Vara

ዓበይቲ ጎቦታትን ዓሞቕቲ ስንጭሮታትን የብልናን ክንብል ንኽእል። ንቅርጺ መሬትና ክገልጹ እንከለዉ ገሊኦም ጸፊሕ ከም ብሽኮቲ ክብሉ ክገልጽዎ እንከለዉ ገለ ሮማንቲካውያን ሰባት ከኣ፡ ነቲ ቀላጥ መሬት ከም ባሕሪ ነቲ ጀራዲን ከኣ ከም ደሴታት ይገልጽዎ። ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ ግን፡ እቲ ኮምዩን ኩሉ ዓይነት ቅርጺ መሬት ካብ ሰጣሕ ጎልጎል ክሳብ ምዉት መሬትን ጫካን ዘጠቓለለ እዩ። ከተማ ቮራ ኣብቲ ሰፊሕ ጎላጉል ናይ ኣውራጃ ደቡባዊ ዮተላንድ ይርከብ። እቶም ኣብዚ ከተማ’ዚ እንነብር ሰባት እምበኣር ስሉጥ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሃብታም ተፈጥሮኣዊ ጸጋን ኣብ ጥቓና ኣለና። ዓድኻ ዝመስሎ የለን ይበሃል’ዩ ምውጻእ ተደላዪ ምስ ዝኸውን ውን ስሉጥ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ኣለና። ማሕረስ ቀንዲ ሞተረ ቁጠባ ሃብቲ ናይቲ ዞባ እዩ። ብዜካ’ዚ ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ዕብየት ዘመስከረ ንጥፈታት ውን ኣለና። ኣብ ቮራ ኮሙን ብጠቕላላ ኣስታት 700 ንጡፋት ካምፓኒታት ኣለዋ። ጽቡቕ ስራሕ ምስ መሳጢ ዕረፍታዊ ንጥፈታት ክሕውስ ንዝደሊ፡ ቮራ ኮምዩን ዓይንኻ ዘይትሓስየሉ ኣማራጺ እዩ። እተን ኣስታት 400 ማሕበራት ቮራ ዘፍረየኦም ካብ ሳዕሳዕቲ፡ ተወዳደርቲ ቅድድም ሞተርን ዘለልትን ይርከብዎም። ኣብ መብዛሕትአን ዓድታት ዞባና ንጡፋት ንሕብረተ-ሰብኣዊ ረብሓታት ዝካትዓ ማሕበራት ኣለዋ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Graffitikonstverk

​መንበሪ-ገዛ

ኣስታት ፍርቂ ናይ ተቐማጦ ቮራ ኮምዩን፡ ኣብተን ምስቲ ዞባ ዝጥርነፋ ንኡሳን ዓድታት ይቕመጡ። ቮራ ንትሽዓተ ንኡሳን ዓድታት ዝሓቁፍ ኮይኑ ንሳተን ከኣ፡ ቨዱም፡ ክቨኑም፡ ስቱራ-ለቨነ፡ ትሮቫድ፡ ኣረንቱርፕ፡ ሀሎስ፡ ኢመንቱንጋን ዩንግን ይበሃላ። ኣብ ቮራ ኮምዩን ክራይ ኣባይቲ ምስ ካልእ ቦታታት ክወዳደር እንከሎ፡ ሕሱር እዩ ክበሃል ይከኣል። ብምምሕዳር ከተማ ቮራን፡ ብግሊ ዝውነንን ብርክት ዝበለ ክራይ ኣባይቲ ይርከብ ኣማራጺታት መንበሪ-ኣባይቲ ብዝምልከት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቮራ ኮምዩን ኣቲኹም ክትርእዩ ትኽእሉ። ።

 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ቮራ ኮምዩን፡ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝዛረቡ ነብሮ ኣለዉ። ገለ ንምጥቃስ፡ ዓረብ። ዳሪ፡ ፋርሲ፡ ሶማለኛ፡ ትግርኛን ኢንግሊዘኛን ዝዛረቡ ነባሮ ይርበከቡ።

 

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ቮራ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተ-ሰብኣዊ መዳያት ዝነጥፋ ኣስታት 400 ማሕበራት ኣለዋ። ስለዝኾነ ከኣ ህወት ኣብ ቮራ ብንጡፍ ምንቕስቓስ ማሕበራት’ዩ ዝልለ። እዘን ማሕበራት እዚኣተን ካብ ዝነጥፋሉ መዳያት፡ ስፖርት፡ ባህላዊ ጉዳያት፡ እንስሳታት፡ ተፈጥሮ፡ ፖለቲካን ትምህርትን የጠቓልል። ብዜካ’ዚ ብርክት ዝበላ ሃይማኖታዊ ምትእኽኻባት፡ ንኣብነት ማሕበር ኣባላት ሽወደናዊ ቤተ-ክርስትያን፡ ቤተ-ክርስትያን ፒንግስቲን ምስዮናዊ ቤተ-ክርስትያንን ይርከባ። ዝርዝር ናይዘን ማሕበራት ኣብዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ብዛዕባ ክተማ ቮራ ብምእታው ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ቮራ ከም ከተማ ንእሽቶይ እኳ እንተኾነ፡ ብዉዕዉዕ ምንቕስቓስን፡ ስሉጥ ውልቃዊ ኣገልግሎታትን ይልለ። እቲ ከተማ ብቲካትን፡ ኣብያተ-መግቢ፡ ካልእን ዝማዕረገ እዩ። ኣብ ቮራ ክዳውንቲ፡ ኣቍሑ፡ ኣስእን፡ መጋረጃታት፡ መጻወት ቆልዑን ካልእን ዝኣመሰለ ነገራት ዝሽየጠሉ ናይ ሓራጅ ድኳናት ይርከብ። ብዜካ’ዚ ኣብ ቮራ፡ ቤት-ንባብ፡ ሲነማ፡ ማእከል-ትያትር፡ መሐንበሲ፡ ስፖርታዊ ማእከላት፡ ቤት-መግቢ፡ እንዳ ሻሂ ድኳናት መዓልታዊ ሃለኽቲ ብብዝሒ ይርከብ። በዓል-መዚ ማሕበራዊ-ጉዳያት፡ ሕክምና ስኒ፡ ማእከል ጥዕና። ፋርማሲ ኣብያተ-ዕዮ መንግስታት ከም ማዕከን ማሕበራዊ ውሕስነት ወይ ፎርሸክሪንካሳን ቤት-ጽሕፈት ዕዮ ወይ ኣርበትስፎርመድሊንገን ውን ይርከብ። ኣብ ነኣሽቱ ዓዲታት ናይቲ ወረዳ ውን ድኳናት ኣስቤዛ፡ ኑቕጣ ፖስታን ፋርማስን ውን ይርከብ።

naromradet.jpg   

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ክፍሊ ክንክን ቆልዑ፡ ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝምልከት መውዓሊ ህጻናትን ካልእ ትምህርታዊ መደባትን የስተኣናግድ። መዘናግዒ ማእከል ህጻናት ነቶም ካብ 6 ክሳብ 12 ዓመት ዘሎ ዕድሚኦም ዝምልከት እዩ። ንውላድኩም መውዓሊ ቦታ ክወሃቦ ክትሓቱ እንከለኹም፡ ዓይነይ ናይቲ መውዓሊ ወይ ትምርህቲ ናይ ምምራጽ መሰል ኣለኩም። ብዜካ’ዚ፡ ቦታዊ ምርጫ ውን ክትበግሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብቲ ዝመረጽኩሞ መውዓሊ ህጻናት ቦታ ክንረኽበልኩም ምስ ዘይንኽእል፡ ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ ቦታ ምስ ዝርከብ ቅድምያ ከም ዝወሃበኩም ይግበር። ነቶም ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት 3 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ወይ 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ነጻ ናይ መውዓሊ ህጻነት ኣገልግሎት ይግበረሎም። ንክንክንን ትምህርትን ህጻናት ብዝምልከት ቮራ ኮምዩን ካብቲ ነቲ ብመንግስቲ ዝወሃቦ ንትምህርቲ ህጻናት ዝምልከት ሓገዝ ኩሉ ኣብ መዓላ የውዖሎ። በዚ ኸኣ ነባሮ ብዙሕ ንትምህርቲ ደቆም ክኸፍልዎ ዝግባእ ሓያለይ ገንዘብ ካብ ምኽፋል ይገላገሉ። ነዊሕ ጉዕዞ ትምርህቲ ከኣ፡ ኣብ መውዓሊ-ህጻናት ወይ ኣዚለ እዩ ዝጅምር። ነዚ ብዝምልከት ተወሳኺ ዝርዝራት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቮራ ኮምዩን ብምእታው ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

barnomsorg-vara.jpg

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

መባእታዊ ኣብያተ-ትምህርታት ዞባ ቮራ፡ ኣብ ቮራ፡ ቨዱም፡ ክቨኑም፡ ስቱራ ለቨነ፡ ላርቭ፡ ትሮቫድ። ኣረንቶርፕ፡ ዩንግን ኦኑምን ይርከባ። ኣብ ቮራ ኮምዩን ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምርህቲ ኣሎ። ተወሳኺ ዝርዝር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቮራ ኮምዩን ክትረቡ ትኽእሉ።

grund_gymnasieskola.jpg   

ዕድላት ትምህርቲ

ህዝባዊ ቤት-ትምህርቲ ላዕለዋይ ደረጃ (ፎልክሆግስኩላ) ዝተፈላላዩ ናይ ትምርህቲ ዓድላትን ኮንፈረንሳትን የዳሉ። ንትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስትን ትምርህቲ ኣባጽሕን ብዝምልከት፡ ቮራ ኮምዩን ምስቲ ኣብ ሊንሾፒን ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ይተሓባበር። ተወሳኺ ዝርዝር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሊንሾፒንግ ዩኒቨርስቲ ብምእታው ክርከብ ይኽእል። ኣብ ከባቢ ቮራ ካብ ዝርከባ ዝቐረባ ዩኒቨርስታት እታ ኣብ ከተማ ትሩልሄታን እትርከብ ምዕራባዊ ዩኒቨርስቲ ትሩልሃታን ከምኡ ውን  ኣብ ኾቭደ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኾቭደን እየን።

utbildningsmojligheter.jpg   

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ቮራ፡ ጥዕናዊ ማእከላትን፡ ሕክምና ኣዴታትን ቆልዑን ይርከብ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ማእከል ጥዕናዊ ሓበሬታ ማለት ናርሀልሳን ኣቲኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከምኡ ውን ክፍሊ ቁጠባዊ ድጋፍ ውን ኣብ ቮራ ኣሎ። ኣብ ቮራ ኮምዩን ብመንግስቲ ዝውነን ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ከምኡ ውን ናይ ግሊ ሕክምናታት ስኒ ይርከብ። ንህጹጽ ሕክምና ብቐረባ ኣብ ከተማ ሊንሾፒን ይርከብ።

halsosjukvard.jpg   

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኩሎም ሓደስቲ ስደተኛታት ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ዝገብርዎ ርክብ ንኣብነት ምስ ክፍሊ ምውህሃድ ኣብ ህብረተ-ሰብ ወይ ውን ምስ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ተርጓሚ ከምዝቍጸረሎም ይግበር።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኩሎም ነባሮ ቮራ ናብ ካልኦት ከተማታት ብምኻድ ክሰርሑን ክመሃሩን ምእንቲ ስሉጥ ናይ መጎዓዝያ ዕድላት ክህሉ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ቮራ ኮምዩን 9 መስመራት መጎዓዝያ ኣውቶቡሳትን 2 መስመራት መጎዓዝያ ባቡራትን ይርከብ። ኣብዚ ዝስዕብ ጥብቖታት ብምጥዋቕ ንሞጎዓዝያ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ሃገራዊ መስመር ባቡራት ሽወደን

መስመር ባቡራት ምዕራብ ሽወደን

ዞባዊ መስመር ባቡራት

ሓባራዊ ዞባዊ መስመር ትራፊክ

 

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ቮራ ዝተፈላለየ ፋብሪካታት ይርከብ። ኣብዚ ፋብሪካታት'ዚ፡ ካም ኣየርኮንዲሽን፡ ህንጻዊ መሳለጥያታት፡ ሞተረ-ጃላቡ፡ ኮስመቲክስ፡ ጎማ መኪና፡ ኣቍሑ ክሽነን ኣቍሑ መደቀሲ ክፍሊ መሳለጥያታት መጎዓዝያን ወዘተን የጠቓልል። ዝዓበያ ፋብሪካታት ኣብዚ ዝስዕብ ብምጥዋቕ ክትርእይወን ትኽእሉ።

ዝዓበየ ክፋል መሬት ቮራ ሕርሻዊ መሬት ኮይኑ፡ ንመብዛሕትኦም ነባሮ እቲ ከተማ ከኣ፡ ኣብ ማሕረስን መፍረ እንስሳን ከትኵሩ ጌሩዎም እዩ። ሽቐጥ ንብረት ብዝያዳ ኣብ መንጎ ነኣሽቱ ትካላት ዝተሓዝአ እዩ። ንንግዳዊ ጽላት፡ ንስራሕን፡ ትካል ምኽፋትን ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኮምዩን ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

 

 

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Produktionstekniker Produktionsingenjör, textil, trä, glas, förpackn
Personlig assistent sökes till Kvänum Personlig assistent
Säljare Tillfällig Anställning 3h / v , Vara Butikssäljare, fackhandel
Omvårdnadspersonal - Vikariat Kväll / Natt Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Medarbetare till Alseva Diversearbetare
Drifttekniker till Veolia i Vara Fastighetstekniker/Drifttekniker, fastighet
Förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare
Fritidspedagog / lärare i fritidshem Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd Socialsekreterare
Assistent till glad och aktiv kille. Personlig assistent
Innesäljare Innesäljare
Fysioterapeut Fysioterapeut/Sjukgymnast
Vice President Vara Plant Produktionschef, tillverkning
KU - Leader Produktionsledare, tillverkningsindustri
Elektriker Serviceelektriker, installation
TRUCKFÖRARE sökes till väletablerat företag i Vara Truckförare
Betongarbetare Betongarbetare
Undersköterska Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Säkerhetssäljare till Vara med omnejd Hemförsäljare
Löneadministratör Löneadministratör

ገጽ 1 ናይ 9

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Vara

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

15 600

ስፍሓት መሬት

700 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Skara 30 min

Lidköping 40 min

Falköping 45 min

Skövde 60 min

Alingsås 40 min

Göteborg 60 min

Trollhättan 45 min

Vänersborg 45 min

Stockholm 4,5 h

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ