መባእታዊ ቤት ትምህርቲ (Grundskola)

ኣብ ሽወደን ኵላቶም ቈልዑ ንትሽዓተ ዓመት ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ይመሃሩ። እዚ ብሕጊ ትምህርቲ ሽወደን ዝተሓገገ’ዩ ግዴታ ትምህርቲ ድማ ይብሃል። ነፍሲ-ወከፍ ዓመተ-ትምህርቲ: መንፈቕ ጽድያን (hösttermin) መንፈቕ ቀውዕን (vårtermin) ኣለዎ።

ቆልዑ ካብ መንፈቕ ጽድያ ማለት ሸውዓተ ዓመት ምስ መልኡ ወይ ቀዳማይ ክፍሊ ምስ በጽሑ ክሳዕ መንፈቕ ቀውዒ ታሽዓይ ክፍሊ ዚበጽሑ ናይ ትምህርቲ ግዴታ ኣለዎም። ኣብቲ ቤትትምህርቲ ካሪክሉም ወይ ሲላቡስ ዚብሃል ናይ ትምህርቲ ዕዮ ኣሎ። ኣብኡ ብዛዕባ እቲ ቆልዓ ኪመሃሮ ዘለውን እቲ ትምህርቲ ብኸመይ መገዲ ከም ዚኸይድን ተጻሒፉ ኣሎ። ኣብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ትምህርትን መጻሕፍትን ንኹሉ ናጻ እዩ። መግቢ እውን ብዘይ ክፍሊት ይወሃብ።

ስእሊ: Colourbox

ከም መጠን ወላዲ ንድቅኻ ቤት ትምህርቲ ክትመርጽ መሰል ኣለካ። እቲ ቆልዓ ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ቤትትምህርቲ ንኽምሃር መሰል ኣለዎ። ካልእ ቤትትምህርቲ ምስ እትደሊ ናብ’ቲ እትደልዮ ቤት ትምህርቲ ዚርከብ ዳይረክተር (rektor) ኬድካ ርክብ ብምግባር ኢኻ ቦታ ትሓትት። ቦታ እንተሎ ሽዑ ንደቅኻ ይቕበልዎም።

ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ ኪመሃሩ ዘይክእሉ ቈልዑ ተባሂሉ ዝተዳለወ ፍሉይ ቤት-ትምህርቲ (specialskola och särskola) ኣሎ። ‘ስፐሽያል-ስኩላን‘ ንኣብነት: ጽሙማን ወይ ናይ ምስማዕ ጸገም ንዘለዎም ቈልዑ የአንግድ። ‘ሳር-ስኩላን‘ ከኣ ነቶም ተገንዝቦኣዊ ወይ ውን ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸገማት ንዘለዎም፡ ተመሃሮ የአንግድ። እዞም ኣብዘን ፍሉያት ኣብያተ-ትምህርቲ ዝመሃሩ ተመሃሮ ብቤት-ትምህርቶም ፍሉይ ናይ ኣመሃህራ ድጋፍ ይግበረሎም።

ዓይነት ትምህርቲ ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ

ዓይነት ትምህርቲ (Ämne) ዚበሃል: እቲ ቈልዑ ዚመሃርዎ ንኣብነት ከም ሕሳብ: ወይ ሽወደንኛ‘ዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ዚወሃብ ነፍሲ-ወከፍ ዓይነት ትምህርቲ: ተመሃሮ ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ምስ ወድኡ ኪፈልጥዎ ዘለዎም ዚሕብር መደብ ትምህርቲ (kursplan) ኣለዎ።

ትምህርቲ ጾታውነትን ጾታዊ ዝምድናን

ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ሽወደን: ትምህርቲ ጾታውነትን ጾታዊ ዝምድናን (sex och samlevnad) ኣካል ናይ ስርዓተ- ትምህርቲ‘ዩ። ትሕዝቶ ናይዚ ትምህርቲ ብዛዕባ ፍቕሪ ኮይኑ፡ ምስ ካልእእይካ ክብረትን ማዕርነትን ዝዓሰሎ ማሙቕ ፍቕራዊ ዝምድና ብኸመይ ትምስርት ዝብል እዩ። ትምህርቲ ጾታውነትን ጾታዊ ዝምድናን ኣብ ሽወደን ንልዕሊ 50 ዓመት ክወሃብ ዝጸንሐ ትምህርቲ እዩ። 

ነጥቢ (Betyg)

ድሕሪ ምብቃዕ ነፍሲ-ወከፍ መንፈቕ ትምህርቲ ንቘልዑ ነጥቢ ኪወሃብ‘ዩ። እቶም ቈልዑ ኣብ መወዳእታ መንፈቕ 9ይ ክፍሊ: ካብ መባእታዊ ቤትምህርቲ መዛዘሚ ነጥቢ (slutbetyg) ይወሃቡ‘ዮም።

ካብ ባሕቲ ሓምለ 2011 ዓ.ም. ንነጥቢ ዚምልከቱ ሓደስቲ መምርሕታት ኣለዉ። እቲ ነጥቢ ደረጃታት ኣለዎ ማለት ‘A: B: C: C: D: E: ከምኡውን F‘። ነጥቢ ‘F‘ ማለት እቲ ተመሃራይ ብሓደ ዓይነት ትምህርቲ ኣይሓለፈን ማለት‘ዩ። ነጥቢ ‘A‘ እቲ ዝለዓለ ነጥቢ‘ዩ።

ነጥቢ ብኸመይ ከም ዚወሃብ መምርሕታት ዘውጽአ ሃገራዊ ወኪል ትምህርቲ ሽወደን (Skolverket) እዩ። ሃገራዊ ወኪል ትምህርቲ ሽወደን መንግስታዊ ትካል‘ዩ። ንሱ ተምሃሮ ሽወደን ኣብ ውሕሰነት ዘለዎ ኣከባቢ ግሩም ትምህርቲ ንኺቐስሙን ይጽዕር።

ትምህርቲ ቋንቋ

ሓደ ካብ ወለዲ ወይ ክልቲኦም ወለዲ ካልእ ቋንቋ ኣደ እንተለዎም: እሞ እቲ ቋንቋ ኣብ ገዛ ዚዛረብዎ ቋንቋ እንተ ኾይኑ: እቲ ቈልዓ ነዚ ቋንቋ ኪመሃሮ መሰል ኣለዎ። ግን ከኣ እቲ ቆልዓ መሰረታዊ ናይቲ ቋንቋ ፍልጠት ኪህሉዎ ይግባእ። ኣብ ገዛውን ኩሉ ግዜ ዚጥቀመሉ ኪኸውን ይግባእ።

ካልእ ቋንቋ ኣደ ዘለዎም ተመሃሮ ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ (Svenska som andraspråk) ኪመሃሩ’ውን መሰል ኣለዎም። ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ንጀመርትን ነቶም ድሮ ቍሩብ ሽወደንኛ ዚኽእሉን’ዩ ተዳልዩ።ሽወደንኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ከም መደባዊ ትምህርቲ ሽወደንኛ እዩ ግን እቲ ኣመሃህራ ምስቲ ናይቲ ካልእ ቋንቋ ኣደ ዘለዎ ሰብ ተመሻሺኡ እዩ ዚካየድ።

ኩሎም ህጻናት ን9 ዓመታት ናብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ይኸዱ
ስእሊ: Colourbox

መቀራረቢ ክፍሊ (Förberedelseklass)

ሓደስቲ ናብ ሽወደን ዚመጹ ቈልዑ ዚመሃሩሉ መቀራረቢ ክፍሊ (Förberedelseklass) ዚበሃል ኣሎ። ኣብ መቀራረቢ ክፍሊ ተመሃሮ ሽወደንኛ ይለማመዱ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርትን ከኣ ይመሃሩ። እዞም ተመሃሮ መታን ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ናብ መደበኛ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ኪቕጽሉ ትምህርቲ ይወሃቦም። ንዕድመ: ቋንቋ‘ደን ዝሓለፈ ደረጃ ትምህርትን ኣብ ግምት ብምእታው: እቲ ትምህርቲ ዝተፈላለየ መልክዕ ኪሕዝ ይኽእል‘ዩ። ኣብ ብዙሓት ኮሙናት ሽወደን መቀራረቢ ክፍልታት ኣለዉ።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ