መሰል ውርሻ

ሓደ ሰብ ምስ ዚመውት መን እንታይ ይወርስ ዚሕብር ሕግታት ኣሎ። እዚ ኣብቲ መሰል ውርሻ ዚብል ሕጊ ሽወደን ሰፊሩ ኣሎ።

መዋቲ/ት ምርዑው/ቲ እንተ ኔሩ/ኔራ: እቲ/እታ ብህይወት ዘሎ/ዘላ ብዓልቲ ቤት/ብዓል ቤት ንዅሉ ይወርስ/ ትወርስ። ደቆም ነቲ/ ነታ ብህይወት ዘሎ/ ዘላ ወላዲት ምስ ሞተ/ት ይወርስዎ/ዋ። እቲ/ታ ብህይወት ዘሎ/ዘላ ወላዲ/ት ክሳብ ዚመውት/ትመውት ነቲ ንብረት ድላዩ/ያ ኪገብሮ/ክትገብሮ ይ/ትኽእል።

መዋቲ /ት ካብ ካልእ እተወልዱ ደቂ እንተ ኔሮሞ/ኔሮማ እቶም ደቂ ንእለቱ ውርሻኦም ኪወስዱ ይኽእሉ’ዮም። ውርሻ ከይወሰዱ‘ውን፡ በዓል-ቤት ወይ በዓልቲ-ቤት መዋቲ/መዋቲት ክሳብ ዝመውት ወይ እትመውት ኪጸንሑ ይኽእሉ‘ዮም። መዋቲ/መዋቲት ምርዑው እንተ ዘይነይሩ/ዘይኔራ፡ ደቁ/ደቃ ንዅሉ ይወርሱ። መዋቲ/መዋቲት ዝወርሱ ደቂ ምስ ዘይህልዎም ንብረቶም ወለዶም ወይ ኣሕዋቶም ይወርሱዎ።

ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ደቂ ዘለዉዎ ወላዲ ምስ ዚመውት፡ እቶም ደቂ በቲ ኣላዪኦም ሓገዝ ይረኽቡ። ኣላዪ ማለት እቲ ናይቶም ህጻናት መሰላት ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ዚከታተል ሰብ እዩ።


ስእሊ: Colourbox

ንብረት ምዉት

ንብረት ምዉት ኩሉቲ እቲ ምዉት ገዲፉዎ ዚኸይድ ገንዘብን ንብረትን እዩ። እቶም መሰል ዘለዎም ኣዝማድ ነቲ ናይቲ ምዉት ንብረት ብሕባር ይወርሱዎ።

ምምቕቓል ንብረት፡ ምምዝጋብ ንብረትን ምክፋል ውርሻን

እቲ ዝሞተ ምርዑው እንተ ነይሩሞ ምስ ብጸይቱ ንብረት እንተ ነበሮ፡ እቲ ንብረት መጀመርታ ኣብ መንጎ ምርዑዋት ይምቀል። እዚ ምምቕቓል ንብረት ይብሃል። እዚ ምስ ኣብቀዐ፡ ሽዑ እቲ ንብረት ይከፋፈል።

ምምዝጋብ ንብረት ማለት ኣብ ልዕሊ ናይቲ ዝሞተ ሰብ ንብረትን ጥሪትን ዕዳን ቍጽጽር ይካየድ ማለት እዩ። እዚ፡ ሰለስተ ኣዋርሕ ድሕሪ ሞት ኪዛዘም ኣለዎ፡ ንምምቕቓል ድማ መሰረት ይኽውን። እዚ ድማ ናይቲ ዝሞተ ሰብ ንብረት ይከፋፈል ኣሎ ማለት እዩ።

ኑዛዜ (Testamente)

ኑዛዜ ሕጋዊ ሰነድ‘ዩ። እቲ ኑዛዜ ዚገድፍ ሰብ: መን እንታይ ይወርስ ባዕሉ ኪውስን ይኽእል‘ዩ። ፍልይ ዝበለ ነገር ግን ኣሎ። ቀጥታ ወራሲ (ደቂ ምዉት: ደቂ-ደቁ ንምዉት ወይከኣ ደቂ-ደቂ-ደቁ ንምዉት) ሕጋዊ ብጽሒቱ ኪሓትት መሰል ኣለዎ።

ኑዛዜ ሓደ-ሓደ መምርሕታት ኪኽተል ኣለዎ። ንኣብነት ብጽሑፍ ኪሰፍር ኣለዎ። ክልተ መሰኻኽር ኪፍርሙሉ ኣለዎም። ስለ‘ዚ ቅድሚ ኑዛዜ ምጽሓፍካ ንኪኢላ ሕጊ ምሕታት ጽቡቕ‘ዩ።

ከይተመርዉ ተኣኻኺቦም ዚነብሩ ብዘይ ውዓል ሕደር ንብረት ኣይመቓቐሉን። ነንሕድሕዶም (እቲ ወይ እቲ ሓደ ምስ ሞተ) ኪወራረሱ እንተ ደልዮም ለበዋ ኪጽሕፉ ይግባኦም።

 

​< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ