። ኣብ ባህላዊ መዳይ ኣብ ዝግበር ንጥፈታት ነባሮ ከተማ ቫድስቴና ተኻፈልትን ተዋሳእትን እዮም። ኣብዚ ከተማ’ዚ ብርክት ዝበላ ባህላዊ-ማሕበራት ይርከብ። ሙዚቃን ትያትርን ገለ ካብቲ ብንጥፈት ዝዕየየሉ ሜዳ ሓደ እዩ። ፍርያት ናይዚ ንጥፈታት’ዚ ኸኣ፡ ኣዝዩ መሳጢ ባህላዊ ምትእኽኻባትን ኣጋጣሚታት ንኣብነት ኦፐራን ናይ ሮክ ምርኢት ወዘተን ይፈጥር። እታ ኣብ ሕምብርቲ ከተማ እትርከብ ቤት-ንባብ ከኣ፡ ግድን ክብጻሕ ካብ ዝግብኦም ቦታታት ሓንቲ እያ።

ናይ ሙዚቓ ዝምባሌ ወይ ውን ተገዳስነት ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ቤት-ትምርህቲ ሙዚቃ ቫድስቴና ሙዚቃ ናይ ምምሃር ክፉት ዕድላት ኣለዎም።
ስፖርት፡ ኣካል ንጥፈታት ማሕበራት ከተማ ቫድስቴና እዩ። መብዛሕትአን ናይተን ኣብዚ መዳይ ዝነጥፋ ማሕበራት፡ ንህጻናት ዝቐንዐ ናይ ኩዕሶ-እግሪ፡ ኩዕሶ-ሰክዔትን ናይ በረድ ጸወታ ሆኪን፡ ንጥፈታት ኣለዎም።

ኣብ ከተማ ቫድስቴና ቤተ-ክርስትያን ሽወደናውያን ሰባኻን፡ ብካቶሊካዊ ቤተ-ክርስትያን ዝውነን ገዳም ውን ይርከብ። እዚ ገዳም’ዚ 11 ፈልስትን ነጻ ምትእኻኻብ ኣብያተ-ክርስትያን ቫድስቴናን ሓቍፉ ይርከብ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ መእከል ከተማ ቫድስቴና ነኣሽቱ ድኳናትን ወይ ቡቲካትን ስለስተ ድማ፡ ድኳናት መዓልታዊ ሃለኽቲ (ኣስቤዛ) ይርከባ። ኣብ ህንጻ ምምሕዳር ናይቲ ከተማ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን) ይረከብ። እዚ ኣብያተ-ጽሕፈታት’ዚ ወትሩ ሰኑይ ክፉት እዩ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ቫድስቴና መንግስታዊ ኣብያተ-ትምርህታት ከምኡ ውን ነጻ ግላዊ ኣብያተ-ትምህርታት ይርከባ።

ካብ ኣዚለ ክሳብ ሓሙሻይ ክፍሊ ዝመሃሩ ህጻናት ቅድምን ድሕሪን ትምርህቲ ኣብ መዘናግዒ-ማእከል ክጸንሑ ወይ ክውዕሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ቫድስቴና ክፉት መውዓሊ-ህጻናት ውን ኣሎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ቫድስቴና፡ 3 መንግስታዊ መባእታዊ ኣብያተ-ትምህርታት ኣለዋ። ንሳተን ከኣ፡ ካትሪናስኮላን፡ ሰይንቲ ፐሽስኮላን፡ ፐተሩስ ማግኒ ስኮላን ይበሃላ። ካብ ከተማ ቫድስቴና ውጽእ ኢልካ ውን ሓንቲ ጎግስሎሳ እትበሃል መባእታዊ ቤት-ትምርህርቲ ኣላ። 

ኣብ ከተማ ቫድስቴና፡ ሓንቲ ቫድስቴና ቤት-ትምርህቲ ካልኣይ ደረጃ ናይ ካልኣይ-ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ትርከብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ቫድስቴና ናይ ሞያን ትምህርትን ኣማኻሪ ኣሎ። ትምርህትን ሞያን ክትመርጹ ምስ እትደልዩ ነዚ በዓል ሞያ ክትውከሱዎ ትኽእሉ። ኣብቲ ኣውራጃ ዝወሃውብ ትምርህታዊ መደባት ክትጥቐሙሉ ምሉእ ዕድላት ኣለኩም። ኣብ ከተማ ሊንሾፒን ውን ዩኒቨርስቲ ኣለኩም።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ቫድስቴና ናይ ህጻናት ክፍሊ-ጥዕና ዝርከቦ ዓቢ ናይ ዞባ ማእከል-ጥዕና ኣሎ። ህጹጽ ጥዕናዊ ጸገማት ወይ ውን ማህሰይቲ ምስ ዘጋጥም ናብቲ ኣብ ሙታላ ዝርከብ ሆስፒታል ክትከዱ ትኽእሉ።

ክንክን ሕክምና ምስ ዘድልየኩም፡ ናብ ህዝባዊ ሕክምና ክንክን ስኒ ወይ ውን ናብ ናይ ግሊ ሓካይም ክትከዱ ትኽእሉ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ እትገብርዎ ርኽክባት ተርጓሚ ናይ ምቍጻር ዕድላት ኣለኩም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብ ከተማ ቫድስቴና ናብ ሙታላ፡ ኼንንገ፡ ምዮልቢ፡ ሊንሾፒን ንምኻድ ስሉጥ ናይ መጎዓዝያ ኣገልግሎት ኣሎ። እዘን ዝተጠቕሳ ከተማታት ካብ ከተማ ቫድስቴና ኣብ ናይ ቀረባ ርሕቀት ዝርከባ ከተማታት እየን። ኣብ ውሽጢ ምምሕዳር ከተማ ቫድስቴና ነጻ ናይ መጎዓዝያ ኣገልግሎት ኣሎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ከተማ ቫድስቴና፡ ብርክት ዝበላ ትካላትን ነኣሽቱ ፋብሪካታት ውን ይርከባ። እዘን ፋብሪካታት ንኣብነት፡ ኣብ ምስናዕ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝነጥፋ ኢንዱስትሪታት፡ ኣብ መዳይ ሕርሻ ዝነጥፋ ፋብሪካታት፡ ኣብ መዳይ ህዝባዊ ኣገልጎሎትን ክንክንን ዝነጥፋ ትካላትን ካልእን ይርከብአን። እቲ ዝዓበየ ወሃቢ ስራሕ ኣብ ከተማ ቫድስቴና ምምሕዳር ናይቲ ከተማ እዩ። ዓበይቲ ፋብሪካታት ኣብ ከተማታት ሊንሾፒን፡ ምዮልቢ፡ ከምኡ ውን ኣብ ሙታላ ይርከባ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 72

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Vadstena

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

7 317

ስፍሓት መሬት

183 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

20 min till Motala

50 minuter till Linköping

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ