ደሞክራሲ ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ

ኩሉ ሰብ፡ ኣብ ምርጫ ብምስታፍ ጥራይ ዘይኮነ፡ ብዝተፈላለዩ መገዲታት ድምጹ ከስምዕ ኣገዳሲ እዩ።

እቶም ተቐማጦ ምስ ዝደልዩ ኣብ መንጎ ክልተ ምርጫታት ዘሎ ግዜ ብምጥቃም ብምድራኽን ብምስታፍን ነቲ ፖለቲካዊ ናይ ውሳነ መስርሕ ኪጸልዉዎ ይግባእ። ነዚ ድማ ንኣብነት ንሓደ ፖለቲከኛ ብምርካብ፡ እተፈረመ ስማት ብምእካብ ወይ ብሰላማዊ ሰልፊ ኪግብሮ ይኽእል እዩ።

ነቲ ንኣኻን ንናብራኻን ብዚምልከት ዚውሃብ ውሳነ ክትጸሉ ምኽኣልውን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ‘ዘን ዝሓለፋ ዓሰርተታት ዓመታት ብዙሓት ኣብ ሽወደን ኣብ ሞያዊ ናብራ: ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ: ኣብ ስድራ: ኣብ ማሕበራትን ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውትን፡ ተሳታፍነትን ደሞክራስን ንምዝያድ ፈቲኖም እዮም።

ኣብ ሞያዊ ናብራ ደሞክራሲ ምዝያድ ማለት ኵላተን ዋኒናትን ውድባትን ንሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ኬሳትፉ ምጽዓር ማለት‘ዩ። ኵሉ ሰብ ንስርሑ ኪጸሉ ሓደ ዕድል ኪረክብ ኣለዎ። ይዅንምበር ጌና ሓለፍቲ‘ዮም ውሳነ ዜሕልፉ።

ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ደሞክራሲ ምዝያድ ማለት ቈልዑ ብነቐፌታዊ ዓይኒ ኪሃስቡ ኪኽእሉን ሓላፍነት ምስካም ክትምህሮም ምፍታን ማለት‘ዩ። መምህር ኣብ ኵሉ ኣይውስንን‘ዩ። ተመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ምውጣን ኪሳተፉ ይኽእሉ‘ዮም።

ኣብ ስድራቤት ደሞክራሲ ምዝያድ ማለት ቈልዑ ርእሶም ኪኽእሉን ብርእሶም ከም ዚተኣማመኑ ክትገብር ምድላይ ማለት ኪኸውን ይኽእል። ብዙሓት ወለዲ ምስ ደቆም ኮይኖም ውጥን የውጽኡ: ኣብ ስድራቤታዊ ውሳነታት ምሕላፍ‘ውን ንደቆም የሳትፍዎም።

ብዙሓት ኣብ ሽወደን ዚርከባ ማሕበራት ንነዊሕ እዋን ስርዓተ-ደሞክራሲ ጸኒሕወን‘ዩ። ንኣብነት ኣኼባን ምርጫን በየናይ ኣገባብ ኪዕመም ከም ዘለዎ መምርሕታት ኣለወን። ኵላቶም ኣባላት ኬድምጹ ኣገዳሲ‘ዩ። ኵሉ ድምጺ ኣባል ብሓደ‘ዩ ዓይኒ ዚረአ።

ደሞክራሲ ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውቲ ማለት እቶም ኣብ‘ቲ ከባቢ ዚቕመጡ ኪሳተፉን ኪውስኑን ምኽኣል ማለት‘ዩ። ንኣብነት ኣብ‘ቲ ገዛውቲ ሰብ ብሓባር ዚጥቀመሉ ነገር ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል።


ስእሊ: Colourbox

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ምዕራፍ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ