ጋሻ ኣብ ሽወደን

​​​​​​​​ኣብዚ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን ብኸመይ ከም ዚሰርሕ ብዚያዳ ክተንብብ ኢኻ። ኣብ ታሕቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ልሙዳት ዝኾኑ ሕቶታት ክትረክብ ኢኻ።

እቲ ናይ ስደተኛታት ዕቝባ ከመይ ከም ዚሰርሕ ክፈልጥ እደሊ

ኣብ ሃገር ሽወደን ዕቝባ ክሓትት ምስ ዝደሊ፡ ንመን እየ ዝውከስ?

ኣብ ሃገር ሽወደን እንተ ኣሎኻ፡ ዕቝባ ንምሕታት ንሚግራሹስንቨርከት ተወከስ።

ዕቝባ ንምሕታት እንታይ ሕጊ/መምርሒ እዩ ዚዝውተር?

​ኣብቲ ሚግራሹንስቨርከት ዕቝባ ንምሕታት እንታይ ሕጊ/መምርሒ ከም ዚዝውተር ዚሕብር ኩሉ ከተንብብ ትኽእል።

​ብዛዕባ ፍቓድ መንበሪ ዝያዳ ክፈልጥ እደሊ

ፍቓድ መንበሪ ንምርካብ እተፈላለይየ ምኽንያት ኣሎ። ናብ ሽወደን መጺእካ መንበሪ ፍቓድ ሓቲትካ  እንተ ኾንካ፡ ሕቶኻ  ድማ  ቅቡል ምስ ዚኸውን፡ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ይወሃበካ።

ብዛዕብቲ እተፈልለየ  ደረጃታት ኣብቲ ካብ ዕቝባ ናብ ስራሕ Från asyl till arbete ዚብል ገጽ ከተንብብ ትኽእል።

እንታይ ዓይነት ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣለዉ፡ ከመይ ገይረኸ ይደልዮም?

እተፈላለዩ ዓይነታት ፍቓድ መንበሪ ኣለዉ፡ ኣብቲ ናይ ሚግራሹንስቨርከት መርበብ ብዛዕባቶም እተፈላለዩ ዓይነታት ፍቓዳት መንበሪ ብተወሳኺ ኣንብብ።

ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ረኺበ፡ ሕጂኸ እንታይ እየ ዝገብር?

ኣብ  ሃገር ሽወደን ናይ ዕቝባ ወይ ናይ ምውግጋን መስርሕ ከመይ ከም ዚሰርሕ ብተወሳኺ ኣንብብ።

ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸብካ እንታይ ከም ዘድሊ ኣብቲ ሚግራሹንስቨርከት ብዝያዳ ኣንብብ።

ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸብካ ቀልጢፍካ ኣብቲ ስካተቨርከት ተመዝገብ።

ናይ መንበሪ  ፍቓድ ምስ ረኸብኩ እንታይ ዓይነት ሓገዝ እየ  ዝረክብ?

እቲ ዕቝባ ዝረኸበን ዕድመኡ ካብ 20 ክሳዕ 64 ዝኾነን ሰብ ብቛንቋ ኣደኡ ናይ ምስ ማሕበረሰብ ምልልላይ ኮርስ ኪወስድ መሰል ኣለዎ። ነቲ ናይ ምስ ማሕበረሰብ ምልላይ ንሓደስቲ መጻእቲ ዚወሃብ ኮርስ፡ እቲ ኮምዩንካ ሓላፍነት ዚወስደሉ። ብዛዕባ ምልላይ ምስ  ሕብረተሰብ ዝያዳ ከተንብብ ከምኡውን ብዛዕባ ሃገር ሽወደን ብእተፈላለየ ቋንቋታት መጻሕፍቲ ዳውንሎድ ክትገብር ትኽእል።

መሰል ውጥን ጥየሳ ኣሎካ (ቀዋሚ ስራሕ ምስ ዘይህልወካ፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ምስ ዘይትምሃር፡ ልዕሊ 65  ዕድመ ምስ ዚህልወካ ወይ ስንክልና ሃልዩካ ፍጹም ዘይትሰርሕ ምስ  እትኸውን)። እቲ ቤትጽሕፈት ዕዮ እዩ ምሳኻ ብምምኻር ናይ ምጥያስ ውጥን ዘውጽኣልካ።

​ኣብ ሃገር ሽወደን መንበሪ ቤት ክረክብ ኣሎኒ

መንበሪ ቤት ንምርካብ ሓገዝ ክረክብ እኽእልዶኦ

ናይ መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸብካ፣ ኣብ ናይ ስደተኛታት መንበሪ ቦታ ትነብር እንተኾንካ ኣብ ሓደ ምምሕዳር ንኽትነብር ካብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ባዕልኻውን ኣብቲ ናይ ሽወደን ኮምዩናት ገጻት ብዛዕባ  ናይ ሃገር ሽወደን ሓበሬታ ክትደሊ ትኽእል። ናብቲ ሰርቪስ ካርታ ዚብል ኩርናዕ ኪድ።

ሓደ ሰብ መንበሪ ቤት ምስ ረኸበ ዳርጋ ብዙሕ ዚወጋገን ነገራት ኣሎ። ገዛ ምስ ረኸብካ ኣብቲ ሓድሽ ኣድራሻ ምእንቲ ክትምዝገብ ከምዝቐየርካ ናብ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ከተመልክት ኣለካ። ናይ ቤት መድሕን ኪህልወካን ምስ ትካል ሓይሊ መብራህቲ ተራኺብካ ገዛኻ ሓይሊ መብራህቲ ክህልዎ ክትገበር እውን ኣገዳሲ እዩ። ስደተኛ ኮንካ መግዝኢ ናይ ገዛ ኣቑሕትን ካልእን ገንዘብ ክትልቃሕ ምስ እትደሊ ካብ CSN ንመግዝኢ ኣቑሑት ዝኸውን ልቓሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ንኽራይ ገዛ ዝኸውን ተወሳኺ ሓገዘ ዘድለየካ ምስ ዝኸውን እውን ካብ ካሳ ውሕስነት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ኣበይ ክቕመጥ እኽእል?

ኣብቲ ሃገር ናብ ድላይካ ክትግዕዝ ትኽእል። ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት መንበሪ ኣባይቲ ምርካብ ኣሸጋሪ እዩ። ናይ ምጥያሳ መሰል ምስ ዚህልወካሞ ኣብ ግዜኣዊ መንበሪ ምስ እትቕመጥ፣ ኣብ ገለ ምምሕዳር ናይ ሽወደን መንበሪ ክትረክብ ካብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ መንጎ ሕጊ ተኻራያይን ኮንዶሚንዩምን እንታይ ፍልልይ ኣሎ?

ብዙሕ እተፈላለየ ዓይነት መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ፡ ንኣብነት ከም ሕጊ ተኻራያይን ኮንዶሚንዩምን

ናይ ውልቀይ ቤት ምስ ረኸብኩ እቲ ኣገዳሲ ክሓስበሉ ዘሎኒ ጉዳይ እንታይ እዩ?

ሓደ ሰብ መንበሪ ቤት ምስ ረኸበ ዳርጋ ብዙሕ ዚወጋገን ነገራት ኣሎ። ገዛ ምስ ረኸብካ ኣብቲ ሓድሽ ኣድራሻ ምእንቲ ክትምዝገብ ከምዝቐየርካ ናብ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ከተመልክት ኣለካ። ናይ ቤት መድሕን ኪህልወካን ምስ ትካል ሓይሊ መብራህቲ ተራኺብካ ገዛኻ ሓይሊ መብራህቲ ክህልዎ ክትገበር እውን ኣገዳሲ እዩ። ስደተኛ ኮንካ መግዝኢ ናይ ገዛ ኣቑሕትን ካልእን ገንዘብ ክትልቃሕ ምስ እትደሊ ካብ CSN ንመግዝኢ ኣቑሑት ዝኸውን ልቓሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ንኽራይ ገዛ ዝኸውን ተወሳኺ ሓገዘ ዘድለየካ ምስ ዝኸውን እውን ካብ ካሳ ውሕስነት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ ኮምዩን ኣነ ዝግደሰሉ ስራሕ፡ ኣብያተትምህርትን ንጥፈታትን እንታይ ኣሎ?

ኣብቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን ዚብል ብዛዕባ ነፍስወከፍ ኮምዩን እተብቦ፡ ኣብቲ ናትካ  ኮምዩን እንታይ ከም ዘሎ ዚሕብር ካርታውን ኣሎ። ኮምዩን ምረጽ ኣብቲ ሰርቪስ ካርታ ዚብል ኩርናዕ ድማ ጠውቕ ወይ ከኣ ኣብቲ ካርትፑፈን ናይቲ ቀዳማይ ገጽ መርበብ፡ ኣድራሻ ወይ ኮምዩን ጸሓፍ፡ ኣብቲ እትግደሰሉ ቦታ ድማ ብቐጥታ ትኣቱ።

​ቋንቋ ሽወደን ክመሃር ደልየ

ብሽወደንኛ ኮርስ ርኸብ

ኣብቲ ኣብ መግለጺታት ኮምዩን ዚርከብ ናይ ኣገልግሎት ካርታ ነቲ ኣብ ኮምዩንካ ዘሎ ኤስኤፍኢ ክትረኽቦ ትኽእል።

እትቕመጠሉ ኮሙን ረኺብካ ኣብ ውሽጢ እቲ ስእሊ/ካርታ "ትምህርቲ/ኡትቢልድኒንግ" ዝብል ምርጫ ንኽትረክብ “ሰርቪስካርታ” ዚብል ጽቐጥ።

ከምኡውን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ስልጠና መርበብ ሓበሬታ፡ ብዛዕባ ኤስኤፍኢ ክትደሊ ትኽእል።

ሽወደንኛ ኣብ ኢንተርነት ተመሃር

ኣብዚ ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን ባዕልኻ ሽወደንኛ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ።  ኣብ ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን ሽወደንኛ ተመሃር

​ኣብ ሃገር ሽወደን ነቲ ጥበበይ ወይ ትምህተይ ከዘውትሮ እደሊ

ኣብ ሃገር ሽወደን ነቲ ናይ ወጻኢ ሰርቲፊከት ከዘውትሮ እኽእልዶ?

ናይ ዩኒቨርሲትን ኮለጅን ቤትምኽሪ ነቲ ናይ ወጻኢ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን፡ ድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ናይ ሞያ ትምህርትን ኣካደምያዊ ትምህርትን ይግምግሙዎ።

እንታይ ከም ዘድሊ ንምፍላጥን ብሊንክ ጌርካ ዝያዳ ሓበሬታ ንምህላውን ነቲ ናትና ኢንተርኣክቲቨ ቢልድስፐል/ጎድናዊ ስእሊ ተጠቐም።

ኮለጃትን ዩኒቨርሲታትን ነቲ ገና ዘይተወደአ ዝለዓለ ትምህርቲ ዘድልየካ ክረዲት ንኽትረክብ ይግምግማ። ብዛዕባዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ወጻኢ ኣካደምያውያን ቢልድስፐለት/ጎድናዊ ስእሊ ከተንብብ ትኽእል።

ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ወጻኢ ሰርቲፊከት ዘድሊ ነገራት ኩሉ ክትረክብ ትኽእል።

ነቲ ትምህርተይ ከመይ ገይረ ቅቡል ይገብሮ?

ኣብቲ ሓበሬታ ሃገር  ሽወደን ዚብል ኣርእስቲ፡ ብዛዕባ እተፈላለየ ሞያታት እንታይ ከም ዘድሊ ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል።

ኣብ ዩኒቨርሲትን ኮለጅን ቤትምኽሪ (Uhr) ነቲ ትምህርትኻ ይግምግሙዎ፡ በዚ መሰረትዚ ከኣ ንኣብነት እቲ ዘስርሓካ ትካል እቲ ትምህርትኻ ምስ ኣየናይ ናይ ሽወደን ደረጃ ከም ዚኸይድ ኪፈልጥ ይኽእል።

ኣብ ሓደ ናይ ሞያ ስራሕ ንምስራሕ እቲ ሞያ ብናይ ሽወደን ሕጊ ይተዓራረ እዩ። ንኣብነት ከም ሓድሓደ ዲግርን ስልጣንን መንነትን ወይ ካልእ ወግዓዊ ምስክርን። ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ናይ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ቤትምኽሪ፡ ናይተን ዝዕረያ ሞያታት ዝርዝር ክትረክብ ትኽእል።

ነቲ ናይ ሞያ ፍልጠተይ ኣብ ሽወደን ቅቡል ክገብሮ እኽእልዶ?

ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ብዛዕባ ሞያንን ናይ ሞያ ብቕዓትን እንታይ ሓገዝ ከም ዚወሃበካን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለዎ።

ነቲ ናትካ ሞያ እንታይ ከም ዘድልዮ ንምፍላጥ ነቲ ናቶም መርበብ ሓበሬታ ተጠቐም። ነቲ ናትካ ሞያ ጸሓፍ፡ ደሓር ኣብቲ ድለ sök ዚብል ጠውቕ። ደሓር ነቲ ናይ ሞያ መግለጺ ምረጽ፡ ኣብኡ ድማ ኣየናይ ስልጠና ከም ዘድሊ ከተንብብ ትኽእል።

ንድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ሞያዊ ስልጠና፡ ናይ ዩኒቨርሲትን  ኮለጅን ቤትምኽሪ እዩ ዚግምግሞ።

​ባዕለይ ክመሓደር እደሊ

ከመይ ገይረ ስራሕ እረክብ?

ስራሕ ንምርካብ ብዙሕ እተፈላለየ መገድታት ኣሎ። ክሳዕ  ስራሕ እትረክብ ግዜ ይወስድ ይኸውን። ተሎ ኢልካ ቋንቋ ሽወደን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ሃገር ሽወደን ኢኻ ስራሕ ሃሰው እትብል። ናጻ ኴንካ ክትደሊ እንተ ደሊኻ ኣብ  ትሕቲ ስራሕን ስልጠናን Arbete & utbildning ዚብል ኣርእስቲ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ድለ።

ኣብቲ እትቕመጦ ኴንካ ስራሕ ምስ እትደሊ፡ ነቲ ናትካ ናይ ኮምዩን መግለጺ ተጠቐም። ኣብኡ ወይ ኣብቲ ኮምዩንካን ከባቢኡን ዚርከብ ናይ ክፉት ስራሕ ኩርናዕ ክትረክብ ኢኻ ወይ ድማ ኣብ ካርታ እተመልከተ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ኣብቲ ናይ ሰርቪስካርታ ኩርናዕ ክትረክብ  ኢኻ።

ብዛዕባ ስራሕ ከመይ ጌርካ ከም እትረክብ ሓበሬታ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ ተወሳኺ ኣንፈታት ኣለዎ።

ስራሕ ንምርካብ ሓገዝ ክረክብ እኽእልዶ?

ሓዲሽ መጻኢ እንተ ኾንካ፡ ወይውን ንጥየሳ መሰለ እንተ ኣሎካ፡ ስራሕ ብቕልጡፍ ንኽትረክብ ብቤትጽሕፈት ዕዮ ክትሕገዝ ኢኻ።

ነቲ ናይ ስራሕ ምድላይካ ንምቅላል፡ እቲ ቤትጽሕፈት ዕዮ ኮርሳትን ደገፍን ብዚምልከት ኪሕግዘካ እዩ።

ቤትጽሕፈ ዕዮ ነቶም ስራሕ ዚደልዩ መርበብ ሓበሬታ ኣለዎ።

ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ቋንቋ ሽወደን ክለማመድ እኽእልዶ?

ናይ ጥየሳ መሰል እንተ ኣሎካ ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ መወዳእታ ፕራቲክ ኪወሃበካ ይኽእል ኣብኡውን ሽወደን ክትለማመድ ትኽእል።

ኣብቲ ኣነ ዝነብረሉ ኣከባቢ እንታይ ዓይነት ስራሕ ይርከብ?

ኣብቲ ናትካ ናይ ኮምዩን መግለጺ ኣቲኻ ኣብ ትሕቲ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ወይ ኣብቲ ሰርቪስካርታን ድለ።

ናይ ውልቀይ ዋኒን ንኺህልወኒ ከመይ ክገብር ይግብኣኒ?

ሓሳባትካ ንምፍታንን ሓደ ሰብ ዋኒን ንምጅማር እንታይ ከም ዘድልዮ ንምፍላጥን ካብ ቤትጽሕፈት ዕዮ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ።

ቨርክሳምት እቲ ናይ ውልቅኻ ዋኒን ንምትካል ኩሉ ክትፈልጦ እትደልን ክትገብሮ እትደልን ኣጠቓሊሉ ዝሓዘ መርበብ ሓበሬታ እዩ።

እቲ ናይ ሓደስቲ ሰብ ዋኒን ትካል ክፍሊት ዘይብሉ ምኽሪ ይህብ፡ ኣብ መላእ ሽወደን ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይርከብ።

​እቶም እተፈላለዩ ዝራኸቦም ትካላት ሰብስልጣን እንታይ ከም ዝገብሩ ክፈልጥ እደሊ

እቲ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት/ሚግራሹንስቨርከት እንታይ እዩ ዚገብር?

ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ነቲ ናይቶም ኣብ ሃገር ሽወደን ኪበጽሑ፡ ኪቕመጡ ወይ ዕቝባ ኪሓቱ ወይውን ዜግነት ዚደልዩ ሰባት ዘቕርቡዎ መጠየቕታ ይቕበልን ይምርምርን። 

እቲ ቤትጽሕፈት ዕዮ እንታይ እዩ ዚገብር? 

ቤትጽሕፈት ዕዮ ሓላፍነቱ ካልእ ገዲፍካ ገለ ሓደስቲ መጻእቲ ናይ ጥየሳ ውጥን ንኺወሃቦምን ብቐሊሉ ስራሕ ንኺረኽቡን እዩ።

ናይ መድህን ትካል/ፎርሸክሪንካሳን እንታይ ይሰርሕ? 

ፎርሸክሪንካሳን ነቲ ብዛዕባ ክፍሊት እተቕርቦ መጠየቕታ ይቕበል። ክፍሊት ዚግበኣካ እንተ ኾይኑን ወይውን ንገንዘባዊ ሓገዝን ንክፍሊትን መሰል እንተ ኣሎካ ይህቡኻ።

ብዙሕ እተፈላለየ ገንዘባዊ ሓገዝን ክፍሊትን ኣሎ። ንኣብነትት ናይ ገዛ ገንዘባዊ ሓገዝ፡ ናይ ህጻን ገንዘባዊ ሓገዝ፡ ናይ ወላዲ ዕረፍታዊ ካሕሳ ከምኡውን ካብ 14 መዓልቲ ንላዕሊ ምስ እትሓምም ዚወሃብ ሓገዝ ኣሎ።

ቤትጽሕፈት ቀረጽ እንታይ ይገብር?

ገለ ካብ ቤትጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ዝዓሞም ነቲ ባዕልኻ እትገብሮ ጸብጻብ ዓመታዊ እቶት ይከታተል ልክዕ ቀረጽ ከምዝኸፈልካ ድማ የረጋገጽ። ብዛዕባ ምዝገባ ህዝቢ ድማ ይከታተልን ወረቐት መንነት ይህብን።

ፖሊስ እንታይ እዩ ዚገብር?

ፖሊስ ንእተፈላለየ ጉዳያት ገበን ይምርምር ካልእ ገበን ንኸይፍጸም ድማ ይከላኸል።

ማሕበራዊ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ዚገብር? 

ኣብቲ ኮምዩን ማሕበራዊ ኣግልግሎት ወይ ማሕበራዊ ምምሕዳር ዚብሃል ኣሎ። ከመይ ገይሩ ከም ዚሰርሕ ኣብ ምውሳን ካብ ካምዩን ናብ ኮምዩን ይፈላለ እዩ። እቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ነቲ ማሕበራዊ ገንዘባዊ ሓገዝ፡ ክንክን ጥዕናን ኣላዪነትን ንምህላው ዘሎካ መሰላት ዚከታተል ሕጊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ይስዕቦ። ቁጠባዊ ጸገማት ምስ ዚህልወካ ወይ ነፍስኻ ክትጠውር ምስ ዘይትኽእል፡ ማሕበራዊ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል። ኣብቲ ናይ ኮምዩንካ መርበብ ሓበሬታ እቶ፡ እንታይ ከም ዘድሊ ድማ ተወሳኺ ኣንብብ።

ቤት ጽሕፈት/ክፍሊ መጓዓዝያ እንታዩ ስርሑ?

ናይ ምምራሕ ማኪና ፍቓድ ዚህብ እቲ ናይ መጎዓዝያ ቤጽሕፈት እዩ።

ናይ ካልእ ሃገር ናይ ምምራሕ መኪና ፍቓድ እንተለካ ክትፈልጦ ዝግበኣካ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ መጓዓዝያ ተመልከት።

​ምስ ሓመምኩ ወይ መድሃኒት ምስ ኣድለየኒ ንመን ከም ዚውከስ ክፈልጥ እደሊ

ከመይ ገይረ እየ ሓኪም ስኒ ዝረክብ?

ኣብቲ ናይ ኮምዩንካ መግለጽን ኣብ ትሕቲ ሰርቪስ ካርታ ዚብል ኩርናዕን ክትኣቱ ትኽእል። ሽዑ እቲ ዝመረጽካዮ ክንክንን ጥዕናን ዚብል ኣብቲ ካርታ ይመጽእ። እቲ ናይታ ኮምፕዩተር መመልከቲ ወይ ማውስ ኣብኡ ኣንቢርካ ሓኪም ስኒ ኣበይ ከም ዚርከብ ድለ። ተወሳኺ ንምፍላጥ ኣብቲ ዝመረጽካዮ ጠውቕ።

ናብ 1177 ቮርድጊደን ብምኻድ ሓኪም ስኒ ክትደሊ ትኽእል።

ምስ ሓመምኩ ንመን እየ ዝውከስ?

ከቢድ ሕማም እንተ ዘይኮነ ወይ ዘይተጎዳእካ ምስ እትኸውን ነቲ ማእከል ጥዕናኻ ክትውከሶ ትኽእል። ኣብቲ ናይ ኮምዩንካ መግለጺ ኣቲኻ ኣብ ትሕቲ ሰርቪስካርታ ዚብል ኩርናዕ ነቲ ክንክንን ጥዕናን Hälso- och sjukvård ዚብል ጠውቆ። ነቲ ማውስ ኣብ ልዕሊኡ ብምንባር ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ማእከል ጥዕና ክትደሊ ትኽእል። ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብቲ ዝመረጽካዮ ጠውቕ።

ኣብቲ 1177 ቮርድጊደን ብምእታው እውን ማእከል ጥዕና ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ናይ ሕክምና-ሓበሬታ ቴሌፎን 1177 ውን ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ከማኽሩኻን ነቲ ልክዕ ናይ ክንክን ቦታ ክትረኽቦ ክሕግዙኻን እዮም።

ኣብ ስኮነ፣ ኣውራጃ ስቶክሆልምን ቬስትራ የታላንድን ሕክምናዊ ምኽሪ ብዓረብኛን ሶማልኛን ብተርጎምቲ ይወሃብ። እቲ ምኽሪ ብመደበኛ ነርስታት ኣብ 1177 መምርሒ ሕክምና ብሓገዝ ተርጎምቲ ይወሃብ።

ሕክምናዊ ምኽሪ ብዓረብኛ ምስ ቶርጓማይ 0771-11 77 90

ሕክምናዊ ምኽሪ ብሶማልኛ ምስ ቶርጓማይ 0771-11 77 91

ንህይወት ዘስግእ ጉድኣት ወይ ሕማም ምስ ዚኸውን ኣብ 112 ደውል።

መድሃኒት የድልየኒ፡ ኣበይ እየ ዝዕድጎ?

ኣብ ሽወደን በቲ ሓኪምካ ዝህበካ ፕረስክሪፕሽን ኢኻ ካብ ፋርማሲ መድሃኒት እትገዝእ። ብዙሓት እተፈላለያ ፋርማሲታት ኣለዋ፡ ግን እቲ ዝቐለለ ኣብቲ ጥቓ እትቕመጠሉ ወይ ኣብቲ ጥቓ ማእከል ጥዕና ዚርከባ ፋርማሲታት ምኻድ እዩ።

ፕረስክሪፕሽን ዘየድልዮ መድሃኒታት ኣብ ግሮሰሪታት ወይ ኣብ እንዳ መዐደሊ በንዚን ኪግዛእ ይከኣል።

​ምስቶም ተመሳሳሊ ድሌታት ዘለዎም ሰባት ክራኸብ እደሊ

ኣብቲ ናተይ ኮምዩን እንታይ ንጥፈታት ኣሎ?

ነቲ ናይ ኮምዩንካ መግለጺታት ብምጥቃም ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ንጥፈታት ወይ ማሕበራት ክትደሊ ትኽእል።

ዝበዝሓ ኮምዩናት ንማሕበራት ንምድላይ ዘገልግል ናይ ማሕበራት ደብተር ኣለወን። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን መግለጺ ዘሎ ሰርቪስካርታ ብምእታው ብዛዕባ ንጥፈታት ክትረክብ ትኽእል።

ኣብቲ ናይ ማሕበራትን ውድባትን ገጻት እውን ክትደሊ ትኽእል። ኣብኡ  ማሕበራት ወይ ውድባት እንታይ ከም ዚገብራ ንምፍላጥ ዘገልግል ናብ ብዙሕ ማሕበራት ዘሳግር ሊንክ ወይ መላግቦ ኣሎ።

ምስ ካልኦት ብሓባር ሽወደንኛ ተለማመድ

ሽወደንኛ ንምምሃር ሓደ ኣዕጋቢ ኣገባብ እንተሎ: ሽወደንኛ ምስ ዚኽእሉ ሰባት ምዝራብ’ዩ።

በቲ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጽ ገይርካ ''ምስ ካልኦት ብሓባር ሽወደንኛ ተለማመድ'' ቋንቋ ሽወደን ክትመሃር ንኽትክእል ዝሕጉዙኻ ሽወደንኛ ዝዛረቡ ሰባት ክራክብ ትኽእል።

​እንታይ ካልእ ሓገዝ ከም ዚወሃበኒ ክፈልጥ እደሊ

መብዛሕትኡ ግዜ ኣብያተንባብ ወይ እተፈላለያ ማሕበራትን ውድባትን ንኣኻ ኣብቲ ሽወደናዊ ማሕበረሰብ ቀልጢፍካ ንኽትኣቱ ወይ ሽወደንካ ንምልምማድ ይጽዕራ እየን። እቲ ዝቐረበ ቤትንባብ ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ነቲ ናይ ኮምዩንካ ሰርቪስካርታ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ሃገር ሽወደን ነገራት ከመይ ከም ዚሰርሑ ብኸመይ መገዲ ክፈልጥ እኽእል?

ኣብቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን ኣብ ትሕቲ እተፈላለየ ዝርዝር ኣርእስቲ ብዛዕባ ዝበዝሕ ሕቶታትካ መልሲ ክትረክብ ትኽእል። ከምኡውን ብመገዲ ሊንክ ወይ መላግቦ ካብቲ ማዕከን ቀጥታዊ ሓበሬታ ትረክብ።

መንዩ ኣብቲ ናይ ምልላይ ምስ ሕብረተሰብ ዚብል ኮርስ ኪኣቱ መሰል ዘለዎ?

እቲ ኣብ ቤትጽሕፈት ዕዮ ናይ ጥየሳ ውጥን ዘለዎ ወይ ኣብ መጻኢ ግዜ ዚህሉዎ ሰብ ነቲ ናይ ማሕበረሰብ ምልላይ  ዚብሃል ኮርስ ንምውሳድ መሰል ኣለዎ። ዝኾነ ኾይኑ ነቲ ኣብ ቤትጽሕፈት ዕዮ ዘሎ ኣሳላጢኻ ተወከሶ።

ከምኡውን

  • ካብ EES Schweiz ወጻኢ ዝኾነ ሃገር ዝመጻእካ
  • ዕድመኻ ኣብ መንጎ 18-64 ዝኾነን
  • ብምኽንያት ምርኻብ ምስ ቤተሰብ መንበሪ ፍቓድ እተዋህበካ
  • ኣብ ሽወደን ከም ተቐማጢ እተመዝገብካ

እቲ ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ምልላይ ኮርስ ዚዝውተር ብዛዕባ ሽወደን ዚገልጽ መጽሓፍ Boken Om Sverige ብእተፈላለየ ቋንቋታት ኣሎ፡ ዳውንሎድ ንምግባሩውን ክፍሊት የብሉን።

ናይ መጽናዕቲ/ዕዮ ገዛ ሓገዝ ክረክብ እኽእልዶ?

ኣብቲ ናይ ኮምዩንካ ሰርቪስካርታ ተመልከት። ኣብኡ፡ ኮምዩንካ እንተ ደኣ ኣሎ፡ ናይ መጽናዕቲ/ዕዮ ገዛ ሓገዝ እትረኽበሉ ቦታ ክትረክብ ኢኻ።

ብዙሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ሲቪላውያን ውድባት ናይ መጽናዕቲ/ዕዮ ገዛ ሓገዝ ይህባ እየን። ንኣብነት ኣብ ናይ ቀዪሕ መስቀል ካርታ ዘሎ ናይ መጽናዕቲ/ዕዮ ገዛ ተመልከት።

ቀዪሕ መስቀልን ካልኦትን ከይተረፋ ናይ መጻናዕቲ/ዕዮገዛ ሓገዝ ይህባ እየን።

ቀጺልካውን ኣብቲ ናይ እተፈላለያ ውድባት መርበብ ድለ፡ መጽናዕቲ/ዕዮ ገዛ ዚብል ድለ።

ሰብ ዝራኸበሉን ቋንቋ ሽወደን ዚለማመደሉን ቦታ ኣሎዶ?

መብዛሕትአን ሲቪላውያን ውድባት ንሽወደን ምልምማድ ተኽእሎ ይህባ፡ ንኣብነት ኣብ ናይ ቋንቋ ካፈታት።

ኣብ ብዙሓት ኮምዩናት ኣብ ቤትንባብ ናይ ቋንቋ ካፈ ምርካብ ልሙድ እዩ። ኣብቲ ናትካ ዚርከብ እንተ ኾይኑ ድለ።

​ኣብ ሃገር ሽወደን፡ ቤትትምህርቲ ከመይ ከም ዚሰርሕ ክፈልጥ እደሊ

ኩሉ ህጻን ናብ መባእታ ቤትትምህርቲ ይኸይድ። ናይ ትምህርቲ ግዴታ ኣብቲ እቲ ህጻን ሸውዓተ ዓመት ዝመልኣሉ ናይ ቀውዒ ሰመስተር ይጅምር፡ ግን ሓደ ህጻን ነታ ዓመት ሰጊሩ ነታ እትመጽእ ዓመት ኪጅምር ይኽእል። ናይ ትምህርቲ ግዴታ ንመብዛሕትኦም ድሕሪ ትምህርታዊ ዓመት ትሽዓተ እዩ ደው ዚብል።

ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር መርበብ ኢንተርነት ብዛዕባ ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል፡ ወይ ከኣ ናብቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዝዓለመ ብዛዕባ ቅድመትምህርቲመባእታዊ ትምህርቲካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ከምኡውን ፍሉይ ቤትትምህርቲ ከተንብብ ትኽእል።

ንውላደይ ከመይ ገይረ እየ ኣብ ቤትትምህርቲ ህጻናት ዘመዝግቦ?

ኣብቲ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ቦታ ንምርካብ ኣብቲ ንህጻናት ዚከናኸን ኮምዩንካ ኣመልክት። ውላድካ ኣብ ብሕታዊ ቤትትምህርቲ ወይ ናይ ወለዲ ኮኦፐረቲቭ  ኪኣቱ ምስ እትደሊ ብቐጥታ ኢኻ ናብኡ እተመልክት።

ኣብ መብዛሕትኡ ናይቲ ኮምዩናት መግለጺ ናብቲ ናይቲ ኮምዩን  ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብየተትምህርቲ ህጻናት ዚወስድ ሊንክ ኣሎ

ውላደይ ኣበየናይ ቤትትምህርቲ እዩ ዚኸይድ?

ሓደ ሰብ ኣብቲ ጥቓ ዚነብረሉ ቦታ ቤትትምህርቲ ኺደሊ ንቡር እዩ፡ ግን ከኣ ፍሉይ ትምህርቲ ዚህባ ኣብያተትምህርቲውን ይደሊ እዩ። ዚርከብ እንተ ኾይኑ ንውላድካ ቤትትምህርቲ ክትመርጸሉ መሰል ኣሎካ። ኣብያተትምህርቲ ነቶም ኣብቲ ቀረባ ከባቢ ዘለዉ ተመሃሮ ብቐዳምነት ኪቕበላኦም ግዴታ ኣለወን። እታ ቤትትምህርቲ ብዙሕ ናጻ ቦታ እንተ ኣለዋ፡ ካብ እተፈላለየ ናይቲ ኮምዩን ቦታታት ተመሃሮ ትቕበል። ኮምዩናውን ብሕታውን ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ግን ኣብቲ ናትካ ኮምዩን ብሕታዊ ቤትትምህርቲ ከይርከብ ይኽእል እዩ።

ኣብ መብዛሕትኡ ናይቲ ኮምዩናት መግለጺታት፡ ናብቲ ኣብያተትምህርቲ ናይቲ ኮምዩን ዚብል ኣርእስቲ ዚመርሕ ሊንክ ትረክብ።

ንውላደይ ኣብ ናይ ሃገር ሽወደን ቤትትምህርቲ ከመይ ገይረ እየ ዘመዝግቦ?

ውላድካ ናብቲ ናይ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክላስ (ዜሮ) ኣትዩ እንተ ነበረሞ ኣብኡ ኪቕጽል እንተ ደሊኻ ምንም እትገብሮ የብልካን። እንተ ዘይኮይኑ ምስቲ ውላድካ ኪኸዶ እትደልዮ ቤትትምህርቲ ቀጥታዊ ርክብ ግበር።

ኣብቲ ድለን ምረጽን ዚብል ኣርእስቲ ብዛዕባ ኣብያተትምህርቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ነቲ እተፈላለየ መምዘኒታት ድማ ትጥቀመሉ።

ንውላድ ኣብ ቤትትምህርቲ ምእታው ይኽፈሎ ድዩ?

ኣብ ሽወደን መባእታ ቤትትምህርቲ ግዴታ እዩ፡ ኣይክፈሎን ድማ እዩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ኩሎም ህጻናት ናይ ትምህርቲ መሰል ኣለዎም ማለት እዩ።

​ኣነ ንእሽቶ እየ፡ ሕጂ ከኣ እየ ናብ ሽወደን መጺአ

ከም በይኑ ዝመጸ ህጻን እንታይ መሰላት ኣሎኒ?

ኣብቲ ናይ በይኑ ዝመጸ ህጻን ዚገልጽ ገጻት ኣብቲ informationsverige.se ብተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል።

ምድላው ቤትትምህርትን መደባዊ ትምህርትን ከመይ ኢዮም ዚሰርሑ?

ናይ ቋንቋን ናይ ሳብጀክትን ስልጠና ምርካብ ኣገዳሲ እዩ። ሓድሓደ ግዜ ካብቲ ናይ ምድላው ቤትትምህርቲ ክትቅጽል ኣሸጋሪ እዩ። ብዙሓት ኪግለጹ ዘድልዮም ኣምራትን ሓሳባትን ኣለዉ።

ኣብቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን ኣብ ትሕቲ ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል።

ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ገጻት እውን ተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል።

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ንምእታው እንታይ ዓይነት ሰርቲፊከት የድልየኒ?

ኣብቲ ናይ ስልጠና ሓበሬታ ቨልይ ኦክ ፕላነራ Välj och planera ዚብል መሳርሒ ኣሎ፡ ኣብኡ ድማ ናብቲ ዕላማኻ ንምብጻሕ ዛጊት እንታይ ከም ዝወዳእካን እንታይ ክትውድእ ከም ዘሎካን ስእሊ ክትረክብ ትኽእል።

ሰብ ከመይ ጌሩ ኣብ ሽወደን ከም ዚጕዓዝ ክፈልጥ እደሊ

ሓባራዊ ጕዕዞ ከመይ እዩ ዚሰርሕ?

ኣብ መብዛሕትአን ከተማታት ንኹሉ ዘገልግል ሓባራዊ መጎዓዝያ ኣሎ። ንኣብነት ኣውቶቡሳት፡ ናይ ከተማ ባቡራት፡ ናይ ጋለርያ ባቡራት ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ እተፈላለየ መነሃርያታት ከተማ ዚመላለሳ መሰጋገርቲ ወይ ኣብ መንጎ ከተማታትን ገጠራትን ዚመላለሳ ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ኪኾና ይኽእላ። ኣብ መንጎ ገለ ከተማታት ናይ ውሽጢ ሃገር ነፈርቲውን ኣለዋ። ካብቲ ቀንዲ መሬት ሽወደን ናብ ጎትላንድ ዘመላልሳ መርከባት ኣለዋ።

ብሓባር ንምጕዓዝ ቲከት ክትዕድግ የድሊ። ኣብ www.resrobot.se ኣብ መንጎ እተፈላለየ መነሃርያታት ዘሎ ጕዕዞታት ክትርእይ ትኽእል። ንኹሉ ከተማታት ሽወደን ዘጠቓልል ቲከታት እውን ክትዕድግ ትኽእል።

​ኣብ ሃገር ሽወደን ማኪና ክዝውር እደሊ

ኣብ ሃገር ሽወደን ሓደ ሰብ ማኪና ንምምራሕ 18 ዓመት ኪመልእ ይግባእ። ካብቲ ዝመጻእካሉ ሃገር ዘጥረኻዮ ፍቓድ መምርሒ ማኪና ምስ ዚህልወካ ብኣኡ ጌርካ ኣብ ሃገር ሽወደን ማኪና ምምራሕ ዚከኣል ኣይመስልን።

ናተይ ናይ ምምራሕ ማኪና ፍቓድ ኣብ ሽወደን ቅቡል ዲዩ?

እቲ ናይ ማኪና መምርሒ ፍቓድ ወረቐት ካብተን ሓንቲ ኣብ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት (EES) ዘለዋ ሃገራት ዝመጸ ምስ ዚኸውን እቲ ናይ ማኪና ምምራሕ ፍቓድካ ከምቲ ኣብቲ ዘውጻእካሉ ሃገር ኪህሉዎ ዝነበረ ናይ ዓመታት ኣገልግሎት ኪህሉዎ ይኽእል።

ካብ ሃገራት ኤ.ኤ.ኤስ (ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ከባቢ) ወጻኢ ዘውጻእካዮ መምርሒ ፍቓድ መኪና እንተሎካ: ናብ ሽወደናዊ መምርሒ ፍቓድ ክትቅይሮ ኣይከኣልን’ዩ። ኣብ ሽወደን ዝተመዝገብካ ተቐማጣይ እንተ ኾይንካ: ነቲ መምርሒ ፍቓድ መኪና እንተ ነውሐ ንሓደ ዓመት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሽወደን ዚያዳ ሓደ ዓመት እንተ ተቐሚጥካ ግን: እቲ መምርሒ ፍቓድ ኣየገልግልን’ዩ። ኣብ ሽወደን ዝተመዝገብካ ተቐማጣይ እንተ ዘይኮይንካ ግን: እቲ መምርሒ ፍቓድ ተጠቒምካ ንኽንደይ ግዜ ምዝዋር ይፍቀደካ ብዝምልከት ምንም ገደብ ግዜ የልቦን።

ኣብ ሽወደን ፍቓድ መምርሕ ማኪና ንኺህልወኒ እንታይ ክገብር ይግበኣኒ?

ኣብ መካነ-መርበብ ቦርድ ትራንስፖርት ሽወደን: ብዛዕባ ኣውጻጽኣ መምርሒ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ዚሕብር ብቐሊል ቋንቋ ዝተዳለወ ሓበሬታ’ሎ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ