ስራሕ ምንዳይ

ስራሕ ምርካብ ብዙሕ ግዜ ኪወስድ ይኽእል። ብዙሕ ክትሓስበሉ ዘሎካ ነገራትውን ኣሎ። ኣብዚ ዚስዕብ፡ ከመይ ጌርካ ስራሕ ከም እተናዲ ገለ ሓበሬታ ኣሎ።

 • ናብ ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ኬድካ ነቲ ኣብኡ ዚወጽእ ምልክታታት ተጠቒምካ ስራሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
 • ምስ ኣካረይትን ቈጸርትን ትካላት ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣካራይት ትካል (bemanningsföretag) ንዝተፈላለያ ዋኒናት ሰራሕተኛታት ተካሪ።
 • ቈጻሪት ትካል (rekryteringsföretag) ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ኪቘጽሩ ንዝደልዩ ዋኒናት ዚሰርሑ ሰባት ተናዲ።
 • ኣ ብ መዓልታውያን ጋዜጣታትን ኣብ ኢንተርነትን ንዚወጹ ምልክታታት መልሲ ክትህብ ትኽእል ኢኻ።
 • ባ ዕልኻ ምስ ወሃብቲ ስራሕ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
 • ንእትፈልጦም ሰባት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ

ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ መንግስታዊ ትካል‘ዩ። ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ከመይ ጌርካ ስራሕ ከም እተናድን ከመይ ጌርካ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሞያታትን ትምህርታትን ሓበሬታ ከም እትረክብን ይሕብረካ። ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ኣብ መርበቡ ምልክታታት ክፉት ስራሕ የውጽእ እዩ www.arbetsformedlingen.se

መንበሪ ፍቓድ ምስ ወሰድካ፡ ከም ደላይ ስራሕ ኣብ ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ክትምዝገብ ኣገዳሲ እዩ።

ናይ መትከል እግሪ ካሕሳ

ንናይ መተከል እግሪ ካሕሳ መሰል ምስ ዚህልወካ እቲ ኣብ ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ ዘሎ ኣሳላጢ እዩ ምሳኻ ኾይኑ ነቲ ውጥን ዘውጽኦ። መሰል መትከል እግሪ ናብ ስራሕ ከመይ ኢልካ ከም እትኣቱ ዚገልጽ ውጥን እዩ፡ ኣብተን ናይ መትከል እግሪ መሰል ዘሎካ ክልተ ዓመታት ከኣ እዩ ዘገልግል።

ንደለይቲ ስራሕ ዚውሃብ ደገፍ

ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ ነቶም ስራሕ ዚደዩ እተፈላለየ ሓገዛት ይገብር። ንስኻ ሓድሽ መጻእተኛ ብቐሊሉ ስራሕ መታን ክትረክብ ፍሉይ ሓገዝ ይገብረልካ።

ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ ክትለማመድ ተኽእሎ ኣሎ። ልምምድ ማለት ካብ ፎርሸክሪንግካሳን ካሕሳ እናተቐበልካ ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ ንገለ እዋናት ክትሰርሕ ማለት እዩ። ግን ካብቲ ወሃብ ስራሕ ዚወሃብ ደሞዝ የብልካን።


ስራሕ ተልመዴን
ስእሊ: Colourbox

እቲ ልምምድ ኣብ ሽወደን ስራሕ ከም እትረክብን ክእለትካ ከም እተርእይን ይገብረካ። ብዛዕባ ናይ ሽወደን ኣሰራርሓ ተምክሮ ይህበካ ስራሕ ንኽትረክብ ድማ ዕድልካ ክብ የብሎ። እቲ ናይ ልምምድ ስራሕ ደስ ምስ ዚብለካ፡ ሓድሽ ስራሕ ክትደሊ ከሎኻ ነቲ ወሃብ ስራሕ ከም መወከሲ ክትጥቀመሉ ትኽእል። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ንስኻ ነቲ ወሃብ ስራሕካ ደዊልካ ጽቡቕ ሰሪሕካ ምዃንካን ዘይምዃንካን ትሓቶ ማለት እዩ። መወከሲ ምህላው ጽቡቕ እዩ። ኩሉ ወሃብ ስራሕ፡ ሰብ ከስርሕ ከሎ መወከሲ ይደሊ እዩ።

ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ ብዛዕባ ኣድለይቲ ሞያታት ስልጠና ይህብ እዩ። ዕላማኡ ድማ እቲ ስልጠና ናብ ስራሕ ንኺመርሕ ብማለት እዩ።

መእተዊ-እግሪ ስራሕን (Instegsjobb) ሓደሽ ዝጅመር ስራሕን (nystartsjobb)

ኢንስተግስ-ዮብን ኒስታርትስ-ዮብን ነቶም ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት መንበሪ-ፍቓድ ዝወሰዱ ሰባት ዝምልከት ናይ ስራሕ ዕድል እዩ። ኣስራሒ ነዓኹም ብምቊጻሩ፡ ካብ ቤት-ጽሕፈት ኣማጻእቲ ስራሕ ገንዘባዊ ድጋፍ ይግበረሉ። ኢንስተግስ-ዮብ ምእንቲ ክፍቀደልኩም ግን ጎድኒ-ጎድኒ ስራሕ ቋንቋን ሽወደን ንሓደስቲ (SFI) ትመሃሩ ክትኮኑ ኣለኩም። ኢንስተግስ-ዮብ ወይ ውን ኒስታርትስዮብ ምስ ዝገድሰኩም ምስ ቤት-ጽሕፈት ኣማጻእቲ ስራሕ ተዘራረቡ።

ሰነዳት ምልክታ

ስራሕ ከተመልክቱ እንከለኹም። ወሃቢ-ስራሕ ዝጠልቦም ወረቓቕቲ ምስቲ ምልክታኹም ኣሰኒኹም ክትሰድዎ ኣለኩም። ዚበዝሕ እዋን ወሃብቲ-ስራሕ ውልቃዊ ደብዳበን ሰነድ መድልየኢ ስራሕ ወይ ሲቪ (CV) ክትሰዱሎም ይደልዩ።

(CV) ሰቨ

ሰቨ ካብ ላቲን ዚመጸ ቃል ኮይኑ ታሪኽ ህይወት ማለት እዩ። ኣብ ሴቨ፡ ንዘለካ ተሞኵሮ ስራሕ፡ ደረጃ ትምህርትን ካልእ ክእለትካን ትጽብጽብ። ብዛዕባኻን ከመይ ዝበልካ ሰብ ምዃንካን ድማ ቅሩብ ትትርኽ።

ኣብ ሴቨ (CV) ኪኣቱ ዚኽእል እዚ ዚስዕብ እዩ:

 • ስም፡ ኣድራሻ: ቍጽሪ ስልኪ፡ ኣብራሻ ኢ-መይል።
 • ምህሮ፤ ዝርዝር ዝቐሰምካዮ ትምህርቲ።
 • ስራሕ፤ ዝርዝር ዘለካ ተሞኵሮ ስራሕ።
 • ከም ክእለት ቋንቋን ዳታን ዝኣመሰሉ ካልኦት ተሞኵሮታት።
 • መወክስ (Referenser)፤ ስም ወሃብ ስራሕ ነበር ወይከኣ ስም ኣጸቢቑ ዜልጠካ ሰብ። ናይቲ ዚጥቀስ ሰብ ስምን ቍጽሪ ስልክን ቦታ ስራሕን።
 • ሓጺር ውልቃዊ ሓበሬታ፤ ተገድሶታትካ: ቤተሰብካን ኣብ ትርፊ ጊዜኻ እትገብሮም ንጥፈታትን።

ብዛዕባ ናይ ስራሕ ህይወትካ፡ ተመክሮ ስራሕካ፡ ትምህርትኻን ካልእ ፍልጠትካን እንታይነትካን ባህርያትካን ተዛረብ
ስእሊ: Colourbox

ኣብቲ ዝነበረካ ስራሕ እንታይ ትሰርሕ ከም ዝነበርካን ትሕዝቶ ትምህርትኻንውን ኣብ ሴቨ ኣሕጽር ኣቢልካ ክትትርኽ ትኽእል ኢኻ። ወሃብ ስራሕ ምስ ዚሓተካ፡ ነጥብታትን ትምህርትን (Betyg) ምስክር ወረቐትን ድሒርካ ወይ ቃለ-መጠይቕ ምስ ገበርካ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ

ደብዳበ መመልከቲ ስራሕ/ውልቃዊ ደብዳበ

ኣብቲ ስራሕ እትሓተሉ ደብዳበ ወይ ውልቃዊ ደብዳበ፡ እታ እተመልክተላ ዘለኻ ስራሕ ወይ ትካል ስለምንታይ ከም ዘገደሰትካ ትሕብር። ንስኻ ነታ ስራሕ ስለምንታይ ብቑዕ ከም ዝኾንካንውን ትገልጽ። እታ እታ ደብዳበ ነታ ስራሕ ብፍላይ ዝተጻሕፈት ክትከውን ኣገዳሲ የድሊ።

እታ ደብዳበ ክትነውሕ የብላን፡ ሓንቲ A-4 ገጽ ኣኻሊት እያ።

ምልክታ ተገዳስነት (Intresseanmälan)

ኣብ ሓደ ስራሕ ክትሰርሕ ምስ እትደሊሞ ብዛዕባ ክፉት ቦታ ምንም ረክላም ዘየለ ምስ ዚኸውን ናይ ተገዳስነት ደብዳበ ክትልእኽ ትኽእል። ምስቲ ደብዳበኻ ሰቨCV ልኣኽ ስለምንታይ ነቲ ስራሕ ከም እተገደስካሉን እንታይ ዓይነት ክኢላነት ከም ዘሎካን ድማ ግለጽ።

ቃለ-መጠይቕ ስራሕ (Anställningsintervju)

ቃለ-መጠይቕ ስራሕ ወሃብ ስራሕ ንስራሕ ዚሓትት ሰብ ዚሓተሉ ዝርርብ እዩ። ቃለ-መጠይቕ ክትገብር ኣብ እትቀራረበሉ እዋን ሓደ-ሓደ ክትሓስበሎም ዘድልየካ ኣገደስቲ ነገራት ኣለዉ። ብዛዕባታ ስራሕ ትሓተላ ዘለኻ ትካል ምንባብ ጽቡቕ‘ዩ። ነታ ትሓተላ ዘሎኻ ስራሕ ዝኸውን ብቑዕ ተምክሮ ግለጽ። ንኣብነት ኣብ ኢንተርነት ሓበሬታ ክትደሊ ትኽእል። እዚ ድማ ኣብታ ተመልክተላ ዘለኻ ስራሕ ተገዳስነት ከም ዘለካ የርኢ።

ልሙዳት ሕቶታት

ኣብ ቃለ-መጠይቕ ንዝተፈላለዩ ሕቶታት እንታይ መልሲ ከም ትህበሎም ምሕሳብ ጽቡቕ እዩ።

ገለ-ገለ ካብቶም ልሙዳት ሕቶታትን መዘኻኸርታትን፣

 • ብዛዕባ ነብስኻ ተርኽ! ከም ሰብ እንታይ ኢኻ?
 • ብዛዕባ ዝቐደመ ስራሕካን ትምህርትኻን ተርኽ
 • ምስ ጕጅለ ሰባት ጽቡቕ‘ዶ ትሰርሕ?
 • ነቲ ስራሕ ዚምሽእ እንታይ ሓያልን ኣወንታውን ባህርያት ኣለካ?
 • ኣየናይ ሸነኽኩም እዩ ከተማዕብልዎ ትደልዩ? (ድኹም ጎድኒታትኩም ምልላይ ሓጋዚ እዩ)
 • ንምንታይ ነዛ ስራሕ ምልክታ ኣእቲኻላ? እንታይ ኢዩ ናብኣ ስሒቡካ?
 • ከም ሰራሕተኛ ክንቈጽረካ እንታይ ምኽንያት ተቕርበልና? ነቲ ስራሕ ከም እትበቅዕ እንታይ ኢዩ ዘተኣማምነካ?
 • ንመጻኢ እዋን እንታይ መደብ ኣለካ?


ኣብ ግዜ ቃለምልልስ ስለምንታይ ነታ ስራሕ እቲኣ ከም ዝመረጽካ ንዚቐርበልካ ሕቶ ክትምልስ ኢኻ
ስእሊ: Colourbox

ካልእ ቅድሚ ዝርርብ ምቊጻር-ስራሕ ኪሕሰበሉ ዘለዎ ነገር

ንወሃቢ-ስራሕ ክትረኽብዎ እንከለኹም፡ እቲ እትሕድርዎ ቀዳማይ ጦብላሕታ ወሳኒ እዩ። እቲ እትኸድዎ ቦታ-ስራሕ ፍሉይ ዝኾነ ኣገባብ ኣከዳድና ወይ ናይ ኣለባብሳ-ኮድ ከይህልዎ ኣጽንዑ።

መብዛሕትኦም ወሃብቲ-ስራሕ ኢድካ ዘርጊሕካ ሰላም ክትብሎም ይጽበዩኻ እዮም።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ