ምስ ስንክልና ምንባር

ሓደ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ብምኽንያት ሕማም ወይ መጕዳእቲ፡ ደገፍ ዘድልዮ ሰብ እዩ።

እቲ ስንኩል ልክዕ ከም ካልኦት ጥዑያት ሰባት ኣብቲ ሕብረተሰ ኪዋሳእ ዕድል ኣለዎ። ስንክልና ዘለዎም ህጻናት ልክዕ ከም ካልኦት ህጻናት ክንክንን ትምህርትን ይውሃቦም እዩ።


ዓለም-ለኻዊ ምልክት ምግደራ

LSS (ንስክንኩላን ዚወሃብ ደገፍን ኣገልግሎትን) ዚብል ሕጊ ኣሎ። ንሱ ስንኩላን ደገፍ ንምርካብ መሰል ይህቦም። እቲ ሓገዝ ንኣብነት ብሰብ መልክዕ ኪኸውን ይኽእል። እቲ ሰብ ኣብ ኩሉ መዓልታዊ ናብራ ናይቲ ስንኩል ደገፍ ይህብ። ብገንዘብ መልክዕውን ይኸውን እዩ፡ ማለት እቲ ስንክልናኻ ብዙሕ ወጻኢታት ዘስዕብ ምስ ዚኸውን ወይ ድማ ንምስራሕን ንምምሃርን ተወሳኺ ገንዘብ ምስ ዘድልየካ። እቲ ናይ ስንክልና ገንዘባዊ ሓገዝ ካብ ውሕስነት ካሳ ኢኻ እትወስዶ።

ናይ ኣእምሮኣዊ ዕቤት ስንክልና፡ ኦቲስም ወይ ነባሪ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጉድኣት ምስ ዚህልወካ ነቲ ረድኤት ካብ LSS ኢኻ እትረኽቦ። ስንኩላን ህጻናት ምስ ዚህልዉኻ መተካእታ ደሞዝ ክትረክብ ትኽእል። ንስንክልና ዚምልከት ሕቶታት ምስ ዚህልወካ ምስቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይቲ ኮምዩንካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ።

ኣገልግሎት መጐዓዝያ (Färdtjänst)

ብዘይ ሓገዝ ባዕልኻ ክትጐዓዝ ወይ ንልሙድ ህዝባዊ መጐዓዝያ (ኣውቶቡሳት: ባቡር: ትራም) ክትጥቀም ዚጽግመካ እንተ ኾይኑ ኣገልግሎት መጐዓዝያ (färdtjänst) ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ብታክሲ ወይ ብንእሽቶ ኣውቶቡስ ክትጐዓዝ ይፍቀደካ። ኣገልግሎት መጐዓዝያ ዚግብኣካ ምዃኑ ዚውስን እቲ ኮምዩን እዩ።

ምስ ውሕስነት ካሳ ርክብ ምግባር

ሕቶ ምስ ዚህልወካ ኬድካ እትሓተሉ ናይ ውሕስነት ካሳ ኣገልግሎታዊ ቤ/ጽ ኣሎ። ስሕት ኢሉ ቈጸራ ምግባር ከድልየካ‘ዩ። ኣብ ኢንተርነት www.forsakringskassan.se ኣቲኻ’ውን ሓበሬታ ክትነብብ ትኽእል ኢኻ።

ውሳነ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ግጉይ‘ዩ ትብል እንተ ኾይንካ ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። እቲ ይግባይ ብጽሑፍ‘ዩ ኪቐርብ ዘለዎ፣ ውሳነ ምስ ተዋህበ ግድን ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ኢኻ ድማ ይግባይ ክትብል ዘለካ። ቲ ይግባይ ናብ ምምሕዳራዊ ቤትፍርዲ (Förvaltningsrätten) ኢኻ ትጽሕፎ፣ ግን ነቲ ደብዳበ ፈለማ ናብ ውሕስነት ካሳ ትሰዶ። እዚ ድማ ንቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ውሳነ ኪቕይር ዕድል ይወሃቦ። ነቲ ውሳነ እንተ ዘይቀዪርዎ ግን ነቲ ይግባይ ናብ ምምሕዳራዊ ቤትፍርዲ ይሰድዎ።

ቁጠባዊ መንበሪ-ድጋፍ (Ekonomiskt bistånd)

ቁጠባዊ መንበሪ-ድጋፍ ኣካል ማሕበራዊ-ውሕስነት ኮይኑ ብምምሕዳር-ከተማታት ከኣ ይምእከል። ነብስኹም ዘይትኽእሉ ምስ እትኾኑ፡ ቁጠባዊ መንበሪ-ድጋፍ ክወሃበኩም ምእንቲ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ-ኣገልግሎታት ናይቲ እትነብሩሉ ከተማ ብምኻድ ኢኹም ተመልክቱ። ነዚ ብዝምልከት ኣብቲ ኣብ ምዕራፍ 2 ዝርከብ ''ምምሕዳር ከተማኹም ከምዚ ይመስል ዝብል`` ክፋል ብዝርዝር ከተንብቡ ትኽእሉ።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ