Vansbro

ቫንስብሩ፡ ብሉል ኣውራጃ ዳላርና እትፍለጥ ከተማ እያ። እዚ ምምሕዳር ከባቢ’ዚ ኣርባዕተ ንኡሳን ከተማታትን ብርክት ዝበላ ዓዲታትን ይሓቁፍ። ዝነኣድ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ጥጡሕነትን ቅርበትን ገለ ካብ ጸጋታት ናይዚ ምምሕዳር ከባቢ እዩ። ኣብተን ኣካል ናይ’ዚ ምምሕዳር ከባቢ’ዚ ዝኾና ከተማታትን ዓዲታትን ድኳናት፡ ኣገልግሎት ፖስጣ፡ ስሉጥ መጎዓዝያን ኣብያተ-ትምህርታትን ይርከበን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Bostadsområde i Vansbro

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ቫንስብሩ፡ ብርክት ዝበላ ዝካረ ኣባይቲ ኣሎ። እታ ብምምሕዳር ከተማ እትውነን ትካል ክራይ-ኣባይቲ ቫንብሩሄም ትበሃል። ብዜካ'ዚ፡ ብርክት ዝበላ ናይ ግሊ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ውን ኣለዋ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ቫንብሩ፡ ብርክት ዝበሉ ተዛረብቲ ካልኦት ቋንቋታት ዝኮኑ ነባሮ ኣለዉ። ኣብዚ ካብ ዝዝረበሎም ቋንቋታት ንምጥቃስ፡ ዓረበኛ፡ ሶማለኛ፡ እንግሊዘኛ፡ ትግርኛ፡ ዳሪ፡ ታይን ይርከቡዎም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ቫንስብሩ፡ ብዜካ'ተን ኣብቲ ከተማ ኣብ መዳይ ባህልን ስፖርትን ዝነጥፋ ማሕበራት፡ ጨንፈር ማሕበር ሶማላውያን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ሽወደን ውን ኣብታ ከተማ ይርከብ። ዝርዝር ናተን ኣብዚ ከተማ ዝርከባ ማሕበራት ኣብቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ ምምሕዳር ከተማ ዝርከብ መዝገብ-ማሕበራት፡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

vansbro_att_gora.jpg       

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብተን ኣካል ምምሕዳር ከተማ ቫንስብሩ ዝኾና ንኣሽቱ ዓድታት፡ ዳኳናት፡ ፋርማሲ፡ መሐንበሲ-ማእከል፡ ቤት-ንባብ፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን)፡ ቤት-ጽሕፈት ማእከል ምሕብሓብ ውልቀ-ሰባትን ስድራቤታትን፡ ማእከል ትያትር፡ እንዳ-ሻሂታት፡ ሲነማን ይርከብ። ኢሪክስሄልፐን ከምኡ ውን ቡመራንገን ዝተባህላ ክልተ ዘገልገለ-ንብረትን ክዳውንትን ዝሽየጠለን ድኳናት ውን ኣብዘን ከባቢታት ይርከባ። ኣብ ድኳን ኣፐልቡ፡ ዘገልገለ ክዳውንትን ኣቍሑ ገዛን ክትረኽቡ ትኽእሉ።

Naturområden i Vansbro 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ መዳይ ክንክን ቆልዑ ኣብ ከተማ ቫንስብሩ ብርክት ዝበላ ኣማራጺታት ኣለኩም። ንተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ'ዚ፡ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ክትኣትዉ ትኽእሉ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ኩሉ ከባቢታት ምምሕዳር ከተማ ቫንስብሩ፡ መባእታዊ ትምህርቲ ክሳብ ሓሙሻይ ክፍሊ ዝአንግዳ ኣብያተ-ትምህርታት ኣለዋ። ካብ 6ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ትምህርቲ ግና፡ ኣብታ ኣብ ቫንስብሩ እትርከብ፡ ስሜድባሪስ-ስኩላን ዝተሰምየት ቤት-ትምህርቲ ጥራይ ኣሎ። መደብ ትምህርቲ ንዓበይትን ካልኣይ ደርጃ ትምህርትን ኣብ ቫንስብሩ ይርከብ። እዚ ትምህርቲ'ዚ ኣብ ማእከል ትምህርቲ ቫንስብሩ፡ ይወሃብ። ኣብዚ ማእከል'ዚ፡ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ.ኤፍ.ኢ)፡ ናብ ላዕለዋይ ደርጃ ትምህርቲ ንምቕጻል ዘድልየኩም ኮርሳት ብርሕቀት ውን ክትመሃሩ ትኽእሉ።

Skola i Vansbro 

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ቫንስብሩ፡ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ትምህርቲ ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፡ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ.ኤፍ.ኢ) ከምኡ ውን ነቶም ናይ ምምሃር ጸገማት ዘለዎም ተመሃሮ ዝቐንዐ ፍሉይ መደባት ትምህርቲ ይርከብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ቫንስብሩ፡ ሕክምና፡ ፍሉይ ክፍሊ-ጥዕና ህጻናት፡ ክፍሊ ኣዴታን ከምኡ ውን ክፍሊ-ጥዕና መንእሰያትን፡ ይርከብ። ህዝባዊ ክሊኒክ ስኒ (ፎልክታንድቮርደን) ውን ኣብ ተመሳሳሊ ህንጻ ምስ ሕክምና ቫንስብሩ ይርከብ። ኣብ ቫንስብሩ፡ ናይ ግሊ ሓካይም-ስኒ ውን ኣለዉ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምምሕዳር ከተማ ቫንስብሩ፡ ተርጓሚ ምስ ዘድልዮ፡ ካብቶም ብትካል ቶልክሰንተር ቡርለንገ ተቀጺሮም ዝሰርሑ ተርገኦምቲ ክቆጽር ይኽእል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

መጎዓዝያ ካብን ናብን ከተማ ቫንስብሩ ስሉጥ'ዩ ክበሃል ይከኣል። ኣገልግሎት መጎዓዝያ ብኣውቶቡሳት ጥራይ ዝተባሕተ እዩ። ካብ ቡርሌንገ ባቡር ጌርኩም ናብ ስቶክሆልም፡ ዮተቦሪ፡ ማልሞ፡ ቬስተሮስ፡ ኦረብሩን ያቭለን፡ ክትከዱ ትኽእሉ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ከተማ ቫንስብሩ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ንግዳዊ ጽልታት (ዕድጊ፡ ኢንዱስትሪ፡ ሜድያ፡ ኢደ-ጥበብ) ዝነጥፋ ብርክት ዝበላ ነኣሽቱ ትካላት ይርከባ። ትካል ክምስርት ዝደሊ ወይ ውን ንንግዳዊ ጽላት ዝምልከት ሕቶታት ዘለዎ ሰብ፡ ምስ ክፍሊ ንግዳዊ ንጥፈታት ምምሕዳር ከተማ ቫንስብሩ ክራኸብ ይኽእል።

ኣብ ከተማ ቫንስብሩ ካብ ዝርከቡ ዓነይቲ-ወሃብቲ ስራሕ፡ ምምሕዳር ከተማ፡ ኦርክላ ፉድስ፡ ስቬደን ትሬን ሊኮን ይርከብዎም።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Orkla Foods söker Livsmedelsarbetare till fabriken i Vansbro Maskinoperatör, bageri
Omvårdnadspersonal till hemtjänsten i Dala - Järna / Nås Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Personlig Assistent Vansbro 75 % Personlig assistent
Arbetsterapeut tillsvidare , VC Vansbro och Malung Arbetsterapeut
Deltidsbrandmän till Räddningstjänsten Brandman
Sommarjobb hos OKQ8 Vansbro Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
Enhetschef inom hemtjänst. Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst
Omvårdnadspersonal till Söderåsens äldreboende , nattjänst Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare
Undersköterska till Korttidsenheten , nattjänst Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Lärare i grundskolan år 4 - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Socialsekreterare med inriktning , barn och ungdom Socialsekreterare
Specialpedagog / Speciallärare Specialpedagog
Omvårdnadspersonal inom hemtjänsten , semestervikarier Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Omvårdnadspersonal inom säbo , demensboende och korttidsenhet , semestervikar Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Omvårdnadspersonal inom socialpsykiatrin / LSS och personlig assistans , semes Personlig assistent
Greenkeeper Golfbaneföreståndare
Socialsekreterare med inriktning familjerätt Socialsekreterare
Socialsekreterare med inriktning Familjehemsvård Socialsekreterare
SOFT - Handläggare Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

ገጽ 1 ናይ 2

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Vansbro

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

6 900

ስፍሓት መሬት

1 657 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት​

92 km till Borlänge

110 km till Falun​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ