Vingåker

ከተማ ቪንግኦከር ኣስታት 8800 ተቐማጦ ሃልይዋ፡ ኣብ ዕዳጋ ክዳውንቲ ነዊሕ ታሪኽ ዘለዋ ከተማ እያ። ኣብዛ ከተማ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ዝፈሪ ምሉእ ክዳን (ባድላ) ኣብ ዕዳጋ ክዳውንቲ ሽወደን ኣዝዩ ህቡብ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ምምሕዳር ቪንግኦከር 7 ንኡሳን ዓድታት ዝጥርንፍ ኮይኑ ንሳተን ከኣ፡ ለፐ፡ ኦስተርኦከር፡ ሆግሾ፡ ቪያላ፡ ባገቶርፕ፡ ምርሙርብሪንን ቪንግኦከርን እየን። ኣብዚ ከባቢ'ዚ ብርክት ዝበላ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ኣለዋ። ኣብዚ ጽሑፍ'ዚ ብምጥዋቕ ዝርዝር ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ቪንግኦከር ብዜካ ሽወደን ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ስደተኛታት ኣለዉ። ኣብዚ ካብ ዝዝረቡ ቋንቋታት ከም ኣብነት፡ ቱርኪ፡ ኩርዲ፡ ፋርሲ ወይ ኢራነኛ፡ ዳሪ፡ ትግርኛ፡ ዓረብኛ፡ ታይላንድ፡ ፈረንሳይ፡ ኣምሓሪኛ፡ ሮማነኛ፡ ራሻ፡ ፕሽቱ፡ ትግረ፡ ኣልባነኛ፡ ባንግላደሽ፡ እንግልዝኛ፡ ፖርቱጋልን ስርያንን ይርከቡ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ቪንግኦከር ብርክት ዝበላ ናይ ኣብ ስፖርታዊ መዳይ ዝነጥፋ ማሕበራት ኣለዋ። እታ ዝዓበየት ካብዘን ማሕበራት ክለብ ኩዕሶ-ሰኪዔት ቪንግኦከር እያ። ኣብ ቪንግኦከር ብዙሓት ትካላት ወይ ፋብሪካታት እኳ እንተሃለዋ እታ ዝዓበየትን ህብብትን ፋብሪካ ግን፡ ፋብሪካ ክዳውንቲ ቪንግኦከር እያ። እዛ ፋብሪካ እዚኣ ብርትዓዊ ዋጋ ዝሽየጥ ኣዝዩ ብሉጽን ህቡብን ክዳውንቲ ተፍሪ። ኣብ ምምሕዳራዊ መዝገብ ትካላት ቪንግኦከር ብምእታው ዝርዝር ትካላት ክትረኽቡ ትኽእሉ።

företagsmässa kulturfestival föreningar 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ማእከል ከተማ ቪንግኦከር ዳርጋ ዝደለኻዮ ነገር ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ንኣብነት ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ ቤት-ንባብ፡ መሐንበሲ ማእከል ከምኡ ውን ግምቢ ሴፍስታሆልም ኣብ ውሽጢታ ከተማ ይርከብ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝደለኹሞ ነገራት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ከተማ ብምእታው ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ቤተ-ክርስትያን ሽወደንን ቀይሕ መስቀልን ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዞም መራኽቢ መኣዲታት ኣብ ምፍጣር ወሳኒ ተራ ተጻዊቶም እዮም። ኣብዚ ብተበግሶ ናይዞም ክልተ ወገናት ዝሳለጥ መራኸቢ መኣዲ'ዚ፡ ሓደስቲ ስደተኛታትን ተቐማጦ ቪንግኦከርን ከም ዝራኸቡ ይግበር። ኣብቲ ኣብ ጎደና ኦብሮጎርደን ቁጽሪ 55 ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት ህዝባዊ ኣገልግሎታት፡ ንኣብነት ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት ከተማ፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ፡ ፖሊስ: ትካል ትምህርቲ ንዓበይቲ ቪያዲዳክት ን ይርከቡ።

ምስ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ ክራኸብ ዝደሊ ኣቐዲሙ ቆጸራ ክሕዝ ኣለዎ። ኣብ ህጹጽ እዋናት ብቪድዮ ዝተሰነየ ርኽክብ ክትገብሩ ትኽእሉ። 

Biblioteket i Vingåker 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ወረዳ ቪንግኦከር ብጠቕላላ 11 ቤት-ትምርህቲ ህጻናት ኣለዋ። 6 ካብኣተን ኣብ ቪንግኦከር፡ ሓንቲ ኣብ ሆግሾ፡ ሓንቲ ኣብ ኦስትሮከር፡ ሓንቲ ኣብ ማርሙርቢን፡ ሓንቲ ኣብ ባገቶርፕ ከምኡ ውን ሓንቲ ኣብ ለፐ ተዘርጊሐን ይርከባ። ማእከል ስድራ-ቤታት ብወገኑ ክፉት ናይ መውዓሊ-ህጻናት ቦታ የእንግድ።

 

ብኻልእ ወገን ኣብ ወረዳ ቪንግኦከር 6 ናይ ህጻናት መዘናግዒ ማእከላት ይርከባ። ክልተ ካብዚአን ኣብ ቪንግኦከር ክረከባ እንከለዋ እተን ዝተረፋ ኸካ ኣብ ሆግሾ፡ ማርሙርብሪንን ኦስተሮከርን ይርከባ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ወረዳ ቪንግኦከር 5 መባእታዊ ኣብያተ-ትምርህታት ይርከባ። ኣብ ኩለን ሕሙሽትአን ኣብያተ-ትምህርታት ካብ ኣዚለ ክሳብ 6ይ ክፍሊ ትምርህቲ ይእንገድ። ኣብ ቤት-ትምህርቲ ቪድኦከር ግን ካብ 7ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ጥራይ ይእንገድ። ስለስተ ካብዘን ኣብየት-ትምህርታት ኣብ ቪንግኦከር ዝመደበረን ክኾና እንከለዋ፡ እተን ዝተረፋ ኸኣ ኣብ ሁግሾን ማርሙርቢንን ይርከባ።

Vidåkersskolan

ንክልተ ናይ መእተዊ መደባት ትምርህቲ ካልኣይ ደረጃ ገዲፍካ፡ ኣብ ወረዳ ቪንግኦከር ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምርህቲ የለን። ይኹን እምበር እቲ ወረዳ ምስ ከተማታት ካትሪነሆልምን ፍለንን ሃልስበርን ንምሓእ ቦታታት ትምህርቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝምልከት ስምምዓት ከቲሙ እዩ።

ዕድላት ትምህርቲ

ትካል ቪያዲዳክት ብከተማታት ቪንግኦከርን ካትሪነሆልምን ዝውነን ሓባራዊ ትምህርታዊ ትካል ኮይኑ፡ ንሓደስቲ ስደተኛታት ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን ዝምልከት ዝወሃብ ትምርህቲ፡ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስትን ከምኡ ውን መባእታውን ማእከላይ ደረጃ ትምርህቲ ንዓበይትን ኣብ ምምሕዳር ይነጥፍ። ትካል ቪያዲዳክት ብዜካ'ዚ ዝተገልጸ ዓማም፡ ትምርህታውን ሞያውን ምኽሪ ኣብ ምሃብ ውን ይነጥፍ።

ትምህርቲ ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን ንሓደስቲ

እዚ ትምርህቲ'ዚ ንሓደስቲ ስደተኛታት ተባሂሉ ዝተዳለወ ኮይኑ፡ ብዛዕባ ሽወደንን ሽወደናዊ ሕብረተ-ሰብ ከመይ ከም ዝመሓደርን ካልእን ዝድህስስ ትምርህቲ እዩ።

ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ

እቲ ብኣሕጽሮ ኤስ.ኤፍ.ኢ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትምርህቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ፡ ነቶም ተዛረብቲ ካልኦት ቋንቋታት ዝኾኑ ስደተኛታት ዝዓለመ ትምርህቲ እዩ። ኩሉ ኣብ ሽወደን ናይ ምቕማጥ ፍቓድ ዝወሰደ ስደተኛ ድሕሪ መወዳእታ ወርሒ ሰነ 16 ዝመልአ ኣብዚ ትምህርታዊ ቋንቋ'ዚ ክሳተፍ ይፍቐደሉ። ብዜካ'ዚ እቲ ኣብዚ ትምርህቲ'ዚ ክሳተፍ ዝደሊ ሰብ መሰረታት ቋንቋ ሽወደን ዘይተማህረ ክኸውን ኣለዎ።

ዝኾነ ይኹን ውልቀ-ሰብ፡ ምስ ዓቕምታቱን ድሕረ ባይትኡን ብዝሳነ ትምርህታዊ ድጋፋት ይግበረሉ። ዕላማ ናይ'ዚ ድጋፍ'ዚ ከኣ፡ እቲ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ ብዝሓጸረ ግዜ ቋንቋ ተማሂሩ ኣብ ስራሕ ዓለም ክጽንበርን ነብሱ ክኽእልን ነመሰላቱን ግቡኣቱን ኣብ ሕብረተ-ሰብ ከለልን ካብ ዝብል ዝነቐለ እዩ። ንውሓት ናይቲ ትምርህቲ ኣብ ውልቃዊ ዓቕምታትን ፍጥነት ኣብ ምምሃር ናይ ሓድሽ ቋንቋን ናይ ሰባት ይምርኮስ።

SFI-kurs 

መባእታዊ ደረጃ ትምህርቲ

መባእታዊ ደረጃ ትምርህቲ፡ ነቶም ብዕድመ 20 ዝመልኡን መባእታዊ ትምርህቲ ዘይተማህሩን ሰባት ዝምልከት እዩ። መባእታዊ ትምርህቲ ነጻን ወለንታውን እዩ።

ንምንታይን ብኸመይ ክመሃር ከም ዝደሊ ነፊሲ-ወከፍ ናቱ ውጥን ናይ ምውጻእ ሓላፍነት ኣለዎ። ንመባእታዊ ትምህርቲ ምስ ስራሕ ወይ ምስ ካልእ ትምርህቲ ሓዊስካ ክትመሃሮ ይከኣል እዩ። ትካል ቪያዲዳክት ብወገኑ ነቶም ትሑት ናይ ምምሃር ዓቕሚ ዘለዎም ተመሃሮ ፍሉይ ናይ መባእታዊ ትምርህት መደባት ይሰርዓሎም።

ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ

ካልኣይ ደረጃ ትምርህቲ ንኣባጽሕ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ስራሕ ንምርካብ ወይ ውን ንዝለዓለ ደረጃ ትምርህቲ ንምቕጻል ዘድሊ ነጥብታት ንምውህላል ዝዓለመ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል።

ዩኒቨርሲቲ፡ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ውን ሞያዊ ላዕለዋይ ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ካትሪነሆልም ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምርህቲ ዕድላት ኣሎ። ትካል ቪያዲዳክት ምስ ብዙሓት ዩኒቨርስታት፡ ላዕለዋይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርታትን ሞያዊ ትምህርታዊ ትካላትን ጥቡቕ ምትሕብባራት ኣለዎ። በዚ መሰረት ኣብ ከተማ ካትሪነሆልም  ዝተፈላለየ ትምህርታት ክትቀስሙ ትኽእሉ።

ምፓስ ቪያዲዳክት

ኣብ ዩኒቨርስቲ ዝመሃሩ ሰባት፡ ኣብቲ ኣብ ኦብሩጎርደን ቁጽሪ 55 ኣብ ቪንግኦከር ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት ቪያዲዳክት ዝርከብ ክፍልታት፡ ተክኒካዊ መሳለጥያታትን ክጥቀም ይኽእል እዩ።  ኣብቲ ቤት-ጽሕፈይ ኣገልግሎት ዋይፋይ እንተርነት፡ ኮምፒተር፡ ሓታሚት፡ ፎቶ-ኮፒ፡ ፋክስ ከምኡ ውን መሳርሒታት ስእልን ቪድዮን፡ ሻሂ፡ ወይ ውን ምዉቕ ቸኮላታት ክትሕሽሹሉ እትኽእሉ ፓሳቸርያን ይርከብ። እቲ ቦታ ኩሉ መዓልታት ክፉ እዩ። ትምህርቲ ወይ ውን ሰሚናር ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ግን ክመልእ ይኽእል እዩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ሕክምና ማእከል ስድራቤታት፡ ህዝባዊ ሕክምና ስኒን ማእከል ሓካይም ስኒ ቪንግኦከር ን ይርከብ። ህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎት፡ ኣብ ኩልባሪስካኹክሁሰት ኣብ ከተማ ካትሪነሆልም ይርከብ።

 

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ትካላት ወይ ውን ሕክምና ኣብ ዝግበር ርክብ ዝኾነ ሰብ ቋንቋ ዘይክእል ምስ ዝኸውን ተርጓሚ ክቍጸረሉ መሰል ኣለዎ። ብኽብረትኩም ነቲ ዝምልከቶም መንግስታዊ ትካል ኣቐዲምኩም ተርጓሚ የድልየኩም ምዃኑ ሓብርዎም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

እተን ኣብ ውሽጢ ወረዳ ቪንግኦከር ዝንቀሳቐሳ ኣውቶቡሳት ብ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ከተማ ኦረብሩ ን ኣውራጃ ሶርምላንድን ዝውነና እየን። እተን ካብ ኑቍጣ ባቡራት፡ ዝብገሳ ባቡራት ሃገራዊ ባቡራት ማለት ኤስጀይ-ባቡራት እየን። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምምሕዳር ወረዳ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

Tåg i Vingåker

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ከተማ ቪንግኦከር ዳርጋ ማእከላይ ኣቀማምጣ ኣለዋ። ካብታ ከተማ ንኦረብሩ፡ አስኪልስቱና፡ ኒሾፒንን ኖርሾፒንን ብመኪና ሰዓት ይወስድ። እታ ካብ ሃልስበሪ ናብ ስቶክሆልም ገጻ እትጎዓዝ ባቡር ኣብ ከተማ ቪንግኦከር፡ ካትሪነሆልም፡ ፍሌን፡ ግኔስታን ሶደርታልየን ጠጠው ትብል እያ።

 

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Tjäna mellan 30 - 100 000kr i mån , Telia Field Sales Hemförsäljare
Sociala och stöttande vikarier till socialpsykatrin Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
STIFTELSEN LINDEN SÖKER BEHANDLINGSPERSONAL 75 % Behandlingsassistent/Socialpedagog
STIFTELSEN LINDEN SÖKER PERSONLIG ASSISTENT 96 % Behandlingsassistent/Socialpedagog
Tjäna 25 - 60 000kr+ / mån Tradecom AB Eventsäljare/Eventförsäljare
Förskollärare till Sjöstugans förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Processingenjör till Voith Paper i Högsjö Processingenjör, maskin
Fysioterapeut / Sjukgymnast till Vingåkers äldreomsorg Fysioterapeut/Sjukgymnast
JOBBCHANSEN undersköterska , personliga assistenter , boendestöd m.m. Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Face 2 face säljare till Vingåker Utesäljare
Verksamhetschef , Vingåkers Vårdcentral Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Personlig assistent till kvinna på 75 år Personlig assistent
Lärare i SO / MA eller SO / NO till Slottsskolan i Vingåker Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Nattsjuksköterska till Vingåkers kommun Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Timvikarier till personlig assistans i Vingåker Personlig assistent
Timvikarier till funktionshinderomsorgen i Vingåker Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Administratör Administrativ assistent
Enhetschef till äldreomsorgen i Vingåkers kommun Äldreomsorgschef
Personlig assistent till resursen till Vingåkers kommun Personlig assistent
Undersköterskor till Vingåkers hemtjänst! Undersköterska, hemtjänst och äldreboende

ገጽ 1 ናይ 33

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Vingåker

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

9 150

ስፍሓት መሬት

439,4 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Katrineholm ca 20 km

Örebro ca 60 km

Eskilstuna ca 60 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ