ተቘጺርካ ምስራሕ

ስራሕ ምስ ተቖጸርካ እቲ ምስቲ ወሃቢ ስራሕ ዘሎካ ናይ መሰለን ግዴታን መምሪሒታት ክትፈልጦ ኣገዳሲ እዩ። እምበኣር እዚ ዚስዕብ እቲ ምስ ተቖጸርካ ክትፈልጦ ዘሎካ ነጥብታት እዩ፡

መልክዓት ስራሕ

ክልተ ዓይነት መልክዓት ስራሕ ኣሎ:

  • ደረትኣልቦ ስራሕ (tillsvidareanställning)
  • ድሩት ስራሕ (tidsbegränsad anställning)

ደረትኣልቦ ስራሕ ስሕት ኢሉ ቀዋሚ ስራሕ ተባሂሉ‘ውን ይጽዋዕ‘ዩ። እዚ ዓይነት ስራሕዚ ንግዚኡ ዚጸንሕ ስራሕ እዩ። ዘብቅዓሉ ፍሉይ ዕለት የብሉን።

ድሩት ስራሕ እዋናዊ ስራሕ (visstidsanställning) ተባሂሉውን ይጽዋዕ‘ዩ። ደረት ጊዜ ዘለዎ ስራሕ‘ዩ።

ኣብነታት ካብ ዓይነታት ድሩት ስራሕ:-

ብዙሕ ዓይነት ድሩት ስራሓት ኣሎ።

ሓፈሻዊ ግዜያዊ ስራሕ

ሓፈሻዊ ግዜያዊ ስራሕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ድሩት ግዜ ትሰርሕ ማለት እዩ ወይ ከኣ ንሓደ ዕማም ንምውዳእ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ፍሉይ ግዜ ትሰርሕ ማለት እዩ። ንኣብነት ናይ ሓደ ፍሉይ ፕሮጀክት ሰራሕተኛ ኴንካ ንእተወሰነ ግዜ ትሰርሕ። ወይ ድማ እቲ ሓለቓ ይድውለልካሞ ብሰዓታት ክትሰርሓሉ ይሓተካ። እዚ ሓድሓደ ግዜ ሰዓታዊ ስራሕ ይብሃል።

ቪካርያት ወይ ተካኢ

ከም ቪካርያት ወይ ተካኢ ኴንካ ክትሰርሕ ከሎኻ ናይ ካልእ ሰብ ስራሕ ኢኻ እትዓምም ዘሎኻ፡ ማለት ሓደ ብናይ በዓልቲ ቤቱ ምሕራስ ዕረፍቲ ዝወሰደ ሰብ።

ምከራዊ ስራሕ (Provanställning)

ዝበዝሕ ግዜ ደረትኣልቦ ስራሕ ኪወሃበካ ከሎ፡ ብናይ ምከራዊ ስራሕ ኢኻ እትጅምሮ፡ ምከራዊ ስራሕ ሓደ ወሃብ ስራሕ ከም ሰራሕተኛ ኪፍትነካ ኢሉ ዚጥቀመሉ ሓደ ኣገባብ‘ዩ። እቲ ምከራዊ ስራሕ ጸኒሑ ናብ ቀዋሚ ስራሕ ይቕየር። ምከራዊ ስራሕ ካብ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ንላዕሊ ኪኸውን የብሉን ግን ኣቐዲሙ ኬብቅዕ ይኽእል‘ዩ።

ኣብ ሓደ ስራሕ ንብዙሕ እዋን ከየልገስካ ከም ሓፈሻዊ ግዜኣዊ ሰራሕተኛ ኴንካ ምስ እትሰርሕ ብመሰረት ሕጊ ቀዋሚ ስራሕ ኪወሃበካ መሰል ኣሎካ። ማለት ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመታት ናይ ክልተ ዓመት ቀጻሊ ድምር ስራሕ ምስ እትሰርሕ። ሽዑ ናብ ቀዋሚ ሰራሕተኛ ክትሰጋግር ትኽእል። እዚ ድማ ኢንላሳድ ምዃን ይብሃል። ካብቲ LAS ዚብል ናይ ምክልኻል ሰራሕተኛታት ሕጊ ዝነቐለ ቃል እዩ።


ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ: ሰብ ስራሕ ዘናድየሎምን ምስ ወሃብቲ ስራሕ ኪራኸብ
ዕድል ዚህቡን ምርኢታት (mässor) የዳሉ’ዩ።

ስእሊ: Björn Tesch

ደሞዝ

ወርሓዊ ዚኽፈል ቀዋሚ ደሞዝ፡ ወርሓዊ ደሞዝ ይብሃል። ሰዓታዊ ደሞዝ ምስ እትኽፈል ግን ኣብ ሰዓት ንዝሰራሕካዮ ዕማም ኢኻ እትኽፈል።

ውዕል ስራሕ

ስራሕ ምስ ረኸብካ ውዕል ስራሕ ወይ ኮንትራት ስራሕ ትፍርም። ኣብቲ ዚፍረም ውዕል ስራሕ እዞም ዚስዕቡ ኪህልዉ ኣለዎም:

  • ስምን መለለዪ ቍጽሪ መንነትን (ፐርሾንኑመር)
  • ዕማምን መዝነት ስራሕን
  • ስም ወሃቢ ስራሕን ቦታ ስራሕን
  • ስራሕ እትጅምረሉ ዕለት
  • እንታይ ዓይነት ስራሕ ምዃኑ
  • ጊዜ ስንብታ (uppsägningstid) ማለት ካብ ስራሕ ግድን ከም እትሰናበት ካብ እትሕበረሉ መዓልቲ ክሳብ ስራሕ እተብቅዓሉ ዘሎ መዓልቲ
  • ቅድሚ ግብሪ ምኽፋልካ እትረኽቦ ደሞዝ
  • ንኽንደይ እዋን ክፉል ዕረፍቲ ዓመት መሰል ከም ዘለካ

ሰዓታት ስራሕ

ኣብ ሓደ ቦታ ስራሕ፡ እቲ ልሙድ ጊዜ ስራሕ 40 ሰዓታት ንሰሙን ኪኸውን ኣለዎ። ኣብ ሰሙን 40 ሰዓታት ምስ እትሰርሕ፡እዚ ምሉእ ሰዓታት እዩ። ካልእ ሰዓታት ንኣብነት ለይቲ ምስ እትሰርሕ፡ እቲ ሰሙናዊ 40 ሰዓታት ኪጎድል ይግባእ። ሓደ ሰብ ልዕሊቲ 40 ሰዓታት ንሰሙን ምስ ዚሰርሕ፡ እዚ ሕላፍ ሰዓታት ወይ ኦቨርቲድ ይብሃል። ልዕሊ ሰዓታት ምስ እትሰርሕ ካሕሳ ይግበኣካ እዩ።

ሕጊ ዕረፍቲ ዓመት

እንታይ ስራሕ ወይ ከፊል ወይ ምሉእ መዓልቲ ይስራሕ ብዘየገድስ ኩሉ ሰብ ናይ 25 መዓልቲ ዕረፍቲ ዓመት ኪወስድ ኣለዎ ዚብል ሕጊ ኣሎ። እዚ ግን ነቶም ብሰዓታት ዚሰርሑ ኣይምልከቶምን እዩ። ብሰዓት ዚሰርሑ ሰራሕተኛታት 12 ሚእታዊ ናይ ምሉእ ደሞዞም ከም ካሕሳ ዕረፍቲ ዓመት ይወስዱ። እትሰርሖ ስራሕ ደው እንተ ኣቢልካ እሞ ዕረፍቲ ዓመት ክትወስድ ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ፡ ኣምሳያ ዕረፍቲ ገንዘብ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ 12 ሚእታዊ ናይ ዓመታዊ ደሞዝካ ትወስድ።

ዝነበረኩም ናይ ስራሕ ግዜ ዕረፍቲ ከይወሰድኩም ምስ ዝዛዘም ኣብ ክንዲ ዕረፍቲኹም ገንዘብ ክወሃበኩም ይኽእል። 12% ናይ ዓመታዊ ኣታዊኹም ይወሃበኩም።

ክትሰርሕ ከለኻ እንተ ሓሚምካ

ኣብ ስራሕ ከለኻ እንተ ሓሚምካ፡ ኣብ‘ታ ዝሓመምካላ ፋልመይቲ መዓልቲ ከም ዝሓመምካ ንወሃብ ስራሕ ሓብር። ኣብተን ዝሓመምካለን ፋልሞት 14 መዓልታት ደሞዝ ሕማም (sjuklön) ዚኸፍለካ ወሃብ ስራሕ‘ዩ። እታ ፋልመይቲ ዝሓመምካላ መዓልቲ መዓልቲ-ብቕዓት (karensdag) ትበሃል። እዚ ማለት ናይታ መዓልቲቲኣ ደሞዝ ኣይትወስድን ማለትዩ። ካብታ ዝሓመምካላ ካልኣይቲ መዓልቲ ኣትሒዝካ 80 ሚእታዊ ናይ ደሞዝካ ትወስድ። ሓሚምካ ካብ ሸውዓተ መዓልቲ ንላዕሊ ካብ ስራሕ እንተ በዅርካ ካብ ሓኪም ምስክር ሕማም ከተምጽእ ኣለካ። እዚ ኸኣ ሕክምናዊ መመርኰሲ (medicinskt underlag) ከኣ ይበሃል።

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ