ግብሪ ምኽፋል

ስርዓተ-ግብሪ ሽወደን መሰረት ብልጽግና ሽወደን እዩ። መንግስቲ ነቲ ዚኣቱ ግብሪ ተጠቒሙ ንዅሉ ዜጋ ንትምህርትን ጥጡሕ ናብራን ሓደ ዕድል ይህብ። እቲ ዝለዓለ ክፋል ናይ ሽወደን ብልጽግና ሳላ ግብሪ እዩ ኪኽሰት ዝኸኣለ። ግብሪ ስለ ዝኣቱ እዩ ናይ ጥዕናዊ ክንክንን ናይ ህጻናት ክንክንን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ናይ ኣረጋውያን ክንክንን ኪህሉ ዝኸኣለ።

ከምኡውን መገድታትን ህዝባዊ መጎዓዝያን ናይ ስደተኛታት ምቕባልን ናይ ኣከባቢ ሓፈሻዊ ዕማማትን ኪካየድ ዝኸኣለ ግብሪ ስለ ዝኽፈል እዩ። መብዛሕትኦም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ሰባት እቲ ዚኸፍሉዎ ግብሪ፡ ኣብ ምምስራት ሓባራዊ ማሕበረሰብ ከም ዚውዕል ይኣምኑ እዮም።

 

ስእሊ: Skatteverket

ክትሰርሕ ከሎኻ ካብ እቶትካ ግብሪ ትኸፍል። እዚ ግብሪዚ ናይ ኣታዊ ግብሪ ይብሃል። እቲ ቅድሚ ግብሪ ምኽፋልካ እትረኽቦ ደሞዝ፡ ምሉእ ደሞዝ ይብሃል። እቲ ግብሪ ምስ ከፈልካ እትረኽቦ ድማ ጽሩይ ደሞዝ ይብሃል። በቲ ጽሩይ ደሞዝ ጌርካ ኢኻ እትናበር። ናይ ሽወደን ስርዓተ ግብሪ እቶም ልዑል እቶት ዘለዎም ልዑል ግብሪ ከም ዚኸፍሉ ይገብር። እቶም እኹል እቶት ዘይብሎም፡ ካብቲ ሕብረተሰብ ኪሕገዙ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ነፍስወከፍ ኮምዩን እቲ ግብሪ ይፈላለ እዩ። እቲ ልሙድ ግብሪ 29-35 % ናይ እቶትካ እዩ። ብዙሕ እቶት ምስ ዚህልወካ ንመንግስቲ እውን ግብሪ ትኸፍል ኢኻ። ብዛዕባዚ ዝያዳ ክትፈልጥ ምስ እትደሊ ኣብቲ ናይ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ወይ ናይ ስካተቨርከት መርበብ ሓበሬታ እቶ፣ www.skatteverket.se

​ዓመታዊ እቶትዚኽፈል ናይ ኣታዊ ግብሪ
​​ልዕሊ 625 800 ክሩነር

​29-35 ሚእታዊት ናይ ሓፈሻዊ ግብሪ
+ 20 % ንልዕልዚ ደረት ዝኾነ እቶት ዚኽፈል
መንግስታዊ ግብሪ
+tt
på inkomster över denna gräns

​ኣብ መንጎ 430 200 ከምእውን 625 800
ክሩነር

29-35 ሚእታዊት ናይ ሓፈሻዊ ግብሪ
+ 20 % ንልዕልዚ ደረት ዝኾነ እቶት ዚኽፈል
መንግስታዊ ግብሪ
+tt

​ትሕቲ 430 200 ክሩነር

29-35 ሚእታዊት ናይ ሓፈሻዊ ግብሪ

ትሕቲ 18 951 ክሩነር

​ግብሪ ኣይክፈልን

ናይ እተፈላለየ ደረጃታት ናይ ኣታዊ ዚኽፈል ግብሪ ሰሌዳ (ካብ 2017 እተወስደ ኣሃዛት)
ምንጪ፣ Skatteverket

ንኸም መተካእታ ደሞዝ ሕማምን ጥሮታን ዝኣመሰሉ እቶታትውን ግብሪ ትኸፍል ኢኻ። ንሓለፋታት እውን ትኸፍል ኢኻ። ሓለፋታት ማለት ከም ኣብ ስራሕካ መኪና እንተ ተጠቒምካ ወይ ኣብ ቤት መግቢ ምሳሕ ወይ ድራር ክትገዝእ ካብ ስራሕካ ኩፖን እንተ ወሲድካ ግብሪ ትኸፍል።

ምልክታ ግብሪ ናይ ኣታዊ (Inkomstdeklaration)

ኩሎም ስራሕ ሃልይዎም ቀረጽ ዝኸፍሉ ሰባት፡ ንበዓል-መዚ ቀረጽ ዓመታዊ ምልክታ ቀረጽ ኣታዊ ክገብሩ ኣለዎም። በዓል-መዚ ቀረጽ ምልክታ ግብሪ ናብ ኣድራሻኹም ይሰደልኩም። እዚ ምልክታ ኣብ ውሽጢ ዓመት ኣታዊኹም ክንደይ ምዃኑን፡ ክንደይ ዝኸውን ቀረጽ ከምዝኸፈልኩምን ዘስፈረ እዩ። እዚ ሓበሬታ ካብ ወሃቢ-ስራሕኩም፡ ትካል ውሕስነትን ባንኪታትን ዝተረኽበ እዩ። እቲ ኣብዚ ምልክታ ግብሪ ሰፊሩ ዝርከብ ሓበሬታ ቅኑዕ ምዃኑ ክትርእይዎ ኣለኩም። ነዚ ምልክታ-ግብሪ ንምፍራም ነቲ ኣብቲ ዝተላእከ ወረቐት ዘሎ ኮድ ወይ ውን ኤለክትሮኒካዊ መረጋገዚ መንነት ማለት ማኒ-ኣይዲ ተጠቀሙ። ብኸመይ ምልክታ ግብሪ ትልእኩ ናባኹም ዝግደፍ ምርጫ ኾይኑ ስልኪ ብምድዋል፡ ብኤስኤምኤስ፡ ኣፕ ወይ ውን ብኤልክትሮኒካዊ መንገዲታት ከተሳልጥዎ ትኽእሉ። እቲ መረጋገጺ መንነት ዘገልግል ኮድ ኣብ ላዕሊ ናይቲ ዝተላኣከልኩም ወረቐት ኣሎ።


ምልክታ ግብሪ: ብደብዳቤ መልክዕ ውን ናብ በዓል-መዚ ቀረጽ ክትልእኩዎ ትኽእሉ ኢኹም። ምልክታ ግብሪ እንተደንጎየ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ግንቦት ኣቭ ኢድ በዓል-መዚ ቀረጽ ክበጽሕ ኣለዎ።
ስእሊ: Skatteverket

ግብሪ ሸቐጥ (Moms)

ወሰኽ ግብሪ ከምቲ ልሙድ ሞምስ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሞምስ ናይ ኣቊሑን ኣገልግሎታትን ግብሪ እዩ። ኩሉ ሰብ ንዝዕድጎም ኣቕሑን ኣገልግሎታትን ግብሪ ይኸፍለሎም እዩ። ሞምስ ኣብቲ እንኸፍሎ ዋጋ እቱው‘ዩ። እንኸፍሎ መጠን ሞምስ ካብ ኣቕሓ ናብ ኣቕሓ ክፈላለ ዝኽእል ኮይኑ 25፡ 12 ወይ ውን 6 ሚእታዊት ክኸውን ይኽእል። ገለ ኣቕሑት ወይ ኣገልግሎታት ካብ ሞምስ ናጻ እዮም። ንኣብነት ሕክምናን ትምህርትን። መንግስቲ ነቲ ሞምስ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ይጥቀመሉ፡ ነቲ ሰባት ኪዕድጉዎ ጽቡቕ እዩ ኢሉ ዝሓስቦ ነገራት ከኣ ትሑት ሞምስ ይገብረሉ።

ቀረጽ (Punktskatter)

ግብሪ ፍሉይ ኣቊሑ (Punktskatt) ስሙ ከምዘመላኽቶ፡ ካብ ፍሉያት ኣቁሑ ንኣብነት ከም ኣልኮል፡ በንዚን፡ ጸዓትን ትምባኾን፡ ዝውሰድ ግብሪ እዩ። ግብሪ ፍሉይ ኣቊሑ ኣንፈት ዕንድጊ ንምምእዛን የገልግል። መንግስትን ፓርላማን እዮም ኣየኖት ኣቊሑ ዝያዳ ግብሪ ክኸፈለሎም ኣለዎም ኢሎም ዝውስኑ። መብዛእታኡ ግዜ እቶም ንጥዕናን ኣከባቢን ዝሃስዩ ኣቊሑ እዮም ዝያዳ ግብሪ ክኽፈለሎም ዝብየኑ።

ማሕበራውያን ክፍሊታት (Sociala avgifter)

ወሃብቲ-ስራሕ ነቶም ዘስርሕዎም ሰባት ማሕበራዊ ክፍሊት ይኸፍሉሎም። እዚ ወጻኢታት ወሃብቲ-ስራሕ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፍሊት ናብ ካዝና ማዕከን ጡረታ፡ ደሞዝ ዕረፍቲ ወለዲን ደሞዝ ሕማምን ከምዝኣቱ ይግበር። ብዜካ`ዚ ወሃብቲ-ስራሕ ነቶም ዘስርሕዎም ሰባት ውን ቀረጽ ክኸፍሉሎም ኣለዎም። ምኽፋል ቀረጽ ናይ ሰራሕተኛታት ብኣስራሕቲ፡ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ናብ በዓል-መዚ ቀረጽ ይኽፈል። እቶን ናይ ውልቆም ትካል ዘለዎም ሰባት ከኣ ውልቃዊ-ወጻኣኢታት (egenavgifter) ዝተሰምየ ማሕበራዊ-ወጻኢታት ይኸፍሉ እዮም።

ብጸሊም ምስራሕ

ብጸሊም ምስራሕ ማለት፡ ቀረጽ ዘይትኸፍሉሉ ኣታዊ ኣለኩም ማለት እዩ። ሕብረተ-ሰብ ኩሉ ዝሰርሕ ቀረጽ ክኸፍል ኣለዎ ኣብ ዝብል ዓንዲ ዝተሰረተ እዩ። ሕክምና፡ ጽርግያ ምስራሕን፡ ክንክን ዓበይትን ካልእ ማሕበረ-ውሕስነታዊ ኣገልግሎታትን ብቀረጽ እዩ ዝምወል።

ብጸሊም ትሰርሑ ምስ እትኾኑ፡ ቀዳማይ ውዕል ኩንትራት ገዛ ወይ ውን በብወርሒ ዝኽፈል ነገር (kredit) ክትገዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኣካረይትን ካምፓኒታትን ወትሩ ምስክርነት ስራሕ ይደልዩ።

ንዓኹም ነቶም ብጸሊም እትሰርሑ፡

  • ውዕል ስራሕ ስለዘይብልኩም፡ ደሞምኩም ክትዕመጹ ትኽእሉ ኢኹም።
  • ስራሕ ደው ምስ እትብሉ ናይ ኣ-ካሳ ሓገዝ ኣይወሃበኩምን እዩ
  • ናይ ሕማም ወይ ውን ዕረፍቲ-ስራሕ መተካእታ ደሞዝ ኣይወሃበኩምን እዩ።
  • ናይ ሕማም ወይ ውን ዕረፍቲ-ወላዲ መተካእታ ደሞዝ ኣይወሃበኩምን እዩ።
  • ትሑት መጠን ገንዘብ-ጡረታ ይወሃበኩም።
  • ኣብ ስራሕ ማህሰይቲ ምስ ዘጋጥመኩም፡ ንኻልኦት መጒዳእቲ ምስ ተስዕቡ ወይ ውን ንብረት ስራሕኩም ምስ እትሰብሩ ውሕስነት የብልኩምን።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ