ቍጠባ ምእላይ

​ባንክታት: ሕሳብ ባንክን ካርድ ሕሳብን

ዚበዝሕ ሰብ ሕሳብ ባንክን ካርድ ባንክን ኣለዎ። ብካርድ ባንክ ጌርካ ካብ ‘ኣውቶማት‘ ካብ ሕሳብካ ገንዘብ ከተውጽእ ትኽእል። ኣብ ዕዳጋ ክትሽምት ከለኻ‘ውን ነቲ ካርድ ትጥቀም። ሕሳብ ባንክን ካርድን ከተውጽእ ግድን ምስ ባንክ ክትዛራረብ ኣለካ።

እተፈላለየ ዓይነት ካርድ‘ሎ:-

  • ባንክ ካርድ (Bankkort) – ባንኮማት ገንዘብ ከተውጽእ ክትጥቀመሉ ትኽእል። ነዚ ካርድ ተጠቒምካ ክትከፍል‘ውን ይከኣል‘ዩ። እቲ ገንዘብ ብቐጥታ ካብ ሕሳብካ ይወጽእ።
  • መኽፈሊ ካርድ (Betalkort) – ተጠቒምካ ክትከፍል ትኽእል። እቲ ገንዘብ ብቐጥታ ካብ ሕሳብካ ኣይወጽእን‘ዩ። ኣብ ክንድኡ ግን መኽፈሊ ወረቐት ሓንሳእ ኣብ ሰሙን ይመጸካ። መኽፈሊ ካርድ ዚበዝሕ እዋን ካብ ባንክ ካርድ ይኸብር።
  • ክረዲት ካርድ (Kreditkort) – ገንዘብ ክትልቃሕ ዘኽእለካ ካርድ‘ዩ። ብክረዲት ካርድ ክትከፍል ከለኻ ካብ ባንክ ገንዘብ ትልቃሕ ኣለኻ ማለት‘ዩ። ብክረዲት ካርድ ክትልቃሕ ከለኻ ዚበዝሕ እዋን ልዑል ወለድ ትኸፍል።

ዚበዝሕ ሰብ ገዛ ወይ ማኪና ኪገዝእ ኣብ ዚምድበሉ ወቕቲ ካብ ባንክ ገንዘብ ይልቃሕ። ካብ ባንክ ክትልቃሕ ክትክእል ግድን ርጉእ እቶትን ኪህልወካ ኣለዎ።

ወጻእታትካ ብ’ኣውቶጂሮ’ ወይ ብኢንተርነት ምኽፋል

ወጻእታት (ፋክቱራ) ክትከፍልን: ብኢንተርነት ኣብ ሕሳብካ ኣቲኻ ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካ ክትፈልጥን ፈለማ ግድን ናብ ባንክኻ ክትከይድ ኣለካ። ኣብኡ እዩ ከመይ ክትገብር ከም ዘለካ ሓበሬታ እትረክብ።

‘ኣውቶጂሮ’ ማለት እቲ ዚኽፈል ገንዘብ: ወርሒ-ወርሒ ካብ ሕሳብካ ብቐጥታ ይሰሓብ ማለት’ዩ።

ባንኪ-ኣይዲ ኤለክትሮኒካዊ መነጸሪ-መንነት እዩ ኣብ ኢንተርነት ብምእታው፡ ብቐሊሉ ውዕል ክትወዓዓሉ፡ ንክፍሊታት ገንዘብ ብዝምልከት ብኤለክትሮኒካዊ መንገዲ ክትፍርሙ የኽእለኩም። ብባንኪ-ኣይዲ ጌርኩም ምስ እትፍርሙ ብሕጋዊ ዓይኒ ልክዕ ከምቲ ብኣካል ትፍርምዎ እዩ ዝቊጸር። በዚ መንገዲ እትፍርሙሉ ነገር ከኣ ብትሕዝቶኡ ቅዩዳት ኢኹም። ባንኪ-ኣይዲ ከተውጽኡ ውልቃዊ ማሕበራዊ ቁጽሪ ወይ ፐርሹን-ናምብር ናይ ሽወደን ክህልወኩም ኣለዎ። ንውልቀ-ሰባት ባንኪ-ኣይዲ ዝህባ፡ ባንኪታት እየን።

ምስጢራዊ-ኮድ ናይ ባንኪ-ኣይዲኹም ውልቃዊ እዩ። ነዚ ኮድ እዚ ንዝኾነ ሰብ ብፍጹም ከይትህቡ። ብተሌፎን ወይ ውን ብማሕበራዊ-ሜድያታት ባንኪ-ኣይዲ ጌርኩም እተዉ ዝብል ጠለብ ምስ ዝቐርበልኩም፡ ነቲ ጠለብ ኣሚንኩም ክትኣትዉ ኢልኩም ተንከስ ከይትብሉ።

 

ምንጪ ሓበሬታ BankID.com

ኣቊሑ ገዛን ካልእ ንብረትን ንምግዛእን ገንዘብ ተለቅሑ

ሓደ ምምሕዳር ከተማ ንዓኹም ወይ ቤተ-ሰብኩም ከም ስደተኛታት ተቐቢሉ ገዛ ምስ ዝህበኩም፡ ኣቊሑ ገዛን ካልእ ንብረትን ንምግዛእ፡ ካብ በዓል-መዚ ትምህርታዊ-ድጋፍ (CSN) ክትልቅሕዎ እትኽእሉ ገንዘብ ኣሎ። እዚ ኸኣ ልቓሕ መግዝኢ ንብረት-ገዛ (hemutrustningslån) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ክንደይ ዝኸውን ገንዘብ ክትልቅሑ ይፍቀደኩም ኣብ ቁጽሪ ኣባላት-ስድራ ከምኡ ውን እቲ ገዛ ምስ ንብረቱ ድዩ ወይሲ ባዶ እዩ ተረኪብኩሞ ዝብል ረቋሒታት ይውስኖ።

ልቓሕ መግዝኢ ናውቲ ገዛ ክትሓቱ ምስ እትደልዩ፡ ምስቲ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዘሎ ፈጻሚ-ጕዳይኩም ወይ ከኣ ምስ ኣብ ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ ዘሎ ፈጻሚ- ጕዳይ መትከል-እግሪ (etableringshandläggare) ተዘራረቡ። ብሓባር ኮይንኩም ናይ ልቃሕ-ቅጥዒ ብምምላእ ብድሕሪኡ ናብ በዓል-መዚ ትምህርታዊ-ድጋፍ (CSN) ትልእኽዋ። ካብታ ኣብቲ ከተማ ዝኣተኹምላ ዕለት ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ከተመልክቱ ኣለኩም።

ልቃሕ መግዝኢ ናውቲ-ገዛ ስሙ ከም ዘመላኽቶ፡ ልቃሕ እዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ እቲ እትልቅሕዎ መጠን ገንዘብ ምስ ወለዱ ደሚርኩም፡ ውዒልኩም-ሓዲርኩም ናብቲ ዘለቅሓኩም ትካል ማለት በዓል-መዚ ትምህርታዊ-ድጋፍ (CSN) ክትመልስዎ ኣለኩም። ዋላ ካብ ሽወደን ኬድኩም ዓዲ ምስ እትቕይሩ ውን ነቲ ገንዘብ ክትከፍልዎ ኣለኩም። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ`ዚ ልቓሕ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ በዓል-መዚ ትምህርታዊ-ድጋፍ (CSN) www.csn.se/hemutrustningslan  ኣቲኹም ኣንብቡ።

ትዕዝብቲ ክፍሊት (Betalningsanmärkning)

ወጻእታትኩምን ዕዳኹምን ብእዋኑ ምስ ዘይትኸፍሉ፡ ክትከፍሉ ከምዘለኩምም ዘዘኻኽር ደብዳበ ይለኣኸልኩም። መዘኻኸሪ ተቐቢልኩም ክነስኹም ከኣ፡ እንተ ዘይከፊልኩም፡ እቲ እትኸፍልዎ ገንዘብ ናብ ትካል ’ኢንካሶ’ (inkassoföretag) ይመሓላለፍ። እዛ ትካል ውን ክፈሉ ዝብል ጠለብ ሰዲዳ ምስ ዘይትኸፍልዎ ኸኣ ኣብ መወዳእታ እቲ ጉዳይ ናብቲ ክፍሊት ወይ ዕዳ ኣስገዲዱ ዘኽፍል መግስታዊ ትካል ‘ክሮኖፉግደን‘ (Kronofogden) ይሰጋገር። እቲ ጉዳይ ኣብዚ ምስ ዝበጽሕ ከኣ እዩ፡ ናይ ዘይምኽፋል ጸሊም-ነጥቢ ዝምዝገበልኩም።

ትዕዝብቲ ክፍሊት ንጕዳይ ክፍሊታትካ ብዝግባእ ከም ዘይኣለኻ ምልክት‘ዩ። ናይ‘ዚ ሳዕቤን፡ ልቓሕ፡ ገዛ፡ ስራሕ ወይ ጠለብ ስልኪ ክትሓትት ከለኻ ኪኣብዩኻ ይኽእሉ።

ሓደ ውልቀ-ሰብ ወይ ሓደ ትካል ከመይ ዝበለ ቍጠባ ከም ዘለዎ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ዚነጥፋ ትካላት ኣለዋ። ትካላት ሓበሬታ ክረዲት (kreditupplysningsföretag) ተባሂለን ይጽውዓ። ንኣብነት ሞባይል ስልኪ በብቝሩብ እናኸፈልካ (avbetalning) ክትገዝእ ምስትደሊ፡ እቲ ዚሸይጥ ትካል ምስ ሓንቲ ትካል ሓበሬታ ክረዲት ርክብ ይገብር። ሽዑ ትዕዝብቲ ክፍሊት ከም ዘለካ ኪሕብርዎም ይኽእሉ። ትዕዝብቲ ክፍሊት ውልቀሰባት፡ ንሰለስተ ዓመት ይጸንሕ፣ ትዕዝብቲ ክፍሊት ዋኒናት ከኣ ንሓሙሽተ ዓመት።

ትካል ‘ክሮኖፎግደን‘ (Kronofogden)

ዚበዝሕ እዋን ትካል ‘ክሮኖፉግደን‘ (Kronofogden) ‘ክሮኖፉግደን‘ ጥራይ ተባሂሉ ይፍለጥ። ‘ክሮኖፉግደን‘ ዘይተኸፍሉ ዕዳታት ምምሕዳር እዩ ስርሑ። ሓደ ስብ ገንዘብ ወሲዱ ምምላስ ምስ ዝኣብየኩም እዚ ትካል ገንዘብኩም ክወሃበኩም ይሕግዘኩም። እዚ ትካል ውን ብተወሳኺ ኣብ ዕዳታት ምጽራይ (skuldsanering) እውን ይሰርሕ‘ዩ። እዚ ማለት ከኣ ነቶም ብዙሕ ዕዳ ዘለዎም ቍጠባኦም ከስተኻኽሉ ‘ክሮኖፉግደን‘ ይሕግዞም።

ስእሊ: Colourbox

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ