ናይ መንበሪ ኣባይትን ናብራን

ኣብ ገሊኡ ኮምዩናት ገዛ ምርካብ ቀሊል ኪኸውን ከሎ ኣብ ገሊኡ ድማ ከቢድ እዩ። ኣብ ብዙሕ ኮምዩናት ብዙሕ ዝካረ ገዛ የድሊ።

ኣብ ከተማታትን ከባቢኦም ናይ መንበሪ ቤት ምርካብ

ኣብን ኣብ ከባቢ ዓበይቲ ከተማታት መንበሪ ቤት ምርካብ ኣሸጋሪ እዩ። ገለ ክፋል ናይቲ ከተማ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዎ ዝካረ ገዛ ንምርካብ ዝያዳ ኣሸጋሪ እዩ። ይኹንምበር ዝበዝሑ ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኪነብሩ እዮም ዚደልዩ። ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኪነብር ዝደሊ ሰብ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ውድድር ድማ ኣሎ። እቲ ዝሓሸ ምስ ካልእ ሰብ ተኻሪኻ ምንባር እዩ። ግን ካብ ዓበይቲ ከተማታት ወጻኢ ዝሓሸ ዕድል ኣሎ። ናብቲ ከተማታት ንምኻድ ድማ ኣውቶቡስ ወይ ባቡራት ኣለዋ።

እተፈላለዩ ናይ መንበሪ ኣባይቲ

ገዛ ካብ ኣካራዪ ክትካረዩ ትኽእሉ። በዚ ኸኣ ቀዳማይ ናይ ክራይ ኮንትራት ይህልወኩም። ኣፓርትማ ምግዛእ ይከኣል እዩ። እዚ ድማ ኮንዶሚንየም ይብሃል። ገዛ ምስ እትገዝኡ ናይ ዋንነት መሰል ኣለኩም። ካብ ዝተኻረየ ሰብ ወይ ውን ገዛ ዝዓደገ ሰብ ውን ተኻሪኹም ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ኸኣ ኣንድራ-ሃንድ ወይ ዘይቀጥታዊ ውዕል ክራይ ገዛ ይበሃል። ምስ ዝተኻረየ ወይ ውን ዋና-ገዛ ውን ክፍሊ ተኻሪኻ ምንባር ይከኣል እዩ። እዚ ኸኣ ኢነ-ቦየንደ ወይ ውን ምስ ካልእ ተኻሪኻ ኣብ ሓደ ገዛ ምንባር ይበሃል። ምስ ዘካርየኩም ሰብ ውዕል ምፍርራም ኣይትረስዑ። ከም ውሽጣዊ ተኻራዪ ክፍሊ ውን ኢንሹራንስ ናይ ገዛ ክትፍርሙ ኣለኩም። ገለ ምስ ዝጋጥም ዝኾነ መድሕን የብልኩምን።

ዝካረዩ ገዛውቲ

ተኻሪኻ ምስ እትቕመጥ ካብ ሓደ ኣካራያይ ኢኻ ተኻሪኻ ዘሎኻ። እቲ ነቲ ገዛ ዚውንኖ ኣካራዪ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ትካል እዩ። እቲ ትካል ብብዙሓት ሰባት ወይ ብኮምዩን ዚውነን እዩ። ወይ ንስኻ ወይ ሓደ ኪበጽሓካ ዝመጸ ኣብቲ ቤት ገለ ነገር ምስ ዚሰብር ንምዕራዩ ክትከፍል ትግደድ። ኣሪጉ ንዝበላሾ ነገራት ግን እቲ ኣካራዪ እዩ ዘዐርዮ ወይ ዝልውጦ። ኣሪጉ ዚስበር ማለት ከም ንኣብነት እቲ ኤለክትሪካዊ እቶን ኪኸውን ይኽእል።

ኣፓርትማ ኣባይቲ ኮምዶሚንዩምን ኣፓርትመንትን ብሓደ ከም መንበሪ ኣባይቲ ይጽውዑ
ስእሊ: Colourbox

ነቲ ገዛ ብናይ ቀዳማይ ኮንትራት ተኻሪኻዮ ምስ እትኸውን ክሳዕ ዝደለኻ ግዜ ክትቅመጦ ትኽእል። ግን ኣብ ወወርሒ ክራይ ክትከፍል ኣሎካ፡ ንጎረባብቲ ድማ ክትርብሽ የብልካን። ክትወጽእ ምስ እትደሊ ናይ ሰለስተ ወርሒ ክራይ ምኽፋል ኣሎካ። እዚ ድማ ናይ ስምዕታ ግዜ ይብሃል። ናይ ቀዳማይ ውዕል ወይ ኮንትራት ምስ ዚህልወካ ምስ ካልእ ተኻራዪ ክትለዋወጥ ትኽእል ኢኻ። ግን እቲ ኣካራዪ ነቲ ምልውዋጥ ክቕበሎ ኣለዎ። ነቲ ገዛ ከተሐድሶ ምስ እትደሊውን እቲ ኣካራዪ ኪፈልጥን ከጽድቖን ኣለዎ።

ቤትፍርዲ ክራይ ኣባይቲ

ቤትፍርዲ ኣባይቲ ኣብ መንጎ ኣካራዪን ተኻራይን ንዚህሉ ባእሲ ዝዳኒ እዩ። ኣብ ሽወደን ሸሞንት ኣብያተፍርዲ ክራይ ኣባይቲ ኣለዉ። ኣብ ስቶክሆልም፡ ቨስተሮስ፡ ሊንሾፒን፡ ዮንሾፒን፡ ማልመ፡ የተቦሪ፡ ሱንድስቫን ኦመዮን። ቤትፍርዲ ክራይ ኣባይቲ ኣብ መንጎ ኣካራይን ተኻራይን ዘይምርድዳእ ምስ ዚህሉ ውሳነ ይህብ፡ ንኣነብነት እቲ ተኻራዪ ነቲ ገዛ መሊሱ ከካርዮ ምስ ዚደሊ። ብዛዕባቲ ሕግታት ሕቶ ምስ ዝህልወካ ነቲ ቤትፍርዲ ክትውከሶ ትኽእል ኢኻ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ቤትፍርዲ ወብሳይት www.hyresnamnden.se ተመልከት።

ኮምዶሚንየም

ኣብ ኮንዶሚንየም ንምቕማጥ ገንዘብ ከተውጽእ ኣሎካ፡ ማለት ካብቲ ናይ ወነንቲ ማሕበር፡ ብርኪ ትገዝእ። እቲ ማሕበር፡ ናይ ኮምዶሚንዩም ማሕበር ይብሃል። በዚ መገድዚ ኣባል ምስ ኮንካ ነቲ ገዛ ክትጥቀመሉ ትኽእል።

ስእሊ: Colourbox  

ገለ ማሕበራት ኮምዶሚንየም ኣብ ሓደ ኣባይቲ ዚውንን ዓቢ ማሕበር ይጥርነፉ፡ ከም ኣብነት፡ HSB ወይ Riksbyggen ሪክስቢገን። ገለ ኸኣ ነኣሽቱ እየን። ነፍስወከፍ ነናተን ቁጠብ ይመርሓ። ኣብ ኮንዶሚንዩም ክትቅመጥ ከሎኻ ነቲ ማሕበር ዚኽፈል ወርሓዊ ክፍሊት ኣሎካ። ነቲ ቤት ዝኸውን ካብ ባንክ ተለቂሕካ እንተ ኾንካ ነቲ ባንክ በብቕሩብ ክትከፍሎ ኣሎካ። ኣብ ኮንዶሚንዩም ነቲ ገዛኻ ንምልማጽን ንምሕዳስን ንምጽብባቕን ባዕልኻ ኢኻ እትውስን። ናይቲ ማሕበር ኣባላት ብሓደ ኾይኖም ነቲ ገዛ ከመይ ጌርካ ከም እትውግኖ ወይ ዓቢ ምሕዳስ ከም እትገብረሉ ይውስኑ።

መሰል ምውናን

ኣብ ሽወደን ናይ ወናኒ መሰል ዘለዎም ኣባይቲ ውሑዳት እዮም። መብዛሕትኦም ገዛውቲ ኮምዶሚንየም ወይ ናይ ተኻራዪ መሰል ዘለዎም እዮም። ናይ ወናኒ መሰል ዘለዎም ገዛውቲ እቶም ሰርቪስ ዝመስሉ ዓይነት ገዛውቲ እዮም።ሽዑ ነቲ ገዛ ባዕልኻ ትውንኖን ሓላፍነት ትወስደሉን። ኣብ ሰርቪስ-መሰል ገዛውቲ እውን ሓድሓደ ግዜ ማሕበር ይቐውም እዩ። እቲ ማሕበር ነቲ ሓባራዊ ከባቢታት ከም መገድታት መጻወቲ ህጻናትን ናይ ሳዕሪ ቦታታትን ሓላፍነት ይወስደሉ። ስለዚ ኩላቶም ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሰባት ነቲ ወጻኢታት ይካፈሉዎ።

ከመይ ጌርካ ኣፓርትመንት ገዛ ከም እትረክብ

ኣብ ሓያለ ከተማታት ኣብያተ ጽሕፈት መራኸብቲ ገዛ ኣለዉ። ቤ/ጽ መራኸብቲ-ገዛ ተመዝጊብካ ገዛ እተናድየሉ ናይ ኢንተርነት መርበብ ኣለዎ።

ምስ ተመዝገብካ: ናብቲ መርበብ ኣቲኻ ሓደስቲ ናጻ ገዛውቲ ዝመጹን ዘይመጹን ግድን ክትርኢ ኣለካ። ሓድሽ ገዛ ከም ዘሎ ዚነግር ሓበሬታ እንተ ርኢኻ: ነቲ ገዛ ክትካረ ተመልክት።

ዝካረ ገዛ ባዶ ምህላዉ ኣብ ምልክታ ወጺኡ እቲ ምልክታ ዕለቱ ምስ ሓለፈ፡ ኣካራዩ እቶም ነቲ ገዛ ክርእዩ ዝመጽኡ ሰባት ይመርጽ። መብዛሕትኦም ኣካረይቲ ናይ ገዛ ስርዓተ-ሪጋ ኣለዎም። እዚ ማለት ከኣ፡ ኣብ ሪጋ ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ሰብ ነታ ነጻ ዘላ ገዛ ናይ ምርካብ ዝዓበየ ዕድል ይህልዎ። ነታ ትካረይ ገዛ ምስ ረኣኹማ፡ ትደልዩዋ ምዃንኩምን ዘይምዃንኩምን ነቲ ኣካራዩ ክትሕብሩ ኣለኩም። እታ ገዛ ምስ እትበጽሓኩም ከኣ፡ እቲ ኣካራዩ ክውከሰኩም።  

ንሓንቲ ገዛ ዚግደሱላ ብዙሓት እንተ ኾይኖም: ዋና ገዛ ንሓዲኦም ኪመርጽ መሰል ኣለዎ። መን ናይ ገዛ ኽራይ ውዕል ይፍርም ነቲ ገዛ ወይ ህንጻ ዚውንን እዩ ኵሉሳዕ ዚውስኖ። ቤ/ጽ መራኸብቲ-ገዛ ኪውስኑ ኣይክእሉንዮም። ኣብ ዓበይቲ ኮምዩናት ሽወደን ሓደ ሰብ ገዛ ንኺረክብ ብዙሕ እዩ ዚወስደሉ ከመይሲ ናይ ገዛ ሕጽረት ዓቢ እዩ።

ምኽሪ ንደለይቲ ገዛ

ሓድሓደ ግዜ ነቶም ኣራኸብቲ ገዛ ጥራይ ምውካስ ኣይኣክልን። ነቲ ኣካራዪ ቀጥታ ኽትረኽቦ ይሓይሽ። እቶም ዓበይቲ ኣካረይቲ ናታቶም ወብሳይት ኣለዎም፡ ኣብኡ ድማ ድሌትካ ክትገልጽ ትኽእል። ብሰበሰብ ብኣዝማር ወይ ኣዕሩኽ እውን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ካልእ መገዲ ድማ ኣብ ድኳናትን ኣብያተመጻሕፍትን ኮሪደዮታትን ወይ ካልእ ናይ መለጠፊ ሰሌዳ ዘለዎ ቦታ ምልክታታት ምልጣፍ እዩ።

ከምኡውን ኣብ ገለ ጋዜጣታት ወይ ወብሳይታት ንገዛ ዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብኻልኣይ ኢድ ዝካረ ገዛ ክትረክብ ትኽእል፡ ማለት ብቐጥታ ካብቲ ኣከራዪ ዘይኮነስ ካብቲ ተኻርዩ ዘሎ።

ኣብቲ ኮምዩንካ ገዛ ንምርካብ ዘሸግር ምስ ዚኸውን ናብ ካልእ ኮምዩን ምግዓዝ ዝበለጸ ኪኸውን ይኽእል።

ምግዓዝካ ኣቐዲምካ ምሕባር

ትግዕዝ እንተ ኾይንካ ንቤ/ጽ ቤትጽሕፈት ቀረጽ ግድን ከተፍልጥ ኣለካ። በዚ ድማ እቲ በዓልመዚ ነቲ ሓድሽ ኣድራሻኻ ይፈልጦ። ናብ ቤትጽሕፈት ቀረጽ ምምልካት ኣይክፈሎን እዩ። ዚመጸካ ቡስጣ ናብ ሓድሽ ኣድራሻኻ ኪመሓላለፍ ኣንተ ደሊኻ ግን ምኽፋል ከድልየካ‘ዩ።

ሓበሬታምግዓዝ ገዛን ምምሕልላፍ ቡስጣን ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ‘ስቬንስክ ኣድረስኤንድሪን‘ ማለት ኣብ: www.adressandring.se ከተፍልጥ ትኽእል ኢኻ።

ስእሊ: Maria Nobel 

ንኻልእ ሰብ ምክራይን ደባል ምህላውን

ብኻልኣይ ኢድ ንሰብ ምክራይ ማለት፡ ሓደ ብስሙ ውዕል ክራይ ዘለዎ ማለት ካብ ዋና-ገዛ ብቐጥታ ኮንትራት ገዛ-ክራይ ዘለዎ፡ ንኻልእ ሰብ ከካርይ ከሎ ማለት‘ዩ።እቲ ገዛ ብኻልኣይ ኢድ ኪካረ ዋና ገዛ ፍቓድ ኪህብ ኣለዎ። ዋና ገዛ ብኻልኣይ ኢድ ንሰብ ከተካሪ ዘየፍቅድ እንተ ኾይኑ: ካብ ኮሚቴ ኣባይቲ ክራይ ፍቓድ ክትረክብ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ። ብዘይ ፍቓድ ዋና-ገዛ ብኻልኣይ-ኢድ ገዛ ንሰብ እንተ ኣካሪኻ፡ ካብ‘ቲ ገዛ ክትወጽእ ክትገደድ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ገዛኻ እናነበርካ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክፍልታት ከተካሪ ትኽእል ኢኻ። ደባል ኣሎካ ማለት እዩ። ደባል ንኺህልወካ ፍቓድ ኣካራዪ ኣየድልየካን፡ ግን ብዙሓት ኪኾኑ የብሎምን። ደባል ኪህልወካ ዚኽልእ ቀዳማይ ኢድ ኮንርታት ምስ ዚህልወካ እዩ።

ቀዳማይ ኢድ ኮንትራት ሃልዩካ ከተካሪ ምስ እትደሊ ብቑዕ ምኽንያት ኪህልወካ ይግባእ።ኣብ ካልእ ከተማ እትሰርሕ ወይ መናብርቲ ክትገብር እትፍትን ክትከውን ኣሎካ። እቲ ኣካራዪ ግን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ እዩ ዘፍቅደልካ።

ገዛ ንኻልእ ንምክራይ ዚወሃብ ምኽንያታት ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ።

ካብ ካልእ ሰብ ምክራይ

ብኻልኣይ-ኢድ ገዛ ክትካረ እንተ ደሊኻ: ዋና ገዛ ዘፍቀደ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክትፈልጥ ኣገዳሲ‘ዩ። ብኻልእይ-ኢድ ገዛ ክትካረ ከለኻ ኮንትራት ክትፍርም ከም ዘድልየካ ምሕሳብ የድሊ። እቲ ኮንትራት ኣብ መንጎ በዓል ኮንትራት ገዛን ኣብ መንጎኻን ማለት ብኻልኣይ-ኢድ ገዛ እትካረ ዘለኻ፡ ይፍረም። ኮንትራት እንተ ዘይፈሪምካ: በዓል ገዛ (ኮንትራት ዚውንን) ክትወጽእ እንተ ጠሊቡ ክትወጽእ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ። በዓል ገዛ ነቲ ምክራይ እንተ ደኣ ዘይተቐበሎ ኣቲ ቀዳማይ ኢድ ኮንትራት ዘለዎ ካብ ገዛ ኪወጽእ ይኽእል እዩ።

ናይ ክራይ መሰልን ግዴታን

እቲ ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ገዛ ዘለዎ ሰብ በዓል ገዛ-ኽራይ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ከም መጠን በዓል ገዛ-ኽራይ እቲ ብኻልኣይ-ኢድ ዘካረኻዮ ሰብ ክራይ-ገዛ ኪኸፍል ሓላፍነት ዚስከም ንስኻ ኢኻ። እቲ ብኻልኣይ-ኢድ ዘካረኻዮ ሰብ ክራይ-ገዛ እንተ ዘይከፊሉ ወይ ጐረባብቲ ዚርብሽ እንተ ኾይኑ፡ ናይ ገዛ ክራይ ዘለካ ኮንትራት ክትሕደግ ትኽእል ኢኻ።

ሰብ ከተካሪ ከሎኻ ክንደይ ኢኻ እትወስድ?

ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ገዛ ወይ ኮንዶሚንዩም ምስ ዝህልወኩም: እሞ ነቲ ገዛ ብኻልኣይ-ኢድ ከተካርይዎ ምስ እትውስኑ፡ ክራይ ክሳብ ክንደይ ዝኸውን ክትሓቱ ከምእትኽእሉ ዝድርት ሕጊ ኣሎ። ንወጻኢታት መንበሪ-ገዛ ዝሽፍነልኩም መጠን ገንዘብ ክትሓቱ መሰል ኣለኩም። እቲ ገዛ ብዘይ ኣቊሑት እንተኾይንኩም ተካርይዎ 10 ክሳብ 15% ናይ ዋጋ ክራይ-ወሲኽኩም ከተካርይዎ ቅቡል እዩ። ባዕልኹም ኣብ ናይ ካልኣይ-ኢድ ዝኾነ ገዛ-ኽራይ እትነብሩ እሞ ኸኣ ካብቲ ክራይ-ገዛ ልዑል መጠን ገንዘብ ትኸፍሉ ምስ እትህልዉ፡ ብዛዕባ`ቲ ጉዳይ ምስ ተጸዋዒ ጉዳያት-ክራይ (Hyresnämnden) ክትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም። ተጸዋዒ ጉዳያት-ክራይ፡ ገንዘብኩም ክምለሰልኩም ክገብር ይኽእል እዩ። እቲ እተኻረኹሞ ገዛ ግን ኮንደሚንዩም ክኸውን የብሉን። ተጸዋዒ ጉዳያት-ክራይ ንፍሉይነት ናይቲ ኩነታት መሰረት ጌሩ፡ ናቱ ገምጋም ይገብር እዩ።

ስእሊ: Colourbox 

ገዛ ምልውዋጥ

ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ክራይ ገዛ እንተለካ፡ ቅቡል ምኽንያት ምስ ዚህልወካ ገዛ ክትለዋወጥ መሰል ኣለካ። ከም ቅቡል ምኽንያት ዚቝጸር ንኣብነት ከም ገፊሕ ገዛ ምድላይ: ሕስር ዝበለ ክራይ-ገዛ ክትረክብ ወይ ጥቓ ስራሕካ ገዛ ክትረክብ ስለ ዝደለኻ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። ገዛ ክትላወጥ እንተ ደሊኻ ቅድም ዋና-ገዛ ኪፈቕደልካ ኣለዎ። ዋና-ገዛ ከይፈቐደልካ ገዛ እንተ ተለዋዊጥካ ዘለካ ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ገዛ-ኽራይ ክትሕደግ ትኽእል ኢኻ። ተኻራዪ እንተ ኾይንካ፡ ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ገዛ-ኽራይ ኣብ ዝረኸብካሉ ጊዜ ገዛ ክትለዋወጥ መሰል ኣለካ።

ጸሊም ኮንትራት

ጸሊም ኮንትራት ማለት ብገንዘብ ዚግዛእ ወይ ዚሽየጥ ኮንትራት ገዛ ኽራይ ማለት‘ዩ። ኮንትራት ገዛ-ኽራይ ምሻጥ ሕጋዊ ኣይኮነን። እቲ ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ዚሸይጥ ሰብ ናይ ክልተ ዓመት ማእሰርቲ ኪፍረድ ይኽእል‘ዩ። ቀዳማይ-ኢድ ኮንትራት ምግዛእ ብሕጊ ክልኩል ኣይኮነን፣ ከም‘ኡ ዚገብር ሰብ ግን ኣብ ዘስግእ ኵነታት ይወድቕ። እቲ ገዛ ብጸሊም እንተደኣ ተኻርዩ፡ ዋና-ገዛ ንቐዳማይ-ኢድ ኮንትራት ገዛ-ኽራይ ኪስሕብ መሰል ኣለዎ።

ቍጽጽር ገዛ

ቅድሚ ኣብ ሓደ ገዛ ምግዓዝካ እቲ ገዛ ኪምርመር ክትጠልብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት ከኣ እቲ ዋና-ገዛ ኣብቲ ገዛ ገለ ብልሽት ከይህሉ ይቈጻጸር ማለ‘ዩ። እቲ ኣቐዲሙ ነቲ ገዛ ተኻርዩዎ ዝነበረ ሰብ ኣብ‘ቲ ገዛ ብልሽት ኣውሪዱ እንተ ነይሩ፡ ነዚ ክትከፍል ግዴታ የብልካን።

ምብቃዕ ኮንትራት ገዛ-ኽራይ

ካብ ሐደ ገዛ ክትግዕዝ እንተ ደሊኻ ኮንትራትካ ዘብቅዓሉ ጊዜ ኣለካ። እቲ ኮንትራት ዘብቅዓሉ ጊዜ ክግዕዝ‘የ ኢልካ ምስ ሓበርካ‘ዩ ዚጅምር። ዚበዝሕ እዋን ናይ ሓደ ገዛ ኮንትራት ምብቃዕ ጊዜ ሰለስተ ወርሒ‘ዩ። እዚ ማለት ከኣ ናይ ሰለስተ ወርሒ ክራይ ግድን ክትከፍል ኢኻ ማለት እዩ ዋላ‘ኳ ኣቐዲምካ ክትግዕዝ እንተ ደለኻ።

ተኻረይቲ ኣደብ እንተ ዘይብሎም ዋና-ገዛ ንኮንትራቶም ደው ከብሎ መሰል ኣለዎ። ኣደብ ዘይብሉ ሰብ ንኣብነት ክራይ-ገዛ ኣብ እዋኑ ኣይከፍልን ወይ ነቲ ገዛ ወይ ህንጻ ገለ ዘበላሹ ነገራት ይፍጽም ይኸውን።

ጠቐምቲ ምኽርታት ንተቐማጦ ገዛ

ኩሎም ኣብ ሽወደን ዚተሃንጹ መንበሪ-ኣባይቲ ኣብ እዋን ሓጋይ ምዉቓት ኽኾኑ ክምዝኽእሉ ተጌሮም እዮም ተሃኒጾም። እቶም ኣባይቲ ብሕማቕ ምስ ዝተሓዙ ከኣ ብቐሊሉ ክንቀፉ ይኽእሉ። ቡምባ ወይ ቱቦ ማይ ከልሕዂ ወይ ከንጥብ ምስ እትዕዘቡ፡ ንኣካራዪ ክትሕብሩ ኣለኩም። ኩሉ ኣባይቲ ጠሊ ዝሓዘ ንፋስ ንደገ ንምስታዂ ዝዓለመ መተንፈሲ ኣለዎ። ስለዝኾነ ከኣ፡ እቲ መተንፈሲ ቀዳዳት ኩሉ ግዜ ክፉት ክኸውን ኣለዎ።

ናይ ሓባር ቦታታት

ኩላቶም ኣብ ገዛ-ኽራይ ዚቕመጡ ተኻረይቲ ኣብቶም ዚጥቀሙሎም ክፍልታት ገዛ ብሓባር ሓላፍነት ይወስዱ፣ ንኣብነት ኣብ መደያይቦ መሳልል፡ ቤት ሕጽቦ: ከምኡውን ናይቲ ገዛ ከባቢ። ክራይ ገዛ ክትከፍል ከለኻ ዝበዝሕ እዋን ናይ ንኣብነት ኣስካላ፡ መኻዚኖ ናይ ናሕሲ ገዛ ናይ ጽሬት ወጻኢውን ትሽፍን ኢኻ። ግን ባዕልኻ ድማ ከትጽሪ ሓላፍነት ኣሎካ። ኣብ መደይቦ መሳልል ኣቕሓ ከተቐምጥ ኣይፍቀደካን እዩ ምኽንያቱ ኣብቲ ህንጻ ባርዕ ሓዊ እንተ ኣትዩ ወይ ካልእ ነገር እንተ ኣጋጢሙ ንተቐማጦ መህደሚ ዚኸውን ቦታ ኪህሉ ኣይክእልን። ንቤት ሕጽቦ ጊዜ ምምዝጋብን ሕጽቦ ወዲእካ ምጽራይን ዚምልከቱ መምርሕታት ግድን ክትስዕቦም ኣለካ።

ውሕስነት ገዛ

ውሕስነት-ገዛ ክህልወኩም ኣገዳሲ እዩ። ከመይሲ መሰረታዊ ቅሳነት ስለ ዚህበካ። ውሕስነት-ገዛ ዝሸጣ ብዙሓት ትካላት ኣለዋ። ውዕል ውሕስነት-ገዛ ክትከትሙ ምስ እትደልዩ ምስ ምርጫኹም ዝሳነ ዝበለጸ ኣማራጺ ባዕልኹም ኣወዳዲርኩም ትመርጹ። ንብረትኩም ምስ ዝስረቕ ወይ ውን ብሰንኪ ባርዕ ወይ ዕልቕልቕ ንብረታዊ ሃስያ ምስ ዘጋጥመኩም፡ ውሕስነት-ገዛ እንተሃልዩኩም፡ ገንዘባዊ ሓገዝ ይወሃበኩም። ውሕስነት ገዛ ንዅሉ‘ቲ ኣብ ገዛኹም ዘሎ ንብረት የውሕሰልኩም። ንዅላቶም እቶም ኣብ ውዕል ውሕስነት ዝተመዝገቡን ኣብ‘ቲ ገዛ ዚቕመጡን ሰባት እዩ ውን ውሕስነት ዝህብ። እትነብሩሉ ገዛ ናይ ባዕልኹም ምስ ዝኸውን፡ ንውሕስነት-ገዛ ብዝምልከት ምስ ትካላት ውሕስነት-ኮንዶሚንዩም ወይ ውሕስነት-ቪላታት ተዘራረቡ።

ውሕስነት ገዛ ብዝተፈላለዩ ክፋላት ዝቘመ እዩ፣

  • ውሕስነት-ዋኒን (Egendomsskydd) – ንዝተበላሸዉ ወይ ዝተሰርቁ ንብረት ንምትካእ ገንዘባዊ-ካሕሳ የውህበኩም።
  • ውሕስነት-ሕጊ (Rättsskydd) – ምስ ሰብ እንተ ተባኢስኩም ንወጻእታት ሕጋዊ ጠበቓ ዝሽፍነልኩም ገንዘባዊ-ሓገዝ ክትረኽቡ የኽእለኩም።
  • ውሕስነት-መጥቃዕቲ (Överfallsskydd) – ንኣብነት ግዳያት መጥቃዕቲ ወይ ዓመጽ ምስእትኾኑ እሞ መጒዳእቲ ምስ ዘጋጥመኩም፡ ቍጠባዊ ሓገዝ ክወሃበኩም ይኽእል።
  • ውሕስነት-ሓላፍነት (Ansvarsförsäkring) – ንኻልእ ሰብ ካሕሳ ክትከፍሉ ምስ እትግደዱ፡ ገንዘባዊ ድጋፍ ክግበረልኩም ይኽእል።
  • ውሕስነት መገሻ (Reseskydd) ን45 መዓልታት ናብ ካልእ ሃገር ኣብ እትገሸሉ ወቕቲ።

ካልእ ውሕስነት ዚህበካ ዓይነት ኣገባብ እውን ኣሎ፣

  • ንኹሉ ስግኣታት ዚጥቕልል ውሕስነት (Allriskförsäkring) – ንንብረትካ ልዕል ዝበለ ሓለዋ ይህብ፡ ማለት ኣብ ድንገትን ዘይተጸበኻዮ ነገራትን፡ ንኣብነት ሞባይልካ ኣብ ቀላይ ምስ እትኣቱ።
  • ናይ ሕማምን ድንገትን ውሕስነት (Sjuk- och olycksfallsförsäkring) – ሓደጋ ምስ ዘጓንፈካ ንሓኪም ዚኽፈል ገንዘብ። ምስ እትስንክል ድማ ብዙሕ ገንዘብ ይውሃበካ።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ