Vilhelmina

ቪልሀልሚና፡ ኣብቲ ብላፕላንድ ዝፍለጥ ክፋል መሬት ኣውራጃ ቬስተርቡተን እትርከብ ከተማ’ያ። ኣብዛ ከተማ ኣስታት 7200 ተቐማጦ ኣለዉዋ። ፍሪቒ ናይዞም ዝተጠቕሱ ነባሮ ኣብታ ከተማ ዝቕመጡ ክኾኑ እንከለዉ፡ እቶም ዝተረፉ ኣብተን ምስቲ ምምሕዳር ዝጥርነፋ ነኣሽቱ ዓድታት ይነብሩ። ከተማ ቪልሀልሚና ካብ ስቶክሆልም 70 ማይል፡ ካብ ሉልዮ 38 ማይል፡ ካብ ዮተቦሪ 115 ማይል ካብ ማልሞ ከኣ፡ 130 ማይል ርሒቓ ትርከብ። ብዜካ’ቲ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ጎቦታትን፡ ሃብታም ከብብያዊ ተፈጥሮን፡ ኣብ ቪልሀልሚና ክርአ ዝግብኦ ብዙሕ ሰሓቢ ቦታታት ኣሎ። እቲ ኣብዛ ከተማ ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታታት፡ ዓሌት ሳመን ካልእ ሓደስቲ ናብቲ ቦታ ዝመጽኡ ሕብረተ-ሰባት ብሓባር ብሰላም ከመይ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ዘዘኽኽር እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ቪልሀልሚና እታ ዝዓበየት ትካል ክራይ-ኣባይቲ፡ እታ ብምምሕዳር ናይቲ ከተማ እትውነን ትካል ቪልሀልሚና-ቢስተደር እያ። እዛ ትካል እዚኣ፡ ኣስታት 700 ክራይ-ኣባይቲ ትውንንን ተመሓድርን። ገዛ ንምርካብ ተመዝጊብኩም ሪጋ ወይ መስርዕ ክትሕዙ ምስ እትደልዩ ወን ውን ካልእ ዝኾነ ሓበሬታ ምስ እትደልዩ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይታ ትካል፡ ምእታው ከድልየኩም እዩ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ቪልሀልሚና ካን ዝዝረቡ ቋንቋታት፡ ሶማለኛ፡ ትግርኛ፡ ታሚል፡ ቡርማ፡ ዳሪ፡ ዓረበኛ፡ ኣምሓርኛ፡ ራሻ፡ ስጳኛ፡ ሰዋሂሊ፡ ኢራነኛን እንግሊዘኛን ይርከቦም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ቪልሀልሚና፡ ሽወደናዊ ቤት-ክርስትያን፡ ቤት-ክርስትያን ፒንግስ፡ ነጻ ሰበኻ ቪልሀልሚና፡ ቤት-ክርስትያን ምስዮናውያን፡ ቤት-ክርስትያን ሰራዊት ድሕነትን፡ ማሕበር ኣመንቲ ምስልምናን ይርከብ። ማሕበር ኣመንቲ-ምስልምና፡ ናይ ቁርኣን ማእከል ትምህርቲ ሃልይዋ፡ ኣብቲ ትሪሰን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከባቢ ውን መስጊድ ኣለዎም። ከተማ ቪልሀልሚና ኣብ ባህላዊ መዳይ ንጡፍ ዝኾነ ድሕረ.ባይታን ታሪኽን ዘለዋ ከተማ እያ። ስለዝኾነ ከኣ፡ ብርክት ዝበለ ናይ ትያትር፡ ሙዚቃን፡ ስነ-ጥበብን ካልእን ሃዋህው ዘዋደደት እያ። ነዚ ብዝምልከት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ዊልማ-ኩልቱር፡ ብምእታው ከተንብቡ ትኽእሉ። ኣብ መዳይ ስፖርት ውን እንተኾነ፡ ብተመሳሳሊ ውዕዉዕ ንጥፈታት ይርከብ። ኣብ ከተማ ቪልሀልሚና፡ ሜዳ-ኩዕሶ፡ ሜዳ ጸወታ-በረድ፡ ህንጻ ስፖርታዊ-ንጥፈታት፡ ህንጻ ጸወታታት ምንሽርታት በረድ፡ መሐንበሲ-ማእከል፡ ቦውሊንግ፡ ህንጻ መጋለቢ ኣፍራስ፡ ማእከል ኣካላዊ ስፖርትን ካልእን ይርከብ። ብተመሳሳሊ ናይ ኣልፒን (ብረድ) ጸወታታት ዝካየደለን ብርክት ዝበላ ማእከላት ውን ኣብቲ ከተማ ይርከባ።

Folketshus

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ቪልሀልሚና፡ ብርክት ዝበላ ድኳናት (ክልተ ዓበይቲ ድኳናት ኣስቤዛ)፡ ፋርማሲ ከምኡ ውን ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማን ይርከብ። ኣብታ ኣብ ማእከል ከተማ ዝርከብ ህዝባዊ-ኣደራሽ (ፎልከትስ-ሁስ)፡ መሐንበሲ-ማእከል፡ መጻወት ቦውሊንግ፡ እንዳ-ሻሂን ቤት-መግቢ፡ ሲነማን ቤት-ንባብን፡ ይርከባ። ኣብዛ ቤት-ንባብ፡ መጻሕፍቲ፡ መጽሄታትን ኣገግሎት ኢንተርነትን ኣለኩም። ኣብ ከተማ ቪልሀልሚና፡ ክልተ ድኳናት ዘገልገለ-ንብረትን ክዳውንትን፡ ኣለዋ። ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን)፡ በዓል-መዚ ቀረጽ (ስካተቨርከት) ከምኡ ውን ማዕከን ማሕበራዊ-ውሕስነት (ፎርሽውክሪንግስ-ካሳ) ኣብ ማእከል ከተማ ቪልሀልሚና ይርከቡ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማ ቪልሀልሚና፡ 10 መውዓሊ-ህጻናትን፡ ሓንቲ ብማሕበር-ወልዲ እትውነን ማእከል-ህጻናትን ካልእ ውን ናይ ግሊ መውዓሊ-ህጻናትን ይርከባ። ነቶም ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዘገልግላ 4 መዘናግዒ ማእከላት ውን ኣብቲ ከተማ ይርከባ። ብዜካ'ዚ፡ ብቤተ-ክርስትያን ሽወደናውያን እትመሓደር ፕሬስቲክራገን ዝተሰምየት ነጻ መዘናግዒ ማእከል ህጻናት ውን ኣላ። ነቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 13 ክሳብ 20 ዝርከቡ ነኣሽቱን መንእሰያትን ከኣ፡ ድሕሪ-ቐትሪ ከምኡ ውን ሰዓታት ምሸት ክፍቲ ዝኮነት መዘናግዒ ማእከል ኣላቶም።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብቲ ሰፊሕ ዝኾነ ምምሕዳር ከተማ ቪልሀልሚና፡ ብርክት ዝበላ ኣብ ፋሕ ኢለን ዝርከባ ናይ መባኣታዊ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርታት ኣለዋ። ሓንቲ ካብዘን ኣብዚ ቦታ ዝርከባ ኣብያተ-ትምህርታት ግላዊት ክትከውን እንከላ፡ እተን ዝተረፋ ግን መንግስታውያን እየን። ኣብ ከተማ ቪልሀልሚና ዝርከባ ናይ 1ይ ክሳብ 6ይ ክፍሊ ቤት-ትምህርቲ ቮልጅኾስኩላን ትበሃል። እታ ካብ 7ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ዝመሃሩ ተመሃሮ እትአንግድ ከኣ፡ ሀምባሪስስኩላን ትበሃል። እታ ግላዊት ናይ መባእታ ቤት-ትምህርቲ ከኣ፡ ስትራንድስኩላን፡ ትበሃል።

ናይ ካልኣይ-ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ቪልሀልሚና፡ መንግስታዊ እዩ። ቤት-ትምህርቲ ካልኣይ-ደረጃ ናይቲ ከተማ ማልጉማይ-ስኩላን፡ ተባሂላ ትጽዋዕ። ኣብዛ ቤት-ትምህርቲ፡ 8 ዓይነታት ሃገራዊ መደብ-ትምህርትን ናይ መእተዊ-መደብ ትምህርትን ይወሃብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ማእከል-ትምርህቲ ቪልሀልሚና፡ ንኩሉ ኣብታ ከተማ ዝወሃብ ትምህርታዊ መደባት ዘመሓድር ትካል እዩ። እዚ ትካል እዚ፡ ንመደብ-ትምህርቲ ዓበይቲ፡ ንትካላት ዝምልከት ትምህርቲ፡ ምስ ኡምዮ ዪኒቨርስቲ ብምውህሃድ ዝውሰድ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ፡ የዳሉን የመሓድርን።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ፡ ቪልህልሚና ማእከል-ጥዕና፡ ፍሉይ ክፍሊ ኣዴታት፡ ህጻናትን ከምኡ ውን ክሊኒክ-ስኒ ይርከብ። ብቐረባ ዝርከብ ዓቢ ሆስፒታል፡ ኣብታ 12 ማይል ርሒቓ እትርከብ ከተማ ሊክሰለ፡ ይርከብ። ኣብታ 24 ማይል ርሂቓ እትርከብ ከተማ ኡምዮ ውን፡ ዓቢ ናይ ዩኒቨርስቲ-ሕክምና ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ዝግበር ርኽክባት፡ ተርጓማይ ክቍጸረልኩም መሰል ኣለኩም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብ ቪልሀልሚና፡ ናብተን ኣብቶ ዞባ ዝርከባ ከተማታትን ዓዲታትን፡ ብኣውቶቡስ ክትጎዓዙ ትኽእሉ። ንሰዓታት ንቕሎን ካልእን ዝምልከት ዝርዝራት፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ናይቲ ዞባ ብምእታው ክትረእዩ ትኽእሉ። ኣብ እዋን ከረምቲ፡ ብርክት ዝበላ ባቡራት ብማእከል ከተማ ቪልሀልሚና ይሓልፋ። እዚ መስመር ባቡር'ዚ ካብ ከተማ ክሪስቲነሃምን ኣብ ደቡብ ናብ ጋሊቫረ ኣብ ሰሜን ይዝርጋሕ። ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ፡ ናብ ስቶክሆልም ዝኸዳ፡ ብላፕላንድስፒለን ዝፍለጣ ኣውቶቡሳት ኣለዋ።

ካብ ማእከል ከተማ ቪልሀልሚና፡ ኣብ ናይ 12 ማይል ርሕቐት፡ መዕርፎ-ነፈርቲ ቪልሀልሚና፡ ይርከብ። ካብዚ መዕርፎ-ነፈርቲ'ዚ ናብ መዕርፎ-ነፈርቲ ስቶክሆልም፡ ናይ ቀጥታ በረራ ኣሎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ከተማ ቪልሀልሚና፡ ብርክት ዝበላ ነኣሽቱ ትካላት ይርከባ። ጽላት ቱሪስም ውን እንተኾነ ኣብ ምስፍሕፋሕን ዕብየትን ይርከብ። ኣብ መዳይ ክንክንንን ምሕብሓብን ብፍላይ፡ ሕጽረት ሰራሕተኛታት ከጋጥም ከም ዝኽእል ጸብጻባት ዕዳጋ-ጉልበት፡ ይሕብሩ። ስሉጥ ናይ መጎዓዝያ ኣገልግሎት ብምህላዉ፡ ናብተን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ከተማታት ኬድካ ምስራሕ ውን ይከኣኣል እዩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Vikarier sökes inom personlig assistans i Vilhelmina Personlig assistent
AFIS - tjänsteperson Transportadministratör
Förskollärare , förskolan Vågen (2 pers) Lärare i förskola/Förskollärare
Förskollärare till förskolan Norrskenet Lärare i förskola/Förskollärare
Assistent Arkivassistent
Skolkurator Skolkurator
Arbetsledare Arbetsledare, anläggning
Speciallärare / Specialpedagog Specialpedagog
Projektledare Näringslivsutveckling Administrativ utvecklare
Restaurangbiträde Restaurangbiträde
Fritidsledare Fritidsledare
Pizzabagare Pizzabagare
Almia söker sjuksköterska för arbete i Vilhelmina Sjuksköterska, grundutbildad
Skolkurator Skolkurator
Skolkurator / Socialpedagog Skolkurator
Specialpedagog Specialpedagog
Områdeschef inom LSS Omsorgen Områdeschef, äldre- och handikappomsorg
Erfaren elektriker Installationselektriker
Teknisk chef Avdelningschef, kommun
Trafikhandläggare Servicehandläggare

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Vilhelmina

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

6 900

ስፍሓት መሬት

8 120 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Lycksele 120 km

Umeå 240 km

Östersund 230 km

Stockholm 700 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ