ዕዳጋ ስራሕ ኣብ ሽወደን

ዕዳጋ ስራሕ ኣብ ብሕታውን ህዝባውን ሰክቶር ይኽፈል።

እቲ ብሕታዊ ሰክቶር ብውልቃዊ ሰብ ዚመሓደር ኮይኑ ዕላማኡ መኽሰብ እዩ። ከምዚ ዓይነት ዋኒን ገሊኡ ድኳናት ኪኸውን ይኽእል ገሊኡ ድማ ከም ናይ መሰንዒ ኢንዱስትሪ፡ ናይ ህንጻ ኢንዱስትሪ፡ ናይ ፍትሕን ቁጠባን ትራንስፖርትን ኣብያተመግብን ኪኸውን ይኽእል። 70% ካብ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ብሕታዊ ሰክቶር እዮም ዚሰርሑ።

እቲ ህዝባዊ ሰክቶር ግን ብመንግስቲ፡ ብኮምዩንን ብወረዳዊ ምምሕዳርን እዩ ዚውነን። ኣብዚ ሰክቶርዚ ብዙሓት ሰባት ይሰርሑ ማለት ኣብ ክንክን ጥዕና፡ ኣብ ትምህርቲ፡ ፖሊስ፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ትምህርቲ ህጻናት፡ ምዕቃብ ኣከባቢ፡ ምውግጋን ጎሓፋት፡ ማይን ረሳሕ ፈሳስን ከምኡውን ናይ ረድኤት ኣገልግሎት።

ቀምቃማይ መብዛሕትኡ ግዜ ዋና ትካሉ እዩ
ስእሊ: Colourbox

ሕጽረት ሞያ- ኣብዚ ስራሕ ኣሎ

እቶም ንመጻእ እናተሳእኑ ኪኸዱ እዮም ዚብሃሉ ሞያታት፡ ሕጽረት ሞያታት ይብሃሉ። ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንምርካብ ናብ ሞያ ዝዓለመ ናይ ካልኣይ ደረጃ ወይ ናይ ላዕለዋይ ቤትትምህርቲ ስልጠና ኪህልወካ ኣድላዪ እዩ። ላዕለዋይ ትምህርቲ ማለት ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዚመጽእ ናይ ኮለጅ ወይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ማለት እዩ።

ኣብ ሃገር ሽወደን ስራሕ ንምርካብ ክትመሃር ኣሎካ። ብዙሕ ትምህርቲ ወይ ስለጠና ድማ ስራሕ ንምርካብ ዓቢ ተኽእሎ ይህበካ። ብዙሓት ወሃብቲ ስራሕ ነቲ ስራሕ ዚሓትት ዘሎ ሰብ ናይ ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ ኪህሉዎ ይጠልቡ። ስለዚ ናይ ካልኣይ ደረጃ ሰርቲፊከት ኪህልወካ ኣድላዪ እዩ። ናይ ካልኣይ ደርጃ ሰርቲፊከት ምህላው እውን ትምህርቲ ንምቕጻል ይሕግዘካ እዩ።

ኣብ ሃገረ ሽወደን ስራሕ ኣብ ምርካብ ትምህርቲ ወሳኒ ተራ ይጻወት። ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ትምህርቲ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ሰፊሕ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት ይኸፍተልኩም። መብዛሕትኦም ኣስራሕቲ እቶም ምስኦም ስራሕ ክረኽቡ ዘመለክቱ ሰባት ብውሑድ ናይት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘጠናቐቁ ክኾኑ ይጠልቡ። እዚ ማለት ከኣ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ማለት ጂምናስየት ዲፕሎም ክህልወኩም ኣለዎ። ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ክትቅጽሉ ምስ እትደልዩ ውን እዚ ናይ ጂምናስየት ዲፕሎም ክህልወኩም ኣለዎ። 

ኣብዚ ታሕቲ ብቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ዝቐረበ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ዚጥለብ ሞያታት ተዘርዚሩ ኣሎ (ማዕከን፤ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ Arbetsförmedlingen)

ብደረጃ ዩኒቨርስቲ ብዙሕ ሰብ ዘይመርጾም ሞያዊ ትምህርቲታት፡ ኣብ ዓመተ 2017 (ብቐሊል ስራሕ ክትረኽበሎም ትኽእል)

 • ናይ ዕደናን ስነሜታልን መሃንዲስን ተክኒሻንን
 • ሓኪም
 • ሶፍትወይርን ናይ ኢንተርነ ኣማዕባልን
 • ማሕበራዊ-ሰክረታረ
 • ገምጋሚ ገንዘባዊ ድጋፍ
 • ኣለይቲ ሕሙማት ኣብ መዳይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ፍወሳ፡ ህጹጽ ክንክን ሕሙማን፡ ክንክን ኣረጋውያን፡ ህጻናትን ኤክስረይን ከምኡ ውን ናይ መጥባሕቲ ኣለይቲ ሕሙማን ከምኡ ውን ወረዳዊ ኣለይቲ ሕሙማን
 • ፍሉይ ኣስተምሃሪ
 • ሲቪላዊ ኢንጂነር፡ ህንጻን ትሕተቅርጽን፡ ኤልክትሮኒክን ተሌ-ተክኒክን
 • ናይ ህንጻ መሃንዲስን ተክኒሻንን
 • ናይ ኢንተርነት ኣርኪተክት
 • VVS-መሃንዲስ
 • መምህር ህጻናት
 • መምህር (መባእታ ትምህርቲ/ናይ መወዳእታ ዓመታት)

ኣብ ካልእ ደረጃታት ትምህርቲ ዝወሃቡ ሰብ ክመሃሮም ዘይመርጽ ሞያታት ኣብ ዓመተ 2017 (ብቐሊሉ ስራሕ ክትረኽቡሎም እትኽእሉ ሞያታት)

 • ከሸንቲ
 • ነዳቓይ
 • ተሓጋጋዚ ነርስ
 • ጸጋኒ ናሕሲ
 • ካብ ስታኛ (ታኒካ) ዝተሰርሑ ነገራት ዘለሓሕም
 • መካኒክ ናይ ገዛን ናይ ጽዕነት መካይንን
 • ኣውቲስታ ናይ ጽዕነት-መኪና
 • ዓብዓቢ ነገራት ለጣፋይ/ Isoleringsmontörer
 • ማቶነላ ኣንጻፋይ
 • ናይ ምግጥጣም ቴክኒከር
 • ወጋናይ ኤለክትሪክ
 • ኢድራውሊኮ
 • ሰራሕተኛታት ናሕሲ
 • ሰራሕ ኮንክሪት
 • ጽርበት-ዕንጸይቲ/ካርባንቴረ
 • ነዳቓይ
 • ሰራሕ መሳርሒታት
 • ሰራሕተኛ ህንጻ
 • ሰራሕተኛ ህንጻ ምድር-ቤትን መንደቕን
 • ናይ ተቖጻጻርን ስርዓትን ተክኒሻን
 • ሰክረታሪ ሕክምና

ኣብ መጻኢ ግዜ፡ ኣበይ እዩ ስራሕ ዚርከብ?

ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ኣብቲ ዘውጽኦ ንሞያታት ዝምልከት ናይ 5 ክሳብ 10 ዓመት ትንቢት፡ ኣብ ብዙሕ ሞያታት ሕጽረት ሓይሊ-ሰብ ከገኣጥም ምዃኑ ይሕብር። እዚ ከጋጥም ዝበሃል ዘሎ ሕጽረታት በቶም ናብ ሽወደን ዝመጽኡ ዘለዉ ሰባት ብኸፊል ክትካእ ይኽእል። ኣብ ዝመጽእ 5 ክሳብ 10 ዓመታት ኣብ ዝሎ ግዜ ሕጽረታት ሓይሊ-ሰብ ዘጋጥመሎም ሞያታት ቀጺሎም ተዘሪዚሮም ኣለዉ።

ኣብ ዝመጽእ 5 ክሳብ 10 ዓመት ዝዓበየ ሕጽረት ሓይሊ-ሰብ ዝጋጥመሎም ሞያታት

 • ሞያታት ሓበሬታዊ ተክኖሎጂ (ኣይቲ)
 • ናይ ህጻናት መምህርን ናይ ትርፊ ግዜ መምህርን
 • መምህር መባእታ ቤትትምህርቲ
 • መምህር ካልኣይ-ደረጃ
 • ሓኪም
 • ነርስታት
 • ፍሉይ መምህር
 • ሓኪም ስኒ
 • ሓኪም-ስኒ
 • ተሓጋጋዚ ነርስ
 • ሞያታት ህንድስና
 • ናይ ገዛን ናይ ጽዕነት መካይንን መካኒክ
 • ኦፐረቴራት ማሺነሪ
 • ኣውቲስቲ ኣውቶቡሳት
 • ኣውቲስታ ባቡር
 • ተቆጻጽሪ ናይ ብኮምፕዩተር ተደጊፉ ዝሰርሕ ማሺናት
 • ኮኮ (ከሻኒ)
 • ብርክት ዝበላ ሞያታት ኣብ መዳይ ህንጻ

ምንጪ፣ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ

ማዕርነት ኣብ ስራሕ

ማዕርነት ኪብሃል ከሎ፡ ደቂ-ኣንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን ኣብ ኣገደስቲ መዳያት ሂወት ማዕረ መሰላት፡ ግቡኣትን ዕድላትን ኣለዎም ማለት እዩ። ጥርዚ ምዕሩይነት ንምብጻሕ መንግስቲ ሽወደን ንጹር ሽቶታት ኣቐሚጡ ይርከብ (ነዚ ብዝምልከት ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ብዝርዝር ኣንብቡ)። ዓቕምታትን መሃዝነትን ናይ ደቂ-ኣንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን ብግቡእ ምጥቃም፡ ፍትሓውን ዕብየት ዘረጋገጸን ሕብረተ-ሰብ ንምርግጋጽ ወሳኒ እዩ።

ሽወደን ብብዙሕ መዳይ ማዕርነት ዘለዋ ሃገር እያ። ዳርጋ 80% ኣብ መንጎ 20ን 64 ዕድመ ዘለዋ ኣብ ሽወደን ዚርከባ ኣንስቲ ካብ ገዛአን ወጻኢ ይሰርሓ፡ እዚ ከኣ ምስ ካልኦት ሃገራት ኪነጻጸር ከሎ ዓቢ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ። ግን ከኣ ኣብ ስራሕ ጉድለት ማዕርንት ኣሎ። ደቀንስትዮ ልክዕ ከምቶም ሰብኡት እናሰርሓ ከለዋ ትሕት ዝበለ ደሞዝ ይኽፈለ። ኣብ መሪሕነት ኩባንያታ ብዝሒ ኣንስቲ ዝተሓተ እዩ። ኣብ ናይ ስድራን ስራሕን ዚረአ ናይ ስራሕ ምክፍፋልውን ኣብ መንጎ ደቀተባዕትዮን ደቀንስትዮን ፍልልይ ኣሎ። ደቀንስትዮ ልክዕ ከም ደቀተባዕትዮ ኣብ ደገ እናሰርሓ ከለዋ ናይ ስድራቤት ዕዮ ድማ ይውሰኸን። ብዙሓት ኣንስቲ ምስ ወለዳ ንደቀን ኪኣልያ ንብዙሕ ግዜ እየን ካብ ስራሕ ዝእለያ።

መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት፡ ማዕርነት ንምምሕያሽ ካብ ምጽዓር ደው ኣይበለን። እቲ ክብጻሕ ዝድለለ ዘሎ ዕላማ ከኣ፡ ንኣብነት ደቂ-ኣንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን ኣብ ጾታ ተመርኲሶም ዘይኮነ ኣብ ብቕዓት፡ ክእለትን ድልየተን ተመርኲሶም ሞያ ከይመርጹ። ኮይንይ ግን ኣብ ሽወደን ኣብ ጾታ ዝተመርኮሰ ሞያዊ ፍልልያት ኣሎ። ንኣብነት ጽላት ክንክንን ምእላይን ብደቂ-ኣንስትዮ ዝተዓብለለ ክኸውን እንከሎ፡ ጽላት ህንጻን ቴክኒክን ከኣ ብደቂ-ተባዕትዮ ይዕብለል። ኣካየድቲ ስራሕ ወይ ሓለቓታት ከምኡ ውን ናይ ውልቂ-ትካል ዝጅምግሩ ውን መብዛሕትኦም ደቂ-ተባዕትዮ እዮም።

ምንጪ፣ SCB

እዚ ስእሊ ነቲ ኣብ ሽወደን ኣብ ስራሕ ዚረአ ኣብ ጾታ እተመስረተ ምክፍፋል የርእይ። ኣብተን 30 ዝዓበያ ሞያታት ጥራይ እዩ እቲ ማዕርነ ኪረኣይ ዝኽእል፡ ንሱ ድማ 40%-60% ካብ ክልቲኡ ዞታት እዩ።

ማሕበራዊ ኮድ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ

ናይ ሽወደን ሕላገት ኮይኑ ዚረአ ሓድሓደ ማሕበራዊ ኮድ ኣሎ።

ኣብ ቦታ ስራሕ ልሙድ ዝኾነ ኣወዳድባ ልሙጽ እምበር ጽፍሓዊ ኣይኮነን። እዚ ማለት ከኣ፡ መብዛሕትኡ ንስራሕ ዝምልከት ነገራት ብሓለቓታትን ሰራሕተኛታትን ብሓባር እዩ ዝወሰን። እዚ ኣገባብ ውሳኔ ኣብ ምውሳድ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ እኳ እንተኾነ፡ ንሰራሕተኛታት ግን ተሳታፍነትን ሓላፍነት ናይ ምውሳድ መንፈስን የስፍነሎም።

ናይቲ ስራሕ ሃዋህው መብዛሕትኡ ግዜ ምቕሉልነት ዝሰፈኖ እዩ። ማለት፡ እቲ ኣጸዋውዓ ሰብን ኣከዳድናን። ኣብ ስራሕ፡ መዓልታዊ ክዳን ጌርካ ምምጻእ ልሙድ እዩ።

ኣብ መዓልቲ-ስራሕ እታ ኣገዳሲት ክፋል እታ ሰራሕተኛታት ሓቢሮም ሻሂ-ቡና እንዳበሉ ዘዕልሉላ ግዜ እያ።

ወሃብቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን

ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣብ ክልተ ይኽፈል፤ ወሃብቲ ስራሕን ተቐበልቲ ስራሕ

ተቐበልቲ ስራሕ ከም ሰራሕተኛታት ይፍለጡ። ናይ ወሃብቲ ስራሕን ተቐበልቲ ስራሕን ማሕበራት/ውድባት ኣለዋ። ኣብዘን ማሕበራት እዚኣተን እቲ ወሃብ ስራሕ ይኹን ወላ እቲ ተቐባል ስራሕ ብዛዕባቲ ንጥቕሞሞ ዘቐድም ነገራት ይሰርሑን ይነጥፉን። ኩሎም ኣባላት ኪነጥፉን ኣበርክቶ ኪገብሩን ይግባእ።

ናይ ወሃብቲ ስራሕ ውድባት ናይ ባዕላተን ጥቕሚ የቐድማ።

እተን ዝዓበያ ወሃብቲ ስራሕ እዘን ዚስዕባ እየን፤

 • ሽወደናዊ ኮንፈደረሽን ዋኒነ ትካል Svenskt näringsliv ንብሕታውያን ዋኒናት።
 • በዓል-መዚ ኣስራሕቲ (arbetsgivarverket) ከምኡውን ምትእኽኻብ ከተማታን ወረዳታትን ሽወደን (SKL) ንህዝባዊ መካነ-ስራሕ

እቲ ውድባት ማሕበረ-ሞያ ነቲ ጥቕምታት ሰራሕተኛታት የቐደም።

እተን ዓበይቲ ውድባት ማሕበረ-ሞያ እዘን ዚስዕባ እየን

 • LO (ናይ ሽወደን ሃገራዊ ማሕበር)
 • TCO (ፈደረሸን ኣገልገልቲ ህዝቢ)
 • SACO (ናይ ሽወደን ኣካደማያዊ ኮንፈደረሽን)

እተን ሃገራውያን ማሕበራት እተፈላለየ ሞያን ሰክቶርን ዝውክላ ነኣሽቱ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኣለወን።

ኣብ ሽወደን ካብ 1880ታት ጀሚሩ እዩ ውድባት ማሕበረ-ሞያ ነይሩ፡ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ከኣ ኣባላት ኮይኖም ነይሮም። ኣባል ምዃን ወለንታዊ እዩ። ኣባል ንምዃን ዚኽፈል ገንዘብ ኣሎ።ኣብ ውድባት ማሕበረ-ሞያን ኣብ ስራሕ-ኣብልቦነት ካሳን ወይ A-ካሳ ብሓደ ግዜ ኣባል ምዃን ይከኣል እዩ። A-ካሳ ቁጠባዊ ማሕበር ኮይኑ ኣባላቱ ስራሕ ኣልቦ ምስ ዚኾኑ ገንዘብ ይህቦም። እተፈላለያ A-ካሳታት ኣለዋ ዝበዝሕ ግዜ ድማ ምስታ ኣባል ዝኾንካያ ውድባት ማሕበረ-ሞያ እተኣሳሰረት እያ።

ንቓባውያን ማሕበራትን፡ ውድባት ወሃብቲ ስራሕን ቀጻሊ ተራኺቦም ነቲ ንዕዳጋ-ስራሕ ዘማእክል ሕግታት ኣመልኪቶም ኣብ ሓባራዊ ስምምዓት ይበጽሑ። እዚ ስምምዓት`ዚ፡ ንኣብነት ብዛዕባ ደሞዝ፡ መሰላትን ኣብ ቦታ-ስራሕ ክትግበር ዘለዎ ግቡኣትን ዝምልከት ክኸውን ይኽእል። እዚ ናይ ስምምዕ መሰል፡ ኣብቲ ሓቢርካ ናይ ምውሳን መሰል ዝድህስስ ሕጊ (MBL) ሰፊሩ ይርከብ።

ነቲ ናይ ሽወደን ዕዳጋ ስራሕ ዘስተኻኽሉ እተፈላለዩ ሕግታትን ስምምዓትን ኣለዉ
ስእሊ: Colourbox

ሕጊ ዕዮ (Arbetsrätt)

ኣብ ሃገር ሽወደን ንስራሕ ዚምልከት ብዙሕ ሕግታት ኣሎ። እቶም ኣብ መንጎ ወሃብቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ዚጸንዑ ሕግታትን ኵነታት ውዕልን ሕጊ ዕዮ ተባሂሎም ይፍለጡ።

ሕጊ መሰል ተሳትፎ ኣብ ሞያዊ ናብራ (lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet, MBL)

ሕጊ መሰል ተሳትፎ ኣብ ሞያዊ ናብራ ኣገዳሲ ክፋል ሕጊ ዕዮ እዩ። ኣብዚ ሕጊዚ ንመሰል ማሕበረ-ሞያዊ ውደባ ሰራሕተኛታት ኣብ ኣብያተ ዕዮ ዚምልከቱ መምርሕታት ኣለዉ። እዚ ሕጊዚ ወሃብቲ ስራሕ ንኣብያተ ዕዮ ዚምልከቱ ኣገደስቲ ነገራት ንሰራሕተኛታቶም ግድን ኪሕብሩ ኣለዎም ይብል። ወሃብቲ ስራሕ ኣብ ኣብያተ ዕዮኦም ለውጥታት ቅድሚ ምውሳኖምውን ምስ ውድባት ማሕበረ-ሞያ ኪዛተዩ ኣለዎም።

ሕጊ ውሕስነት ስራሕ (lagen om anställningsskydd, LAS)

ሕጊ ውሕስነት ስራሕ (Lagen om anställningsskydd, LAS) ኣብ እዋን ስንብታ (uppsägning) ንሰራሕተኛታት ውሕስነት ይህብ።

እቲ ሕጊ ብቐዳምነት ነቶም ብቐዋሚ መገዲ እተቖጽሩ ይምልከት። ኣብ‘ዚ ሕጊዚ: ሓደ ሰራሕተኛ ብዘይ ገለ ብቝዕ ምኽንያት ካብ ስራሕ ኪሰናበት ኣይክእልንዩ ዚብል ኣሎ። ብቑዕ ምኽንያት ኪበሃል ከሎ፡ ኣብቲ ቤት ዕዮ ሕጽረት ስራ ምስ ዚህሉ፡ ወይ ከኣ ሓደ ሰራሕተኛ ንስርሑ ብዝግባእ ምስ ዘይዓምም ኪኸውን ይኽእል።

ሕጊ ውሕስነት ስራሕ: ሕጽረት ስራሕ ምስ ዚህሉ: ኣየኖት ሰራሕተኛታት ፈለማ ከም ዚሰናበቱ‘ውን ይውስን‘ዩ። እዚ ኸኣ ናይ ቅደም-ተኸተል ስርዓት ይብሃል። እቲ ቀንዲ ትሕዝቶኡ፡ ነቶም ንሓጺር ግዜ እተቖጽሩ ሰራሕተኛታት ቅድሚቶም ንነዊሕ ግዜ እቲቖጽሩ ሰራሕተኛታት ንምስንባት እዩ።

ሓባራዊ ውዕል (Kollektivavtal)

ሓባራዊ ውዕል (kollektivavtal) ዚበሃል ኣብ መንጎ ወሃብቲ ስራሕን ማሕበራት ሞያን ዚእቶ ጽሑፋዊ ውዕልዩ። ኣብ ሓባራዊ ውዕል ንሰዓታት ስራሕ፡ ንዓመታዊ ዕረፍትን ንደሞዝ ሰራሕተኛን ዚኣመሰሉ ሕቶታት ዚምልከቱ መምርሕታት ኣለዉ። ዚበዝሕ እዋን መጠን ደሞዝካ ዚውስን ሓባራዊ ውዕልዩ።

ሓባራዊ ውዕል ነዚ ዚስዕብ መምርሒታት ይጥርንፍ

 • ዓይነት ስራሕ
 • ትርፊ ሰዓት
 • ደሞዝን ካሕሳን
 • ሰዓታት ስራሕ
 • ዕረፍቲ
 • ስንብታ
 • ጥሮታን ናይ ሓደጋ ውሕስነትን

እቲ ዝተሓተ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ክንደይ ኪኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ሓባራዊ ውዕል ይውሰን። እቲ ውዕል ኣብ ሓባራዊ ውዕል ዘለዎ ትካል ዚሰርሑ ኣባላት ማሕበረ-ሞያ ዘይኮኑውን ይምልከትዩ። እቶም ዝተሓቱ ደሞዛት ክንደይ ኪኸኑ ከም ዘለዎም ዚሕግግ ሕጊ ሽወደን የለን።

ወላኳ እቲ ወሃብ ስራሕካ ናይ ስራሕ ውዕል ይሃሉዎ፡ ብዛዕባ ደሞዝካ ምስኡ ክትመያየጥን ክትካታዕን ተኽእሎ ኣሎ።ደሞዝካ ኣብቲ ዓይነት ብርታዐ ስራሕን ኣብቲ እተርእዮ ብልሃትን እተመስረተ እዩ። ዝበዝሑ ዓበይቲ ውድባትን ዋኒናትን ምስ ማሕበር ሞያ እዮም ናይ ስራሕ ውዕል ዚገብሩ፡ ግን ሓባራዊ ውዕል ዘይገብሩ ወሃብቲ ስራሕ ድማ ኣለዉ።

ኣብ ቦታ ስራሕ ዘጋጥሙ ግጭታትን

ኣብ ቦታ ስራሕ ዚኽሰት ግጭት ወይ ባእሲ ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ኪፍታሕ ኣለዎ። እቲ ሓላፊ ስራሕ’ዩ ግጭት ኪፍታሕ ሓላፍነት ዚስከም። ኣብ ግጭት እንተ ኣቲኻ ምስ ሓላፊኻ ተዛረብ። ምስ ሓላፊኻ ግጭት እንተለካ እሞ ኣብ ሓደ ማሕበረ-ሞያ ኣባል እንተ ኾይንካ: እቲ ዘለኻዮ ማሕበረ- ሞያ ደገፉ ኪህበካ ይኽእል’ዩ። ወሃቢ ስራሕን ተቐባል ስራሕን ብሓደ ጉዳይ ተባኢሶም ነቲ ጉዳዮም መዕለቢ ምስ ዚስእኑሉ፡ ነቲ ናይ ስራሕ ቤትፍርዲ ኪውከሱዎ ይኽእሉ። እቲ ናይ ስራሕ ቤትፍርዲ AD ድማ ነቲ ጉዳይ ኣጽኒዑ ውሳነ ይህብ።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ