Växjö

እንቋዕ ናብ ቨክሾ ብደሓን መጻእኩም - ናይ ኤውሮጳ ዝያዳ ሓምላዊት ዝኾነት ከተማ! - እዛ ናይ ኤውሮጳ ዝሓምለወት ከተማ ድልዱል መጻኢ ኣለዋ። እቲ ዕላማ፡ ሓምላዊት ከተማ ኾይና በቲ ፈጠራ ዝመልኦን ሰፊሕን ናይ ኣከባቢ ስራሓትን ሓያል ምዕባለን፡ ክፉትነትን ጣዕምን ሓባራዊ ስራሕን ንኽትፍለጥ እዩ። ብሓደ ዄንና ፍልልይ ከነርኢ ንኽእል ኢና!

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ቨክሾ ብዙሕ መንበሪ ኣባይቲ ዘለዋን እትሰፍሕን ዘላ ከተማ እያ። ኣብኡ ክትካረ ወይ ገዛ ክትዕድግ ይከኣል። ኣብ ከተማ፡ ኣብ ገጠር ወይ ኣብ ገለ ግሩም መራኸቢታት ዘለዎ ቦታ ክትቅመጥ ትኽእል። ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ናይቲ ወኪል ገዛውቲ ቤትጽሕፈት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ቨክሾ ብዙሕን እተፈላለየ ቋንቋታትን ይዝረብ፣ ከም ኣብነት ዓረብ፡ ሶማሊ፡ ትግርኛ፡ እንግሊዝ፡ ኩርዲስካ/ሰሜን፡ ፋርስ/ዳሪ፡ ታይላንድ፡ ዩክረይንን ሮማንያን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ቨክሾ ሰፊሕ ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ። ነተን እትግደሰለን ማሕበራት ኣብቲ ናይ ኮሙን ደብተር ማሕበራት ባዕልኻ ክትረኽበን ትኽእል። ኣብቲ ደብተር ማሕበራት ብዛዕባተን ማሕበራት ናይ ርክብ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብን ወጻእን ናይቲ ሰንትሩም ብዙሓት ሰከንድሃንድ ቡቲካት ኣለዋ፡ ኣብኡ ድማ ሕሱርን ጽቡቕን ነገራት ክትረክብ ትኽእል። ንኹሉ ዕድመ ዘማልእ እተፈላለየ መራኸቢ ቦታታት ኣሎ፡ ኣብኡ ድማ እተፈላለየ ንጥፈታት ከተካይድ ይከኣል ወይ ድማ ቡን ንምስታይን ንምዕላልን።

እቲ ናይ ኣራቢ ቤትጽሕፈት ዜግነት ኣብቲ ማሕበረሰብ ንምጽምባር ዝበለጸ መገዲ ንምርካብ ይሕግዘካ። ነቶም ሓደስቲ ስደተኛታት ድማ መቐበሊ ማእከል ላንድኒንግስባና ቨክሾ ኣለዎም።

Stor samling folk rör sig längs shoppinggata

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ደቂ 1-5 ዝኾኑ ህጻናት ናይ ኣጸደ ህጻናት ንጥፈታት ብመልክዕ ኣጸደ ህጻናትን ትምህርታዊ ክንክንን ዚውሃብ ኣሎ። ብኮሙን ዚካየድ ኣጸደ ህጻናት ከምኡውን ብብሕታውያን ዋኒናት ዚካየድ ኣጸደ ህጻናት ኣሎ።

Tre barn leker på lekplats

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ብቨክሾ ኮሙን ዚመሓደሩ ኣስታት 40 መባእታውን ሰለስተ ድማ ካልኣይ ደረጃን ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ብዘይካ ናይቲ ኮሙን ኣብያተትምህርቲ ብዙሓት ናጻ ወይ ብሕታውያን ኣብያተትምህርቲ እውን ኣለዋ። ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ብዛዕባ ነፍስወከፍ ቤትትምህርቲ ብተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል፡ ብዛዕባ ናይ ርክብ ሓበሬታተን እውን ክትረክብ ትኽእል።

ዕድላት ትምህርቲ

እቲ ናይቲ ኮሙን ናይ ኣባጽሕ ስልጠና ንኹሉ ኪምሃር ዚደሊ በጽሒ እዩ። ካብ መሰረታዊ ክሳዕ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንህብ። ነቶም ሓደስቲ ሓተትቲ ዕቝባ ወይ ስደተኛታት ድማ ኤስኤፍኢ ማለት ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት ዚብሃል ስልጠና ኣሎ።

ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ብዛዕባቲ ካባና እትደልዮ ስልጠናታት ዝርዝር ኣሎ። ቨክሾ ድልድልቲ ናይ ትምህርቲ ከተማ እያ። ትምህርቲ ክትቅጽል ምስ እትደሊ ብዘይካ ህዝባዊ ኮለጅ፡ ሊነዩኒቨርሲቲ እውን ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብቲ 1177 ቮርድጊደን ሕቶ ሓቲትካ ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል፡ ከምኡውን ነቲ ናይ ቨክሾ ናይ ክንክን ጥዕና ክሊኒክ ዚምልከት እኩብ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ነቲ መርበብ ኢንተርነት www.1177.se ክትበጽሖ ትኽእል ወይ ድማ ናብ 1177 ደውል። ነቲ ናይ ክሩኖበርይ ወረዳ ቤትምኽሪ እውን ክትበጽሖ ትኽእል።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ቋንቋ ሽወደን ዘይትዛረብ ወይ ዘይርድኣካ ምስ እትኸውን ኣብ ኩሉ ምስ ሰበስልጣንን ንእትገብሮ ርክብ ተርጓማይ ኪህልወካ መሰል ኣሎካ። ቨክሾ ኮሙን ኣብ ኩሉ ርክባት ተርጓማይ ንጽውዕ ኢና፡ ከም ኣብነት ኣብ ናይ ወለድን ዘተ ምዕባለን ማሕበራዊ ምምሕዳርን ወዘተ ዚግበር ኣኼባታት።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናብ ቨክሾ ንምምጻእ ነፋሪት፡ ባቡር፡ ኣውቶቡስን ማኪናን ምውሳድ ቀሊል እዩ። ኣብ ቨክሾ በተን ንኣከባቢ ዘይብክላ ኣውቶቡሳት ዚግልገል ግሩም ናይ ኣውቶቡሳት መስመራት ኣሎ። እታ ከተማ ብብሽክለታ ንዚግበር ስፖርት ተተባብዕ እያ፡ ኣብኣ ድማ ብማእከልን ብከባቢ ከተማን ዚሓልፍ ብዙሕን ጽቡቕን ናይ ብሽክለታ መገድታት ኣሎ።

ኣብቲ ናይ ቱሪስት መርበብ ኢንተርነት ምስ ኣውቶቡስ፡ ታክሲ፡ ባቡር፡ መዓርፎ ነፈርቲ፡ ፓርክ መግበሪ፡ መገዲ ብሽግለታ ዘራኽብ ሊንክ ኣሎ

En rad leende cyklister står och väntar vid rödljus

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ሓደስቲ ሰብ ዋኒን ነቲ ናይቲ ኮሙን ቤትጽሕፈት ቢዝነስ ኪውከሱዎ ይኽእሉ እዮም። ንሳቶም ብዛዕባ ዝበዝሕ ሓደስቲ ኩባንያታትን መወከሲአንን ዓቢ ፍልጠት ኣለዎም። እዚ ድማ ንኣኻ ነቲ ትልምታትካ ንምትግባር የቃልለልካ። ነቲ ጉዳይ ኣጸቢቑ ኪሳለጠልካ ንማለት ድማ ካብቲ ኣማኻሪ ዋኒን ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ። ንሱ ኣብቲ ኮሙን መሪሕ ኪኾነካ እዩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Charkuterist Charkuterist
CNC - Operatör CNC-operatör/FMS-operatör
Erfaren verkstadsarbetare med inriktning borr / gängning till Allt i Plåt! Industriplåtslagare
Bemanningspoolen söker en ny kollega! Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Driftansvarig till Security Operations Center Säkerhetsansvarig, IT
Lagerarbetare / montör sökes till Konga Mekaniska Montör, metallprodukter
Musiklärare till Ljungfälleskolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Truckförare sökes till Konga Mekaniska Truckförare
Undersköterska till Onkologkliniken , vikariat Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Undersköterska till Onkologkliniken Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Anläggningsarbetare till rikstäckande byggföretag. Placering i Växjö. Väg-och anläggningsarbetare
Montör till Lammhult Montör, metallprodukter
Senior Developer Play’ n GO Platform Services Växjö Systemutvecklare/Programmerare
Röda Korset: Kvälls - och helgvärvare i Växjö! Torgförsäljare/Marknadsförsäljare
Arbetsterapeut till Allmänpsykiatriska öppenvården , Vuxenpsykiatrin Växjö Arbetsterapeut
Erfaren svetsare till Vislanda för långsiktigt uppdrag Svetsare, manuell
Universitetslektor i statistik Universitets- och högskolelektor
Kund - och driftsansvarig till Växjö Arbetsledare, maskintillv.-verkstadsprodukter
Senior Maskinoperatör Maskinoperatör, ytbehandling, trä
Sjuksköterska till Psykosavdelningen , Vuxenpsykiatrin Växjö Sjuksköterska, psykiatrisk vård

ገጽ 1 ናይ 37

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Växjö

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 86 000

ስፍሓት መሬት

1923 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Malmö 190 km

Göteborg 230 km

Stockholm 450 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ