ሓለዋ ጥዕና ኣብ ሽወደን

ኣግልግሎት ጥዕናን ክንክን-ሕማምን (Hälso- och sjukvård)፡ ኩሎም ኣባላት ሕብረተ-ሰብ ዝኾኑ ሰባት ክግልገሉሉ መሰል ዘለዎም ናይ ጥዕና መስኖ ኣገልግሎት እዩ። ኣብ ሽወደን፡ ምስ ሓኪም ንምርኻብ፡ መጥባሕቲ ንምግባር ወይ ውን ኣብ ሕክምና ምድቃስ ብዙሕ ገንዘብ ምኽፋል ኣየድልየኩምን እዩ። ስርዓተ ኣገልግሎት ጥዕና ከመይ ይመስል፡ ምስ እትሓሙ`ኸ ናበይ ክትከዱ ኣለኩም ምፍላጥን ኣገዳሲ እዩ። 

ኮሙንን: ምምሕዳር ኣውራጃዊ ባይቶ ወይ ዞባታት እተን ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና ዚህባ ኣካላት እየን።

ርእስኻ ምክንኻን – ባዕለ-ክንክን (egenvård)

ንብዙሓት ቀለልቲ ሕማማትን መጕዳእትን ባዕልኻ ክትኣሊ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ከም ረስኒ: ኢንፍሉዌንዛ ወይ ከኣ ንኣሽቱ ቍስልታት ዚኣመሰሉ። ኣብ ሓንቲ ‘ኤገንቮርድስጋይደን‘ (Egenvårdsguiden) ዝተባህለት መጽሓፍ ብዛዕባ‘ዚ ክትነብብ ትኽእል ኢኻ። እዚ መጽሓፍ ካብ ክፍሊት ናጻ‘ዩ ኣብ ማእከል ሓለዋ ጥዕና (vårdcentral) ከኣ ይርከብ።

ንኣማኸርቲ ሓለዋ ጥዕና (sjukvårdsrådgivningen) ደዊልካ‘ውን ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኣማኸርቲ ሓለዋ ጥዕና፡ ኣለይቲ ሕሙማት ይሰርሑ። ሕክምና ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ኣበይ ከም ትኸይድ ይሕብሩኻ።

እቲ ብተሌፎን ዝወሃብ ኣገልግሎት ጥዕናዊ ምኽሪ 24 ሰዓታት ክፉት እዩ። ቁጽሮም ከኣ፡ 1177 እዩ። ናብዚ ቁጽሪ`ዚ ብምድዋል ብቋንቋታት ዓረበኛን ሶማለኛን ውን ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ማእከል ጥዕናዊ ምኽሪ ኣብ ኢንተርነት ውን ናቱ ፍሉይ መርበብ-ሓበሬታ www.1177.se ኣለዎ። ኣብኡ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ሓበሬታ ኣለኩም።   

መድሃኒት ቤት

መድሃኒት ኣብ መድሃኒት ቤት (ፋርማቻ) ትገዝእ። ንገለ-ገለ መድሃኒታት ካብ ሓኪም ወረቐት ትእዛዝ (recept) የድሊ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ እቲ መድሃኒት ዘድልየካ ምዃኑ እቶም ሓከምቲ እዮም ዚውስኑ ማለት እዩ። ከም ንኣብነት ብባክተርያ ዚኽሰቱ ናይ ጎረሮ ወይ ሳምቡእ ነድሪ ኣንቲቢዮቲክ የድሊ፡ እዚ ድማ ብሓኪም ኪእዘዝ ይግባእ። እቲ ሓኪም ነቲ መድሃኒት ካብቲ መድሃኒት ቤት ንኽትገዝእ ወረቐት ትእዛዝ ይህበካ።

እቶም ኣብ መድሃኒት ቤት ዚሰርሑ ሰባት ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሕማማትን መድሃኒትን ብዙሕ ፍልጠት ኣለዎም። ንብዙሓት ሕቶታት መልሲ ኪህቡኻ ይኽእሉ‘ዮም። ኣብ መድሃኒት ቤት ብዛዕባ ብዙሕ ሕማማት ሓበሬታን ብሮሹርን ኣሎ።

ዕድመኻ ልዕሊ 18 ምስ ዚኸውን ኣብ ግሮሰሪታት ሓኪም ዘይኣዘዞ መድሃኒታት እውን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ፡ ንኣብነት ከም ፈውሲ ቃንዛ ርእሲ።

ንመድሃኒትኩም ዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ምስ ማእከል ሓበሬታ ኣፋውስ (Läkemedelsupplysningen) ተዘራረቡ። ናብዚ ትካል ደዊልኩም ንኣብነት እቲ እትወስድዎ ዘለኹም መድሃኒት ከመይ ይሰርሕ፡ ኣጠቓቕምኡ ከመይ ክኸውን ኣለዎ፡ ኣበይ`ከ ክዕቀብ ይግባእ ዝብል ሕቶታት መልሲ ክትረኽቡሎም ትኽእሉ። ናይ ማእከል ሓበሬታ ኣፋውስ (Läkemedelsupplysningen) ቁጽሪ-ስልኪ 0771-467010 እዩ።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ