ክንክን ቈልዑ (Barnomsorg)

ክንክን ቆልዑ ሓባራዊ ኣጸዋውዓ ናይቲ ናብ ነኣሽቱ ቆልዑ ዝዓለመ ትምህርታዊ ንጥፈት እዩ። ኣብ ውሽጢ ክንክን ቈልዑ ወለዶም ኣብ ዚሰርሑሉ ወይ ዚመሃሩሉ መዓልቲ ቈልዑ ዚጸንሑለን ንኣብነት ከም መዋእለ ህጻናት (förskola): ስድራቤታዊ መዋእለ ህጻናት (familjedaghem) ከምኡ‘ውን ማእከላት ትርፊ-ጊዜ (familje-daghem) ይርከባ። ወለዲ ኪሰርሑ ወይ ኪመሃሩ ከለዉ ደቆም ኣብኡ ይጸንሑ።

ኣብ ኵላተን ምምሕዳር ከተማታት: በቲ ምምሕዳር ዝምእከል ኣገልግሎት ማሕበራዊ ክንክን ቈልዑ ኣሎ። ብትካላት ወይ ማሕበራት ዚካየድ ናጻ ወይ ብሕታዊ ማሕበራዊ ክንክን ቈልዑ‘ውን ኣሎ። ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ኣብ ቤት-ትምህርቲ ህጻናት ወይ ስድራ-ቤታዊ መዋእለ-ህጻናት ኪመሃሩ መሰል ኣለዎም። ኣናደይቲ-ስራሕ ወይ ውን ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ወሲድኩም ኮፍ ዝበልኩም ምስ እትኾኑ፡ ካብቲ ሒዝኩሞ የዕሪፍኩም ዘለኹም ህጻን ዝዓቢ ወይ ዝዓብዩ ደቅኹም፡ ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ሰዓታት፡ ማለት ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት፡ ጥራይ እዩ ኣብ ትምህርቲ ክውዕሉ ዝፍቀድሎም።

መዋእለ ህጻናት (Förskola)

መዋእለ ህጻናት “ዳግሀም” ወይ ‘ዳጊስ‘ ተባሂሉ‘ውን ይጽዋዕ‘ዩ። ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ ቅድሚ ቀዳማይ ክፍሊ (förskoleklass, första klass) ምጅማሮም ዚውዕሉሉ ቦታ‘ዩ። ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ መዋእለ ህጻናት ከመይ ጌረን ከም ዚምህራ ፍሉይ ኣገባብ ኣለወም። ስርዓተ-ትምህርቲ‘ውን ኣለወን (läroplan)። እዚ ስርዓተ-ትምህርቲ ቈልዑ እንታይ ኪመሃሩ ከም ዘለዎም ዚሕብር ጽሑፍ‘ዩ። ኵላተን ኣብያተ ትምህርቲ መዋአ ህጻናት ንሽወደናዊ ስርዓተ-ትምህርቲ።

ስእሊ: Colourbox

ክፉት መዋእለ ህጻናት (öppen förskola)

ክፉት መዋእለ ህጻናት እቶም ብምኽንያት ህጻን ናጻ ዝኾኑ ወለድን ደቆምን ዝራኸቡሉ ቦታ እዩ። ኣብኡ ምሁራን ሰራሕተኛታት ኣለዉ፡ ምስ ካልኦት ወለድን ደቆምን ንኽትላለ ድማ ግሩም ቦታ እዩ። ክፉታት መዋእለ ህጻናት ኣብ ኩሉ ናይ ሽወደን ኮምዩናት ይርከቡ።

ቀዳማይ ክፍሊ (Förskoleklass / sexårsverksamhet)

ኵላቶም ቈልዑ ኣብታ ሽዱሽተ ዓመት ዚመልኡላ ዓመት ቦታ መዋእለ ህጻናት ይረኽቡ። ቤት ትምህርቲ መዋእለ ህጻናት: ቈልዑ ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ክፍሊ ቅድሚ ምጅማሮም: ናብ ትምህርቲ ምኻድ ዚላመዱሉ ቦታ‘ዩ።

ማእከል ትርፊ-ጊዜ ’ፍርቲድስ’ (fritids)

ካብ ሽዱሽተ ክሳብ ዓሰርተውክልተ ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ: ቅድሚ ትምህርትን ድሕሪ ትምህርትን ናብ ማእከል ትርፊ-ጊዜ ኪኸዱ መሰል ኣለዎም። ቈልዑ ናብ ’ፍሪቲድስ’ ኪኸዱ ኪፍቀደሎም: ወለዶም ግድን ዚሰርሑ ወይ ዚመሃሩ ኪኾኑ ኣለዎም። ’ፍሪቲድስ’ ዚበዝሕ እዋን ኣብ’ቲ ቤትትምህርቲ’ዩ ዚርከብ። ካብ ዓሰርተ ክሳብ ዓሰርተውክልተ ዝዕድመኦም ቈልዑ ናብ ክፉት ንጥፈት ትርፊ-ጊዜ ኪኸዱ ይኽእሉ’ዮም።

ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ‘ፋሚልየዳግሄም‘ (Pedagogisk omsorg / familjedaghem)

ገለ ናይ ህጻናት ናይ ክንክን ቦታ፡ ስነ-ትምህርታዊ ክንክን ወይ ‘ፋሚልየዳግሄም‘ ቤት ትምህርቲ ወይ መዋእለ ህጻናት ይብሃል። ብስነትምህርቲ ዝሰልጠነ ሰብ እዩ ንህጻናት ኣብ ገዝኡ ተቐቢሉ ዝከናኸኖምን ስነ-ትምህርታዊ ንጥፈታት ዚህቦምን። ናብ ቤትትምህርቲ ዝኸዱ ህጻናት ድሕሪ ትምህርቲ ናብኡ ኪኸዱ ይኽእሉ እዮም። ከም ፍሪቲድስሀም እዩ ዘገልግል።

ምስ ወለዲ ምትሕብባር

ወለዲ ንማሕበራዊ ክንክን ቈልዑ ኣገደስቲ‘ዮም። ንደቆም ኣዐርዮም ስለ ዚፈልጡ። ቈልዑ ኣብ መዋእለ ህጻናት ወይ ኣብ ‘ፋሚልየዳግሄም‘ ኪጅምሩ ከለዉ: ክሳብ ቀሲኖም ዚለማመዱ ወለዶም የሰንዩዎም‘ዮም። እዚ ምልምማድ (inskolning) ይበሃል፣ ኣስታት ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ድማ ይወስድ። ኣብ መዋእለ ህጻናትን ኣብ ማእከላት ትርፊ-ጊዜን ዚሰርሑ ንወለዲ ኣብ ዘተ ምዕባለ (utvecklingssamtal) ኪሳተፉ ይዕድምዎም’ዮም። ሽዑ ቈልዑ ከመይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኣልዒልካ ትዛተ። ንስኻውን ከም ወላዲ እቲ መዋእለ ህጻናት ብኸመይ መገዲ ኪሰርሕ ከም ዘለዎ ሓሳባት ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ማሕበራዊ ክንክን ቈልዑ ቦታ ምሕታት

ኣብ መዋእለ ህጻናትን ኣብ ማእከላት ትርፊ-ጊዜ ቦታ ንምርካብ ኣቐዲምካ ደቅኻ ከተመዝግብ ኣለካ። ነዚ ድማ ኣብ ኮምዩንካ ትገብሮ። ኣብ ነፍስወከፍ ኮምዩን እተፈላለየ መምርሒታት ኣሎ። ግን ገለ ሰሙናት ኣቐዲምካ ከተመልክት ኣሎካ። ኣብቲ መዋእለ ህጻናት ንምኻድ ውላድካ ብውሕዱ ሓደ ዓመት ኪህሉዎ ይግባእ።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ