ምስ ህዝቢ ምትሕውዋስ ኣብ ሃገር ሽወደን

ምትሕውዋስ ወይ ምጽምባር ማለት ነቲ ሕብረተሰብ ምምሳል ማለት እዩ። እቲ ሰብ ከም ኣባል ሕበረተሰብ ሽወደን ኮይኑ ኪስምዖ ይግባእ። እተፈላለየ ሰብ ተራኺቡ ሓሳባት ኪልዋወጥ ኣለዎ ማለት እዩ። ነዚ ንምግባር ቋንቋ ሽወደን ምምሃርን ከም ካልኦት ሽወደናውያን ኪሰርሕን ኪነብርን ይግባእ፡ ይኹንምበር ካብቲ ናይ ኣደ ቋንቋኡን ካብቲ ባህሉን ኪርሕቕ ኣይግባእን።

ሽወደን ብብዙሕነት እትልለ ሃገር እያ። ባህላዊ፡ ሃይማኖታዊ ወይ ውን ቀቢላዊ መበቆል ብዘየገድስ ኩሎም ኣባላት ሕብረተ-ሰብ ሽወድን ኣብ ኩሉ ንጥፍታት ሕብረተሰብ ብማዕረ ናይ ምስታፍ መሰል ኣለዎም።
ስእሊ: Colourbox

ኣብ ሽወደን ኣቲ መንግስቲ እዩ ናይ ምትሕውዋስ ፖሊሲ መምርሒ ዘውጽእ። እቲ መንግስቲ ኩሉ ሰብ ኣበይ ከም እተወልደ ወይ እንታይ ብሄሩ ብዘየገድስ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኪጽምበር ይደሊ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ዝያዳ ሓገዝ እዩ ዚገብረሎም። ከምዚ ዝገብር ከኣ፡ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ግሩም ምጅማር ክኾነሎምን ናጻ ህይወት ንኺነብሩ ድማ መሰረት ክኾነሎም ንማለት እዩ።

መደብ መትከሊ-እግሪ ንዓኻትኩም ንሓደስቲ

ንኣኻ 20 ዓመት ዝመላእካን (65 ግን ዘይመላእካ) ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘሎካን፡ ከምኡውን ከም ስደተኛ፡ ከም ናይ ክዎታ ስደተኛ ከም ደላይ ዑቕባ ወይ ከኣ ነቶም ከምኡ ዘለዎም ዘመድ ዝኾንካ፡ ፍሉይ መሰላት ኣሎካ። ንናይ እግሪ ምትካል ትልሚ ወይ ናይ ምትካል እግሪ ድጎማ መሰል ኣሎካ። 18 ዓመት ምስ እትመልእን (20 ዓመት ዘይኮነ) ኣብ ሽወደን ስድራ ዘይብልካን ምስ እትኸውን ሓገዝ ንኽትረክብ መሰል ኣሎካ። ኣብ ሽወደን ዚኣቱ ሰብ ወይ ደላይ ዑቕባ እዩ ወይ ድማ ስደተኛ እዩ።

ናይ ምትካል እግሪ ትልሚ

ቤት-ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) ሓደ ካብቶም ንስደተኛታት ኣብ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን ንኽጽንበሩ ዝሕግዝ መንግስታዊ ትካል እዩ። ውጥን መትከሊ-እግሪ (etableringsplan) ይምልከተኩም ምስ ዝኸውን፡ ኣብ ቤት-ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ተሓዚ መዝገብ መደብ-መትከሊ እግሪ (etableringshandläggare) ተራኺብኩም መስርሕ ምድላይ ስራሕ ንኽትተሓሓዝዎ እንታይ ከም ዘድልየኩም ትመያየጡ። ውጥን መትከሊ-እግሪ ዝተፈላለየ ስራሕ ንምርካብ ዝሕግዘኩም ንጥፈታት ዝሓዘለ እዩ። እቲ ውጥን እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ዘስፈረ ክኸውን ይኽእል ኩነታትኩምን ናይ ድፋግ ድልየታትኩምን ዝውስኖ ኮይኑ፡ ንመደብ ትምህርቲ ቋኑቋ ሸወደን ንሓደስቲ  (SFI) ከምኡ ውን ንስራሕ ዘዳሉ ንጥፈታትን-arbetsförberedande insatser- (ንኣብነት ልምምድ-ስራሕ፡ ሞያዊን ትምህርታዊን ክእለታት ምንጻር) ከምኡ ውን መሰረታዊ ኣፍልጦኹም ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን ዘጎልብት ሕብረተ-ሰብኣዊ ትምህርቲ (samhällsorientering) ዘሓቆፈ እዩ። እቲ ዋና ነገር፡ ውጥን መትከሊ-እግሪ ኣብ ሰሙን ናይ 40 ሰዓታት ንጥፈታት ዘስፈረ ክኸውን ኣለዎ። ውጥን መትከሊ-እግሪ ከምቲ ልሙድ ን24 ኣዋርሕ ዝኸይድ ንጥፈታት ዘስፈረ እዩ። ፍርቂ መዓልቲ ናይ ወላዲ-ዕረፍቲ ምስ እትወስዱ ውጥን መትከሊ-እግሪ ድሕሪ 24 ኣዋርሕ ን 8 ወርሒ ክናዋሕ ይኽእል። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ቤት-ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ www.arbetsformedlingen.se ኣቲኹም ነዚ ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ትረኽቡ።

ኣብቲ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ናይ ውልቅኻ ዋኒን ንምትካል እውን ይሕግዙኻ እዮም።
ስእሊ: Colourbox

ናይ እግሪ መትከል ኣበል

ብመሰረት ውጥን መትከሊ-እግሪ ዝተወሰነልኩም ንጥፈታት ኣብ እትሳተፉሉ ግዜ ዝወሃበኩም ገንዘብ፡ ሓገዝ መትከሊ-እግሪ (Etableringsersättning) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ቆልዑ ምስ ዝህልወኩም ተወሳኺ ገንዘባዊ ድጋፍ ክወሃብኩም ይኽእል። ኣብየናይ ከባኢ ናይ ሽወደን ትነብሩ ኣለኹም ብዝየገድስ ዝወሃበ ድጋፍ መትከሊ-እግሪ መጠኑ ሓደ እዩ። ምሉእ ገንዘባዊ ድጋፍ ክወሃበኩም ኣብ ንጥፈታትኩም ምሉእ ብምሉእ ክትሳተፉ ኣለኩም። ኣብ ውጥን መትከሊ-እግሪ ስራሕ ምስ ዝህልወኩም እቲ ዝወሃብኩም ድጋፍ በቲ ትሰርሕዎ ሰዓታት መጠን ይንኪ። ኣብ ውጥን መትከሊ-እግሪ ዘይኣተወ ስራሕ ምስ ዝህልወኩም እቲ ዝወሃበኩም ድጋፍ ኣይጽሎን እዩ። ድጋፍ መትከሊ-እግሪ ዘለኩም፡ በይንኹም ኣብ ነብሱ ዝኸኣለ ገዛ ትነብሩ ምስ እትህልዉ፡ ድጋፍ ክራይ-ገዛ ከወሃብኩም ይኽእል እዩ። ገለ ቅጥዒታት መሰረት ብምግባር፡ ንኣብነት ቆልዑ ምስ ዝህልወኩም ድጋፍ ቆልዑን ድጋፍ ክራይ-ገዛን ክወሃበኩም ይኽእል። ነዚ ተወሳኺ ድጋፋት ዝመምን ዝውስንን መንግስታዊ ትካል ማዕከን ማሕበራዊ-ውሕስነት (Försäkringskassan) እዩ።

ሃገርካ ገዲፍካ ናብ ካልእ ሃገር ክትስደድ ከሎኻ

ሃገርካ ገዲፍካ ናብ ካልእ ሃገር ክትስደድ ከሎኻ ጸገማትን ብድሆታትን ኣሎካ። ምናልባት ተገፊዕካ ትኸውን ገንዘብን ገዛን ብጾትን ኣዝማድን ጠፊኦምኻ ይኾኑ፡ ሓድሽ ቋንቋ፡ ሓድሽ ኣገባብ፡ ሓድሽ ባህሊ ንኽትምሃር ኣሸጋሪ እዩ። ገሊኦም ናይ መንበሪ ፍቓድ ምስ ተዋህቦም ጸገማት ይጅምሮም እዩ።

ሕማቕ ምስ ዚስምዓካ ዚሕግዙኻ ሰባት ኣለዉ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ነቲ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ማእከል ጥዕና ተወከሶ። ናይ መትከል እግሪ መሰል ምስ ዚህልወካ ምስቲ ኣብ ቤትጽሕፈት ዕዮ ዘሎ ተሓጋጋዚኻ ብዛዕባ ተወሳኺ ሓገዝ ምርካብ ተዘራረብ።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ