ሕጊታት

​​​​​​​​​​​​​​​​እቶም ንሰባት ኣብ ሃገር ሽወደን ዚምልከቱ ሕጊታትን መሰላትን፤ ብቐዳምነት ብሰለስተ መሰረታውያን-ሕጊ ዝዕቀቡ እዮም። ብቅዋማዊ-መንግስት፤ ናይ ጽሑፍ ነጻነት ሕጊን፤ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ነጻነት መሰረተ-ሕጊን እዮም። እቲ ቅዋማዊ-መንግስቲ፤ ኣብ ኣጠቓቕማ ናይ ህዝባዊ-ስልጣን፤ ናይ ኩሉ ሰብ ማዕረ ክብሪ ብዘውሕስን፤ ናይ ውልቀ-ሰብ ነጻነትን ክብሪን ብዝሕለወሉን ኣገባብ ክትግበር፤ ዘጽንዕ እዩ።

ኣብያተ-ፍርዲ

ነቲ ኣብያተ-ፍርዲ ሕጊ ኣውጺኡ ዚመርሖ፤ እቲ ሃገራዊ-ባይቶ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ኣብያተ-ፍርዲ ሻርነት ዘይብሉ፤ ካብ ሃገራዊ-ባይቶ፤ መንግስቲን ካልኦት ኣብያተስልጣንን፤ ነጻ መዋቕር እዩ።

እቲ ብገበን ዝተኸሰ ሰብ፤ ጉዳዩ ብቤትፍርዲ ተራእዩ ክውሰን መሰል ኣለዎ። እቲ ሰብ ብቤትፍርዲ ከም ገበነኛ ተቖጺሩ ክሳዕ ዘይተፈርደ፤ ከም ንጹህ ሰብ እዩ።

ገበን ብፖሊስን ብቤትፍርዲን ብኸምዚ ይተሓዝ

ገበን ዚበሃል፤ ሓደ ሰብ ብመሰረት ሕጊ ከቕጽዕ ዚኽእል ነገር ምስ ዚገብር እዩ። ኣብ ልዕሌኻ ገበን ምስ ዚፍጸም፤ ናብ ፖሊስ ክተመክት ይግባእ።

ፖሊስ ነቲ ዝተፈጸመ ነገር ይምርምር። ንኣብነት ቃለ-ምልልስ ይገብር፤ ንቦታ-ገበን የጽንዕ፤ ቴክኒካዊ-ምርመራታት የካይድ። እዚ ቅድመ-ምርመራ ይበሃል። ነዚ ቅድመ-ምርመራዚ፤ ፖሊስ ወይ ኣኽባር-ሕጊ ክፍጽሞ ይኽእል።

ፖሊስ ወይ ኣኽባር-ሕጊ፤ ነቲ ቅድመ-መጽናዕቲ ክዓጽዎ ክውስን፤ ማለት ከቋርጾ ይኽእል። ንኣብነት እኹል መረጋገጺ ኣብ ዘይተረኽበሉ ኵነታት ክኸውን ይኽእል።

እቲ ቅድመ-መጽናዕቲ ምስ ዚቕጽል፤ ኣኽባር-ሕጊ ነቲ ሰብ ብገበን ክኸሶ ክውስን ይኽእል። እዚ ማለት ድማ፤ ኣብቲ ወረዳዊ ቤትፍርዲ ናይ መጋባእያ መስርሕ ይካየድ።

ናይቲ ቤትፍርዲ ሓላፍነት፤ እቲ ኣኽባር-ሕጊ ከምቲ ኣብቲ ክሱ ኣቕሪብዎ ዘሎ፤ እቲ ተኸሲሱ ዘሎ ሰብ፤ ብሓቂ ነቲ ገበን ፈጺምዎ ምዃኑ፤ እኩል ጭብጢታት ከቕርብ ምኽእሉ ምርኣይ እዩ።

​ከም ወላዲ ዘሎካ ሓላፍነት

​ኣብ ሕጊ ሽወደን (ዓንቀጽ ወለዲ)፤ ሓደ ውላድ ክንክንን ሓልዮትን ክወሃቦ፤ ቅሳነትን ጽቡቕ መዕበያን ክረክብ፤ መሰል ኣለዎ፤ ዚብል ሰፊሩ ይርከብ። ኣብ ሃገር ሽወደን ከም ኣገባብ ናይ መአረሚ-ጠባይ ተባሂሉ፤ ኣካላዊ ይኹን ስነ-ኣእምሮእዊ መቕጻዕቲ ኣይፍቀድን እዩ። ኣካላዊ-መግረፍቲ ማለት፤ ኩሉ ዓይነታት መውቃዕቲ ናይ ኣካላት ዘጠቓልል እዩ። ስነ-ኣእምሮኣዊ ዓመጽ ማለት ድማ፤ ኩሉ ዓይነታት ፈኸራ፤ ምፍርራሕ፡ ምቁጽጻር፡ ምጽራፍን ዘጠቓልል እዩ። እዚ ሕጊዚ፤ ጸረ-መግረፍቲ ሕጊ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ሕጊዚ ኣብ ሃገር ሽወደን፤ ካብ 1979 ጀሚሩ ዝጸንሐ እዩ።

ፖሊስ

ንፖሊስ ክትሓቶም ወይ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ገበን ክትነግሮም እትደሊ ጉዳይ ምስ ዚህሉ ብቑጽሪ 114  14 ደውል። እዚ ቁጽሪ ኣብ ምሉእ ሃገር ሽወደን ዘገልግል እዩ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ