ሞት ምስ ዘጋጥም

ሓደ ብዕድመ ዝደፍአ ዘመድ ኣብ ገዛ ምስ ሞተ ነቶም ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ምውካስ ይግባእ። ሓድሓደ ግዜ ንሳቶም ነቲ ሬሳ ብማኪና ናብ ሆስፒታል ይወስዱዎ፡ ኣብኡ ኸኣ እቲ ሓኪም ናይ ሞት ምስክርነት ይህብ። ፍሉይ ለበዋ ምስ ዚህሉዎ፡ ንኣብነት ኣብ ሃይማኖት እተሞርኮሰ፡ ነቶም ናይቲ ሆስፒታል ሰራሕተኛታት ምውካስ ይግባእ።

ሽዑ ኣዝማድ ምስ ቀሺ: ፓስቶር: ራቢን ወይ ኢማም ወይ ናይ ካልእ እምነት ወኪል ርክብ ይገብሩ። ምስቶም ተወከልቲ ማሕበር ኮይኖም ድማ ከከም ኣገባብ እተፈላለየ እምነታት ንቐብሪ ምድላዋት ይገብሩ። ምስቶም ኣብ ርክባትን ኣብ ተግባራዊ ሓገዛትን ዚተሓባበሩኻ ምምሕዳር መካነ- መቓብርን (kyrkogårdsförvaltningen) ምስ ቤ/ጽ ቀብርን (begravningsbyrå) ምዝራብ’ውን ጽቡቕ ኪኸውን ይኽእል’ዩ።

ስእሊ: Colourbox 

ግብኣተ-መሬት

ኣብ ሽወደን ሰብ ሞይቱ ኪቕበር ከሎ: ኣዝማድን ፈተውትን ኣብ ቀብሪ ምዉት ይርከቡ እዮም። እቲ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ብኸመይ ኪካየድ ከም ዘለዎ ብምዉት ዝቐረበ ለበዋ እንተኔሩ፡ ንዕኡ ምትግባር ልሙድ እዩ። ምዉት ኑዛዜ ዝጸሓፈ ወይ ውን ኣቐዲሙ ብኸምዚ ክቕበር ኢደሊ ዝበለ ክኸውን ይኽእል። ኣንፈት-እምነት መሰረት ዝገብር ዝተፈላለየ ኣገባብ ቀብሪ ኣሎ።

ኣብ ሽወደን ዚበዝሕ እዋን እቲ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ኣብ ቤተክርስትያን ይካየድ። ሽወደናዊት ቤተክርስትያን (Svenska kyrkan) ብዘይካ ኣብተን ብኮምዩን ዚካየዳ ስቶክሆልምንን ትራኖስን፡ ሃይማኖት ናይቶም ምዉታን ብዘየገድስ: ኣብ ልዕሊ መካነ-መቓብራት ሽወደን ሓላፍነት ትስከም።

ኣዝማድ ነቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ቀብሪ ወኪላት ይውከሱዎም። ንሳቶም ብምምሕዳር ወረዳ ተመዚዞም ነቲ ናይቲ ዝሞተ ለበዋን ናይቶም ኣዝማድ ድሌትን ኣብ ግብሪ የውዕሉ። ንሳቶም ነቶም ኣባላት ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ዘይኮኑ በቲ ናታቶም መገዲ ከም ዚቕበሩ ይገብሩ። ነዚኣቶም ንምርካብ እቶም ኣዝማድ ነቲ ኮምዩን፡ ነቲ ወረዳዊ ምምሕዳር ወይ ነቲ ናይቲ ዝሞተ ሰበኻ ኪውከሱዎ ይግባእ።

ግድን ቀብሪ ከተዳሉ ኣለካ ዚብሉ መምርሕታት የለዉን። ግን ሬሳ ኣብ ሬሳ ሳጹን ግድን ኪኣቱ‘ለዎ ዚብሉ መምርሕታት ግን ኣለዉ። ንደተ-ሬሳ (Kremering) በየናይ ኣገባብ ኪግበር ከም ዘለዎን: ሓሙዅሽቲ ኣብ መሬት ብኸመይ ኪኣቱ ከም ዘለዎን ዚእዝዙ መምርሒታት ግን ኣለዉ። ንደተ-ሬሳ ማለት: እቲ ምዉት ሰብ ምስ ሬሳ ሳጹን ኣብ መንደዲ እቶን ይኣቱ ማለት‘ዩ። ኣብቲ እቶን ሬሳን ሳጹን ሬሳን ክሳብ ሓሙዅሽቲ ዚኸውን ብሓደ ይነድድ። ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ዕትሮ ድማ ይእከብ፡ ኣብቲ መቓብር ከኣ ይቕበር። እቲ ሓሙዅሽቲ ኣብ‘ቲ መካነ-መቓብር ኣብ ፍሉይ ቦታ (minneslund) እውን ኪዝሮ ይኽእል‘ዩ። ነቲ ሓሙዅሽቲ ኣብ ባሕሪ ኪዘርዎ ዚደሊ: ካብ ቦርድ ኣውራጃ (länsstyrelsen) ግድን ፍቓድ ኪረክብ ኣለዎ።

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ሽወደናዊት ቤተክርስትያን www.svenskakyrkan.se ብዛዕባ መካነ-መቓብራትን ኣብ‘ቲ እትቕመጠሉ ቦታ ዘሎ መካነ- መቓብርን ሓበሬታ ኣለካ።

እቲ ሬሳ ኣብ ወጻኢ ሃገር ንኺቕበር ድሌት እንተሎ ነቲ ሬሳ ናብ ወጻኢ ንምስዳድ ክፍሊት ዘለዎ ኣገልግሎት ዚህብ ቤትጽሕፈት ቀብሪ ዚብሃል ትካል ኣሎ።

ኣብ ሽወደን ኣብ መንጎ ሞትን ቀብርን ዘሎ ግዜ ብልምዲ ክልተ ሰሙን እዩ። እቶም ኣዝማድ ምስ ዚድልዩ እቲ ሬሳ ቀልጢፉ ኪቕበር ይኽእል እዩ። ብሕጊ ሽወደን ግን እቲ ምዉት እንተ ደንጎየ ድሕሪ ሞት ኣብ ሓደ ወርሒ ኪቕበር ወይ ኪነድድ ኣለዎ።

ኣብ ሽወደን ክፉት ቃሬዛ ልሙድ ኣይኮነን፡ ግን ከኣ ዚኽልክል ሕጊ ከኣ የልቦን።

ኣብ ሽወደን ናይ ቀብሪ ግብሪ ይኽፈል እዩ። እቲ ክፍሊት ነቲ ቦታን ነቲ ቤትጸሎትን ንምጥቃም መሰል ይህብ። እቲ ክፍሊት ነቲ ካብ ገዛ ናብ መቓብር ዚግበር ናይቲ ቃሬዛ ናይ ጕዕዞ መሰል እውን የጠቓልል እዩ።

ኣብ ሽወደን 83% ናይቶም ዝሞቱ ስነስርዓት ቀብሪ ኣብ ቤትክርስትያን እዩ ዚካየድ። ኣብኡ እቲ ካህን ቅዳሴ የስምዕ። ቅዳሴ ኪግበረልካ ኣባል ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ክትከውን ኣሎካ። ኣባል ምስ እትኸውን እቲ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት ክፍሊት የብሉን። ቤትክርስትያናዊ ስነስርዓት ቀብሪ ኣብ ናጻ ቤትክርስትያን፡ ኣብ ናይ ካቶሊክ ወይ ተዋህዶ ኣብያተክርስትያን እውን ይካየድ እዩ።

ሲቪላዊ ቀብሪ ካብ ሃይማኖት ናጻ እዩ። ስለዚ ኣብ ቤትክርስትያን ኣይካየድን። እዚ ኣብ ሓደ ቤትጸሎት ኣብ ጃርዲን ወይ ኣብ ተፈጥሮ ይካየድ። እቲ ጽምብል በቲ ናይ ሲቪላዊ ናይ ቀብሪ ወኪል ይካየድ።

 

​< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ