ስድራን ውልቀሰብን

ስድራ ኪበሃል ከሎ እንታይ’ዩ፧ እዛ ሕቶ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ኮማትን ዝተፈላለዩ መልስታት ኪህልዋ ይኽእል። ኣብ ገለ-ገለ ክፋላት ዓለም ኣዝማድካ ወይ እትዛመዶም ጕጅለ ከም ስድራ ይጽብጸቡ። ኣብ ሽወደን ወለዲ: ኣሕዋትን ደቅን ጥራይ’ዮም ከም ስድራቤት ዚጽብጸቡ። መን ከም ውልቀሰብ ይጽብጸብ’ውን ከከም ባህልታትን ኮማትን ኪፈላለ ይኽእል። ንውልቀሰባት ብኽልተ ዝተፈላለዩ ኣገባባት እንርእየሎም ውልቃዊ ኣረኣእያን (individualistiskt synsätt) ሓባራዊ ኣረኣእያን (kollektivistiskt synsätt) እዮም።

ውልቃዊ ኣረኣእያ

ውልቀ-ሰብ ዝተሰረቱ እረኣእያ ኣብ ዝዓብለለሉ ሕብረተ-ሰብ፡ ሓደ ውልቀ-ሰብ ካብ እኩብ ንላዕሊ ጸብለል ኢሉ ይርአ ማለት እዩ። ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ናቱ ሓሳብን ርእይቶን ኪህልዎ ይተባባዕ ማለት’ዩ። እቲ ውልቀሰብ ንነብሱ ከም ርእሱ ዚኽእል: ኣብ ህይወቱ: ምቾቱን መጻኢ ናብርኡን ሓላፍነት ዚወስድ ጌሩ ይርእያ። ንሱ/ንሳ መጀመርያ ነብሱ/ሳ ዝኸኣለ/ት ሰብ እዩ/ያ ብድሕሪኡ ድማ እዩ ወይ እያ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ዝቊጸር ወይ እትቊጸር።

ሓባራዊ ኣረኣእያ

ሓባራዊ ኣረኣእያ ሓባራዊ ኣረኣእያ ማለት ናይ ጕጅለ ረብሓ ካብ ናይ ውልቀሰብ ረብሓ ዚዓቢ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት‘ዩ። እቲ ንስኻ ከም ውልቀሰብ እትገብሮ: ንምሉእ ጕጅለ ይጸልዎ። ኣብ ሓደ ሓባራዊ ማሕበረሰብ ጽኑዕ ምትእስሳር ኣሎ። ኣብ‘ቲ ጕጅለ ዘለዉ ውልቀሰባት: ኣብ መንጎኦም ሓላፍነት ምስካም ኣሎ። ሓባራዊ ኣረኣእያ ማለት ዚበዝሕ እዋን ኣብ ስድራኻ ዚያዳ ሰብ ምቕባል ማለት‘ዩ። ዓጽመ-ስጋን እቲ ጕጅለን ከም ሓደ ስድራ ይቝጸሩ።

እተፈላለየ ናይ ሕብረተሰብ ስርዓት

እተፈላለየ ስርዓት ሕብረተሰብ እተፈላለየ ኣመለኻኽታ ኣለዎ። ሽወደን ብብዙሕ መልክዓ ውልቃዊት ማሕበረሰብ‘ያ። እቲ ንስኻ እትገብሮ ዚበዝሕ እዋን ንዓኻ‘ምበር ንስድራኻ ወይ ነዝማድካ ኣይጸሉን‘ዩ።

ሓባራዊ ኣረኣእያ ኪበሃል ከሎ ኸኣ እቲ ጕጅለ ካብ ሓደ ውልቀሰብ ኣውራ የገድስ ማለት’ዩ። ንሱ ርእሱ ዝኸኣለ ውልቀሰብ ደኣ‘ምበር ናይ ሓደ ጕጅለ ክፋል ኣይኮነን።

ኣብ ሽወደን እቲ መንግስቲ እዩ ነቲ ናይ ህዝቢ ድሕነት ውሕስነት ዚህብ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ሓደ ሰብ ድሕነት ንኺስማዖ ኣብ ኣዝማድ ኪምርኮስ የብሉን ማለት እዩ። ኣብተን ንህዝበን ሓላፍነት ዘይወስዳ ሃገራት ግን እቲ ህዝቢ ንድሕነቱ ዝያዳ ኣብ ኣዝማድ ይምርኮስ።

ኣብ ሽወደን ሓደ ሰብ ገበን ምስ ዚፍጽም ንሱ ደኣምበር ስድራቤቱ ወይ ኣዝማዱ ብሰንኩ ኣይቅጽዑን እዮም።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ