ህዝባዊ ክብሪ-መዝገብ (Folkbokföring)

ኣብ ህዝባዊ-መዝገብ ሽወደን ምምዝጋብ ማለት፡ ከም ነባሮ ኣብ ሓንቲ ከተማ ሽወደን ኣብ መዝገብ በዓል-መዚ ቀረጽ ተመዝጊብኩም ኣለኹም ማለት እዩ። ኩሎም ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሽወደን ዝሰፍሩ ሰባት ውልቃዊ መለለዪ ቁጽሪ (ፐርሹን-ናምበር) ይወሃቦም። እትቋደስዎም መሰላትን ዝምልከተኩም ግቡኣትን ምስ ኩነተ ምምዝጋብ ኣብ መዝገብ ህዝቢ ሽወደንን ኣበይ ትነብሩን ዝተተሓሓዘ እዩ። ንኣብነት መሰል ምርካብ ገንዘባዊ ድጋፍ ንቆልዑን ድጋፍ ክራይ-ገዛ፡ ቀረጽኩም ናበይ ይኸይድን ኣብ እዋን ምርጫ ኣበይ ኬድኩም ኢኹም ተድምጹን ዝብል ነገራት ምስ ህዝባዊ መዝገብን ኣበይ ትነብሩን ዝተተሓዘ እዩ። ነፍሲ-ወከፍ ምምሕዳር ከተማ ከከም ብዝብሒ ተቐማጦኡ ናቱ ምምሕዳራዊ ኣገልግሎታት ይሰርዕ። ኣድራሻ ምስ እትቕይሩ ኣብ ውስጢ ሓደ ሰሙን ንበዓል-መዚ ቀረጽ ክትሕብሩ ኣለኩም። 

ንህዝባዊ-መዝገብ ሽወደን ብዝምልከት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ በዓል-መዚ ቀረጽ ኣብዚ ዝስዕብ ፍሊይ ገጽ ኣቲኹም ኣንብቡ፡ www.skatteverket.se/folkbokforing

ምስክር ልደት (Personbevis)

ውልቃዊ መለለዪ-ሰነድ (personbevis)፡ በዓል-መዚ ቀረጽ ብዛዕባኹም መዝጊብዎ ዝርከብ ውልቃኢ ሓበሬታ፡ ከም ንኣብነት ስም፡ ኣድራሻን ኩነተ-መርዓን ዝብል ዝሓዘ ሰነድ እዩ። እዚ ሰነድ`ዚ ንኣብነት ፍቓድ መዘወሪ-መኪና ከተውጽኡ እንከለኹም የድልየኩም። ፐርሹን-በቪስ ከም ታሴራ ወይ መረጋገጺ-መንነት ከግልግል ኣይክእል እዩ።

ምስክር ልደት እንተ ደሊኻ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ኣብ ኢንተርነት ወይከኣ ናብ ሓደ ካብ ኣብያተ ጽሕፈት ግምጃ ሃገር ብምኻድ ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ። ምስክር ልደት ንምውጻእ ቀሊል እዩ።

ወረቐት መንነት (Identitetskort)

Id-kort (ኣይዲ-ካርዲ) ኣሕጽሮተ-ቃል ናይ identitetskort ወይ ወረቐት-መንነት እዩ። ኣይዲ-ካርዲ ዕድሜኹም ክንደይ ምዃኑን መንነትኩም ንምንጻርን የገልግል። ንኣብነት መድሃኒት ካብ ፋርማሲ ከተምጽኡ እንከለኹም ወይ ውን ናይ ባንኪ ጉዳያት ከተሳልጡ እንከለኹም ኣይዲ-ካርዲ ምርኣይ የድልየኩም። ኣይዲ-ካርዲ ንምውጻእ 400 ኩረነር ክትከፍሉ ኣለኩም። እይዲ-ካርዲ ካብታ ዝወጻኣትላ ዕለት ን 5 ዓመት ተገልግል። 

ኣይዲ-ካርዲ ክወሃበኩም ምእንቲ ኣብ ህዝባዊ-መዝገብ ሽወደን ዝተመዝገብኩምን ብዕድመ ከኣ 13 ዓመት ዝመላእኩም ክትኮኑ ኣለኩም። ትሕቲ-ዕድመ ምስ እትኾኑ ኣይዲ-ካርዲ ምእንቲ ክወሃበኩም ፍቓድ ወይ ኣፍልጦ ሓላፍነትኩም ዝወሰዱ ወለዲ ወይ ወላዲ (vårdnadshavare) ወይ ተሓተቲኹም የድሊ። ሓላፍነት ህጻን ዝውንን ወላዲ ክበሃል እንከሎ እቲ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾነ ውላዱ ሕጋዊ ሓላፍነት ዝውንን ወላዲ ማለትና እዩ።

መንነትኩም ንምርግጋጽ ቅቡል ዝኾነ ወረቐት-መንነት ወይ ሰነድ ከተርእዩ ኣለኩም። መንነትኩም ውን ብሰብኣይኪ ወይ ሰበይቲኻ፡ ምዝጉብ-መጻምዲ፡ ወላዲ/ሕጋዊ ሓልላፍነት ዘለዎ ወላዲ ወይ ውን ሓዊ/ሓው ጌርኩም ከተረጋግጹ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ገለ-ገለ እዋናት ኣስራሒኹም ወይ ውን ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጠኩም ሰራሕተኛ መንግስቲ ውን መን ምዃንኩም ክምስክር ይከኣል እዩ።


ወረቐት መንነት
ስእሊ: Skatteverket

እቶም መን ምዃንኩም ክምስክሩ ዝኽእሉ ሰባት መን እዮም ንዝብል ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ናይ መርበብ-ሓበሬታ በዓል-መዚ ቀረጽ www.skatteverket.se ኣቲኹም ኣንብቡ።

እቲ ብበዓል-መዚ ቀረጽ ዝዳሎ ኣይዲ-ካርዲ ወይ ወረቐት-መንነት ኣብ ሽወደን ተቐባልነት ዘለዎ ሰነድ-መንነት እዩ። ናብ ካልእ ሃገር ክትገሹ እንከለኹም ነዚ ብበዓል-መዚ ቀረጽ ዝወሃበኩም ኣይዲ--ካርዲ ኣብ ክንዲ ፓስፖርት ክትጥቀምሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኣይዲ-ካርዲኹም ምስ እተጥፍኡ ናብ 020-323262 ደዊልኩም ካብ ስራሕ-ወጻኢ ከም ዝኸውን ክትገብሩ ትኽእሉ። ብኸምዚ ኸኣ ዝኾነ ሰብ ነቲ ኣይዲ-ካርድ ክጥቀመሉ ኣይክእልን። እቲ ኣይዲ-ላርዲ ምስ ዝስረቕ ናብ ፖሊስ ክትሕብሩ ኣለኩም።

ቅቡላት ወረቓቕቲ መንነት

እዞም ዚስዕቡ ወረቓቕቲ መንነት ተቐባልነት ኣለዎም:-

  • ብቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ዝተዋህበ ወረቐት መንነት
  • ሽወደናዊ መምርሒ ፍቓድ (körkort)
  • SIS ምልክት ዘለዎ ብባንክ: ብ‘ስቨንስክ ካሳ ሰርቪስ‘ (Svensk kassaservice) ወይ ብመንግስታዊ ትካል ዝተሰርሐ ሽወደናዊ ወረቐት መንነት
  • ኣብ መንግስታዊ ቤ/ጽ ዘገልግል ወረቐት ስራሕ (tjänstekort)
  • ሽወደናዊ ሃገራዊ ወረቐት መንነት
  • ቀይሕ ገበር ዘለዎ ፓስፖርት ሃገረ ሽወደን
  • ድሕሪ መስከረም 2006 ዓ.ም ኣብ ወጻኢ ዝተዋህበ ፓስፖርት ኤውሮጳዊ ሕብረት
  • ድሕሪ መስከረም 2006 ዓ.ም ኣብ ኖርወይ፡ ኣይስላንድ፡ ስዊዘርላንድን

መንበሪ-ፍቓድ ግን`ከ ዘይቅቡል መረጋገጺ-መንነት

ቅቡል ወረቐት መንነት እንተ ዘይብልካ ግን ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ እንተለካ ቅቡል ወረቐት መንነት እንተ ዘይብልካ መን ምዃንካ ዚምስክረልካ ድማ እንተ ዘይብልካ፡ ግን ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ እንተለካ፡ ወረቐት መንነት ከተውጽእ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር ኣብ መመልከቲ ቅጥዒ ንዝመላእካዮ ውልቃዊ ሓበሬታኻ ምስ ኣብ ቦርድ ሚግረሽን ዘሎ ስም፡ ቍመት፡ ስእሊ፡ ፊርማ፡ መጋየሺ ሰነድን መንበሪ ፍቓድን የወዳድር። ፓስፖርትኻን ናይ መንበሪ ፍቓድካን ከተርእይ ኣሎካ። ፓስፖርት ምስ ዘይህልወካ ናይ መንበሪ ፍቓድ ጥራይ ተርእይ። በዚ መገድዚ ነቲ መንነትካ ከተደልድል ምስ እትደሊ ንወረቐት መንነት ክትሓትት ከሎኻ ብዛዕባኡ ተዛረብ።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ